Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2016

Н. Л. Гавкалова

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

С. В. Степаненко

аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПЛАНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Nataliia Gavkalova

D-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets, Kharkiv

S. V. Stepanenko

graduate student, Public Administration and Regional Economy Department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

PLANNING ORGANIZATIONAL CHANGES IN MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Г. Т. Кулаков

д. т. н., профессор,  Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ

О. В. Бондар-Підгурська

к. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

І. І. Хоменко

завідувач відділу досліджень промислової власності, Центр інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України, м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО ІННОВАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

G. T. Kulakov

Doctor of Engineering, Professor, Belarusian National Technical University. Minsk

O. V. Bondar-Podhurskaya

аssociate professor, Ph.D. in Economics higher education institute of Ukoopspilka the “Poltava University of Economics and Trade”

I. I. Khomenko

Нead of the Department of Industrial Property Researches Center of Intellectual Property and Technology Transfer of NAS of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT PROCESS OF INDUSTRY MODERNIZATION IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE SOCIAL INNOVATION AND SOCIALLY ORIENTED ECONOMY OF UKRAINE

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, п. н. с., Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ

КОНЦЕПЦІЯ ТА ЦИКЛИ ОСОБИСТИХ ФІНАНСІВ

N. A. Yasynska

doctor of economic sciences, assistant of professor, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk

THE CONCEPT AND CYCLES OF PERSONAL FINANCE

Л. О. Чорна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, оподаткування і підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу та підприємництва

МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

L. Chorna

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of finance, taxation and entrepreneurship Institute Vinnitsia designing clothes and entrepreneurship

MONITORING PERFORMANCE MANAGEMENT ENTERPRISE DEVELOPMENT

К. А. Стрижиченко

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики та економічного прогнозування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПОСИЛЕННЯ АВТОНОМНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

К. Stryzhychenko

DSc in Economics, associated professor, professor of statistical and economic forecasting department of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE METHODICAL APPROACH TO STRENGTHEN THE AUTONOMY OF UNIVERSITIES

Л. В. Батченко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і менеджменту Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ

М. М. Дєліні

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, інформаційно-аналітичної діяльності та євроінтеграції Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ludmila Batchenko

doctor of economic sciences, professor, professor of the department of economics and management Kyiv National university of culture and arts, Kyiv

Maryna Dielini

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, informational-analytical activity and eurointegration, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

INSTITUTIONAL MECHANISM OF ENSURING SOCIO-ECONOMIC RESPONSIBILITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NATIONAL ECONOMY

Т. А. Васильєва

д. е. н., проф., директор навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького, Сумський державний університет

Г. О. Пересадько

к. е. н., доц., доцент кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. A. Vasylieva

Doctor of Economics, Professor, Director of Educational and Research institute of Finance, Economy and Management named Oleg Balatskiy, Sumy State University

G. О. Peresadko

Ph. D. in Economics, Associate Professor of Marketing and AdvertisingDepartment, Kyiv NationalUniversity of trade and economics

THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO MARKETING RESEARCH OF SALES MARKET ENVIRONMENT FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES PRODUCTS

В. В. Чорний

к. е. н, доцент, проректор з науково-виробничих питань та перспектив розвитку, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

О. І. Платонов

президент Асоціації транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс», Київ

ПАРТНЕРСЬКО-КОНКУРЕНТНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖІВ

Viktor Chornyj

PhD (Economics), Associate Professor, State Economic and Technological University of Transport

Oleg Platonov

Association of forwarding and logistics organizations Ukraine «UKRZOVNISHTRANS»

PARTNER-COMPETITIVE PARADIGM OF ECONOMIC SECURITY IN THE MULTIMODAL TRANSPORTATION FREIGHT COMPANIES

О. О. Кравченко

к. е. н., доцент, професор кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

С. С. Пінчук

доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

O. O. Kravchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

S. S. Pinchuk

Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

CONCEPTUAL MODEL OF BALANCED SCORECARD FOR RAILWAY ENTERPRISES

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

Н. О. Черненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ IT-СИСТЕМ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

N. V. Roshina

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

N. O. Chernenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

THE IMPACT OF IT- SYSTEM IN UKRAINE

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. G. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of finance and credit Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATISTICAL ESTIMATION OF DEVELOPMENT AUTOMOBILE TRANSPORT IN ZAPORIZHZHYA AREA

Р. М. Скриньковський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

Л. С. Гарасим

кандидат економічних наук, заступник головного бухгалтера з планово-фінансової роботи, асистент кафедри економіки підприємства, Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

О. В. Клювак

кандидат економічних наук, завідувач відділу аспірантури та докторантури, Львівський університет бізнесу та права, м. Львів

ДІАГНОСТИКА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Ruslan M. Skrynkovskyy

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Business Economy and Information Technology, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

Lyudmyla S. Harasym

Candidate of Sciences (Economics), Deputy Chief Accountant of the Planned-financial Work, Assistant of the Department of Business Economy, National Forestry University of Ukraine, Ukraine, Lviv

Oksana V. Klyuvak

Candidate of Sciences (Economics), Head of Doctoral Studies, Lviv University of Business and Law, Ukraine, Lviv

BUSINESS REPUTATION DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE

О. А. Білик

к. і. н., доцент кафедри економіки та державного управління, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. А. Bilyk

PhD in history, associate professor of the Department of Economics and Public Administration, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHT PROTECT POLICY AT THE COMPANY

В. В. Харченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем Національного університету біоресурсів і природокористування України

Г. А. Харченко

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського Національного університету біоресурсів і природокористування України

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Volodymyr V. Kharchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Information Systems of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Ganna A. Kharchenko

Ph.D. in Economics, senior teacher of Department of Management named after prof. J. Zavadskiy of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INNOVATION AND INVESTMENT PROVISION OF EFFICIENT OPERATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. В. Маловичко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БЛОКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ТОРГІВЛЕЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Malovychko

PhD in Economics, associate Professor of Department of marketing and management , Donetsk National University of Economics and Ttrade named after Mykhaylo Tugan-Baranovsky

RESEARCH ON FUNCTIONAL UNIT OF CONTROL SYSTEM FOR ENTERPRISE’S E-COMMERCE

О. Я. Лотиш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФІРМИ

O. Y. Lotysh

Ph.D., the associate Professor of Ternopil National Economy University, Ternopil, c. Ternopil

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE MICROECONOMIC ANALYSIS FIRM

І. В. Горбачова

к. е. н.,  доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Житомирського національного агроекологічного університету, м. Житомир

МЕХАНІЗМИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВИХОДУ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

І. В. Gorbacheva

candidate of economic sciences, associated professor, associate professor of International Management, Zhytomyr National Agroecological University,  Zhitomir

MECHANISMS OF STRATEGIC PLANNING AGRICULTURAL ENTERPRISES UNDER ENTERING INTERNATIONAL MARKETS

С. О. Крайчук

к. т. н., ст. викладач, Рівненський державний гуманітарний університет

СТАН ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

S. O. Kraichuk

Ph.D. in Engineering, Lecturer, Rivne State University of Humanities, Ukraine

CONDITION OF INFORMATION TECHNOLOGIES’ INTRODUCTION IN MANAGING MODERN ENTERPRISES

Є. І. Богуславський

к. е. н. доцент, доцент кафедри політичної економії, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

А. С. Мовчан

cтудентка, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧИННИК ЇЇ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

E. I. Bohuslavskiy

Ph.D., associate professor of political economy, Simon Kuznets  Kharkiv National Economic University, Kharkiv

A. S. Movchan

student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF CONFECTIONERY INDUSTRY AS A FACTOR OF ITS ECONOMIC GROWTH

О. В. Євтушевська

к. е. н., асистент кафедри підприємництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. V. Yevtushevska

PhD in Economics, assistant of thе Department of Enterprise, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

ETHICAL ASPECTS OF INNOVATIONS DEVELOPMENT UNDER MODERN CONDITIONS

І. А. Дернова

к. е. н., викладач кафедри економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж, м. Черкаси

ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

I. A. Dernova

Ph.D, Cherkasy state business-college, Cherkasy

EXCHANGE RATE SYSTEM OF MACROECONOMIC INDICATORS

Н. Є. Селюченко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА УМОВАМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Nadiya Seliuchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Business Economics and Investment, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

EVALUATION OF UKRAINIAN REGIONS BY CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SECTOR OF ECONOMY

Л. А. Слатвінська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту  та соціально-гуманітарних дисциплін, Уманська філія Приватного вищого навчального закладу  «Європейський університет»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЙНИХ ПЕРЕДУМОВ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

L. А. Slatvinska

Ph.D., associate professor of the Department of Management and Social and Humanitarian Subjects, Uman Branch of Private Higher Education Establishment «European University»

FORMATION OF THE SYSTEM OF PRECONDITIONS FOR STANDARDIZATION OF INNOVATIVE INVESTMENT OF DAIRY PRODUCE SUBCOMPLEX

І. М. Білецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ТУРИЗМІ

I. Biletska

Ph.D., Associate professor, Assistant professor of International economy, Marketing and Management Department, Ivano-Frankivsk educational institute of management Ternopil National Economic University

CRISIS MANAGEMENT IN TOURISM

К. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОНЕТАРНОГО ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

K. V. Kyrychenko

PhD (Economics), Associate Professor, Kherson national technical university, Kherson

THEORETICAL EXPLANATION OF MONETARY TRANSMISSION MECHANISM

Л. О. Добрик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ВИЯВЛЕННЯ І РОЗКРИТТЯ ШАХРАЙСЬКИХ СХЕМ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

L. Dobrik

Ph.D., Associate Professor of Finance and credit, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

FRAUDULENT SCHEMES IN THE INSURANCE SECTOR, AN ESSENTIAL ELEMENT OF ECONOMIC SECURITY, THEIR IDENTIFICATION AND DISCLOSURE

О. С. Омельниченко

аспірант, Криворізький Економічний Інститут ДВНЗ «Криворізький Національний Університет», м. Кривий Ріг

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Elena Omelnychenko

graduate student, Kryvyi Rih Economic Institute SHEI «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

DIRECTIONS OF COST OPTIMIZATION IN THE MANAGEMENT SYSTEM

В. А. Васюренко

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и права Харьковського гуманитарного университету «Народная украинская академия»

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕФИНИЦИИ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

V. A. Vasyurenko

PhD, Associate Professor of Economics and Law Kharkiv University of Humanities "People's Ukrainian Academy", Kharkiv, Ukraine

MODERN APPROACHES TO THE DEFINITION OF "FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES"

Р. І. Мачуга

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

А. Р. Кривцун

студент гр. МІ-41, спеціальність "Міжнародна інформація", Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

R. I. Machuga

PhD in Economics, Associate professor, Department of International Economic Relations and International Information, Ternopil National Economic University, Ternopil

A. R. Kryvtsun

Student of the specialty "International Information", Ternopil National Economic University, Ternopil

USING OF INTERNET TECHNOLOGIES AND RESOURCES FOR ORGANIZING THE INTERNATIONAL TRADE

О. І. Ковалів

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗЕМЛІ ТА ЇЇ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – ОCНОВНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ

O. I. Kovaliv

Ph.D. in Economics, Senior scientific researcher, Head of the Intellectual Property and Marketing Innovation Department, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

MAIN PRINCIPLES OF LAND VALUATION AND ITS NATURAL RESOURCES AS FUNDAMENTAL NATIONAL WEALTH OF UKRAINE

Л. Б. Штефан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ВАЛЮТНІ КРИЗИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ЦИКЛІВ

L. B. Shtefan

Ph.D. in Economics, Associate professor of finance and credit, Vinnitsa educational institute economy TNEU, Vinnitsa

CURRENCY CRISIS IN UKRAINE IN THE THEORY OF CYCLES

К. Л. Железняк

кандидат економічних наук, ст. викладач, Національний транспортний університет, Київ, Україна

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ  ПОСЛУГ НА РИНКУ

K. L. Zhelezniak

PhD in Economics, Senior Lecturer, National Transport University, Kyiv, Ukraine

ALGORITHMIC APPROACH TO DEFINING THE UNIFORM TRANSPORT SERVICES PROMOTION STRATEGY ON THE MARKET

І. М. Чирак

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

РОЛЬ КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ В ОЦІНЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ КОМПАНІЇ ЗА УМОВ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

I. M. Chyrak

Candidate of economic science, senior lecturer of Economic theory Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF CREDIT RATINGS IN THE ASSESSMENT OF DOMESTIC COMPANY IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

Л. Г. Коваленко

к. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Д. В. Нагернюк

к. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

В. О. Непочатенко

к. е. н., викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РИНКОВОГО ПРОДУКТУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ

L. H. Kovalenko

Lecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.D

D. V. Naherniuk

Lecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.D

V. O. Nepochatenko

Lecturer in department of tourism, hotel and restaurant business of Uman National University of Horticulture, Uman, Ph.D

NATURE AND PRODUCT SPECIFIC MARKET HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY

О. Ю. Мелих

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЯК ІНДИКАТОР БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. Y. Melykh

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance named after S.І.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

STATE BUDGET DEFICIT AS DEBT SECURITY INDICATOR OF UKRAINE

О. В. Ярмоліцька

ст. викладач кафедри «Облік і аудит» Державного економіко-технологічного університету транспорту, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

О. V. Yarmolitska

Senior teacher of Department"Account and audit", State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

FORMING OF SOURCES OF REPRODUCTION OF THE FUNDAMENTAL PRODUCTION MEANS OF THE RAILROAD TRANSPORT’S ENTERPRICES

В. П. Звонар

к. е. н., с. н. с. старший науковий співробітник, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України, м. Київ

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК СОЦІОЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

V. P. Zvonar

PhD in Economics, senior researcher, senior staff scientist Ptoukha Institute for Demography and Social Studies National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev

REGULARITIES OF FORMATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY AS A SOCIOECONOMIC PHENOMENON

О. В. Кожушко

к. э. н., доцент, доцент кафедры контроля и аудита Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, г. Харьков

Е. А. Бондаренко

ст. преподаватель кафедры кафедры контроля и аудита Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, г. Харьков

СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

O. V. Kozhushko

Ph.D., associate professor, assistant professor of control and audit Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

E. A. Bondarenko

Art. lecturer in the department of control and audit Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE ESSENCE AND ECONOMIC CONTENT OF INTANGIBLE ASSETS

О. С. Бондаренко

кандидат економічних наук, доцент, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

E. S. Bondarenko

Candidate of economic sciences, Ph.D., associate professor, Kherson national technical University

FINANCIAL RESOURCES FORMATION SOURCE ANALYSIS OF ECONOMY SUBJECTS IN UKRAINIAN LIGHT INDUSTRY

В. В. Чудак

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

V. Chudak

post graduate student, Kyiv national university of trade and economics

MONITORING THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY

Л. І. Дзюбенко

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДІАГНОСТИКИ МОБІЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ВІД НОВОЇ ЛОГІКИ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ ДО ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ

L. I. Dziubenko

graduate student of management in construction Kiev National University of Construction and Architecture

DESIGNING INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEMS DIAGNOSTICS FOR MOBILE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: THE NEW LOGIC OF FINANCIAL OPERATIONS RELATED TO SOFTWARE PRODUCTS

V. S. Lebid

Postgraduate, Vinnytsia National Agrarian University (VNAU)

FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTION: THE MAIN PROBLEMS AND SOLUTIONS

В. C. Лебідь

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

В. Д. Цап

аспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЙНО-ДЕВАЛЬВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Tsap

Postgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

FEATURES OF FORMATION EXPENSES AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE INFLATION-DEVALUATION PROCESSES

Л. О. Лещенко

аспірант кафедри економіки підприємства Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА

L. О. Leshchenko

рostgraduate student of Department of Economics of Kharkiv National Agrarian University named after V.V.Dokuchajev

MOTIVATION OF LABOR AS A FACTOR OF PRODUCTION PROFITABILITY

П. В. Пірникоза

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ПРИЧИНИ ЗНАЧНИХ ОБСЯГІВ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ: ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ

P. V. Pirnykoza

postgraduate student of Taxes and Fiscal Policy Department of Ternopil National Economic University

CAUSES OF SIGNIFICANT VOLUMES OF SHADOW ECONOMY IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR ELIMINATION: FISCAL ASPECTS

Д. С. Ліфінцев

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

С. С. Максимов

студент 4 курсу ФЕтаУ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

М. В. Яковенко

студентка 4 курсу ФЕтаУ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПНОГО МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА КРОС-КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

D. S. Lifintsev

PhD, associate professor of the department of management, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

S. S. Maximov

student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

M. V. Yakovenko

student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

OVERCOMING STEREOTYPICAL THINKING AS A COMPONENT OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT

К. Г. Васильченко

преподаватель кафедры экономической кибернетики, Одесский национальный экономический университет, г. Одесса

АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АГЕНТНОГО МЕТОДА

K. G. Vasylchenko

lecturer, Odessa National Economic University

AGENT-BASED APPROACH AS TOOLS FOR STUDYING PENSION FUND’S INCOME AND EXPENSES

М. Г. Афанасьєва

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

M. G. Afanasyeva

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Mathematics, SHEE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

ALLOWING FOR RISK MATHEMATICAL MODELLING IN ECONOMICS OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINIAN IRON ORE SECTOR

І. Л. Долозіна

кандидат економічних наук, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ

I. L. Dolozina

Candidate of Economics, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENDITURES BY COFOG AT THE NATIONAL LEVEL IN THE FEDERAL COUNTRIES

І. О. Красілич

Аспірант, Української академії друкарства

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. A. Krasilych

PhD student, Ukrainian Academy of Printing

FEATURES OF FOREIGN TRADE ACTIVITY ENGINEERING ENTERPRISES

М. С. Ганкіна

Аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Ровно

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

M. Gankina

postgraduate, National University of Water Management and Nature, Rovno city

SCIENTIFIC APPROACHES TO SOCIAL DEVELOPMENT

В. В. Кіндзерський

Аспірант, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСТРУКТУ ІНСТИТУЦІЙ РЕГУЛЮВАННЯ

V. V. Kindzerskyy

postgraduate, assistant of department of business economics and human resources management Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsy

THE FORMATION OF THE NATIONAL CONSTRUCT OF THE REGULATION INSTITUTIONS

К. В. Рябко

аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Українська академія банківської справи

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЛІКВІДНОСТІ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ

K. Riabko

postgraduate at the Department of accounting and auditing Ukrainian academy of banking

LIQUIDITY TRANSFER PRICING AS A KEY ELEMENT OF BANK'S LIQUIDITY RISK MANAGEMEN

В. А. Рубейкін

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

V. A. Rubeykin

PhD student National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev

ORGANIZATION AND METHODS OF AUDIT FINANCIAL REPORTS

Є. Б. Хаустова

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МЕТОД ФОНДУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. B. Khaustova

Associate Professor, Ph.D, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

THE METHOD OF FUNDING AS A TOOL FOR PLANNING AND MONITORING  BUDGETS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

А. П. Голод

докторант Черкаського державного технологічного університету, м. Черкаси

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ СИСТЕМ

A. P. Golod

doctoral student of Cherkasy State Technological University, Cherkasy

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF MODERNIZATION OF REGIONAL TOURISM SYSTEMS

О. В. Бєлякова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

O. V. Beliakova

Ph.D in Economic, Docent, Professor of Economics Department, Kyiv National University of Culture and Arts

METHODICAL PRINCIPLES OF INSTRUMENTS IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

О. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

БАГАТОФАКТОРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНАЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Oksana Melnyk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise StrategyKyiv National Economics University named after V.P. Hetman

MULTI-FACTOR INTERPRETATION OF ANALYTICAL MODEL OF ESTIMATING THE ECONOMIC PROFIT OF THE ENTERPRISE

Б. В. Серотюк

здобувач Національної академії управління

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ  МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

B. V. Serotiuk

applicant National Academy of Management

THE BANKS FINANCIAL STABILITY DIAGNOSTIC IN THE CONDITIONS OF ANTICRISIS MANAGEMENT

В. М. Швайдак

здобувач Національної академії управління

П. П. Щербань

казначей ПАТ «ТАСКОМ Банк»

ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНОВИДІВ РИЗИКІВ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

V. M. Schwаydak

Applicant to the National Academy of Management

P. P. Shcherban

Treasurer of PJSC "TASKOM Bank"

CHARACTERISTICS OF NON-BANK FINANCIAL INTERMEDIARIES RISKS

І. О. Парфенчук

асистент кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДУ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

I. A. Parfenchuk

assistant of the department of marketing Dnepropetrovsk national university Oles Honchar, Dnipropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACHES OF EVALUATING THE BRAND EFFECTIVENESS IN THE SYSTEM OF THE NATIONAL ECONOMY

О. С. Саух

магістрант кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

О. О. Мариніна

магістрант кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ОБЛІГАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

O. S. Saukh

student of the department of International Economics and Marketing Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

O. O. Marinina

student of the department of International Economics and Marketing Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

TRENDS OF UKRAINIAN ISSUERS BONDS OFFERING ON INTERNATIONAL MARKETS

А. А. Лихолай

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Д. В. Тимченко

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ МОДЕЛІ БАНКІНГУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ

А. А. Lykholai

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

D. V. Tymchenko

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REMOTE BANKING MODEL STRATEGУ AND ITS IMPACT ON CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT

Я. І. Овчаренко

студентка економічного факультету спеціалізованої магістерської програми "Управління ризиками та страхування", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООБОВ`ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

I. I. Ovcharenko

student of economic faculty specialized master's program "Risk Management and Insurance", Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF MANDATORY PENSION INSURANCE SYSTEM

О. П. Дяченко

здобувач, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. P. Dyachenko

Applicant, Cherkasy State Technological University, Cherkasy

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE POTENTIAL

О. П. Дяченко

соикатель, Черкасский государственный технологический университет, г. Черкассы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

В. В. Пустовар

Здобувач Інституту економіки промисловості НАН України

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО СТАТУСУ

V. V. Pustovar

Applicant of the Institute of Industrial Economics of the National Academy

FORMATION OF THE STRATEGY OF THE REGION DEVELOPMENT TAKING INTO ACCOUNT ITS INNOVATION AND INVESTMENT STATUS

А. М. Лисичко

здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ ЩО СКЛАДАЮТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

A. M. Lysychko

Candidate of the Department of Accounting and Audit Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

  METHOD OF ECONOMIC ANALYSIS OF OBJECTS CONTAINING AGRICULTURAL ACTIVITY

Алішов Гамід Надір - огли

здобувач ВНЗ «Національна академія управління»

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Alishov Gamid Nadir-ogly

THE ROLE OF TRANSNATIONAL COMPANIES IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Алишов Гамид Надир-оглы

РОЛЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»