Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2017

М. В. Чорна

доктор економічних наук, професор, зав. кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ ЯК СКЛАДОВОЇ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ МЕРЕЖ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

M. V. Chorna

Kharkiv State University of Food Technology and Trade

FORMATION METHODS OF THE CONSUMER LOYALTY AS A COMPONENT OF BRAND MANAGEMENT OF THE RESTAURANT NETWORKS

М. П. Войнаренко

д. е. н., проф. проректор,  Хмельницький національний університет

ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

M. P. Voynarenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Vice-rector, Khmelnytskii national university

APPLIED PRINCIPLES OF INVESTMENT TO ENTERPRISES OF AGRICULTURAL MACHINE-ENGINEERING

І. Б. Яців

д. е. н., доцент, в.о. професора  кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

С. Ф. Яців

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ВПЛИВ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ ПОВНОЇ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Yatsiv

Doctor of Economics, Acting professors of the Department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dubliany

S. Yatsiv

PhD in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of the Department of economics, Lviv National Agrarian University, Dubliany

IMPACT OF OVERHEAD EXPENSES ON FORMATION OF FULL COSTS OF SOLD AGRICULTURAL PRODUCTS

О. А. Петрик

д. е. н ., проф., завідувач кафедри аудиту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

Н. В. Гойло

к. е. н., доцент кафедри аудиту, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ

О. А. Petryk

Professor, Head of Department of Audit, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman research university, Kyiv

N. V. Goilo

Ph.D, Associate Professor of Auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman research university, Kyiv

ORGANIZATIONAL AND METHODICAL BASES INTERNAL AUDIT OF CORPORATE RIGHTS

Є. В. Афанасьєв

доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

І. Є. Афанасьєв

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

А. Р. Арутюнян

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

МАРКЕТИНГ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У КОНТЕКСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. V. Afanasiev

Doctor of Economics, Professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

I. E. Afanasyev

PhD in Economics, assistant professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

A. R. Arutyunyan

Ph.D in Technical Sciences, associate professor, assistant professor, Department of Management and Administration Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MARKETING AND MANAGEMENT OF INVESTMENT AND INNOVATION PROJECT IN THE CONTEXT OF LOGISTIC STRATEGY OF ENTERPRISES’ IRON ORE PRODUCTS PROMOTION

К. Ф. Ковальчук

д. е. н., професор, декан факультету економіки і менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпро

МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В ГАЛУЗІ ПРОМИСЛОВОСТІ

K. F. Kovalchuk

doctor of economics, professor, Dean of the Faculty of Economics and Management National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro

MODEL OF FORECASTING INDICATORS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRISES IN INDUSTRY

В. В. Томарева-Патлахова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. V. Tomareva-Patlahova

Dr. of Sci. (Economics), docent,  Head of Department of Management, Classic Private University, Zaporizhzhia

THE COGNITIVE MODEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS WITHIN THE DECENTRALIZATION

Я. О. Ляшок

д. е. н., доцент, в.о. ректора ДВНЗ “Донецький національний технічний університет” МОН України, м. Покровськ

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Ya. O. Lyashok

doctor of sciences, associate professor, аcting rector of SHEI “Donetsk National Technical University”Ministry of education and science of Ukraine, Pokrovsk

ECONOMIC COMPONENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS

Н. Г. Метеленко

д. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

Є. Ю. Ткаченко

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

Л. І. Кирилова

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

О. В. Яришко

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ПРАКТИКА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЩО ФУНКЦІОНУЄ В УМОВАХ ВТРАТИ ФІНАНСОВОЇ РІВНОВАГИ

N. G. Metelenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance"  Zaporizhzhya State Engineering Academy

Ye. Y. Tkachenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

L. I. Kirilovа

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

O. V. Yarishko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

PRACTICE OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT BY AN ENTERPRISE ACTING IN THE CONDITIONS OF LOSS OF FINANCIAL EQUILIBRIUM

Ю. В. Малаховський

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

О. М. Левченко

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Р. І. Жовновач

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет,м. Кропивницький

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ МАКРОРАХІВНИЦТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Y. V. Malakhovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity, Central Ukrainian National Technical University (CUNTU)

O. M. Levchenko

Doctor of Economic Sciences, professor, Vice-Rector for scientific affairs, CUNTU

R. I. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, CUNTU, Kropivnitskiy

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR MACROACCOUNTING IN THE FIELD OF THE STATE REGULATION OF UKRAINE NATIONAL ECONOMY’ TOURIST CLUSTER

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

А. Ю. Леус

магістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОЦІНКА РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Svitlana Bondarenko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

Anastasia Leus

Master of Management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

EVALUATION OF QUALITY OF PRODUCTS AT THE ENTERPRISE

О. С. Євсейцева

к. е. н. доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

Д. В. Кретова

магістр напряму підготовки «Комунікаційний маркетинг», Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТОДИКИ РОЗРОБКИ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

O. Yevseytseva

Candidate of Econ. Sciences, Associate Professor,  Department of Economic, Kyiv National University of Technology and Design

D. Kretova

master specialty "Marketing Communications", Kyiv National University of Technology and Design

FEATURES OF METHODOLOGY DEVELOPMENT ADVERTISEMENT CAMPAIGN FOR HIGHER SCHOOL

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

І. В. Казановська

магістрант, кафедра менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В МЕНЕДЖМЕНТІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of  the department of management, Donetsk National Technical University, c. Pokrovsk

I. V. Kazanovskaya

Master’s degree student, department of management,  Donetsk National Technical University, c. Pokrovsk

MODERN APPROACHES IN THE MANAGEMENT OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF COMPANIES

М. А. Місевич

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

РЕСУРСНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. A. Mysevych

Ph.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

V. M. Khodakyvskyy

Ph.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

THE RESOURCE COMPETITIVENESS OF HIGH-VALUE AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Рубаха

к. е. н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

М.-М. П. Цюпа

Студент, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. V. Rubakha

Ph.D. in Economics, associate professor, of department of finance, monetary circulation and credit in Ivan Franko Lviv National University, Lviv

M-M. P. Tsiupa

рost-graduate, Ivan Franko Lviv National University, Lviv

THE APPLIED ASPECTS OF ANALYSIS OF WORKING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

О. Ю. Завадинська

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

О. С. Ліфіренко

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

О. О. Довга

асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ В ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ  ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСІВ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ

O. Yu. Zavadinska

Ph.D., Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

O. S. Lifirenko

The assistant of the chair of the hotel and restaurant business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

O. О. Dovga

The assistant of the chair of the hotel and restaurant business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kiev

INCREASE CUSTOMER LOYALTY DINING IN HOTEL AND RESTAURANT COMPLEX BY INTRODUCING INTERACTIVE ELECTRONIC SYSTEMS

І. В. Литвин

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва, м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ЗАCНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІТ - СТАРТАПІВ

І. V. Lytvyn

Lviv Polytechnic National University, Department of Management and International Business, Lviv

PECULIARITIES OF IT - STARTUPS ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT

С. О. Лебеденко

к. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

П. А. Вавулін

студент, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПРОГРАМНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗРАХУНКУ ВЕБОМЕТРИЧНОГО РАНГУ B2B-САЙТУ, ЯК ЕЛЕМЕНТА СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ

S. O. Lebedenko

Ph.D., Associated professor of Industrial marketing department, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,  Kyiv, Ukraine

P. A. Vavulin

Student, Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

USING OF MODERN IT-SOLUTIONS FOR AUTOMATED CALCULATION OF WEB-SITE EFFECTIVENESS AS PART OF MARKETING SYSTEM

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Н. С. Дігтяр

студент бакалавр, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ІНТЕНСИФІКАЦІЇЯ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ

Z. A. Kononenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of economic theory and economic research, Poltava state agrarian Academy, Poltava

N. S. Dihtiar

the MBA student, Poltava state agrarian Academy, Poltava

THE PROCESS OF INTENSIFICATION AND EFFICIENCY LAND USE

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

O. A. Podolianchuk

Ph.D., associate professor, head of the department of accounting and taxation in the economy sector, Vinnytsia National Agrarian University

ORGANIZATION OF SMALL BUSINESSES ACCOUNTING

Л. В. Щетініна

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

С. Г. Рудакова

к. т. н., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

О. В. Кравець

студентка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

СУТНІСТЬ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

Ludmila V. Shchetinina

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of staff management and labour economics, Kyiv National Economic University after Vladimir Hetman in Кyiv

Svetlana G. Rudakova

Ph.D. in Technics, Associate Professor, Associate Professor of Department of staff management and labor economics, Kyiv National Economic University after Vladimir Hetman in Кyiv

O. V. Kravets

Student, Kyiv National Economic University after Vladimir Hetman in Кyiv

THE ESSENCE OF CROSS-CULTURAL COMPETENCE: FROM THEORY TO PRACTICE

І. А. Сененко

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

I. A. Senenko

PhD in Economics, Аssociate professor, Department of hospitality and restaurant business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

ECONOMIC MODEL OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE HOTEL BUSINESS ENTERPRISES

О. В. Ляховська

к. е. н., в. о. доц. кафедри економіки та підприємництва, Львівська філія ВПНЗ «Європейський університет», м.Львів

РОЛЬ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ У РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. V. Liahovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Economics and Business the Lviv branch of the “European University", the city of Lviv

THE ROLE OF INTERBANK LENDING IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN BANKING SYSTEM

О. В. Кам’янська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інновацій, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

Л. Г. Смоляр

к. е. н., професор, ректор, Міжнародний університет фінансів, м. Київ

НАЦІОНАЛЬНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРОМ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

O. Kamyanska

Ph.D in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Innovation, International University of Finance, Kyiv

L. Smoliar

Ph.D. in Economics, Professor, Rector, International University of Finance, Kyiv

THE NATIONAL SYSTEMS OF TECHNOLOGY TRANSFER MANAGEMENT IN LEADING COUNTRIES

Ю. О. Швець

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Н. П. Кулачок

студентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО СЕКТОРУ

Yu. O. Shvets

Candidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

N. P. Kulachok

student, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

FINANCIAL FACTORS OF GOVERNMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL SECTOR ENTERPRISES

О. А. Федірко

к. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри європейської інтеграції, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОЛАБОРАЦІЇ В АВІАБУДІВНОМУ СЕКТОРІ ЄС

O. A. Fedirko

Ph. D., Associate Professor, Acting Head of the European Integration Department, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

EVOLUTION OF TECHNOLOGICAL COLLABORATION FORMS IN THE EU AERONAUTICS INDUSTRY

М. М. Кудінова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Н. К. Мугдусієва

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

А. С. Чернишева

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

M. M. Kudinova

Сandidate of economic sciences (PhD in economics), Associate Professor at the Department of Economic and Management, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

M. K. Muhdusiieva

Student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

A. S. Chernysheva

Student, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

MOTIVATION AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL POLICY

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. Ю. Лекунович

студентка кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ КИТАЮ ТА РЕАЛІЇ УКРАЇНИ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. Y. Lekunovych

Student of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF BUILDING AN INNOVATIVE ECONOMY: ANALYSIS OF CHINA’S EXPERIENCE AND THE REALITIES OF UKRAINE

А. П. Дорошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

К. М. Гуркаєва

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

A. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

О. Doroshenko

Ph.D. (Econ), Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

K. Gurkaeva

Master’s degree student, Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO SUBSTANTIATION OF METHODS OF CAPITAL STRUCTURE’S OPTIMIZATION AT THE ENTERPRISE

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

О. Г. Пацар

магістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

V. Y. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

O. H. Patsar

Master, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

AUDIT OF INVENTORY: ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Л. І. Жидєєва

к. е. н, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Університету Державної фіскальної служби України

А. О. Мельник

студентка Університету Державної фіскальної служби України

СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

L. I. Zhydeeva

Ph.D., assistant professor of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

A. O. Melnyk

student of  University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

CREATION OF RESERVE OF DOUBTFUL DEBTS: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR DECISION

Л. О. Добрик

к. е. н., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

ФІНАНСОВІ УМОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА СТАРТАПІВ І ТРАДИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ: ЗАГАЛЬНІ РИСИ ТА ВІДМІННОСТІ

L. Dobrik

Ph.D., Associate Professor of Finance and credit, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

FINANCIAL TERMS OF INNOVATIVE BUSINESS ENVIRONMENT STARTUPS AND TRADITIONAL BUSINESSES IN UKRAINE: COMMON FEATURES AND DIFFERENCES

С. М. Кафка

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ФОРМУВАННЯ ЇХ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ

S. Kafka

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, A heard of the Department of Accounting and Auditing, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

ACCOUNTING FOR NON-CURRENT ASSETS AND FORMATION OF THEIR HISTORICAL COST

О. О. Дзеніс

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

О. А. Шестакова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

О. О. Dzenis

Ph.D. in Economics, associate Professor of international economy and management of international economic activity department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

О. А. Shestakova

Ph.D. in Economics, associate Professor of international economy and management of international economic activity department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THEORETICAL BASES OF REGION'S EXPORT POTENTIAL STRATEGY FORMATION

Т. М. Попович

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

T. Popovych

Ph.D., Associate Professor of Management and Public Administration Department, Ternopil National Economic University

METHODOLOGICAL, ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE PRINCIPLES OF REGIONAL DEVELOPMENT FORECASTING

  Н. М. Ступень

кандидат економічних наук доцент кафедри землевпорядкування та кадастру, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА СУТНІСТЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ

N. M. Stypen

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Land and Cadastre, Sumy National Agrarian University, Sumy

THEORETICAL ASPECTS AND ESSENCE OF THE RECREATIONAL TERRITORIES BALANCED DEVELOPMENT

К. О. Скібська

здобувач кафедри менеджментуЧеркаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Україна

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЛАСТЕРОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ЗНАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

K. O. Skibska

Postgraduate, Cherkasy State Technological University, Cherkasy, Ukraine

SOCIALIZATION OF THE PROCESS OF CREATING A CLUSTER IN THE KNOWLEDGE SYSTEM OF THE REGIONAL MANAGEMENT

В. І. Дмитренко

к. е. н., професор, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, м. Черкаси, Україна

СУЧАСНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

V. Dmytrenko

PhD (Еconomics), professor, Cherkasy institute of fire Protection and nameless heroes of Chornobil, Cherkasy, Ukraine

MODERN CONDITIONS OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

Я. В. Леонов

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СПОРТИВНІЙ ІНДУСТРІЇ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

THE USE OF MARKETING TECHNOLOGIES IN THE SPORTS INDUSTRY

К. В. Остапенко

магістр 2 курсу , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

K. I. Ostapenko

a second year master, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FINANCIAL LEASING AS A FINANCING SOURCE FOR THE ACTIVITY OF UKRAINE’S ENTERPRISES

М. А. Дибань

аспірант, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО

M. A. Dyban

graduate student Institute of personnel training state employment service of Ukraine

FEATURES OF STIMULATION OF INVESTMENT FLOWS IN INDUSTRIAL PRODUCTION

Д. А. Пирогов

аспірант кафедри фінансів, Національний університет Києво-Могилянська академія

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ КЛАСТЕРІВ

D. A. Pyrogov

PhD student, Finance department National university of Kyiv-Mohyla academy

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT BASED ON ECONOMIC CLUSTERS FINANCIAL PROVISION

М. В. Сідоров

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна

А. С. Перепелиця

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, старший викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу ХНУ імені В.Н. Каразіна

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

M. V. Sidorov

Postgraduate student of Department of International Economic Relations, lecturer in travel business and geography School of International Economic Relations and Travel Business of V.N. Karazin Kharkiv National University

A. S. Perepelytsia

Competitor of International Economic Relations, a senior lecturer in travel business and geography School of International Economic Relations and Travel Business of V.N. Karazin Kharkiv National University

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INFORMATIZATION OF INTERNATIONAL HOTEL BUSINESS IN A GLOBALIZED WORLD ECONOMY

Г. В. Кізін

аспірант, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

СУЧАСНИЙ СТАН ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БАЗОВИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

G. V. Kizin

рostgraduate, Lviv Trade and Economic University, Lviv

THE CURRENT STATE OF INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC ACTIVITIES IN THE BASIC ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Д. Л. Костюченко

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Daryna Kostiuchenko

graduate student of economics, Vinnitsa National Agrarian University

RURAL DEVELOPMENT IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Ю. О. Авраменко

аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Yuliya Avramenko

Postgraduate Student, National Scientific Center – «Institute of Agricultural Economics», Kyiv

EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF FARMS

Н. М. Заріцька

аспірант, Київський національний університет технологій та дизайну

Л. Г. Телюх

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

А. І. Мулярчук

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

АНАЛІЗ УМОВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. N. Zaritskaya

Postgraduate, Kyiv National University of Technologies and Design

L. H. Teliukh

Master’s degree, Kyiv National University of Technologies and Design

A. I. Muliarchuk

Master’s degree, Kyiv National University of Technologies and Design

ANALYSIS OF THE CONDITIONS OF TRADE ENTERPRISES IN UKRAINE

С. В. Бунін

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

S. V. Bunin

postgraduate of international economic relations department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

ANALYSIS OF THE EUROPEAN INSURANCE MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»