Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2012

В. А. Андриенко

профессор, д.ф-м.н, профессор кафедры математического анализ, Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова

В. М. Андриенко

доцент, к.е.н., доцент кафедри економической кибернетики и информационных технологий, Одесский национальный политехнический университет

А. Ш. Тулякова

аспирантка, Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОНДОВЫХ РЫНКОВ

Т. В. Романова

к.е.н., доцент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН»

В. М. Колесник

к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій та права Миколаївського державного аграрного університету

Р. О. Тиха

бакалавр факультету менеджменту Миколаївського державного аграрного університету

АГРОСТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

В. О. Стромило

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО МИТНОГО СОЮЗУ (РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСІЯ, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН)

О. В. Захарова

д.е.н., доц., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

С. О. Поторочин

к.е.н., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

МЕТОДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТУВАННЯ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

І. І. Вініченко

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДО МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

П. П. Гаврилко

к.е.н, доцент, директор ДВНЗ «УНЦ КНТЕУ », м.Ужгород

КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ

Л. П. Гринаш

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національний університет «Львівська політехніка»

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. А. Гавриш

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

О. О. Бичков

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

О. С. Галушко

канд. екон. наук, Міжнародний інститут бізнесу

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В КОМПАНІЇ

О. Г. Дяченко

ст. викладач, Інститут економіки Класичного приватного університету

СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

А. А. Жигірь

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Азовського регіонального інституту управління Запорізького національного технічного університету

РІЗНОВИДИ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

О. А. Єрмоленко

к.е.н., доцент (УкрДАЗТ)

ПУБЛІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ АКЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ

Е. В. Свириденко

к. э. н., доцент кафедры землеустройства и кадастра Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет»

АНАЛИЗ ДОХОДНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Р. А. Абдураманов

аспирант, Национальный технический университет Украины «КПИ»

МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРАХОВЫХ НЕТТО-ПРЕМИЙ ПО ВИДУ ОСАГО, С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ

О. О. Комяков

доцент, к.е.н.

С. М. Дорогань

магістр

МЕХАНІЗМ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ РИНКУ

О. А. Миронов

Класичний приватний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ КРЕДИТУВАННЯ СФЕРИ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

П. П. Перконос

аспірант кафедри банківської справи Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

М. Д. Пецкович

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка»

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Шелест

аспірант, Кіровоградський національний технічний університет

ПРАВОВІ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РЕАЛЬНОГО СТАНУ БАНКРУТСТВА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. О. Сімченко

д.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Е. Р. Аблялімов

студент ФММ, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Ю. О. Чачуа

студент ФММ, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. В. Коваленко

д.е.н., професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

Б. А. Дадашев

д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. В. Бауліна

док. екон. наук, проф., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю. Бугая

ФОРМУВАННЯ І НАРОЩЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ КРИЗИ

О. Г. Шпикуляк

доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-організаційного забезпечення  та координації досліджень, ННЦ «Інститут аграрної економіки»

АГРОХІМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІННОВАЦІЙНА ДЕТЕРМІНАНТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

С. М. Боняр

д.е.н., профессор, доцент кафедры Перевозок и маркетинга Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

ИЗУЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ

Л. А. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Криворізький національний університет»

І. С. Пучкова

магістрант кафедри банківської справи ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ ПОЗИК СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

К. М. Дідур

аспірант Дніпропетровського державного аграрного університету

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

А. Ю. Сенюра

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

ФОРМАЛІЗАЦІЯ СУТНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПЕРСОНАЛУ

Н. В. Білошкурська

аспірантка кафедри економіки, обліку та аудиту, ПВНЗ «Європейський університет»

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Д. В. Олексіч

к.е.н.,ст. викладач кафедри економічної і прикладної економіки ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Ж. А. Олексіч

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

В. Л. Загорудько

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

К. С. Трофимова

студентка 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПЕРЕВАГ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ КОНТРОЛІНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

І. П. Шиндирук

к.е.н., доцент кафедри фінанси і кредит Державного економіко-технологічного університету транспорту

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

Т. М. Пілявоз

Вінницький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. Л. Петрушевський

к.е.н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, ДонДУУ

О. І. Попадюк

аспірант, ДонДУУ

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЖКГ УКРАЇНИ

Т. В. Дівенко

магістр НТУУ „КПІ”

ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ МОЛОКОПЕРЕРОНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗРОБКА ШЛЯХІВ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

Н. І. Сакало

студентка 5 курсу кафедри міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу НТУУ «КПІ»

ОЦІНКА РОЗШИРЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З ЄС

Л. С. Кравчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і права Миколаївського державного аграрного університету

К. І. Воєнна

студентка Миколаївського державного аграрного університету

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІНСТРУМЕНТ НЕДОПУЩЕННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА

А. В. Фалюта

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківського і страхового бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЕРЖАВНІ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКІВ

В. П. Гмиря

к.е.н., в.о. доцента кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ (м. Київ)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ АГРОКРЕДИТУВАННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. М. Соколовська

Національний університет харчових технологій

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Л. В. Бачкір

ст. викладач кафедри менеджменту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

А. І. Баличева

студентка Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

П. Ю. Какутіч

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Л. М. Фільштейн

канд. економічних наук, доцент, Кіровоградський національний технічний університет

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

А. В. Максимова

старший викладач кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКІВ УКРАЇНИ

В. М. Хижняк

асистент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПРИ РАЦІОНАЛЬНОМУ ПОЄДНАННІ ГАЛУЗЕЙ

Л. М. Клівіденко

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту

Ю. Б. Прокопишин

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В. О. Касьяненко

кандидат економiчних наук, доцент, проректор з науково-педагогiчної роботи та питань фiнансово-економiчної дiяльності Сумського державного університету

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ: ВЗАЄМОЗВЯЗОК З НАУКОВИМ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛАМИ

Ю. В. Коноваленко

аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету

МАКСИМІЗАЦІЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

О. М. Петрук

д.е.н., профессор, завідувач кафедри фінансів, Житомирський державний технологічний університет

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ

О. О. Федоришина

студентка 4 курсу Інституту міжнародних відносин  
Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Л. А. Петренко

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ ІННОВАЦІЙ

І. Л. Федун

к.е.н., доц. кафедри податків і фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

К. В. Бажеріна

асистент, кафедра промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВОЇ МАРКИ

А. О. Черкасова

старший викладач кафедри фінансів та кредиту, Міжнародний університет фінансів

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

О. В. Луняков

доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

КРЕДИТНАЯ ЭКСПАНСИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. В. Іванишин

д. е. н., доцент, проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

В. В. Корнєєв

д. е. н., професор, Інститут економіки та прогнозування НАН України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

А. І. Бєлова

к.е.н., доц., Академія муніципального управління МОН України

ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВИ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМ ОБ’ЄДНАННЯМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»