Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2018

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. Н. Аларіки

бакалавр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. O. Tylchynska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. O. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. N. Alariky

Bachelor, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

FINANCIAL STABILITY AS A COMPONENT OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

В. М. Якубів

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Н. Д. Романюк

менеджер економічного факультету, ПВНЗ Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОСЕРЕДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. М. Yakubiv

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

N. D. Romaniuk

Manager of the Faculty of Economics, private higher education institution King Danylo University, Ivano-Frankivsk

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL ENVIRONMENT ON THE INTERMEDIARY ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. С. Русінова

д. е. н., доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Європейський університет

Т. Т. Жовковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Тернопільського національного економічного університету

СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СКЛАДОВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Rusinova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Management and Marketing European University

T. T. Zhovkovskaya

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Economic Theory Ternopil National Economic University

SYSTEM-REFLEXIVE APPROACH TO THE MANAGEMENT OF THE COMPONENTS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

О. А. Гавриш

д. т. н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. М. Згуровський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. Д. Кухарук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Н. Є. Скоробогатова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ

O. A. Gavrish

Doctor of Technical Sciences, Professor, dean of the Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

O. M. Zgurovsky

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

A. D. Kukharuk

Candidate of Economic Science, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

N. Ye. Skorobogatova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

METHODICAL SUPPORT FOR MODELING COUNTRIES’ ECONOMIC DEVELOPMENT

О. О. Карпенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та економіки водного транспорту, Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

Н. К. Мандзюк

студентка магістратури спеціальності 073 «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент організацій і адміністрування»), Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. O. Karpenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head Of Water Transport Management And Economics Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

N. K. Mandzyuk

Master Student Of Specialty 073 «Management» (Specialization «Organizations And Administration Management»), State University Of Infrastructure And Technology, Kyiv

SOCIAL RESPONSIBILITY AS A FACTOR OF DOMESTIC ENTERPRISES ECONOMIC DEVELOPMENT

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

REGULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Б. Я. Кузняк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

B. Y. Kuznyak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF CUSTOMS REGULATION IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

Н. В. Якименко-Терещенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

І. М. Клімович

старший викладач кафедри економіки та обліку, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. Yakimenko-Tereshchenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

I. Klimovych

senior lecturer in the Department of Economics and Accounting, Kharkov Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

MODELING OF OPTIMIZATION OF THE ENTERPRISE PROFIT

О. О. Охріменко

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. О. Макаренко

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕГРОВАНИЙ РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АПК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

O. O. Okhrimenko

Doctor of Economics, Professor of Department of International Economy, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

A. O. Makarenko

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

INTEGRATED DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL OF UKRAINIAN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF OVERSEAS CONNECTIONS

Н. Г. Метеленко

д. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

В. В. Фатюха

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

Л. І. Кирилова

к. е. н., доц., кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

Н. В. Нестеренко

доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Запорізької державної інженерної академії

ФІНАНСОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ОЗНАКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

N. G. Metelenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department "Finance, Banking and Insurance" Zaporizhzhya State Engineering Academy

V. V. Fatyukha

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

L. I. Kirilovа

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya State Engineering Academy

N. V. Nesterenko

Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Zaporizhzhya State Engineering Academy

FINANCIAL AND ORGANIZATIONAL - LEGAL SIGNS OF THE BANKRUPTCY OF THE ENTERPRISE

В. О. Брянцев

д. геогр. н, професор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

В. І. Щелкунов

д. е. н., професор, Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати

В. М. Панасюк

к. е. н., доцент, Тернопільський національний технічний університет

М. В. Криштопа

здобувач, Запорізький національний університет

ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНУ

V. O. Bryantsev

doctor of Geographical Sciences, Professor, Taurian National University named after VI Vernadsky

V. I. Shchelkunov

doctor of Economics, Professor, Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce

V. N. Panasyuk

сandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Auditing, Ternopil National Economic University

M. V. Krystopa

applicant, Zaporizhzhya National University

PROBLEMS OF MODERNIZATION OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України м. Київ

Е. Б. Бойченко

д. е. н., доцент, с. н. с., Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

П. А. Ляшенко

аспірант, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

БЕЗПЕКОВІ І СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. V. Zablodska

Doctor of economic Sciences, professor, a director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, Kyiv

E. B. Boychenkо

Doctor of economic Sciences, associate Professor in the Department of business Economics, Senior Researcher, Institute for economic and legal research of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

P. A. Liashenko

postgraduate, Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

THE SECURITY AND SOCIAL ASPECTS OF THE REGION'S ECONOMIC DEVELOPMENT

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

В. П. Удовиченко

д. е. н., професор, Офіс впровадження децентралізаційної реформи Київського регіонального відділення Асоціації міст України

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Leonid Melnik

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor, Department of Economics Enterprise, Dnipro State Agrarian and Economic University

Volodimir Udovichenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Office for the Implementation of the Decentralization Reform of the Kyiv Regional Branch of the Association of Ukrainian

ECONOMIC TOOLS FOR IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT MECHANISM OF THE REGIONS

М. С. Пашкевич

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ ТА ПОДОЛАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ

M. Pashkevych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, Dnipro University of Technology, Dnipro city

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC REGIONAL DEVELOPMENT AND OVERCOMING TERRITORIAL DIFFERENTIATION

О. М. Колодізєв

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКУ

О. Kolodizev

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORGANIZATION OF BANKING PRODUCT COST BUDGETING IN THE BANK’S MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. В. Денисюк

асистент кафедри програмного забезпечення, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Н. В. Денисюк

магістр з програмного забезпечення систем, м. Вінниця

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОГО АЛГОРИТМУ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

А. Denysiuk

assistant of software departmen, Vinnytsya national technical university, Vinnytsya

N. Denysiuk

software of the automated systems master's degree, Vinnytsya

STEGANOGRAPHY ALGORITHM PROGRAMM REALIZATION OF INFORMATION DEFENCE

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Я. Р. Якубовська

бакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

О. М. Чорнопищук

бакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

СТРАХУВАННЯ УРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

Y. R. Yakubovska

Student, bachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

O. M. Chornopischuk

Student, bachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

INSURANCE OF AGRICULTURAL CROPS AND PERENNIAL PLANTINGS

О. М. Кудирко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

O. M. Kudirko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

IMPROVING CONTROL OF COMMERCIAL SPARE PARTS

Є. С. Барвінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Г. Й. Лучко

к. е. н, асистент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Ye. S. Barvinska

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, National Univesity “Lviv Polytechnic”

N. H. Heorhiadi

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Management and International Business, National Univesity “Lviv Polytechnic”

H. Y. Luchko

Ph.D., an Assistant of the Department of Management Technologies, National University “Lviv Polytechnic”

FEATURES OF AN ENTERPRISE PERSONNEL FORMATION IN CONDITIONS OF AN INTERNATIONAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

К. Б. Ступнікова

студент, Сумський державний університет, м. Суми

А. М. Кириллова

студент, Сумський державний університет, м. Суми

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРИСКОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

K. B. Stupnіkova

Student, Sumy State University, Sumy

A. M. Kyryllova

Student, Sumy State University, Sumy

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE MECHANISM OF FORMATION OF STRATEGIES OF THE OUTSTRIPPING INNOVATIVE ACCELERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Т. П. Моряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. Б. Буняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

T. P. Moryak

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

V. B. Bunyak

PhD in Economics, associate professor of the department of Analytical Economy and International Economics, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF MINIMUM WAGES

О. Я. Стойко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

КАПІТАЛІЗАЦІЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

O. Stoiko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

CAPITALIZATION OF AGRARIAN ENTERPRISES USING AGRARIAN RECEIPTS

Н. М. Головай

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

В. В. Ясишена

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ФАКТОРА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. M. Golovai

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of accounting and auditing, Vinnitsa educational institute of economy TNEU, Vinnytsia

V. V. Yasyshena

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of accounting and auditing, Vinnitsa educational institute of economy TNEU, Vinnytsia

TO THE PROBLEM OF FORMATION OF THE ACCOUNTING POLICIES AS A FACTOR OF THE OPERATIONS MANAGEMENTS OF THE ECONOMIC ENTITITY

Л. В. Сус

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів і кредиту Житомирський національний агроекологічний університет, Україна

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Lesia Valerievna Sus

Ph.D, Senior lecturer of the Department of Finance and Credit the Zhytomyr national Agroecological university, Ukraine

ІS MODERN PROGRESS TRENDS WORLD BANKING

М. О. Юнацький

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

M. O. Yunackiy

PhD, the associate professor of department of finance, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

REVIEW OF THE MODERN METHODS OF FORECASTING THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Т. І. Гримашевич

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Khryniuk

сandidate of Economics, assistant professor,, associate professor of the of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

T. I. Hrymashevych

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

EVALUATION OF EFFICIENCY OF USE OF PRODUCTION POTENTIAL OF ENTERPRISE

Г. В. Акулова

ст. викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ НАКОПИЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АГЕНТУ-ВЛАСНИКА КАПІТАЛУ

Ganna Akulova

senior lecture of Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V. N. Karazin Kharkiv National University

MATHEMATICAL MODEL OF DYNAMICS OF ACCUMULATION OF ECONOMIC AGENT-OWNER OF CAPITAL FACTOR

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

А. О. Калиновський

асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

V. M. Holomovzyy

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

N. L. Kalynovska

Senior Lecturer of Management and International Business Department, "Lviv Polytechnic", Lviv National University

A. O. Kalynovsky

Assistant to the Department of Foreign Economic and Customs Activities, "Lviv Polytechnic", Lviv National University

EVALUATION OF EXPENSES ON THE REHABILITATION OF FACTORY SYSTEM OF MACHINES

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Вінницького національного агарного університету, м. Вінниця

А. В. Заболотчук

магістр факультету обліку та аудиту Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Lubov Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University (Vinnytsia)

Alina Zabolotchuk

Master's degree of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University (Vinnytsia)

ACCOUNTING OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

І. Р. Безпалько

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу, Українська академія друкарства, м. Львів

ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В НІМЕЧЧИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

I. R. Bezpal’ko

Ph. D. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business and Marketing, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

TAX ADVISING IN GERMANY: EXPERIENCE FOR UKRAINE

І. Р. Тимечко

к. е. н., с. н. с., докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України»

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА ЯК СУБ’ЄКТ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

I. Tymechko

PhD, candidate of economic sciences, senior scientific researcher, SI «The Institute of Regional Research Named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

TERRITORIAL COMMUNITY AS CROSS-BORDER COOPERATION ENTITY

Л. А. Траченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри експертизи товарів та послуг, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 9001:2015

L. A. Trachenko

PhD (Economics), Associate Professor, Department of Expertise of Goods and Services, Odesky National University of Economics, Odesa

IMPORTANT ASPECTS OF THE FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE CONTEXT OF THE REQUIREMENT OF INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001: 2015

В. Ю. Гордополов

к. е. н., доц., Київський національний торговельно-економічний університет

КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

V. Yu. Gordopolov

Ph.D., assistant Professor Kyiv national university of trade and economics

COMPLEX MODEL OF TRANSFORMATION OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF ACCOUNTING ACCOUNT IN PROVIDING FORMATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Т. А. Рябова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

T. A. Ryabova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM IN UKRAINE

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

СУТНІСТЬ ОПЕРАТИВНОГО КОНТОРОЛІНГУ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Yu. Bielienkova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

THE CONTENT OF OPERATIONAL CONTROLLING AND ITS ROLE AT MANAGEMENT ENTERPRISE

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Н. О. Волгіна

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

N. Volgina

Senior Lecturer of Enterprise Economics, Business Administration and Regional Development Department, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FUNCTIONAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL REAL ESTATE BUILDING OBJECTS IN UKRAINE

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

А. М. Рубцов

студент, Національний Технічний Університет України "Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ЄВРОПЕЙСКИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПРОДУКЦІЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

M. V. Shashina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. M. Rubtsov

student, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute named after Igor Sikorsky", Kyiv

EUROPEAN EXPERIENCE OF REGULATION OF PRICES FOR PHARMACEUTICAL INDUSTRY PRODUCTION

А. О. Лисенко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Е. С. Руднєв

студент 4 курсу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРОЦЕСІВ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ

Alina O. Lysenko

сandidate of economic sciences, associate professor of the Department of Enterprise Economics, Kharkiv National Automobile and Highway University

Eduard S. Rudnev

4th year student Kharkiv National Automobile and Highway University

STRATEGIC MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF ROAD-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF INTERACTION OF PROCESSES OF GROWTH AND DEVELOPMENT

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ: АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ІНДІЇ

L. S. Ryneyska

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing, Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

INTERNATIONAL STRATEGIES FOR ECONOMIC DEVELOPMENT: ANALYSIS OF INDIA'S ECONOMIC STRATEGIES FEATURES

Т. В. Лазоренко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. П. Лазаренко

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

КОГНІТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

T. V. Lazorenko

PhD, Docent, Associate Professor, Department of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

M. P. Lazarenko

Senior Lecturer, Department of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

COGNITIVE MANAGEMENT AS INNOVATIVE STRATEGY OF MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

Н. П. Юрчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ В УПРАВЛІННІ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Natalia Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE MONITORING SYSTEM IN THE IT PROJECTS MANAGEMENT

Н. Б. Юрченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і контролінгу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

N. B. Yurchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Marketing and Controlling Department, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

MARKETING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION AND E-COMMERCE DEVELOPMENT

С. І. Кудин

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРИВАТНИХ КОШТІВ У СИСТЕМУ ОСВІТИ УКРАЇНИ

S. I. Kudyn

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic Theory Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

PERSPECTIVES OF ATTRACTING THE PRIVATE FUNDS TO THE EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

І. І. Нагорна

к. е. н., доцент, декан факультету безпеки підприємств, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

ПРИНЦИПИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ

Inna Nahorna

Ph.D., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Faculty of Business Security, PHEE "European University" Kyiv, Ukraine

SELF-ORGANIZATION PRINCIPLES OF ENTERPRISES' ECONOMIC SYSTEMS

К. О. Астаф’єва

к. е. н., старший викладач кафедр економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізького національного університету»

СТРАТЕГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА СТАДІЯХ ЙОГО ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Kateryna Astafieva

PhD (Economics), Associate Professor, Kryvyi Rih National University

STRATEGY OF PROVIDING COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE AT STAGES OF ITS LIFE CYCLE

І. М. Ушкаленко

к. е. н., доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в економіці, Вінницький національний аграрний університет

Ю. С. Зелінська

студентка 4-го курсу спеціальності «Економічна кібернетика», Вінницький національний аграрний університет

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

Irina Ushkalenko

Candidate of Economics Sciences, associate Professor of the Department of Modeling and Information Technologies in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Julia Zelinska

student of the 4th course of the specialty "Economic Cybernetics", Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE AND OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

К. В. Бажеріна

к. е. н., доцент кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

О. В. Черненко

старший викладач кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

К. О. Афанасьєва

студентка кафедри промислового маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м.Київ

ЗМІНА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ УКРАЇНЦІВ В УМОВАХ КРИЗИ

K. Bazherina

Ph.D., associate professor of the Department of Industrial Marketing, NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv

O. Chernenko

senior lecturer in the Department of Industrial Marketing, NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv

K. Afanasyeva

NTUU «KPI named after Igor Sikorsky», Kyiv

CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOR IN TIMES OF CRISIS

В. А. Панченко

кандидат економічних наук, заступник директораВНЗ Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОКАЗНИКА ID-ПРОФІЛІВ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА

V. A. Panchenko

Candidate of Science (Economics), Deputy Director,M.P. Sai Kirovograd Cooperative College of Economics and Law

METHODS OF THE COMPLEX INDEX STAFF ENTERPRISE ID-PROFILES ASSESSING

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

S. I. Drobiazko

DIAGNOSTICS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION PROCESS

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ОСНОВНІ ВІДМІННІ ОЗНАКИ МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

MAJOR DIFFERENT CHARACTERISTICS OF MECHANISM OF TRANSFORMATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN MARKETING CONDITIONS

К. С. Салига

д. е. н., професор

О. М. Гуцалюк

к. е. н., доцент

Н. О. Небаба

к. е. н.

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

K. Salyga

Doctor of Economic Sciences, Professor

О. М. Gutsaluk

РhD in Economics, Associate Professor

N. A. Nebaba

РhD in Economics

FORMING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND PROVIDING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CORPORATE INTEGRATION ASSOCIATION

Ю. О. Волощук

канд. екон. наук, доцент кафедри економіки,підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

В. Р. Волощук

канд. екон. наук, асистент кафедри фінансів,банківської справи та страхування,Подільський державний аграрно-технічний університет

А. М. Кацан

здобувач, Подільський державний аграрно-технічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yuliia Voloschuk

Vitaliy Voloshchuk

Andrew Katsan

EFFECTIVENESS OF INVESTMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE DEVELOPMENT

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджментуКриворізького факультету Запорізького національного університету

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

I. M. Dashko

c.e.s., associate Professor of the Department of accounting and management,Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF SUGAR PROCESSING ENTERPRISES IN UKRAINE

В. В. Павлов

к. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

V. Pavlov

Candidate of Economics Science,Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A FACTOR FOR THE FORMATION OF THE INNOVATION ENVIRONMENT IN UKRAINE

Г. А. Братусь

к. е. н., заступник директора-декан Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В СИСТЕМІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

H. Bratus

PJSC «Higher Educational Institution «Interregional Academy of Personnel Management»

A PARADIGMAL APPROACH TO INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL DEVELOPMENT

І. І. Каліна

к. е. н., доцент, професор кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, ВНЗ "Інституту реклами" (у формі ТОВ)

ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

I. Kalina

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Advertising and Public Relations, University "Institute of Advertising" (in the form of LLC)

TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY

L. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor,SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine

DEVELOPMENT TREND ANALYSIS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES IN UKRAINE

Л. А. Петренко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Я. В. Леонов

к. е. н., доц., доцент кафедри менеджмент фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

ENSURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE SPORTS INDUSTRY IN THE KHARKIV REGION

О. В. Комчатних

старший викладач кафедри економіки, Національний транспортний університет, м. Київ

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Olena V. Komchatnykh

Senior Lecturer of the Department of Economics, National Transport University

ESSENTIAL CHARACTERISTIC AND CLASSIFICATION OF INNOVATIONS IN THE FIELD OF TRANSPORT SERVICES

К. А. Пряхіна

асистент кафедри маркетингу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИСКРЕТНОГО ПІДХОДУ ДО КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Kateryna Pryakhina

assistant of marketing department Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

IMPLEMENTATION OF A DISCRETE APPROACH TO HUMAN RESOURCING OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

О. І. Дума

асистент кафедри АФМ, Національний університет «Львівська політехніка»

І. С. Паньків

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ У РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. I. Duma

I. S. Pankiv

CHALLENGES AND PROSPECTS IN DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES IN UKRAINE

V. S. Osypenko

Student of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

N. V. Korolenko

Ph.D. in Еconomics, Associate Professor of Department of International Economic Relations, Odessa National Economic University, Odessa

THE MODERN THEORETICAL FEATURES OF NON-TARIFF BARRIERS IN INTERNATIONAL TRADE

B. С. Осипенко

студентка кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса

Н. В. Короленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Одеського національного економічного університету, м. Одеса

СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕТАРИФНИХ БАР'ЄРІВ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ

І. І. Боришкевич

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Iryna Boryshkevych

postgraduate student of the Department of Accounting and Auditing, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

METHODOLOGY OF FORMATION OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. Б. Кристиняк

аспірантка кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування, Українська академія друкарства, м. Львів

ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

M. B. Christinуаk

Postgraduate student of the Department of financial and economic security, accounting and taxation, Ukrainian Academy of Printing, Lviv

MAIN THEORETICAL ASPECTS OF PROVIDING ECONOMIC SECURITY OF SMALL ENTERPRISES IN UKRAINE

І. М. Нікітіна

магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м.Київ

С. В. Войтко

доктор екон. наук, професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ЧИСЛЕННЯ

Iryna Nikitina

master, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Serhii Voitko

doctor of economics, professor, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

RESEARCH OF DYNAMICS OF EXPORT OF SERVICES OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES ON THE BASIS OF INTEGRAL CALCULUS

В. В. Шкіренко

аспірант кафедри аудиту ДНВЗ ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ЕКСПЛУАТАЦІЙНІЙ СТАДІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

V. V. Shkirenko

Post-graduate of Audit Department of Kyiv National Economical University named by Vadym Getman

FEATURES OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING IMPLEMENTATION AT THE OPERATIONAL STAGE OF THE INVESTMENT PROJECT

М. П. Попович

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет

С. І. Головацька

к. е. н., професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельно-економічний університет

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА ПИВА: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, ВИМОГИ

M. P. Popovych

postgraduate student, department of accounting, Lviv University of Trade and Economics

S. I. Golovatska

Ph.D. (in Economics), Professor, Department of Accounting Lviv University of Trade and Economics

MANAGEMENT REPORT OF BEER PRODUCTION ENTERPRISES: PRINCIPLES, FUNCTIONS, REQUIREMENTS

С. А. Заліско

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

МУЛЬТИКОМПОНЕНТНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТІВ ДЕВЕЛОПЕРА НА ЗАСАДАХ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

S. A. Zalіsko

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv

MULTICOMPONENT TOOLKIT FOR DEVELOPING A PORTFOLIO OF DEVELOPER PROJECTS ON THE BASIS OF VALUE-BASED MANAGEMENT

Ю. В. Охота

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

К. В. Козак

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ В УКРАЇНІ

Yu. Okhota

postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

K. Kozak

postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE MAIN TRENDS OF EFFICIENT USE OF BIOGAS IN UKRAINE

В. В. Ліщинська

здобувач, старший викладач кафедри стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

V. Lіshchynska

Senior Lecturer of the Department of Enterprise Strategy, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Kyiv

AN ANALYSIS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT OF THE BAKING INDUSTRY IN UKRAINE

М. М. Охримович

аспірант кафедри соціальних дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ

ДЕВІАЦІЇ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОЯВУ

M. M. Ohrymovych

post-graduate student, Department of Social Disciplines, Lviv State University of Internal Affairs

INVESTMENT SECURITY DEVIATIONS IN UKRAINE: SOURCES AND FORMS OF MANIFESTATION

А. О. Ятченко

студент 2 курсу магістратури Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА У СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

A. O. Yatchenko

student of master-degree program, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF THE FORMATION AND EVALUATION OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE COMPANY IN THE HOTEL SERVICES’ SPHERE

Б. В. Шуляк

аспірант з відривом від виробництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Bogdan Shuliak

doctoral candidate with day release, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

В. В. Довгий

здобувач, Університет митної справи та фінансів

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО РАНЖИРУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ КОНГЛОМЕРАТІВ В УКРАЇНІ

V. Dovhyi

Сandidate for a degree, University of Customs and Finance

METHODICAL APPROACH FOR RANKING OF INTERNATIONAL FINANCIAL CONGLOMERATES IN UKRAINE

Я. Ф. Жовнірчик

Професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету, д. держ. упр., доцент

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Ya. F. Zhovnirchik

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»