EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2010

В. А. Гайдук

к.е.н., РВПС України НАН України

ОЦІНКА СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. В. Дацій

к.е.н., доц., РВПС України НАН України

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК УНІКАЛЬНА МОЖЛИВІСТЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

С. В. Козловський

доцент, к.е.н., кафедра аграрного менеджменту, Вінницький національний  аграрний університет

CТРЕТЕГИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

С. К. Амелін

аспірант, Держана науково-навчальна установа Навчально-дослідний фінансовий інститут «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України

СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. В. Одотюк

к.е.н., завідувач сектором економіки та організації високих технологій, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ПЕРСПЕКТИВНІ ТРЕНДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК

К. І. Оксенюк

асистент, кафедра економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ НАРОЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

М. О. Приліпко

студент, Інститут міжнародних відносин Київського Національного Університету імені Тараса Шевченко, кафедра «Світового господарства та міжнародних економічних відносин»

ГЛОБАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ ПОГЛИБЛЕННЯ РИНКОВИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

О. М. Петровський

к.е.н., перший заступник генерального директора Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Київ (Жуляни)»

МАРКЕТИНГ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

В. В. Рисін

кандидат економічних наук, доцент, Львівський інститут банківської справи УБС НБУ

СИСТЕМНИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЧИННИКИ

П. І. Шилепницький

к.е.н., докторант, Інститут регіональних досліджень НАН України, м. Львів

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

О. Я. Борик

старший викладач, кафедра економіки підприємства, Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ -- ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИХ ГРУП (ПФГ) ЯК САМОРЕГУЛЬОВАНОЇ СИСТЕМИ

О. Ф. Савченко

д.е.н., професор, кафедра обліку і аудиту, Полтавський університет споживчої кооперації України

МОТИВАЦІЙНА ПРИРОДА КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

Г. В. Дубель

магістр, КНУ імені Тараса Шевченка

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ВАГОНОБУДІВНИХ КОМПАНІЙ НА РИНКУ СНД

Я. О. Міщенко

здобувач, асистент кафедри статистики, Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

В. В. Трофимова

кандидат економічних наук, докторант кафедри міжнародної економіки, Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНО-ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. В. Комірна

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В. В. Лаврук

к.е.н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

В. П. Чайковська

к.е.н., доцент, кафедра економіки і менеджменту , Вінницька філія ПВНЗ «Європейський Університет»

ОЦІНКА СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ю. С. Апчел

студентка, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СУЧАСНІ МОДЕЛІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Т. І. Сабецька

аспірант, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Н. В. Герасимяк

аспірант,Луцький національний технічний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Г. В. Ортіна

к. е.н. ст.викл.каф. «економіки», Мелітопольського державного  педагогічного університету ім. Б.Хмельницького,  м.Мелітополь

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Н. И. Матвиенко

старший преподаватель, кафедра Экономики и маркетинга, Севастопольский национальный технический университет

КАПИТАЛИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИНОГРАДО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО ПОДКОМПЛЕКСА КРЫМА

Л. С. Крючко

аспірант, кафедра фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ю. Ю. Несторяк

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

МЕРЕЖА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ – ОСНОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ЛІСІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця