EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2009

С. Г. Дрига

к.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В. А. Криклій

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Траса Шевченко

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

О. І. Маслак

к.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ

Т. Б. Ігнашкіна

к.е.н., доцент

Н. О. Шура

ст. викл., аспірант,Національна металургійна академія України

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ДЕФІНІЦІЙ «ЗНОС» І «АМОРТИЗАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Л. С. Головкова

к.е.н., доцент КПУ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

О. О. Гончаренко

доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Г. М. Лютова

доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ ВИРОБНИКІВ НАУКОМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

М. Е. Люзняк

старший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ

Т. О. Меліхова

пошукач, кафедра Фінанси та кредит, КПУ

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПОДАТКУ

В. О. Нечай

здобувач, кафедра економіки, Європейський Університет м. Київ

СХЕМИ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ (РЕЙДЕРСТВО)

О. А. Петриченко

аспірант, Національний науковий центр «Інститут землеробства УААН»

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЗА РАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ КОРМОВОЇ БАЗИ

О. В. Понеділко

здобувач, Академія муніципального управління

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. В. Трофимова

кандидат економічних наук, докторант КНЕУ ім. В Гетьмана, доцент кафедри маркетингу Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ У ХХ-ХХІ СТ. В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ

Н. Я. Спасів

к.е.н., доцент, ТКІ

М. І. Хопчан

к.е.н., доцент, ТНЕУ

В. М. Хопчан

к.е.н., доцент, ТНЕУ

ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

С. В. Діденко

старший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ: НОВА ПАРАДИГМА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Г. Ю. Потапчук

аспірант, кафедра економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ У ПОБУДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Л. І. Катан

Дніпропетровський державний аграрний університет

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОМЕНЕДЖЕРІВ

Н. І. Демчук

к.е.н., доцент, кафедра фінансів, ДДАУ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

В. М. Вакараш

здобувач

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗСТАНОВКИ КОМПЛЕКТІВ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОСТІ СУМАРНИХ ВИТРАТ НА КОМПЕНСАЦІЮ ПРОСТОЇВ МАШИН І ОБ'ЄКТІВ

І. В. Карасьов

аспірант, ДонДУУ

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

А. В. Ходус

аспірант, ДонДУУ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

В. Т. Вечеров

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и управления проектами, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск)

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымский гуманитарный университет (Ялта)

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця