Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2009

С. Г. Дрига

к.е.н, Генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В. А. Криклій

аспірант, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту, Київський національний університет імені Траса Шевченко

МОДЕЛЬ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

О. І. Маслак

к.е.н., доц., зав.кафедри економіки, Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОЄМНИХ І ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ СТИМУЛЮВАННЯ

Т. Б. Ігнашкіна

к.е.н., доцент

Н. О. Шура

ст. викл., аспірант,Національна металургійна академія України

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ДЕФІНІЦІЙ «ЗНОС» І «АМОРТИЗАЦІЯ» В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ

Л. С. Головкова

к.е.н., доцент КПУ

СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СУКУПНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР

О. О. Гончаренко

доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

Г. М. Лютова

доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ КРЕДИТНИХ СПІЛОК ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Р. М. Журило

аспірант, Класичний приватний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНИХ ВИРОБНИКІВ НАУКОМІСТКОЇ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ

М. Е. Люзняк

старший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ПРИКЛАДНОГО АСПЕКТУ ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ

Т. О. Меліхова

пошукач, кафедра Фінанси та кредит, КПУ

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ПОДАТКУ

В. О. Нечай

здобувач, кафедра економіки, Європейський Університет м. Київ

СХЕМИ НЕДРУЖНЬОГО ПОГЛИНАННЯ (РЕЙДЕРСТВО)

О. А. Петриченко

аспірант, Національний науковий центр «Інститут землеробства УААН»

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА ЗА РАХУНОК КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ КОРМОВОЇ БАЗИ

О. В. Понеділко

здобувач, Академія муніципального управління

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. В. Трофимова

кандидат економічних наук, докторант КНЕУ ім. В Гетьмана, доцент кафедри маркетингу Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КИТАЮ У ХХ-ХХІ СТ. В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОДОСТАТНОСТІ

Н. Я. Спасів

к.е.н., доцент, ТКІ

М. І. Хопчан

к.е.н., доцент, ТНЕУ

В. М. Хопчан

к.е.н., доцент, ТНЕУ

ПРІОРИТЕТИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

С. В. Діденко

старший викладач, кафедра банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ БАНКУ: НОВА ПАРАДИГМА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННОСТІ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ

Г. Ю. Потапчук

аспірант, кафедра економічної теорії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ У ПОБУДОВІ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Л. І. Катан

Дніпропетровський державний аграрний університет

МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОМЕНЕДЖЕРІВ

Н. І. Демчук

к.е.н., доцент, кафедра фінансів, ДДАУ

ЦИКЛІЧНІСТЬ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

В. М. Вакараш

здобувач

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗСТАНОВКИ КОМПЛЕКТІВ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН ЗА КРИТЕРІЄМ МІНІМАЛЬНОСТІ СУМАРНИХ ВИТРАТ НА КОМПЕНСАЦІЮ ПРОСТОЇВ МАШИН І ОБ'ЄКТІВ

І. В. Карасьов

аспірант, ДонДУУ

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РІВНЯ МІНЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

А. В. Ходус

аспірант, ДонДУУ

КОНЦЕПТУАЛЬНА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

В. Т. Вечеров

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента, маркетинга и управления проектами, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (Днепропетровск)

Е. Ю. Лукьянова

аспирант, Крымский гуманитарный университет (Ялта)

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»