Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.4

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.1

М. Ф. Аверкина

д. е. н., професор,професор кафедри економіко-математичногомоделювання та інформаційних технологій,Національний університет «Острозька академія»

В. В. Вальчук

студент, Національний університет «Острозька академія»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. Averkyna

doctor of economics, professor, professor of the Department of Economic-Mathematical Modeling and Information Technologies,The National University of Ostroh Academy

V. V. Valchuk

student, The National University of Ostroh Academy

PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.2

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

А. Р. Куцин

студентка, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. І. Стибель

студент, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП «ХРТ ТЕКСТИЛЬ» В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Z. P. Dvulit

Doctor of Economics Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

A. R. Kutsyn

student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

R. I. Stybel

student, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRATEGIC ALTERNATIVES FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT OF SC "HRT TEXTILES" IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION CHALLENGES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.3

Ю. С. Гринчук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

О. І. Шемігон

к. с-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

М. В. Вихор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ

Y. Grynchuk

Doctor of Economics, , Head of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

O. Shemigon

Ph.D. in Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

M. Vykhor

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of management, Bila Tserkva National Agrarian University

CONTROL AS A PUBLIC ADMINISTRATION FUNCTION: THE ECONOMIC AND LEGAL ESSENCE, ITS APPLICATION MECHANISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.4

Т. І. Олешко

д. т. н., професор, Національний авіаційний університет

А. М. Козел

магістр, Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

T. Oleshko

Doctor of technical sciences, professor, National Aviation University

A. Kozel

Master's degree, National Aviation University

FEATURES OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS INTO THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.5

A. V. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics,Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

I. I. Nadtochii

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics,Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

V. O. Kriukova

Applicant of the second (master’s) level of higher education,Kherson Branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ESSENCE AND TYPES OF RISKS OF INVESTMENT PROJECTS FROM CONSTRUCTION OF AUTOMOTIVE ROADS

А. В. Руснак

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

І. І. Надточій

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

В. О. Крюкова

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З БУДІВНИЦТВА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.6

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Head of the Department of EconomicsDnipro State Agrarian and Economic University

FORMATION OF THE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEM ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.30

Я. М. Майовець

к. е. н., доцент кафедри Економічна теоріяЛьвівського національного університету імені Івана Франка

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Y. M. Mayovets

Cand. Sc. (Economics), associate professor, Department of Economic TheoryIvan Franko National University of Lviv, Ukraine

THE ROLE OF INFORMATION IN INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRARIAN BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.31

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ІСНУЮЧИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ

R. V. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

NEGATIVE CONSEQUENCES OF EXISTING PRICING TENDENCIES IN THE SPHERE OF UTILITIES: THEORETICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.32

Г. А. Іващенко

кандидат економічних наук,доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізуХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАЙНОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

ANALYTICAL PROVISION FOR THE MANAGEMENT OF LAND PROFESSIONAL SAFETY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.33

О. М. Кліменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

Н. О. Степаненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСОБИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ

Olena Klimenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

Nataliia Stepanenko

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Statistics and Forecasting, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

INSTITUTIONAL MEANS FOR IMPROVING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.34

Т. В. Ляденко

старший викладач кафедри комерційної діяльності та логістикиКНЕУ ім. В. Гетьмана

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ РОЗВИТКУ

T. Lyadenko

Senior Lecturer of the Department business and logisticsKNEU them. V. Hetman

FEATURES OF MANUFACTURING AND SUPPLY ACTIVITY OF DOMESTIC INDUSTRIAL COMPANIES IN THE MODERN STAGE OF THEIR DEVELOPMEN

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.35

А. Р. Дуб

кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник,ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕКТОРА У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Andrii Dub

PhD (Economics), Associate professor, Senior Research Fellow,State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

INTEGRATED EVALUATION OF THE ENTERPRISE SECTOR IN FORMATION OF FINANCIAL CAPACITY OF REGIONS IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.36

Ю. Т. Матвєєва

к. е. н., старший викладач кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

С. І. Колосок

к. е. н., доцент кафедри управління, Сумський державний університет, м. Суми

І. А. Вакуленко

асистент кафедри управління, Сумський державний уіверситет, м. Суми

АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ SMART GRID

Yu. Matvieieva

PhD (Economics), Senior Lecturer of Department of Management,Sumy State University

S. Kolosok

PhD (Economics), Associate Professor of Department of Management,Sumy State University

I. Vakulenko

PhD (Economics), Assistant of Department of Management,Sumy State University

THE ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE TO IMPLEMENTATION ENERGY EFFICIENCY ON THE BASIS OF SMART GRID MODEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.37

Т. Б. Хлевицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікацій

О. Ю. Гусєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств та соціальних технологій,Державний університет телекомунікацій

КОГНІТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ

Tetyana Khlevytska

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Social Technologies, State University of Telecommunications

Olga Guseva

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Enterprise Economics andSocial Technologies, State University of Telecommunications

COGNITIVE COMPETENCE: CONTENTS AND FEATURES OF FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.38

С. П. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

В. В. Покиньчереда

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

О. М. Откаленко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ ВИТРАТ

S. P. Kovalchuk

Candidate of economic sciences, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

V. V. Pokynchereda

Candidate of economic sciences, Associate Professor, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

O. M. Otkalenko

Candidate of economic sciences, Associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE ESSENCE OF SOCIAL AUDIT OF COSTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.39

І. І. Білик

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. С. Косар

к. е. н., доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

МАРКЕТИНГ ВІДНОСИН У ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

I. I. Bilyk

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

N. S. Kosar

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

N. E. Kuzo

Senior Lecturer, Department of Marketing and Logistics,National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

RELATIONSHIP MARKETING IN THE ACTIVITY OF INSURANCE COMPANIES, OPERATING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.40

С. П. Кобець

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. О. Лузіна

Студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ АДАПТИВНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСТОГО ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

S. Kobets

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine

A. Luzina

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Ukraine

APPLICATION OF ADAPTIVE MODELS FOR FORECASTING A NET SALES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.41

В. Ю. Стрілець

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі

ЕТАПИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Strilets

PhD (Economics) Associate Professor of the Department of Finance and Banking of Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

STAGES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY OF ECONOMIC PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.42

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

N. M. Bogatska

PhD of economic sciences, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

DEVELOPING STRATEGY OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE AT EXTERNAL MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.43

Г. Ю. Ісаншина

старший викладач кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки,Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Galyna Isanshyna

Lecturer of the Department of Accounting, Taxation and Economic Security, Donbass state engineering academy, Kramatorsk

THE APPLICATION FEATURES OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.44

О. Ю. Шумейко

старший викладач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

Н. І. Овсяннікова

начальник відділу аналізу даних статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності управління аналізу даних статистики виробництва та послуг Головного управління статистики у Полтавській області

А. В. Селецька

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)

ОЦІНЮВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ ПОЗИЦІЙ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ

О. Shumeiko

Senior Lecturer, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

N. Ovsiannikova

Head of the department of analysis of data on construction statistics, capital investment and foreign economic activity of the Department of Statistics Analysis of Production and Services of the Main Department of Statistics in the Poltava region

A. Seletska

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University (Ukraine)

ASSESSMENT OF THE RATING POSITIONS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT OF THE POLTAVA REGION FOR THE INVESTMENT COMPONENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.45

А. П. Колесніков

к. е. н., доцент, доц. кафедри економічної безпеки і фінансових розслідуваньТернопільського національного економічного університету

ІНСТИТУЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ БАЗИС ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

A. P. Kolesnikov

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economic Security and Financial InvestigationsTernopil National Economic University

INSTITUTIONAL AND INNOVATION BASIS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.46

О. А. Пурденко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та фінансів підприємстваКиївського національного торговельно-економічного університету

В. В. Мельник

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємстваКиївського національного торговельно-економічного університету

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Purdenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

V. Melnyk

PhD in Economics, Senior Lecturer, Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

ASSESSMENT OF EMPLOYEES’ INNOVATION POTENTIAL IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.47

L. S. Otroshchenko

Ass. Professor, Sumy State University

A. A. Proshunina

student, Sumy State University

THE PHENOMENON OF “EXTERNALITIES” AS MARKET FAILURES

Л. С. Отрощенко

доц., к.п.н., Сумській Державний Універсітет

А. А. Прошуніна

студентка, Сумській Державний Універсітет

ЕКСТЕРНАЛІЇ ЯК ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ РИНКОВИХ ЗБОЇВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.48

Д. І. Дема

к. е. н., професор, Житомирський національний агроекологічний університет

А. М. Пивовар

к. е. н., Житомирський національний агроекологічний університет

Ю. А. Карпишин

аспірант Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГІВ

D. I. Dema

Ph.D., Professor, Head of the Department of Finances and Credit, Zhytomyr National Agricultural Agroechnological University

A. M. Pivovar

Ph.D., Assistant of the Department for Management of Organizational and Administrative Administration, Zhytomyr National Agricultural Agroeconomological University

Yu. A. Karpishin

postgraduate, Zhytomyr National Agricultural Agroechnological University

FORMATION OF THE REPRODUCTIVE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE ACTIVITY OF AGROHOLDINGS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.49

М. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНСТИТУТУ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ

M. О. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF THE INSTITUTE OF CORRUPTION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.50

А. О. Калиновський

к. е. н., асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності,Національний університет «Львівська політехніка»

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка»

Л. В. Лучит

старший викладач кафедри іноземних мов,Національний університет «Львівська політехніка»

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ АВІАРЕМОНТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

A. Kalynovskyy

PhD in Economics, Assistant professor, Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National Univesity

V. Holomovzyy

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National Univesity

N. Kalynovska

Senior Lecturer, Department of Management and International Business,Lviv Polytechnic National Univesity

L. Luchyt

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages,Lviv Polytechnic National University

DEVELOPMENT OF INFORMATION COMPONENT OF INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF AIRCRAFT RESTORATION BY AIRCRAFT REPAIR ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.51

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент,Житомирський національний агроекологічний університет

ВПЛИВ ШКІЛ АДМІНІСТРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН ТА БІХЕВІОРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

O. M. Ovdiuk

Phd, associate professorZhytomyr National Agroecological University

THE INFLUENCE OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SCHOOLS, HUMAN RELATIONS AND BIHEVIORISM ON THE FORMATION OF MANAGEMENT SOLUTIONS THEORY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.52

В. Ю. Халіна

канд. екон. наук, доцент Харківського національного університету будівництва та архітектури

А. С. Устіловська

аспірант, викладач Харківського національного університету будівництва та архітектури

П. І. Гончаренко

магістр Харківського національного університету будівництва та архітектури

В. В. Вєтрова

студентка групи ЕП-31 Харківського національного університету будівництва та архітектури

АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВПРОВАДЖЕННЯ «ЗЕЛЕНИХ» ЗАКУПІВЕЛЬ ДО ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ

V. Khalina

PhD in Economics, Associate professor of the Kharkov National Universityof Civil Engineering and Architecture

A. Ustilovska

Postgraduate, Lecturer of the Kharkov National University ofCivil Engineering and Architecture

P. Honcharenko

Master of the Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

V. Vetrova

Student of the Kharkov National University ofCivil Engineering and Architecture

ADAPTATION OF MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF «GREEN» PURCHASES TO DOMESTIC ECONOMIC CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.53

Л. М. Алавердян

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

О. В. Романенко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва та архітектури

СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ

Liudmyla Alaverdian

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction Kyiv National University of Construction and Architecture

Olesia Romanenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction Kyiv National University of Construction and Architecture

MODERN REALITIES AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF FOREIGN TRADE OF UKRAINE WITH OTHER COUNTRIES OF THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.54

Н. А. Казакова

кандидат географических наук, заведующая кафедры международных экономических отношений, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

А. С. Шолом

старший преподаватель кафедры международных экономических отношений,Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, г. Харьков

УКРАИНА КАК ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ВТО В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

N. Kazakova

PhD (Geogr.), Head of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

A. Sholom

senior lecturer of the Department of International Economic Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

UKRAINE AS A MEMBER-STATE OF THE WTO IN THE INTERNATIONAL TRADE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.55

Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академія

Р. В. Ліпський

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського облікуПолтавська державна аграрна академія

ГОСПОДАРСЬКІ ДОГОВОРИ: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ, ВИДИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ

T. V. Mokiienko

Candidate of Economics, assistant professor, Associate Professor of Accounting Departmet Poltava State Agrarian Academy

T. B. Priydak

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

R. V. Lipskyi

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

COMMERCIAL CONTRACTS: ESSENCE, MEANING, TYPES AND PROCEDURE FOR CONCLUDING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.56

В. А. Никифорак

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. І. Мельник

к. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Ю. О. Белінська

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

КОУЧИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

V. Nukuforak

Ph.D. in Economic Sciences, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

О. Melnyk

Ph.D. in Economic Sciences, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Yu. Belinskaya

esearcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

COACHING AS A PERSONNEL MANAGEMENT TOOL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.57

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

O. O. Liubar

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF LONG-TERM INVESTMENTS AND SOURCES OF THEIR FINANCING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.58

Ж. А. Кононенко

к. е. н., доцент,доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

В. О. Петренко

студентка бакалавр,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

А. С. Циб

студент бакалавр,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

РИЗИКОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Z. A. Kononenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professorof Department of economic theory and economic research,Poltava state agrarian Academy Poltava, Ukraine

V. O. Petrenko

the MBA student,Poltava state agrarian Academy Poltava, Ukraine

A. S. Tsib

the MBA student,Poltava state agrarian Academy Poltava, Ukraine

RISK-BASED GOVERNANCE IN BANK'S MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.59

О. А. Богданович

старший викладач кафедри агрологістики та управління ланцюгами постачань,Харківськицй національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ВПЛИВ РОЗМІРІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЇХ ГАЛУЗЕВУ СТРУКТУРУ

O. A. Bogdanovich

Senior Lecturer of the Department of Agrologistics and Supply Chain Management, Kharkiv National Technical University of Agriculture the name of Petro Vasylenko, Kharkiv

THE INFLUENCE OF SIZE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THEIR DEVELOPMENT STRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.60

В. Г. Балан

кандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Л. В. Харитонова

кандидат фізико-математичних наук,доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Національний транспортний університет, м. Київ

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИБОРУ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

V. G. Balan

candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of management of innovation and investment,Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

L. V. Kharitonova

candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate professor,associate professor of Department of information systems and technologies,National Transport University, Kyiv

STOCHASTIC MODELING OF THE PROCESS OF THE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM SELECTION AND IMPLEMENTATION ON ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.61

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ

O. Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

THE CURRENT STATE OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE AND ITS COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.62

Т. М. Мірошниченко

викладач кафедри туристичного бізнесу та країнознавстваХарківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СПІВПРАЦЯ КРАЇН ШОС В МЕЖАХ ПРОЕКТУ «ЕКОНОМІЧНИЙ ПОЯС НА ВЕЛИКОМУ ШОВКОВОМУ ШЛЯХУ»

Tetiana Miroshnychenko

Teacher of the Department of Tourism Business and Country StudiesV. N. Karazin Kharkiv National University

COOPERATION OF SCO COUNTRIES IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT “ECONOMIC BELT ON THE GREAT SILK ROAD”

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.63

Н. В. Кузенко

кандидат економічних наук,доцент, доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансівЛьвівського національного університету імені Івана Франка

К. Б. Малаба

аспірант кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансівЛьвівського національного університету імені Івана Франка

ВПЛИВ СЕКТОРАЛЬНИХ ЗМІН НА ЕКОНОМІЧНИЙ ДОБРОБУТ АФРИКАНСЬКИХ КРАЇН

N. V. Kuzenko

PhD in Economics, Associate Prof essor, Associate Professor, Department of International Economic Analysis and FinanceIvan Franko National University of Lviv

K. B. Malaba

Post-graduate student,Ivan Franko National University of Lviv

THE EFFECTS OF SECTORAL CHANGES ON THE WELFARE OF AFRICAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.64

І. В. Точиліна

к. е. н., старший науковий співробітник,ДННУ «Академія фінансового управління»

ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Іryna Tochylina

PhD (Economics), Senior Researcher,SESE “The Academy of Financial Management”

TAXATION OF SMALL BUSINESSES IN THE FACE OF THE CHALLENGES OF THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.65

Ю. О. Ярмоленко

кандидат економічних наук., доцент кафедри маркетингуАкадемії праці, соціальних відносин і туризму

ІННОВАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТИ

J. Yarmolenko

Ph.D., associate Professor of department of Marketing,Academy of Labour, Social Relations and Tourism, Kyiv, Ukraine

INNOVATIVE PATHWAY TO DEVELOP AGRARIAN SECTOR: PROBLEMS AND PRIORITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.66

О. М. Герасименко

к. е. н., докторант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси,сертифікований провідний менеджер з управління ризикамизгідно міжнародного стандарту ISO 31000

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРУДОРЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Olena Herasymenko

Candidate of Economic Sciences,Doctoral Student of the Department of Management and Economic Security,Bohdan Khmelnytsky National University of CherkasyPECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

SOME ASPECTS OF RISK-ORIENTED MANAGEMENT IN ENSURING STATE LABOR SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.150

Г. О. Хіоні

аспірант відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпеченняНаціонального наукового центру «Інститут аграрної економіки»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ У МАЙНОВІ ОБ’ЄКТИ АГРОБІЗНЕСУ

G. O. Кhioni

post-graduate student of investment and logistics departmentNational Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INVESTMENTS IN AGRICULTURAL BUSINESS OBJECTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»