Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2014

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор, зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ПРИСКОРЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ

V. J. Nusinov

doctor of Economics, Professor, Head of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»

S. P. Lobov

Ph.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «Kryvyi Rih National University»

RAPID ASSESSMENT OF THE ECONOMIC EFFECTS OF ACCELERATION PLANNING AND CONTROL IN REAL TIME

П. І. Шилепницький

д. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗВИТКУ

Pavlo Shylepnytskyi

D.Sc. Economics, Ass. Professor, Department Of International Economics, Yu. Fed’kovich Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

PECULIARITIES OF PUBLIC-PARTNERSHIP’S USE IN THE REGIONAL DEVELOPMENT

Б. Б. Семак

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу, Львівська комерційна академія

ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЕКОТЕКСТИЛЮ

B. B. Semak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Marketing, Lviv Commercial Academy

ECONOMIC AND ECOLOGIC ASPECTS OF FORMATION OF THE DOMESTIC MARKET OF ECO-TEXTILE

А. В. Гречко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

О. Ю. Кондратьєва

магістрант, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

OCOБЛИВOCТI УПРАВЛIННЯ ФIНАНCOВOЮ CТРАТЕГIЄЮ ПIДПРИЄМCТВА В УМOВАХ КРИЗИ

A. V. Grechko

candidate of economic sciences, PhD, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

O. Y. Kondratieva

master, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

FEATURES OF MANAGING FINANCIAL STRATEGY OF THE COMPANY IN CRISIS

І. М. Крейдич

д. е. н., доцент, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Kreidych

Doctor of Economics., docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ELABORATION AND IMPLEMENTING OF INNOVATIVE-INVESTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE’S DEVELOPMENT

О. О. Романовський

доктор педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні” (м. Київ)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-СКЕРОВАНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

O. O. Romanovskyi

Doctor of pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

SOCIAL AND ECONOMIC FOUNDATIONS OF STATE-DIRECTED INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION

В. І. Ткачук

доктор економічних наук, доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ПРІОРИТЕТ ПРОЦЕСУ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. I. Tkachuk

Doctor of Economic Sciences

THE ECOLOGICAL ORIENTATION OF PRODUCTION AS A PRIORITY IN THE PROCESS OF THE DIVERSIFICATION OF AGRARIAN ENTERPRISES

В. П. Мартиненко

д. е. н., професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ «КПІ»

Н. В. Руденко

магістрант кафедри економіки та підприємництва, НТУУ «КПІ»

КАДРОВА ПОЛІТИКА, ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

V. P. Martinenko

Ph.D. in Economics, Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

N. V. Rudenko

Master, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

PERSONNEL POLICY AS AN INSTRUMENT OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

О. Л. Чернелевська

Кандидат економічних наук, кандидат юридичних наук, докторант Національний університет харчових технологій

ДЕМОНОПОЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ, ЄДИНИЙ ШЛЯХ ДО ВІДНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЕКОНОМІКИ

E. L. Chernelevskaya

Ph.D. (Economics), PhD (Law), doctoral student National University of Food Technologies

UKRAINE DEMONOPOLIZATION OF ECONOMY, THE ONLY WAY TO RESTORE COMPETIVENESS

М. С. Лебеденко

к. е. н, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ВЕБОМЕТРИЧНИЙ РАНГ ЯК ПОКАЗНІК ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО РЕСУРСУ ПІДПРИЄМСТВА

M. S. Lebedenko

Candidate of Economy, Associated professor of Industrial marketing department, National technical university of Ukraine «KPI»

WEBOMETRICS RANK AS INDEX OF EFFECTIVENESS OF WEB-SITE OF ENTERPRISE

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент, в. о. зав. кафедри охорони праці та дорадництва Інституту післядипломної освіти та дорадництва, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Я. В. Паламаренко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

O. I. Shamanska

Candidate of Economic Sciences, Acting Head. the Department of Labour Protection and Extension Institute of Continuing Education and Extension, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

Y. V. Palamarenko

Postgraduate Vinnytsia National Agrarian University

MODERN TRENDS IN THE ALCOHOL INDUSTRY OF UKRAINE

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. S. Adamovskaya

candidate of economic science, Associate Professor Department of accounting, analysis, audit and administration mining and metallurgical complex enterprises National University of Krivoy Rog

EFFICIENCY AUDIT MANAGEMENT ACTIVITIES

О. А. Коваль

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. І. Ночвай

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

O. A. Koval

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

O. I. Nochvai

Master, Zaporizhzhya National Technical University

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MEDICAL INSURANCE INTRODUCTION IN UKRAINE

В. Я. Чевганова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

V. J. Chevhanova

Ph.D., Associate Professor, Head of Department of Business Economics and HR Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuka

SYSTEM OF ESTIMATION OF PERSONNEL OF ENTERPRISE

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, м. Київ

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

M. V. Shashyna

Ph.D. in Economics, assistant professor of economy and entrepreneurship, NTUU”KPI”, Kyiv

STAGES OF THE PUBLIC SECTOR MECHANISM’S LEGAL FORM OF UKRAINIAN ECONOMY

В. М. Метелиця

к. е. н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ДІАЛЕКТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ САМОРЕГУЛІВНОГО ІНСТИТУТУ БУХГАЛТЕРІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Volodymyr M. Metelytsia

Ph.D. in Economics, senior scientist, leading research scientist, NRC Institute of Agrarian Economics, Kyiv

DIALECTICAL DEVELOPMENT OF ACCOUNTANT’S SELF-REGULATING INSTITUTE OF AGRARIAN INDUSTRY

В. Г. Костогриз

к .е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи (м. Київ) Національного банку України

МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ

V. G. Kostogryz

Ph.D., Associate Professor , Associate Professor of Banking Department Cherkasy Institute of Banking of the University of Banking of the National Bank of Ukraine (Kyiv)

MARKETING CONCEPTS OF BANKS WITH FOREIGN FUNDS

Л. С. Ладонько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ СИСТЕМНО-УНІВЕРСАЛЬНОГО ТИПУ

L. Ladonko

PhD in Economics, Associate Professor of Management department, Chernihiv National Technological University, Chernihiv

FORMATION OF MANAGEMENT TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT THE INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC SYSTEMS OF SYSTEM-UNIVERSAL TYPE

В. А. Петров

кандидат экономических наук, доцент, г. Одесса

Е. М. Волков

доцент кафедры экономики ОГАС, г. Одесса

А. Ю. Мусинова

г. Одесса

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ

V. A. Petrov

candidate of economics science, assistant professor, c. Odessa

E. M. Volkov

assistant professor chair economics of OGAS, c. Odessa

A. J. Musinova

c. Odessa

ASSESSMENT OF THE STATE OF THE ECONOMY

С. О. Поторочин

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і економіка праці, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ БЕЗПЕЧНОЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

S. O. Potorochin

PhD in Economics, аssociate Professor Department of Personnel Management and Labour Economics, DVNZ «Donetsk natsіonalny tehnіchny unіversitet», Donetsk

SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONTEX OF SECURE EMPLOYMENT

В. С. Домбровський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи Національного Банку України, м. Суми

І. А. Сорочинська

студентка V курсу, Українська академія банківської справи Національного Банку України, м. Суми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНЦІЙ УКРАЇНИ

V. Dombrovskyy

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

I. Sorochynska

student of the V-th course, Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Sumy

ACTUAL PROBLEMS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES IN UKRAINE

А. В. Погосова

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ

A. V. Pogosova

candidate of economic sciences, associate professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

ACCOUNTING FOR MANAGEMENT BANK CREDIT OPERATIONS

Т. С. Кукліна

к. е. н., Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. S. Kuklina

candidate of economic Sciences, Zaporizhzhya national technical University

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF COMPLEX ESTIMATION OF THE PERSONNEL OF THE HOTEL ENTERPRISE

П. В. Круш

к. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Ю. М. Теслюк

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

КОНТРАКТНІ ВІДНОСИНИ ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

P. V. Krush

Candidate of economic sciences, Professor, Head of Economics and Business department, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

Y. M. Teslyuk

student, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

CONTRACTUAL RELATIONS OF INTEGRATED CORPORATE ENGINEERING ENTERPRISES

О. Л. Черненко

старший науковий співробітник, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРІОРИТЕТІВ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. Chernenko

senior researcher, Scienti?c and Research Institute of Economics, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv

DETERMINATION OF SECTORAL PRIORITIES IN THE ECONOMY OF UKRAINE

М. В. Кирику

асистент кафедри маркетингу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

M. V. Kyryku

Teaching Assistant Marketing Department, SHEE “Kryvyi Rih National University”, Post-graduate student, SHEE “Kryvyi Rih National University”

STRATEGIC GUIDELINES OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT AND DEVELOPMENT TREND OF OLD INDUSTRIAL REGIONS OF UKRAINE

Д. І. Савушкін

аспірант, Університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

РОЗВИТОК КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ СИСТЕМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

D. I. Savushkin

postgraduate, University of management and business, Berdyansk

DEVELOPMENT RESORT-RECREATION SYSTEMS AS TOOL TRANSFORMATIONAL CHANGES IN ECONOMICS

В. М. Кошельник

аспірант, асистент кафедри міжнародної економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. M. Koshelnik

Postgraduate, assistant chair of International Economics, Vinnytsia National Agrarian University

MATERIAL AND TECHNICAL ENSURING AGRICULTURAL ENTERPRISES

Е. А. Кірєєва

асистент кафедри адміністративного менеджменту та державного управління Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

РЕГІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА: СУТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ

E. A. Kirieieva

assistant, Vinnytsia National Agrarian University

THE REGIONAL FOOD SECURITY: ESSENCE AND MANAGEMENT TOOLS

О. П. Дріга

асистент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. P. Driga

assistant of the department of Accounting and Auditing, National Mining University, Dnipropetrovsk

PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR INVENTORY HELD BY ENTERPRISES OF UKRAINE

Л. А. Гербич

асистент кафедри банківської справи, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МОНІТОРИНГ ПОРТФЕЛЯ ІПОТЕЧНИХ КРЕДИТІВ БАНКУ

L. A. Gerbych

lecturer of banking department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MONITORING OF BANK MORTGAGE LOAN PORTFOLIO

А. О. Кифак

Магістр економ кібернетики, магістр правознавства, аспірант кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, м. Одеса

ЦІНА ОДИНИЦІ ПРАЦІ ЯК ІНДИКАТОР МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ХВИЛЮВАНЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

A. O. Kyfak

M.Sc. in quantitative economics, M.A. in law, postgraduate at the chair of world economy and international economic relations, I. I. Mechnikov Odessa national university

UNIT LABOUR COST AS A MACROECONOMIC SHOCK EARLY WARNING INDICATOR FOR FINANCIAL INSTITUTIONS

Д. О. Мастюк

магістр, студент V-го курсу, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

О. П. Кавтиш

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

МЕТОД ОРІЄНТАЦІЇ НА ПОПИТ У ЦІНОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

D. O. Mastiuk

Master, 5-th year student, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

O. P. Kavtysh

PhD in Economics, associate professor of economy and enterprise department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

METHOD OF VALUE DELIVERING IN PRICING POLICY OF ENTERPRISE

О. І. Никифорук

канд. екон. наук, ст.н.с., завідувач відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

І. К. Чукаєва

Д-р. екон. наук, ст.н.с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ІНФРАСТРУКТУРНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ПОТРЕБ МОДЕРНІЗАЦІЇ В ПРАКТИЦІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

О. Nykyforuk

Phd in economics, head of department of development of infrastructure, State organization “Institute for Economics and Forecasting”, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

I. Chukaeva

Doctor of Economics, leading researcher of department of development of infrastructure, State organization “Institute for Economics and Forecasting”, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

INFRASTRUCTURE BONDS AS A TOOL FOR ATTRACTING INVESTMENT FOR NEEDS OF MODERNIZATION IN PRACTICE OF FOREIGN COUNTRIES

О. О. Сініцин

аспірант, кафедра міжнародних фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ

O. Sinitsyn

Postgraduate student, Department of International Finance, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

DEFINING METHODS OF CORPORATE CAPITAL STRUCTURE REGULATION AND OPTIMIZATION

О. А. Трофимчук

студент I курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ФІНАНСІАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

Oleh Trofymchuk

1st year Graduate Student, the Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIALISATION OF THE ECONOMY: CAUSES AND CONSEQUENCES

В. М. Герзанич

аспірант, ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, м. Ужгород

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

V. M. Gerzanich

graduate student, DVNZ „Uzhgorodskiy national university”, Uzhgorod

THE MAIN SHORTCOMINGS AND PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS IN UKRAINE

Л. В. Харчук

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМАТИКИ ФОРМУВАННЯ БІОЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

L. V. Harchuk

graduate student, Zhytomyr National Agroecological University

CONCEPTUAL APPARATUS FORMING TO PROBLEMS POTENTIAL OF BIOENERGY

О. М. Гладчук

к. е. н., в.о. доц. кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, м. Чернівці

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Olga M. Gladchuk

PhD in Economics, associate professor of finance and credit Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

FINANCIAL SECURITY OF UKRAINIAN MODERN INSURANCE MARKET

К. В. Білецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

K. V. Biletska

Candidate of economic science, senior lecturer, senior lecturer of management chair, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

SKILLED POTENTIAL OF THE ENTERPRISE AS MOTIVE FORCES OF INNOVATORY PROCESSES ACTIVIZATION

Р. А. Крамченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Львівська комерційна академія, м. Львів

ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

R. A. Kramchenko

Ph.D., assistant professor Department of Finance and Credit in Lviv Academy of Commerce, Lviv

PUBLIC FUNDING OF HUMAN CAPITAL OF UKRAINE: ANALYTICAL ASPECT

В. М. Кочетков

к. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. Київ

Ж. С. Кугуєнко

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут, м. Київ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ БАНКІВ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ ТА СХІДНІЙ ЄВРОПІ

V. M. Kochetkov

PhD in economy, professor of international economy department, National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

Zh. S. Kuguienko

student of National technical university of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSES OF INTERNATIONAL BANKS DEVELOPMENT IN CENTRAL AND EAST EUROPE COUNTRIES

О. Г. Коренєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Державний вищій навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. G. Korenyeva

Ph.D, Asssociate Professor, Department of Accounting and Audit, State Higher Educational Institution «Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine», Sumy

MERGERS AND ACQUISITIONS AS THE DIRECTION TO INCREASE CAPITALIZATION OF BANKS IN UKRAINE

Л. Є. Дейкало

Старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

А. Ю. Чубак

Старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ, ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

L. E. Deykalo

DnipropetrovskState Financial Academy

A. I. Chubak

DnipropetrovskState Financial Academy

THE TREASURY SERVICING OF THE TRANSFERS AND WAYS FOR WAYS OF ITS IMPROVEMENT

П. П. Дубинецька

здобувач, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ТЕОРЕТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

P. P. Dubynetska

postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

THEORETICAL DESIGN OF THE MECHANISM OF TAX REGULATION OF THE ECONOMY

Д. Є. Денисенко

аспірант Київського економічного інституту менеджменту

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

D. E. Denysenko

PhD student, Kyiv Economic institute of management

TAX STIMULATION OF CAPITAL FORMATION PRODUCERS

Аль Арабият Ра’ад Абдель Раззак

аспирант кафедры международных экономических отношений Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ ИОРДАНИИ

Alarabiat Ra’ad Abdel Razzaq

graduate student of the Department of International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University

INVESTMENT-AND-INNOVATION PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF A SMALL OPEN ECONOMY OF JORDAN

Т. В. Пархоменко

магістр кафедри економіки підприємства НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

В. В. Красношапка

д. т. н., завідувач кафедри економіки підприємства НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. V. Parkhomenko

master of Department of Business Economics NTUU “Kiev Polytechnic Institute”

V. V. Krasnoshapka

candidate of technical sciences, Head of Department of Business Economics NTUU “Kiev Polytechnic Institute”

FORMATION OF MANAGEMENT INNOVATION FOR ENTERPRISE

Ю. Г. Орехівський

магістр, здобувач, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АГРОПОТЕНЦІАЛ ЯК СТРАТЕГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Yu. G. Orehivskiy

Master's of degree, post-graduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INTELLECTUAL AGROPOTENTIAL AS STRATEGIC OBJECT OF MANAGEMENT

М. Я. Ревич

аспірант, Львівська комерційна академія

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРИБУТОК»

M. J. Revych

Postgraduate, Lviv Academy of Commerce

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS CONCEPT OF THE ESSENCE "PROFIT"

Т. М. Книшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Донецького національного технічного університету, м. Донецьк

А. М. Гізатулін

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики Донецького національного технічного університету, м. Донецьк

ВИЯВЛЕННЯ ЗОНИ АТРАКЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ НА ОСНОВІ ОЦІНЮВАННЯ ФОРМ РОЗПОДІЛУ ПОКАЗНИКІВ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

T. M. Knyshenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk

A. M. Gizatulin

Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk

IDENTIFY ZONE OF ATTRACTIONS IN THE ECONOMIC SYSTEM BASED ON THE ESTIMATION THE DISTRIBUTION FORMS FOR INDICATORS OF STRUCTURAL ELEMENTS

Л. І. Губанова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВОСТІ: СУТЬ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

L. I. Gubanova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Finances, Vinnytsia Institute Trade and Economic of KNUTE, Vinnytsya

ESTIMATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS: ESSENCE AND FACTORS OF INFLUENCE

О. О. Ляхова

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

О. О. Lyakhova

PhD in Economics, associate professor of bank investment chair, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

WAYS OF ENHANCEMENT OF UKRAINIAN FUEL AND ENERGY COMPLEX INVESTMENT PROJECTS FINANCIAL SECURITY

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

R. O. Savchenko

Ph.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

INTERNAL CONTROL IN CORPORATE GOVERNANCE

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА

О. F. Yarmolyuk

candidate of economic sciences, associate professor department of accounting, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING MANAGEMENT SOFTWARE PAYMENTS TO EMPLOYEES

М. А. Лисак

молодший науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

МЕТОДИКА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНДИКАТОРІВ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

M. Lysak

junior researcher, National Scientific Centre «Institute of Agrarian Economics», Kyiv

METHODS OF IMPROVEMENT THE INDICATORS OF FOOD SECURITY

Ю. П. Синиціна

к. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

Т. В. Тищенко

Студентка кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МАСЛОЖИРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Yu.P. Synytsina

candidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

T. V. Tishchenko

student Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

STRATEGIC PROCUREMENT MANAGEMENT IN INDUSTRIAL FATS AND OILS SUB UKRAINE

Е. Н. Стрелина

к. э .н., доц., доцент кафедры экономики предприятия Донецкого национального университета, г. Донецк

А. И. Йоненко

Донецкий национальный университет, г. Донецк

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНЫ

E. N. Strelina

Ph.D., Assoc., Associate professor of economics enterprise, Donetsk National University, Donetsk

A. I. Yonenko

Donetsk National University, Donetsk

MODERN PROBLEMS OF THE COAL INDUSTRY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE COUNTRY'S ENERGY INDEPENDENCE

Ю. І. Арабаджи

ст. викладач кафедри соціології, психології та гуманітарних дисциплін, Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»

І. М. Дашко

викладач кафедри обліку та менеджменту Криворізький факультет ДВНЗ «Запорізький національний університет»

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Y. I. Arabadzhi

senior lecturer of department of sociology, psychology and social and humanities Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

I. M. Dashko

lecturer of department of account and management Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF MOTIVATION OF LABOUR ACTIVITY

О. В. Середa

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО НАБОРУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ

O. V. Sereda

Ph.D in Economics, senior lecturer, Department of the applied statistics and economy of labour, Lutsk National Technical University, Lutsk

PROBLEMS OF FORMATION OF STRATEGIC SET IN THE CONTEXT OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE’S CITIES

О. С. Кузьменко

старший викладач кафедри економіки та менеджменту, Чернігівська філія Рівненського інституту слов’янознавства, м. Чернігів

О. О. Железняк

д. ф-м н., професор кафедри менеджмент організацій, Національний Авіаційний Університет, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЗБУТУ ТОВАРІВ У РИНКОВИХ УМОВАХ

O. S. Kuzmenko

senior lecturer of economy and management, Rivne Institute of Slavonic Studies of Chernigiv branch, Chernigiv

O. O. Zheleznyak

Dr.Sc., Professor of management of organizations, National Aviation University, Kyiv

MODELING OF DYNAMICS OF THE GOODS’ SALE IN MARKET CONDITIONS

О. І. Скоробогач

здобувач кафедри банківського менеджменту та обліку ТНЕУ, викладач кафедри фінансів та банківської справи, Чортківський навчально-науковий інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ, м. Чортків

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ БАНКІВ УКРАЇНИ

O. I. Skorobohach

researcher of the Department of bank management and accounting TNEU, teacher of Department of Finance and Banking, Chortkivskiy educational institute of business TNEU, Chortkiv

ANALYSIS OF INCOME AND EXPENSES FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED BANKS IN UKRAINE

В. І. Колесников

аспірант, Запорізький національний технічний факультет, м. Запоріжжя

СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. I. Kolesnykov

post-graduate student, Zaporizhzhja National Technical University, Zaporizhzhja

WORLD EXPERIENCE OF RURAL DEVELOPMENT

І. М. Севрук

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

I. M. Sevruk

postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv city

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN INSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF TRADE CHAINS

М. С. Шинкаренко

аспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ ЯК ОБ'ЄКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

M. S. Shynkarenko

post-graduate student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economy"

SERVICES OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING AND CONTROL

Е. С. Братушка

студент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

Є. В. Кононець

студент, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ҐЕНЕЗА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

E. S. Bratushka

student, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

E. V. Kononets

student, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kyiv

GENESIS OF THE VALUE ADDED TAX IN UKRAINE AND ABROAD

О. І. Строкаченко

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СТАТИСТИКИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

O. I. Strokachenko

PhD-student, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

MECHANICS GENERATION OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM OF THE FUEL-ENERGY COMPLEX

Д. П. Дубицький

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

Г. Л. Ступнікер

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівельної галузі, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

D. P. Dubitskiy

PhD Candidate in Economics, associate professor, assistant professor of accounting and auditing, Academy of customs of Ukraine, Dnipropetrovsk

G. L. Stupniker

PhD Candidate in Economics, associate professor, assistant professor of Economics construction industry, Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipropetrovsk

VALUATION FOR NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS

С. С. Нестеренко

к. е. н., Директор Інституту економіки та менеджменту, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

S. S. Nesterenko

сandidate of economic sciences, Director of Institute of economy and management, Open international university of development of the person "Ukraine", Kiev

COMPARATIVE ASPECT OF STANDARD REGULATION CONSTITUTING EQUITY AT THE ENTITIES OF VARIOUS PATTERNS OF OWNERSHIP

О. І. Андрусь

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Н. В. Березова

студентка факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ЦІЛЕЙ, ЗАВДАНЬ, ПРИНЦИПІВ ТА МЕТОДІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Оlga Аndrus

к. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

Natаlya Berezova

student of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF THE GOALS, OBJECTIVES, PRINCIPLES AND METHODS OF FINANCIAL PLANNING AS A TOOL FOR MANAGING ENTERPRISE PERFORMANCE

С. О. Тульчинська

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

М. В. Нікітіна

магістрант, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

S. O. Tulchinskaya

Ph.D. in Economics, Associated Professor, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

M. V. Nikitina

Master, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

THE DETERMINATION OF THE EXPEDIENCY OF FINANCIAL RECOVERY OF THE ENTERPRISE ON EVALUATION OF FINANCIAL POTENCIAL

С. В. Лукашев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

О. Е. Сенічкіна

викладач кафедри менеджменту та бізнесу Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

S. Lukashov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Management and Business Kharkiv National Economic University. S. Kuznets

O. Senichkina

Teacher, Department of Management and Business Kharkiv National Economic University. S. Kuznets

ANALYSIS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN KHARKIV REGION

С. М. Галенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м.Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕГАПОЛІСІВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

S. M. Galenko

Ph.D. in Economics, Associated Professor of International Accounting and Auditing Academic Department SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

STRATEGIC ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF MEGAPOLISES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT

В. В. Павлов

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІІ - ПРІОРИТЕТ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

V. V. Pavlov

Post graduate student, Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

CREATIVE TECHNOLOGIES – PRIORITY OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISE STRATEGY

О. С. Сакун

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління, м.Чернігів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ

O. S. Sakun

postgraduate Student, Chernigiv State Institute of Economics and Management, Chernigiv

STATE REGULATION OF THE LOCAL INNOVATIVE CENTERS IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL STRATEGY

Т. І. Єфіменко

к. е. н, доцент, професор кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

В. М. Орлова

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

Т. О. Пєтухова

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ПОДАННЯ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

T. I. Yefimenko

Ph.D. in of Economics, Associate Professor, Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

В. М. Orlova

Ph.D. in of Economics, Associate Professor, аssociate of Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

T. O. Pyetukhova

Ph.D. in of Economics, Associate Professor, аssociate of Professor of accounting and auditing chair, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

PRESENTATION OF INDEXES OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISE IS IN THE FINANCIAL REPORTING

С. П. Усик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

А. А. Кравченко

магістр,Київський національний університет технологій та дизайну

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ НА РИНКУ МОРОЗИВА УКРАЇНИ

S. Usik

Ph.D, Docent of Marketing Departmet, Kyiv National University of Technologies and Design

A. Kravchenko

Master, Kyiv National University of Technologies and Design

COMPETITIVENESS OF THE ICE-CREAM MARKET IN UKRAINE

І. М. Даценко

студентка, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

I. M. Datsenko

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

FORMATION MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

Г. Ю. Олійник

кандидат економічних наук, докторант Класичного приватного університету

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

G. Y. Oliinyk

Candidate of economics ciences, doctoral candidate, Classic private university

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF RESTRUCTURING OF RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

К. С. Жадько

доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку та економічного аналізу, Дніпропетровської державної фінансової академії

НАПРЯМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

K. S. Zhadko

PhD, Head of Accounting and Economic Analysis, Dnepropetrovsk State Finance Academy

APPROACHES TO BUILDING A SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL

О. О. Волошенко

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

O. O. Voloshenko

postgraduate, Kyiv National University Technologies and Design, Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY ORIENTED DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES ON THE BASIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

О. М. Клімович

аспірант кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

O. M. Klimovich

postgraduate, Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University

FACTORS AFFECTING THE FORMATION OF INTERREGIONAL COOPERATION

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

PRINCIPLES OF MANAGEMENT FINANCIAL SECURITY ENTERPRISE

М. П. Сагайдак

к. е. н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МАРКЕТИНГОВИЙ АУДИТ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

M. P. Sagaidak

Candidate of Economic Sciences, University Reader, Kryvyi Rih Economic Institute of SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

MARKETING AUDIT OF PRICE POLITICS OF ENTERPRISE

П. Т. Колісніченко

викладач кафедри економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

P. T. Kolisnichenko

assistant of the chair «Economy of enterprise, finances, accounting and audit», Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

TAX INSTRUMENTS OF  ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES STATE CONTROL

Л. С. Селіверстова

доктор економічних наук, доцент  кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

L. S. Seliverstova

doctor of economical sciences, assistant professor of the chair «Management of services», Kyiv national university of technologies and design, Kyiv

THE OVERVIEW OF SMALL BUSINESS STATE CONTROL TAX ARRANGEMENT EFFICIENCY

О. Я. Никифорак

аспірант, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА НАГРОМАДЖЕННЯ КАПІТАЛУ У СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

O. Nykyforak

Postgraduate student, Yuriy Fed’kovych Chernivtsi National University

FEATURES OF EFFECT INVENTORY HOLDINGS ON THE ACCUMULATION OF CAPITAL IN THE NATIONAL ACCOUNTS

Ю. М. Маршавін

д. е. н., доцент, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ РОЗВИНЕНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ

Yu. M. Marshavin

Dr.S. (Econ), Docent, First Vice Rector, Ukrainian State Employment Service Training Institute

METHODOLOGICAL AND PRACTICAL BASIS TO DETERMINE THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF REGIONAL LABOR MARKETS

О. М. Діденко

к. е. н., директор з питань роздрібного бізнесу, Харківська обласна дирекція ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЯВЛЕННЯ УМОВ, ЯКІ СТИМУЛЮЮТЬ ТА ДЕСТИМУЛЮЮТЬ ПІДВИЩЕННЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ТИСКУ НА БАНКІВСЬКИЙ БІЗНЕС В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

O. N. Didenko

Ph.D. in Economics, head of the retail department, Harkiv regional office “Raiffeisen Bank Aval”, Harkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IDENTIFYING CONDITIONS THAT ENCOURAGE AND DISCOURAGE INCREASING REGULATORY PRESSURE ON BANKING IN THE CONTEXT OF FINANCIAL STABILITY ENSURING

Т. С. Осадча

к. е. н, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ ПРИ ВІДОБРАЖЕННІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ

T. Osadcha

Ph.D., Associate Professor, doctoral candidate of Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

OF THE PRINCIPLE SUBSTANCE OVER FORM WHEN DISPLAYING GROUND RENT

І. В. Безп’ята

к. е. н., доцент, докторант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ДОСВІД ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ

І. V. Вezpyata

Ph.D., Associate Professor, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

EXPERIENCE IN ATTRACTING INVESTMENTS IN THE FORMER SOVIET UNION

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Н. М. Білоус

здобувач Національного університету водного господарства та природокористування, ст.,викладач кафедри фінансів і економіки природокористування, НУВГП, м. Рівне

БІЗНЕС –МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

I. L. Sazonec

d. e. n. professor, national University of water management and nature resources use, Rivne

N. M. Bilous

national University of water management and nature resources use, Rivne

BUSINESS -MODELS OF CORPORATE STRATEGIES MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES

О. В. Левкович

асистент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВПЛИВУ АНОНСІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ДОХОДНІСТЬ РИНКУ АКЦІЙ

O. V. Levkovich

assistant of the department of finance, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

THEORETICAL JUSTIFICATION OF MONETARY POLICY ANNOUNCEMENTS' INFLUENCE ON THE STOCK MARKET YIELD

А. П. Кислюк

аспірант Донбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

ЕТАПИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ УКРАЇНИ

Andriy P. Kislyuk

PhD student Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk

STAGES OF TAX REVENUES REGULATION IN UKRAINE

Є. І. Вишневський

магістр державного управління, Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, м. Сеул, Республіка Корея

СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА РЕГУЛЮВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Vyshnevsky

Master of public policy, Korea Development Institute (KDI) School of Public Policy and Management, Seoul, Republic of Korea

MODERN CHALLENGES OF GLOBAL BANKING REGULATION

Є. В. Алімпієв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

МЕТОДИКА ПЕРЕДМОДЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ У VAR-МОДЕЛЯХ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ievgenii V. Alimpiiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

METHODS OF PRE-MODEL ANALYSIS IN VAR-MODELS OF FINANCIAL AND MONETARY TRANSMISSION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»