Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2015

Ю. М. Барський

д. е. н., професор, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Yu. M. Barskyi

Ph.D., Professor, Department of Applied Statistics and Labour Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk

THE PROSPECTS FOR INCREASE OF ECONOMIC ACTIVITY OF POPULATION UKRAINE

A. G. Semenov

Economics Institute Director, Head of Enterprise Economics Department, Classic Private University

HEAVY-MACHINERY ENTERPRISE INNOVATIVE POTENTIAL STRATEGIC MANAGEMENT

А. Г. Семенов

директор інституту економіки, завідувач кафедри Економіки підприємства, Класичний приватний університет

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

В. Ф. Проскура

доктор економічних наук, завідувач, професор кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

Й. П. Звонар

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

V. F. Proskura

doctor of economic sciences, head, professor of the department of management and management economic processes, Mukachivskiy state university, Mukachevo

Y. P. Zvonar

candidate of economic sciences,  associate professor of the department of management and management economic processes, Mukachivskiy state university, Mukachevo

REGIONAL POLICY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF UKRAINE’S INTEGRATION INTO EUROPEAN ECONOMIC AREA

О. В. Сталінська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємства Донецького національного університету

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. V. Stalinska

PhD, associate professor, professor of economics enterprise Donetsk National University

CURRENT TRENDS AND PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING AT THE NATIONAL COMPANIES

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН У ПРОМИСЛОВОСТІ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

STATE REGULATION OF RENT ATTITUDES IN THE INDUSTRY

Н. А. Демешкант

д. пед. н., доцент, професор кафедри інноваційної діяльності в АПК, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА

N. Demeshkant

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Innovation Activity in Agriculture, National University of Life and Environment Sciences of Ukraine

INNOVATION ENVIRONMENTAL ACTIVITY AS THE CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION

І. В. Драган

старший науковий співробітник відділу стратегічного потенціалу сталого розвитку, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», кандидат економічних наук, старший  науковий співробітник, м. Київ

РЕАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. V. Dragan

senior fellow for strategic sustainable development potential State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", PhD in Economics (Candidate of Sciences), Kyiv

SALES MARKETING POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. Д. Витвицька

доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

КЛАСТЕР ЯК СУЧАСНА ФОРМА УЧАСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ТРАНСКОРДОННОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ

Olga Vutvutska

Doctor of Economics, Professor , Head of Department of innovation activities National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

CLUSTER AS A MODERN FORM OF PARTICIPATION ENGINEERING COMPANIES IN CROSS-BORDER COOPERATION

Ольга Витвицкая

доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой инновационной деятельности в АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

КЛАСТЕР КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ТРАНСГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В. В. Зельдіс

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Миколаївський міжрегіональний інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Миколаїв

І. Г. Яненкова

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства та землекористування Чорноморського державного університета імені Петра Могили, Миколаїв

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ФОНДОВИХ БІРЖ: РЕГУЛЯТИВНИЙ АСПЕКТ

Vadim V. Zeldis

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance, Mykolaiv interregional Interregional Institute, Open International University of Human Development "Ukraine", Mykolaiv

Iryna G. Ianenkova

Dr.of Sc. (Economics), Professor of the Enterprise economy and Land management Department, Black Sea State university named Petro Mohyla, Mykolaiv

REGULATORY ASPECT OF UKRAINIAN STOCK EXCHANGES DEVELOPMENT PROBLEMS AND PROSPECTS

С. Д. Щеглюк

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник сектору просторового розвитку, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”, м. Львів

ЛОКАЛЬНІ КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РЕГІОНІ

S. D. Shcheglyuk

PhD in Economics, Senior Research Fellow, State institution Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

LOCAL CLUSTERS AS A TOOLS FOR ENHANCING COMPETITION POLICY IN THE REGION

І. Г. Ханін

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ: ЕКОНОМІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

I. G. Khanin

Doctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FORMATION OF INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY SYSTEM: ECONOMIC GUIDELINES FOR UKRAINE

Р. А. Павлов

к. е. н., доц., заступник декана економічного факультету з наукової роботи Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

С. О. Смирнов

д. ф. - м. н., проф., декан економічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВІ СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В РАМКАХ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

R. A. Pavlov

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Dean for Scientific Work of Economic Faculty, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

S. O. Smyrnov

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, prof., Dean of Economic Faculty, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

FINANCIAL STRATEGIES OF COMMERCIAL BANKS WITHIN STRATEGIC MANAGEMENT

С. П. Лобов

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

S. P. Lobov

Ph.D., Associate professor of the Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, SHEI «KryvyiRih National University»

MODERN CONCEPTS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF ENTERPRISE ACTIVITY AND EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT

К. Ф. Черкашина

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

К. Д. Лапшина

магістр, Київський національний університет імені Тараса, м. Київ

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

K. F. Cherkashyna

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Banking in Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

K. D. Lapshyna

Master,  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DYNAMICS AND STRUCTURE OF CONSUMER CREDIT UKRAINIAN BANKS IN THE POST-CRISIS PERIOD

Л. Й. Ситар

кандидат економічних наук, завідувач кафедри демографії, трудових відносин та соціальної політики, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Р. М. Скриньковський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

L. Y. Sytar

Ph.D. in Economics, Head of Department of demography, labor and social policy, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

R. M. Skrynkovskyy

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Business Economics and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF SOCIAL SPHERE OF UKRAINE

Є. В. Гаваза

кандидат економічних наук, науковий співробітник, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН, Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

E. Gavaza

Ph.D., researcher, NSC „Institute of Agrarian Economics”, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTS

Н. Р. Галайко

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ПРИСУТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО ТА РОСІЙСЬКОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

N. R. Halajko

PhD, docent, docent of banking department, Lviv Institute of Banking the University of Banking of the National Bank of Ukraine

FOREIGN AND RUSSIAN CAPITAL IN THE BANKING SYSTEM UKRAINE

С. В. Шарова

к. е. н., доцент  кафедри «Фінанси і кредит», Запорізький національний технічний університет

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ НА ПОЧАТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

S. V. Sharovа

Ph.D., assistant professor of "Finance and Credit", Zaporizhzhya National Technical University

ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF EFFICIENCY OF REGIONAL ECONOMIC ACTIVITY AT THE BEGINNING OF ECONOMIC CRISIS

М. І. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

Н. В. Яшкіна

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Дніпропетровський хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ У СКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ХОЛДИНГІВ

М. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of «Management of Productive Sector», State Higher Education Institution «National Mining University», Dnepropetrovsk

N. Iashkina

Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, State Higher Educational Institution «Dnepropetrovsk Chemical Technology University», Dnepropetrovsk

ENTERPRISE INFRASTRUCTURE MANAGEMENT IN ENGINEERING HOLDING COMPANIES

В. В. Тронько

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ВПЛИВ ІКТ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

V. V. Tronko

Ph.D., Associate Professor of International economy department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ICT IMPACT ON COUNTRY’S ECONOMIC DEVELOPMENT

О. С. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

О. М. Жолтікова

магістрант кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА» ТА «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ПОНЯТЬ

Ю. В. Федотова

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Ju. V. Fedotovа

PhD in Economics, О. М. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

EXPERIENCE AND PROSPECTS OF CLUSTER STRUCTURES FUNCTIONING IN THE UKRAINE’S ECONOMY

О. М. Михайлик

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Міжнародний університет фінансів

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО КРЕДИТУВАННЯ: МВФ ТА МБРР

O. М. Mykhailyk

Ph.D., Associate Professor of Department of finance and credit International university of finance

FEATURES OF INTERNATIONAL LENDING: IMF AND WORLD BANK

О. М. Бурак

к. е. н., доцент кафедри Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

ОЦІНКА РІВНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ

Olena Burak

PhD, Associate Professor, Lecturer, Department of Economics of Enterprise, Business Administration and Regional Development, A.N. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

EVALUATION OF REGIONAL DEVELOPMENT LEVELS OF EXTERNAL LIGHTING SPHERE

Е. В. Юрчак

аспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний Торговельно-економічний університет, м. Київ

ЩОДО ВПЛИВУ ФІЛЬТРУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ НА УСПІШНІСТЬ БРЕНДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

E. V. Yurchak

postgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

ABOUT INFLUENCE OF THE FILTER OF SOLVENCY ON THE SUCCESS OF BRAND RESTARAUNTS IN THE UKRAINE

М. В. Назар

аспірант кафедри менеджменту організацій ім. проф. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. V. Nazar

Postgraduate student management organizations named after prof. E. Khraplyvy, Lviv National Agrarian University, Dubliany

THEORETICAL BASIS OF EFFICIENT AGRICULTURAL ENTERPRISES CREDITING

О. О. Яременко

студент магістратури, спеціальність "Адміністративний менеджмент", Інститут підготовки кадрів державної служби занятості

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЮ РОБОТОЮ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

Oleksii  Iaremenko

a student of Master specialty "Administrative management" State Employment Service Training Institute

EVALUATION OF EFFICIENCY OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK OF PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT

Н. О. Жека

студентка, 4 курс, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ В ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ (ЧИЛІ ТА ПОЛЬША)

N. Jeka

student, 4 course, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

INFLATION IN UKRAINE COMPARED WITH OTHER COUNTRIES (CHILE AND POLAND)

А. Є. Федотов

аспірант  ОНУ ім. І. І. Мечникова

СИСТЕМНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЧИННИК ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. E. Fedotov

Post-graduate student of Odessa I. I. Mechnikov National University

SYSTEM TRANSFORMATION OF ORGANIZATION AS A MAIN FACTOR OF ITS PRODUCTIVE AND EFFICIENT ACTIVITY

І. А. Сененко

кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

В. В. Щепак

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧА ПРИ ВИБОРІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

I. A. Senenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of hotel and catering business department, Kyiv National University of Trade and Economics

V. V. Shchepak

Ph.D., Аssociate Professor, Аssociate Professor of International Economics and Marketing department, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University

THE PECULIARITIES OF MANAGING THE CONSUMER BEHAVIOR IN CHOOSING THE TRAVEL SERVICES

Л. С. Крючко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ

L. S. Krjuchko

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnepropetrovsk

FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT BY DOMESTIC BANKS

К. О. Астаф’єва

к. е. н.,  старший викладач кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. Astaf’eva

Senior Lecturer of the Department of the Economy, Organization and Management of Enterprises, Kryviy Rih National University

CREDIT RATING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Н. О. Бугай

кандидат економічних наук, доцент кафедри аудиту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН,ПЕВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-АУДИТОРІВ ТА КРИТЕРІЇ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

N. O. Bugay

PhD, assistant professor of auditing Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman, Kyiv

CURRENT STATUS, CERTAIN APPROACHES TO PROFESSIONAL TRAINING, AUDITORS AND EMPLOYMENT STATUS

І. Л. Латишева

к. е. н., доц. кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ

I. L. Latysheva

Ph.D., Associate Professor of Finance Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

METHODICAL APPROACH TO CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT ON THE BASIS OF STRATEGIC CARD

В. В. Резников

к. э. н., доцент кафедры международных экономических отношений, Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, г. Харьков

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ХАРЬКОВСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ

V. V. Ryeznikov

Ph.D., associate professor, Department for International Economic Relations, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

COMPETITIVENESS OF KHARKIV REGION IN THE TRANSFORMATION OF THE INTEGRATION POLICY OF UKRAINE

Т. В. Романова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Є. О. Даровський

магістр спеціальності «Економіка підприємства» фінансово-економічного факультету, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

T. V. Romanova

PhD, Ass.Prof., Ass.Prof. of department of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

E. O. Darovskyy

Masters degree in «Business Economics» at the Faculty of Finance and Economics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE INCREASE IN PROFITS OF ENTERPRISES OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

Н. В. Рибачук

асистент кафедри Менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

кандидат економічних наук, доцент кафедри Фінансів,Вінницький національний технічний університет

Ю. І. Ганзієнко

студент ОКР «бакалавр», Вінницький національний технічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

N. V. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical university

T. O. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

J. I. Hanzienko

student EQL "Bachelor", Vinnytsia national technical university

CONCEPTUAL ASPECTS OF BUSINESS EVALUATION: EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY

А. С. Толстих

аспірантка кафедри менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського Національний Університет Біоресурсів і Природокористування України

ПЕРЕДУМОВИ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ВІДПОВІДНО ДО ОБРАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

Anna Tolstykh

PhD student Department of Management University professor Y.S.Zavadskoho National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PRECONDITIONS FOR ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISE ACCORDANCE WITH THE CHOSEN STRATEGY DEVELOPMENT

О. М. Момчев

студент, кафедра фiнансiв та кредиту, Схiдноєвропейський нацiональний унiверситет iменi Лесi Українки

ВПЛИВ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА СТРУКТУРУ ВЛАСНОГО КАПIТАЛУ ПIДПРИЄМСТВА

O. Momchev

student, Department of Finance and Credit, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THE IMPACT ON THE FINANCIAL RESULTS OF ITS OWN CAPITAL STRUCTURE OF THE ENTERPRISE

Р. О. Каліновський

студент ІI курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ НОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

R. O. Kalinovskyi

2nd year Graduate Student, the Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE OBJECTIVE NECESSITY OF A NEW DEFINING OF SUBJECT OF ECONOMIC THEORY

Н. В. Коба

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інновацій, ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів», м. Київ

С. А. Тарасов

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Блакитний поліс»

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

N. V. Koba

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Innovation, International University of Finance

S. A. Tarasov

Joint Stock Company “Insurance Company “Blakytnyy Polis”

CHANGE MANAGEMENT AS AN INSTRUMENT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IMPLEMENTATION AT ORGANIZATION

С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Д. О. Масюк

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м.Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇЇ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

S. Y. Kulakovа

Ph.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

D. O. Masiuk

magistіrant, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL BASES OF RESEARCH COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE AND ITS REALIZATION COMPETITIVE ADVANTAGES

О. Д. Шевчук

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Ю. В. Мазур

студентка, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ І КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

A. D. Shevchuk

candidate of Economics, associate Professor, Department of audit and state control, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

Y. V. Mazur

student, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE MODERN SYSTEM OF TAX ADMINISTRATION AND CONTROL IN UKRAINE

Р. М. Федоряк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТУ ISO 50001:2011 У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

R. M. Fedoryak

PhD, associate professor of the department management Kiev National University of Technology and Design

IMPLEMENTATION OF ISO 50001:2011 MANAGEMENT SYSTEM FOR HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

А. В. Хмельков

канд. наук по гос. упр., доцент кафедры финансов и кредита, Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ INTOSAI ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ФИНАНСОВ

A. V. Khmelkov

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Finance and credit, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE INSTITUTIONALIZATION OF THE PRINCIPLES OF INTOSAI FOR THE FORMATION OF PUBLIC FINANCE

О. М. Попівняк

k. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

О. А. Ковенська

k. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИДЕПРЕСИВНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

O. M. Popivnyak

candidate of economic sciences Droghobych state pedagogical university named after Ivan Franco

O. A. Kovenska

candidate of economic sciences Droghobych state pedagogical university named after Ivan Franco

FINANCIAL TOOL OF PROVIDING OF REALIZATION OF THE ANTIDEPRESSING REGIONAL PROGRAMMES

І. М. Бурлакова

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет, м. Суми

ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ НА ЗАСАДАХ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ

I. M. Burlakova

PhD, senior teacher of the chair of economics and business-administration, Sumy State University, Sumy

PRIORITIES OF ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE ON THE BASIS OF "GREEN" ECONOMY

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., старший викладач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

А. М. Блоха

студент, Вінницький національний аграрний університет

УКРАЇНСЬКИЙ МИТНИЙ ПОСТ-АУДИТ, НАБЛИЖЕННЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ

V. Y. Fabiianska

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Chair of Audit and Public Control, Vinnytsia National Agrarian University

A. M. Blokha

student of the Faculty of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

UKRAINIAN CUSTOMS POST-AUDIT APPROACHING TO EUROPEAN STANDARDS

С. В. Беренда

к. е. н., доцент кафедры международной экономики и мирового хозяйства, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

НАЛИЧНЫЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ МИРА, НА ПРИМЕРЕ ЕАЭС

S. V. Berenda

PhD, Associate Professor of The Chair of International Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

EXISTING INSTITUTIONAL GAPS ECONOMIC INTEGRATION IN INTEGRATION ASSOCIATIONS OF THE WORLD, THE EXAMPLE OF THE EAEU

О. О. Кононова

к. е. н., доц. кафедри маркетингу Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД

O. A. Kononova

PhD Economics, Associate Professor of Marketing, Dnipropetrovsk National University Oles Honchar

MANAGEMENT OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE: MARKETING APPROACH

В. Ю. Левчук

асистент кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ПОШИРЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО ЕФЕКТУ СПІВРОБІТНИЦТВА ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ

V. U. Levchuk

assistant of Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University

THE SPREAD OF CROSS-BORDER EFFECT OF COOPERATION BORDER REGIONS

М. Р. Клітна

магістрант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

І. А. Брижань

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка, м. Полтава

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

M. Klitna

magister of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. Bryzhan

Ph.D, Docent of the business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION PJSC “POLTAVAMASH”

О. Б. Сливінська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут”

ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ “ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ” ТА ЇХКЛАСИФІКАЦІЯ

О. В. Slyvinska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Separated Subdivision of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany Agrotechnical Institute"

ACCOUNTING AND ECONOMIC MERIT OF “QUALITY COSTS” AND THEIR CLASSIFICATION

В. П. Гаврилюк

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії НУБіП України

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, «ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА – СТАЛИЙ РОЗВИТОК

V. P. Havrylyuk

Ph.D., Associate Professor of Economic Theory, NUBiP

GLOBALIZATION, "GREEN" ECONOMY - SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Т. С. Незвещук-Когут

к. е. н., в. о. доцента кафедри менеджменту та туризму Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. S. Nezveschuk-Kogut

acting as docent (associate professor) of the Chair of Management and Tourism of Chernivtsi Trade and Economics Institute of Kyiv National Trade and Economics University

PROBLEMS AND EFFICIENCY RISE TRENDS OF QUALITY MANAGEMENT SERVICES AT TOURISM SECTOR ENTERPRISES

О. В. Шанін

кандидат економічних наук, начальник відділу аграрної економіки і продовольства, Національна академія аграрних наук України

КОНЦЕПЦІЯ СЕЛОУТВОРЮЮЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. V. Shanin

Ph.D. Head of the Department of Agricultural Economics and Food, National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine

CONCEPT OF VILLIGEFORMING ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF RURAL AREAS DEVELOPMENT

Л. Б. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»»

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Lesya  Samoylenko

Ph.D., associate professor of Department of Finance «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»»

THE USE OF E-COMMERCE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC ENTERPRISES

О. В. Терентьєва

асистент, кафедри економіки підприємств, ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СКЛАДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Elena Terent’eva

MAIN PROCESSES OF IMPLEMENTING OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT CONSTITUENTS FOR ENTERPRISE’S CRISIS RESPONSE ACTIVITIES

Н. І. Суворова

асистент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

N. I. Suvorova

assistant of the chair «Accounting and Auditing», Odessa State Agrarian University

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT LIVESTOCK PRODUCTION

Ю. Г. Журавель

пошукувач, Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Y. H. Zhuravel

aspirant, Ternopil national economic university, Ternopil

SCIENTIFIC AND METHODICAL PRINCIPLES OF FINANCIAL SECUREMENT OF NATIONAL PROJECTS RELATED TO MODERNIZATION OF UKRAINIAN ECONOMY

С. Д. Волощук

к.ф.-м.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ВАРТОСТІ ОПЦІОНУ НА ОСНОВІ РІВНЯННЯ БЛЕКА-ШОУЛСА

S. Voloshchuk

PhD, associate professor of economic and mathematical modelling department, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

OPTION VALUE MODELING ON THE BASIS OF BLACK-SHOALS EQUATION

В. Є. Тредіт

кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВЕЛИЧИНИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. E. Tredit

PhD in Economics, Associate Professor of the department of Accounting and audit Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev

METHOD OF ESTIMATING THE VALUE OF THE RESOURCE POTENTIAL AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. В. Шевчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНОГО СЕКТОРУ

V. V. Shevchuk

candidate of economic sciences, associate professor, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE SPECIFIC FEATURES OF USING THE SOCIAL MARKETING IN PUBLIC UTILITY SECTOR

В. Р. Волощук

викладач кафедри економіки економіки, організації і планування в АПК ТНЕУ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. R. Voloshchuk

lecturer in Economics Economics, and Organization planning in agriculture TNEU

DIVERSIFICATION OF CREDIT RISKS BANKS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. І. Шаманська

к. е. н., доцент кафедри дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті, Вінницького національного аграрного університету

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМУ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Shamanska

Ph.D., Associate Professor of Consulting and information technology in management

APPLICATION OF INFORMATIVE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS PRIORITY DIRECTION OF CONSULTING EFFECTIVE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. Є. Хаустова

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В КРАЇНАХ МИТНОГО СОЮЗУ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

V. Ye. Khaustova

Candidate of Sciences (Economics), Associate Profes­sor, Senior Research Fellow, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

STATE SUPPORT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE COUNTRIES OF THE CUSTOMS UNION: LEGAL FRAMEWORK

М. Ю. Агапова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КАПІТАЛУ У ФОРМІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

M. Agapova

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Finance Simon Kuznets Kharkiv National University of Economic

RAISING INVESTMENT CAPITAL IN THE FORM OF PROJECT FINANCING

А. О. Рожко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м.Тернопіль

ЕТИЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Alla Rozhko

PhD, associate professor of the Serhii Yurii international finance and global economy department, Ternopil National Economic University

ETHICAL INVESTMENT IN THE GLOBAL ECONOMY

В. В. Даценко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

V. V. Dacenko

k. e. n., Dnipropetrovsk state financial academy

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF COMPULSORY MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE BASED ON THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES

В. В. Коваль

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВНЗ

V. V. Koval

PhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Management

THE METHODOLOGY FOR EFFICIENCY EVALUATION OF IMPLEMENTATION AND USAGE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Л. С. Веретін

аспірант, Національного університету водного господарства та природокористування

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ ПЕРЕДУМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. S. Veretіn

graduate student, National University of Water Management and Nature Resources Use

INFORMATION SUPPORT AS ONE OF THE PRECONDITIONS MANAGEMENT OF PRODUCTIVITY COMPANY

Л. С. Веретин

аспирант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

С. І. Плотницька

канд., екон., наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ПОБУДОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

S. Plotnytska

Associate Professor, PhD (Econ.), O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ENTERPRISES RESOURCE POTENTIAL AS A FACTOR OF THE EFFECTIVE COMPETITIVENESS STRATEGY CREATION

В. І. Шульга

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ПВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Viktor Shulga

Ph.D., assistant professor of Economy of Enterprise Departament, PVNZ "East European University of Economics and Management"

CURRENT APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY

П. М. Рубанов

к. е. н., доц., Сумський державний університет, доцент кафедри фінансів у кредиту

РОЗМЕЖУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ», «ВІРТУАЛЬНІ ГРОШІ» ТА «КРИПТОВАЛЮТИ»

P. M. Rubanov

DELINEATING THE ESSENCE OF THE CATEGORIES “ELECTRONIC MONEY”, “VIRTUAL MONEY” AND “CRYPTOCURRENCY”

І. Л. Долозіна

кандидат економічних наук, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ В УНІТАРНИХ КРАЇНАХ

I. L. Dolozina

Candidate of Economics, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

STRUCTURE OF BUDGETARY EXPENDITURES IN THE UNITARY COUNTRIES

Ю. В. Дятлова

кандидат економічних наук,доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту і банківської справи,Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Yu. Diatlova

Candidate of Economic Sciences,Associate Professor of Department of Finance, Accounting and Auditing and BankingDonetsk State University of Management, Mariupol

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE ECONOMIC SECURITYOF THE BANKING SECTOR

О. М. Дзюбенко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. Dzyubenko

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University

APPROACHES TO THE METHODOLOGY OF ECONOMIC ANALYSIS OF FINANCIAL POTENTIAL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Довгаль

в. о. доцента кафедри менеджменту, ПВНЗ "Міжнародний університет бізнесу і права ", м. Херсон

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

О. Dovgal

associate professor of the department professor of department of management, University of International Business and Law, Kherson

СRISIS MANAGEMENT PERSONNEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»