Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2013

В. В. Коваленко

д. е. н., професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ І ПІДПРИЄМСТВ

V. V. Kovalenko

d. е. s., professor of department of banking of the of Odesa of national economic university, Odesa

FINANCIAL- CREDITING CO-OPERATION OF BANKS AND ENTERPRISES

О. Є. Кузьмін

д. е. н., проф., завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. В. Пирог

к. е. н., доц., докторант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. Ev. Kuzmin

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

O. V. Pyrog

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, PhD of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

ECONOMIC DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE: REGIONAL ASPECTS

М. П. Бутко

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та державного управління, Чернігівський державний технологічний університет

В. В. Акименко

здобувач, Чернігівський державний технологічний університет

МОТИВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ САМОДОСТАТНОСТІ РЕГІОНІВ

M. Butko

PhD Economics, professor of department of management and state administration, Chernigiv State Technological University

V. Akymenko

researcher, Chernigiv State Technological University

MOTIVATIONAL PRINCIPLES OF INCREASE OF LEVEL OF FINANCIAL ALL-SUFFICIENTNESS OF REGIONS

Ю. І. Головня

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

Yu. I. Golovnya

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of International Economics Department

FORMATION OF AGRIBUSINESS CLUSTERS AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN POST-CRISIS CONDITIONS

І. П. Приходько

доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту Дніпропетровського державного аграрного університету

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Prihodko

METHODS OF CALCULATING DEPRECIATION CHARGES IN ACCOUNTING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. П. Мігус

д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

С. А. Черненко

аспірант кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ СТАНУ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. P. Mihus

Ph.D., Associate Professor, Head of the Management Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

S. A. Chernenko

a graduate student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

METHODS OF ASSESSMENT OF PERSONNEL SECURITY BUSINESSES

М. М. Жибак

д. е. н., доцент, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

Д. П. Черник

ст. викладач, ВП НУБіП України „Бережанський агротехнічний інститут”

ОРГАНІЗАЦІЙНО ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. M. Zhybak

Doctor of Economic Science, Professor of the agrarian economics and agro-business development department, Separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agrotechnical institute»

D. P. Chernyk

Lecturer of the agrarian economics and agro-business development department, Separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agrotechnical institute»

ORGANIZATIONALLY ECONOMIC TERMS AND PRINCIPLES OF THE RATIONAL USE OF THE LANDED RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Гоблик

к. філос. н., старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ І ПОСЛУГАМИ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ, СФОРМОВАНИХ НА КОРДОНІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

V. V. Hoblik

Candidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

THE PECULIARITIES OF FOREIGN TRADE OF GOODS AND SERVICES IN NEIGHBOURING REGIONS ON THE BORDER OF UKRAINE AND THE EU

Е. В. Мокряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

О. С. Славіна

к. е .н., доцент, доцент кафедри соціології та економіки, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА В СТРУКТУРІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

E. V. Mokriak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Innovation management and business processes department, Kryvyi Rih National University

O. S. Slavina

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Sociology and Economics department, Kryvyi Rih National University

ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE STRUCTURE OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: REALIZATION MECHANISM

А. В. Хомутенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів Одеського національного економічного університету, м. Одеса

ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. Khomutenko

Ph.D., Associate Professor of Finance Odessa National Economic University, Odessa

IMPROVING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL IN UKRAINE

С. Г. Кафлевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри організації агробізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Н. О. Козяр

студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ЗЕРНА В УКРАЇНІ

S. G. Kaflevska

professor, professor of agricultural business, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

N. A. Kozyar

student, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

STATUS AND PROBLEMS OF GRAIN MARKET IN UKRAINE

О. В. Ларченко

к. с-г. н., в.о. доцента, Херсонський державний аграрний університет, м.Херсон

С. В. Коковіхін

д. с.-.г. н., професор, Херсонський державний аграрний університет, м.Херсон

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗАЛЕЖНО ВІД ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

O. V. Larchenco

c.agr.s., associate professor, Kherson state agrarian university, Kherson

S. V. Cocovihin

d. agr. s., professor, Kherson state agrarian university, Kherson

DESIGN OF PRODUCTS PROCESS PLANTS OF CORN DEPENDING ON DIFFERENTIATION TERMS OF GROWING

А. С. Зєніна-Біліченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Д. А. Дашевська

магістрант кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

A. S. Zyenina-Bilichenko

Ph.D., assistant professor of organizational management and administration Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhynsk

D. A. Dashevsky

magister, Dniprodzerzhynsk State Technical University, Dniprodzerzhynsk

MODERNIZATION OF TRAINING OF SPECIALISTS WITH HIGHER EDUCATION IN CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ОЦІНКА РИЗИКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

S. V. Onikiienko

Candidate of Economic Science, doctoral candidate of Bank Investment Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ASSESSMENT OF COMMERCIAL BANK’S BUSINESS RISK

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

I. V. Hlivna

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of Finance and Accounting Branch Uman PVNZ «European University»

SOCIO-ECONOMIC DIVERSIFICATION AND PRODUCTION OF RURAL

Т. В. Щербина

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

Т. В. Федірко

бакалавр, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МІЖНАРОДНИХ ФІРМ

T. Scherbina

PhD, senior lecturer, State higher educational establishment «Ukrainian Academy of Banking», Sumy

T. Fedirko

bachelor, State higher educational establishment «Ukrainian Academy of Banking», Sumy

MODERN MARKETING STRATEGIES IN THE GLOBAL VALUES SYSTEM OF INTERNATIONAL FIRMS

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика предприятия», Керченский государственный морской технологический университет

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE STATE PROGRAM FOR EFFICIENT MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY OF UKRAINE

Т. М. Болгар

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

T. M. Bolgar

PhD in Economics, professor, the head of Finance and Banking department, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel Dnipropetrovsk University

THE ROLE OF ENTERPRISE’S FINANCIAL SECURITY IN THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT

О. Л. Польова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Вінницький національний аграрний університет

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ УТРИМАННЯ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПЕРІОДАМИ

O. L. Polyova

PhD, Vinnitsa National Agrarian University

ECONOMIC EFFICIENCY OF FATTENING YOUNG CATTLE OF DIFFERENT TECHNOLOGICAL PERIOD

В. В. Прядко

д. е. н., професор кафедри фінансів

О. М. Грубляк

викладач кафедри фінансів, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ

V. Pryadko

Ph.D., Professor of Finance

O. Hrublyak

Lecturer, Department of Finance, Bukovina State Finance and Economics University Chernovtsy city

REFORMING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR PUBLIC DEBT MANAGEMENT UKRAINE

Н. Г. Виговська

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКИ В УКРАЇНІ

N. G. Vigovska

THE FINANCIAL SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN UKRAINE

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ ПРИ ПЕРЕОЦІНЦІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

I. Ya. Pogribniy

d. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

A QUESTION OF DETERMINATION OF FAIR VALUE OF EQUIPMENT IS AT THE OVERVALUE OF ASSETS OF ENTERPRISE FOR THE AIMS OF RECORD-KEEPING

О. В. Химич

старший викладач кафедри фінансів, Інституту підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН НАДХОДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В РЕГІОНИ УКРАЇНИ

О. Khymych

Senior Lecturer of Department of Finance Lviv Polytechnic National University

THE CURRENT STATE OF THE INVESTMENTS IN THE REGIONS OF UKRAINE

Л. В. Стрижеус

к. е. н., в. о. доцента кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ «ЕКОНОМІКИ УЧАСТІ» В ОРГАНІЗАЦІЇ

L. V. Stryzheus

Ph. D., assistant professor of management and marketing Lutsk National Technical University

DEVELOPMENT OF "ECONOMIC PARTICIPATION" IN THE ORGANIZATION

М. Е. Хуторна

к. е. н., доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

О. М. Бартош

старший викладач кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ БАНКОМ

Myroslava Khutorna

PhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

Olga Bartosh

senior lecturer of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

BUDGETING AS A ІNSTRUMENT FOR MANAGEMENT BANK

В. В. Красношапка

к. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

А. О. Бех

студентка факультету соціології та права, Національного технічного університету України«Київський політехнічний інститут»

РИНОК ПРАЦІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Volodumyr Krasnoshapka

candidate of engineering sciences, associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine ‘Kyiv polytechnic institute’

Alina Bekh

student, National technical university of Ukraine ‘Kyiv polytechnic institute’

LABOUR-MARKET: TENDENCIES AND PROSPECTS

О. В. Апарова

к. е. н., доцент кафедри управління підприємствами зв’язку Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Oksana Aparova

Ph. D., Associate Professor of management communication enterprises National Institute of Information and Communication Technologies

FINANCIAL INSTRUMENTS OF THE STATE ECONOMIC DEVELOPMENT POLICY: EUROPEAN EXPERIENCE

Н. М. Кисіль

молодший науковий співробітник відділу бюджетної системи Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академія фінансового управління"

РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

N. M. Kysil

junior scientific employee in the Department for the budget system in the Academy of Financial Management coordinated by the Ministry of Finance of Ukraine

REGULATION OF DRUG PRICES

О. В. Борисова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ІННОВАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИБОРУ СТРАТЕГІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ SPACE-АНАЛІЗУ

Т. В. Шрам

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. V. Shram

k. e. s., associate professor of Accounting and Auditing Kherson National Technical University

THE NECESSITY OF INTERNAL AUDIT TO IMPROVE MANAGEMENT

Л. В. Шостак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інноваційної діяльності, СНУ ім..Лесі Українки

С. В. Павлова

старший викладач кафедри обліку і аудиту Волинського інституту економіки та менеджменту, м. Луцьк

РОЗРОБКА КОРПОРАТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОПЕРАТОРІВ СФЕРИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

L. V. Shostak

candidate of economic sciences, associate professor of business economics and innovation Eastern European National University

S. V. Pavlova

senior lecturer, department of accounting and auditing Volyn institute for economics and management, Lutsk

CORPORATE STRATEGY OPERATORS THE TELECOMMUNICATIONS SECTOR

І. І. Чайковська

аспірант кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. I. Chaikovska

postgraduate student of Department automated systems and modeling in economics, Khmelnitsky National University

IMPLEMENTATION OF A ECONOMIC AND MATHEMATICAL COMPREHENSIVE MANAGEMENT MODEL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE'S INTELLECTUAL CAPITAL

В. А. Валігура

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВЕКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

V. Valigura

Ph. D., assistant professor, department of tax and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE WAYS OF INCREASING THE USE AND EXPANSION OF THE TAX BASE OF VAT IN UKRAINE

О. П. Єлець

к. е. н., доцент, Запорізька державна інженерна академія

Ю. Г. Бєлова

студент, Запорізька державна інженерна академія

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. Elec

Zaporozhye State Engineering Academy

Y. G. Belova

Zaporozhye State Engineering Academy

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ENTERPRISE EFFICIENCY MANAGEMENT

О. П. Елец

Запорожская государственная инженерная академия, Украина

Ю. Г. Белова

Запорожская государственная инженерная академия, Украина

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

С. С. Велещук

к. е. н., доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

S. S. Veleschuk

Ph.D., Associate Professor of Public and Municipal Administration, Ternopil National Economic University

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINING THE FUNCTIONS AND CLASSIFICATION METHODS OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

В. А. Ільяшенко

д. держ. упр., професор, Класичний приватний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

V. Iliashenko

PhD.derzh.upr., Professor, Classic Private University

IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATION TAX PAYMENTS TO THE STATE BUDGET

Н. В. Дудченко

старший викладач кафедри фінансів, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

С. П. Міхно

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА СКЛАДОВІ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

N. V. Dudchenko

Senior Lecturer, Department of Finance, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

S. Mikhno

Ph.D., Associate Professor of Management Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky, Cherkasy

THE ESSENCE OF THE STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE ECONOMIC SECURITY OF BANKING INSTITUTIONS

А. О. Тендюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний университет, м. Луцьк

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ

A. O. Tendyuk

Candidate of economic sciences, Assistant professor management and marketing, Lutsk national technical university, Lutsk

METHODOLOGICAL APPROACH TO IMPLEMENTING ENVIRONMENTAL MARKETING AT THE MESO AND MICRO LEVELS

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

O. A. Шeвчyк

магістр факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ШЛЯХИ ПOЛІПШEННЯ ФІНAНCOВOГO CТAНY ПІДПРИЄМCТВA

P. V. Krush

Candidate of economic sciences, manager of department of economy and enterprise, professor of FMM NTUU «KPI»

O. A. Shevchuk

Master’s degree of FMM NTUU «KPI»

THE WAYS OF IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISE

В. В. Коновал

здобувач, Хмельницький національний університет, м. Хмельницьк

ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. V. Konowal

receiver, Khmelnytsky National University, Sd m. Khmelnytsk

THE PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF LIGHT INDUSTRY PRODUCTION CAPACITY

Н. Б. Мязіна

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА АГРАРНИЙ МАРКЕТИНГ

N. B. Myazina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of labor and production department of Economics and ManagementInstitute in Oil and Gas Sector at Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

IMPACT OF GLOBALIZATION ON AGRARIAN MARKETING

О. С. Явтушенко

магістр, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

О. І. Андрусь

доцент кафедри економіки та підприємництва НТУУ «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. S. Yavtushenko

Master, NTU "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

О. I. Andrus

Associate Professor of Economics and Business NTU "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

WAYS OF REDUCING PRODUCTION COST OF GOODS TO THE ENTERPRISE

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. Є. Карлюга

магістрантка спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Перевозчикова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і господарського права, Донецький національний техничний університет, м. Донецьк

Ю. І. Котова

студентка, Донецький національний техничний університет, м. Донецьк

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. O. Perevozchikova

PhD, assistant professor of management and business law, Donetsk National Technical University, Donetsk

J. I. Kotova

student, Donetsk National Technical University, Donetsk

FEATURES OF MOTIVATION OF PERSONNEL ARE ON MODERN ENTERPRISES

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

А. І. Пахольчук

студентка, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. V. Kryvovyazyuk

Ph.D., Professor, Professor of Economics and Business Lutsk National Technical University, Lutsk

A. I. Paholchuk

student, Lutsk National Technical University, Lutsk

ECONOMIC DECISION-MAKING AND ITS INFLUENCE ON EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY

П. В. Мекшун

аспірант кафедри економічної теорії, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

P. V. Mekshun

post-graduate of department of economic theory, Chernihiv State Institute of Economics and Management, s. Chernihiv

SYSTEM SINERGISTICAL ASPECT OF PROVIDING OF ECONOMIC SECURITY OF NATIONAL ECONOMY

В. П. Братюк

здобувач, ВНЗ «Національна академія управління»

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИЗМУ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. Р. Bratuk

bread-winner HEE the «National academy of management»

PUBLIC POLICY DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS TOURISM BY OPTIMIZATION OF INVESTING

Р. М. Скриньковський

асистент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет “Львівська політехніка”

МЕТОД ОЦІНКИ СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА МЕТОЮ ІНВЕСТУВАННЯ З ВРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ОСВІТНЬО-ФАХОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ

Ruslan М. Skrynkovskyy

assistant of management and international enterprise department, National University Lviv Polytechnic

ETERPRISE CONDITION EVALUATING METHOD FOR INVESTMENT, TAKING INTO ACCOUNT THE IMPACT OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL POTENTIAL OF EMPLOYEES ON INVESTMENT ATTRACTIVENESS

О. Ю. Лук’янова

старший викладач кафедри економічної теорії, Інститут економіки та управління Республиканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

СВОЄЧАСНЕ КРИТЕРІАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

O. Y. Lukyanova

Senior Lecturer of Chair of Economic Theory Іnstitute of Economics and Management State Higher Educational Establishment Crimean University for the Humanities, Yalta

TIMELY BUSINESS PROCESSES CRITERION EVALUATING AS RISK MANAGEMENT EFFECTIVE TOOL

Р. І. Лопатюк

викладач кафедри економіки та менеджменту Уманської філії пвнз «європейський університет»

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

R. I. Lopatyuk

lecturer of the Department of Economics and Management Uman’s branch of "European University"

PREDICTING THE LEVEL OF INVESTMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES OF AGRICULTURAL SECTOR

А. А. Смаглюк

aспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ІНСТИТУЦІЙНА СКЛАДОВА У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Smaglyuk

postgraduate, Classic Private University, Zaporozhye

INSTITUTIONAL CONTEXT IN THE SHAPING OF COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Д. М. Квашук

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Dmitry Kvashuk

competitor of the interregional Academy of personnel management

ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE FACE OF UNCERTAINTY

Ю. А. Ковалевський

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ

Y. A. Kowalevski

postgraduate statistics chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

REGIONAL ASPECTS OF THE STATISTICAL ANALYSIS OF SUPPLY AND DEMAND OF LABOR IN UKRAINE

О. О. Єршова

аспірант кафедри менеджменту, ПВНЗ «Європейський університет»

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК

O. Iershova

Postgraduate of the Department of management, European University

RESOURCE SAVING AS AN ALTERNATIVE METHOD FOR MANAGING IN COMPANIES OF AIC

Ю. Л. Степанова

асистент кафедри менеджменту, Донбаський державний технічний університет, м. Алчевськ

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АДАПАТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

J. L. Stepanova

lecturer assistant of management department, Donbas State Technical University of Alchevsk

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF PROCESS OF ASSESSMENT OF ADAPTATION EFFECTIVENESS IN A CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SAFETY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

Л. В. Бондар

аспірант ДУ «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку НАН України»

СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ «ТЕРИТОРІАЛЬНІ АКТИВИ» ТА «ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ» ЯК БАЗОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЦЕСУ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

L. V. Bondar

postgraduate, «Institute of Environmental Economics and sustainable development of the National Academy of Sciences of Ukraine»

ESSENCE OF TERMS «TERRITORIAL ASSETS» AND «TERRITORIAL CAPITAL» AS BASIC ELEMENTS OF PROCESS OF CAPITALIZATION

Т. Ю. Гаврилюк

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ( НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ГАЛАКТОН”)

T. U. Gavrilyuk

post graduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODELING FINANCIAL SAFETY OF THE ENTERPRISE (AS AN EXAMPLE - ENTERPRISE "GALAKTON")

О. В. Циганенко

аспірант кафедри управління Сумського державного університету

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТОДИКИ ПЛАНУВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

O. V. Tsyganenko

postgraduate student of the Management Department of Sumy State University

FOMULATION OF PLANNING METHODS OF SOCIO-ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE URBAN AREA ON THE BASIS OF STRATEGIC ANALYSIS

О. В. Войтко

здобувач кафедри статистики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОЦІНКА ЗБИТКІВ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

O. V. Voytko

getter statistics chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

ASSESSMENT OF CROP LOSSES IN THE INSURANCE CASE

Г. В. Єкель

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

G. V. Iekel

Graduate Student, Vinnytsia National Agrarian University

THE DIRECTION OF IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF INTEGRATION STRUCTURE IN AGRICULTURAL PRODUCTION

А. К. Мідляр

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИНАМІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ НА НАДАННЯ ДОРАДЧИХ ПОСЛУГ

A. K. Midlyar

Ph. D., Associate professor of management and administration, Vinnytsia Trade and Economics Kiev National Trade and Economic University, Vinnitsa

USING ELEMENTS DYNAMIC SIMULATION TO OPTIMIZE THE ALLOCATION OF FUNDS FOR PROVIDING CONSULTING SERVICES

Ю. С.  Ліснічук

магістр кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

С. В. Войтко

д. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ У КОРОТКОСТРОКОВІЙ ТА СЕРЕДНЬОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Y. Lisnichuk

Master of International economy department NTUU “KPI”

S. V. Voytko

Doctor of economic sciences, associated professor of International economy department NTUU “KPI”

ANALYSIS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SILICON SOLAR SELLS PRODUCTION IN SHORT-TERM AND MIDDLE-TERM VIEW

Т. М. Білоконь

к. е. н., докторант Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», м. Київ

О. В. Чаплигіна

к. е. н., старший викладач кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

КОНЦЕНТРАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. M. Bilokon

PhD in Economics, doctoral candidate, National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economy”

O. V. Chaplygina

PhD in Economics, Senior teacher of department of managers training, Vinnitsa national technical university

CONCENTRATION AND INTEGRATION AS FACTORS ENHANCING COMPETITIVENESS OF MEAT INDUSTRY ENTERPRISES

О. Ю. Новодон

здобувач, Хмельницький національний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ НА БАЗІ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. Y. Novodon

doctoral candidate, Khmelnytskyi National University

COMPANY INNOVATION DEVELOPMENT BASED ON PRINCIPLES OF KNOWLEDGE ECONOMY

О. В. Деркач

Магістр, НТУУ «КПІ»

О. П. Кавтиш

к. е. н., доц.

ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Derkach

Master of economic, NTUU "KPI"

O. P. Kavtysh

docent, PhD

PROBLEM ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION OF COMPANIES

А. Ю. Чубак

Дніпропетровська державна фінансова академія

О. Г. Приліпченко

Дніпропетровська державна фінансова академія

АНАЛІЗ БОРГОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

A. I. Chubak

Dnipropetrovsk State Financial Academy

O. G. Prilipchenko

Dnipropetrovsk State Financial Academy

THE ANALYSIS OF UKRAINE DEBT AT THE PRESENT STAGE

І. І. Погоріла

к. е. н., кафедри фінансів

Н. О. Ковальчук

асистент кафедри фінансів Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. I. Pogorila

Ph. D., Department of Finance

N. O. Kovalchuk

Assistant Professor of Finance Bukovina State Finance and Economics University Chernivtsi city

CHARACTERISTICS OF INNOVATION AND INVESTMENT POTENTIAL INDUSTRIAL CHERNIVTSI REGION

Л. В. Черничук

к. е. н., доц.

Г. В. Прохоров

к. ф. м. н., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернвці

КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА УНІФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ ЯК ОСНОВНОГО ІНСТРУМЕНТУ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

L. Chernychuk

Ph.D., Assoc.

A. Prokhorov

k. f. m. n., Bukovina State Finance and Economics University of Chernvtsi

COMPUTERIZED MODERNIZATION AND UNIFICATION OF ENVIRONMENTAL TAXES AS THE MAIN INSTRUMENT OF ENVIRONMENTAL CONTROL

Н. С. Островська

к. е. н., доцент, Буковинський державний фінансово-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

N. S. Ostrovska

Phd, associate professor Bukovina state finance and economics university

FEATURES OF MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE POST-CRISIS PERIOD

О. В. Сотула

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

O. V. Sotula

Ph.D., assistant professor of economics and international economics, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATIVE MODEL OF ECONOMICDEVELOPMENT

Ю. В. Котова

аспирант Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, г. Харьков

КРЕДИТНЫЙ КАНАЛ ТРАНСМИССИОННОГО МЕХАНИЗМА МОНЕТИЗАЦИИ: МОНЕТАРНЫЙ, КАПИТАЛИЗАЦИОННЫЙ И СОЦИАИЛЗАЦИОННЫЙ УРОВНИ

Yu. V. Kotova

postgraduate student, School of Economics, Vasyl’ Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

CREDIT CHANNEL OF MONETISATION TRANSMISSION MECHANISM: MONETARY, CAPITALIZATION AND SOCIALIZATION LEVELS

О. А. Бондар

к. т. н., доцент, доцент кафедр менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ТА РІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СФЕРИ

Л. В. Галан

к. э. н., доцент, доцент кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

ОСНОВНЫЕ ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА УКРАИНЫ

L. V. Galan

PhD., associate professor, associate professor of management department by projects and analysis of the systems, Odessa national academy of telecommunications named after O. S. Popov

BASIC WAYS OF ACTIVATION OF INVESTMENT CLIMATE OF UKRAINE

Ю. С. Синиця

асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ БІОДИЗЕЛЕМ З РІПАКУ

J. S. Sinitsa

assistant the Department of Accounting and Audit, Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

EFFICIENCY SELF-SUFFICIENT AGRICULTURAL ENTERPRISES BIODIESEL FROM RAPESEED

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ АПК

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

INSTITUTIONALISM IN TRANSFORMING AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX UKRAINE

О. О. Кравчук

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

РОЗВИТОК РИНКУ БІОПАЛИВА З ВИКОРИСТАННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР

O. Kravchyuk

Postgraduate Student Institute of Agroecology and Nature Management of NААS

DEVELOPMENT OF THE MARKET BIOFUELS WITH BY USING AGRICULTURAL ENERGY CROPS

Л. В. Сахневич

к. е. н., доцент Чернігівського державного технологічного університету МОН України

РОЗБУДОВА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ АЛОКАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Sakhnevych

Ph. D., Associate Professor of Chernihiv State Technological University Ministry of Education of Ukraine

BUILDING ENERGY EFFICIENT AGRO-INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE PRINCIPLES OF STRATEGIC ALOKATION MANAGEMENT TOOLS

О. М. Шемякіна

магістр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОГРАМИ «ГОРИЗОНТ-2020»

O. M. Shemiakiana

master of the International economy department, NTUU “KPI”

INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNICAL COOPERATION EUROPEAN UNION AND UKRAINE IN CONTEX “GORIZONT-2020”

Л. М. Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. М. Кавуненко

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

РЕБРЕНДИНГ ЯК НАПРЯМ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. M. Tkachuk

Ph. D., assistant professor of Department of manager training, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

O. Kavunenko

student, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

REBRANDING AS A DIRECTION OF COMPANY’S MARKETING STRATEGY

Г. В. Костюк

к.е.н., доцент кафедри фінансів, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

О. М. Усенко

магістр, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

G. Kostiuk

Ph.D., assistant professor of Finance International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay , Kyiv

O. N. Usenko

magister, International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay , Kyiv

THE MAIN PROBLEMS OF FINANCIAL PLANNING AT ENERGY GENERATING PLANTS AND THEIR SOLUTIONS

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету

ПРОФІЛЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

G. V. Osovska

PhD, Professor, Head of Department of Management of Organizations, Zhytomyr National Agroecological University

COMPETITIVENESS PROFILE OF PROCESSING PLANTS

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІНЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

G. T. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij», PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

ASSESSMENT OF INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE AND ITS REGIONS

Ю. П. Майданевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВИМИ СТРУКТУРАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОРМУВАНЬ В АГРОБІЗНЕСІ

Y. P. Maidanevych

candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of accounting and audit Taurida national University. V.I. Vernadsky

MECHANISMS OF CONTROL HOLDINGS INTEGRATED PRODUCTION UNITS IN AGRIBUSINESS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»