Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 3, 2022

DOI: 10.32702/2307-2105.2022.3

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.1

А. В. Бохан

д. е. н., доцент, професор кафедри світової економіки,Держаний торговельно-економічний університет

ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ: НАУКОВО-КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР

A. Bokhan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of World Economy,State University of Trade and Economics

ENVIRONMENTAL DIPLOMACY: SCIENTIFIC AND CONCEPTUAL DIMENSION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.2

М. В. Шашина

д. е. н., доцент, професор,Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Д. О. Мосійчук

студент,Національній технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПАРАМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

М. Shashyna

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

D. Mosiychuk

Student,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

PARAMETRIC CHARACTERISTICS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.3

О. В. Ольшанський

д. держ. упр., професор кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

O. Olshanskyi

Doctor of Science in Public Administration,Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

THE PROSPECTS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE STRATEGY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF DONETSK AND LUHANSK REGIONS IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.4

О. І. Іляш

д. е. н., професор,Міжнародний університет фінансів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

В. С. Бірюкова

студентка 3 курсу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

І. О. Кошова

студентка 3 курсу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

O. Ilyash

Doctor of Economic Sciences, Professor,International University of Finance, National Technical University of Ukrainethe “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

V. Biryukova

3rd year student,National Technical University of Ukrainethe “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

I. Koshova

3rd year student,National Technical University of Ukrainethe “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

PERSONNEL MOTIVATION: FROM THEORY TO PRACTICE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.5

V. Shvets

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Management, Dnipro University of Technology

S. Kharin

Doctor of Technical Sciences, Professor,Professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology

Yu Papizh

PhD in Economics, Associate professor,Associate professor of the Department of Management, Dnipro University of Technology

O. Korovina

PhD in Economics, Associate professor,Associate professor of the Department of turyzmu ta ekonomiky, Kryvorizkyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet

V. Yudenko

Senior Lecturer of the Department of Management,Dnipro University of Technology

DECARBONIZATION MANAGEMENT: DEVELOPMENT OF A SYNERGY MODEL OF ELECTROMOBILITY FOR CLIMATE CONSERVATION

В. Я. Швець

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

С. А. Харін

д. т. н., професор, професор кафедри менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Ю. С. Папіж

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

О. В. Коровіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та економіки,Криворізький державний педагогічний університет

В. В. Юденко

старший викладач менеджменту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

МЕНЕДЖМЕНТ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ: РАЗВИТИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ КЛИМАТА

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.70

Ю. В. Мазур

к. е. н., декан стаціонарних та заочних форм навчання Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, доцент кафедри маркетингу, Міжрегіональна академія управління персоналом

С. А. Палій

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу, Міжрегіональна Академія управління персоналом

СУТНІСТЬ І РОЛЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Mazur

PhD in Economics, Dean of Full-time and Part-Time Forms of Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, Associate Professor of Marketing, Interregional Academy of Personnel Management

S. Palii

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Business, Interregional Academy of Personnel Management

THE ESSENCE AND ROLE OF HIGHER EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.71

С. В. Адонін

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Д. О. Шиманська

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Adonin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

D. Shymanska

Master`s of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

MANAGEMENT OF FINANCIAL STABILITY OF THE BUSINESS ENTITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.72

Я. А. Дроботя

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

Л. В. Бражник

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

СТАН УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ

Ya. Drobotya

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University, Ukraine

O. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University, Ukraine

L. Brazhnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava State Agrarian University, Ukraine

STATE OF LIQUIDITY RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.3.73

Я. Ю. Білоус

PhD, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ

Y. Bilous

PhD, Associate Professor of the Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

THEORETICAL ASPECTS OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT OF DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»