Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2011

Н. В. Кулєшова

викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Одінцов

кандидат економічних наук, доцент

О. М. Одінцов

кандидат економічних наук, доцент Черкаський державний технологічний університет

САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ІНДИКАТОР ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

А. В. Бохан

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки Київський національний торговельно-економічний університет

 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ РЕСУРСІВ

П. А. Заремба

доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой организации и управления качеством ресторанного хозяйства, Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА: ФАКТОРЫ И МОДЕЛИ

А. В. Кравець

к.е.н.,  асистент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»

Т. Б. Данилович

к.е.н.,  доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»

І. Є. Тимчишин

старший викладач кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету «Львівська політехніка»

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КЕПТИВНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

С. М. Галенко

аспірант кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана»

КОМПЛЕКСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Л. М. Худолій

д.е.н., професор

І. Л. Годованець

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України

 ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

О. Ф. Андросова

к.е.н., доц. кафедри «Фінанси та банківська справа»

А. О. Губарь

магістрантка гр.ФЕУ-616 Запорізький національний технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

К. О. Любимова

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА РІВНІ РЕАКЦІЇ ЦІЛЬОВОЇ АУДИТОРІЇ

І. Г. Пахомова

к.е.н.,доц.

К. В. Лобанова

Запорізький національний технічний університет

ПЕРСПЕКТИВИ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

А. В. Ніконов

к.е.н., старший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Н. П. Христенко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

О. П. Павленко

старший викладач кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

М. М. Бенько

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

СТРУКТУРНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ В УМОВАХ АВТОМАТИЗАЦІЇ

О. А. Бондар

кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

О. С. Бойченко

здобувач

І. М. Якимчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕСУРСНИХ ФАКТОРІВ СОБІВАРТОСТІ  ТА ПРИБУТКОВОСТІ БМР

І. О. Карпухно

к.е.н., доцент кафедри Економічної теорії , Донецький національний університет, м. Донецьк

І. В. Колесник

к.е.н., доцент кафедри Економічної теорії Донецький національний університет, м. Донецьк

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УКРАИНЫ

О. Л. Ботвиновська

директор Навчально-наукового центру практичного навчання студентів НУБіП України, к.е.н., старший викладач Національного університету біоресурсів та природокористування України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ІНДЕКСНОГО СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ

Я. М. Кашуба

к.е.н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів)

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Ж. В. Кудрицька

к.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління, м. Київ

ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ МОДЕЛІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗВІТНОСТІ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ

Т. М. Семенко

здобувач 3-го року навчання кафедри «Облік і аудит», Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

І. В. Ткаченко

к. і. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ»

ВИКОРИСТАННЯ ПРИВАТНОЇ ОРЕНДИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1926 РР.)

О. В. Царенко

д.е.н., проф., зав. кафедри обліку та аудиту, Академія муніципального управління, м. Київ

РЕГЕНЕРАЦІЯ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

О. Є. Кузьмін

доктор економічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

О. Г. Мельник

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

О. В. Мукан

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

Н. М. Сиротинська

провідний спеціаліст відділу молодіжної політики та соціального розвитку, здобувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В СИСТЕМІ ПРОЦЕСНО-СТРУКТУРОВАНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Т. В. Луцька

к.е.н., Європейський університет

ФАКТОР ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ

О. І. Маслак

кандидат економічних наук, професор, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, завідувач кафедри економіки

О. О. Безручко

студентка факультету економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

І. В. Мовчан

студентка факультету економіки Кременчуцького національного університету  імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В ПОЛТАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

А. П. Румянцев

професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин,  доктор економічних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України  та Академії економічних наук України

К. С. Михайлова

магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ КОМПАНІЇ

О. В. Гаращук

к. е. н., доцент

В. І. Куценко

д. е. н., професор

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ – ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Н. В. Семенченко

канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ЗЛИТТЯ  І ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Є. В. Бондаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Київської гуманітарної академії

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АУТСОРСИНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

В. В. Прушківська

к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЗАЙНЯТІСТЬ В ТРЕТИННОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»