Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.4

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.1

О. Ю. Оболенський

д. е. н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. В. Базарна

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Obolensky

Doktor of Economics, Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

O. Bazarna

Postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ECONOMIC COMPOSITION OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF REGIONAL PUBLIC ADMINISTRATION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.2

Т. Д. Косова

д. е. н., професор, провідний науковий співробітник,Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Г. В. Соломіна

к. е. н, доцент кафедри фінансово – економічної безпеки,Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро

ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА І РЕГУЛЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СТРАТЕГІЧНОГО ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kosova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Leading Researcher,Institute of Industrial Economics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

G. Solomina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial and Economic Security, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs (Dnipro)

FINANCIAL DIAGNOSTICS AND REGULATION OF THE POTENTIAL OF STRATEGIC COST-ORIENTED DEVELOPMENT OF CORPORATE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.3

Є. І. Овчаренко

д. е. н., проф., завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

В. І. Гніденко

асистент кафедри правознавства,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

Р. І. Богданов

аспірант кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ГРУПИ ЯК КЛЮЧОВОГО СТРУКТУРНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

V. Hnidenko

assistant to Department of Law Science, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

R. Bogdanov

Post-graduate student in management, Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

THE CONCEPT OF CREATION OF TASK FORCE ON SECURITY AS KEY STRUCTURAL ELEMENT OF SERVICE OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.4

Д. В. Дорошкевич

д. е. н., доц., професор кафедри менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

К. В. Томко

студентка 2 курсу, Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”

АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІЗУАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО КОНТЕНТУ

D. Doroshkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Management in Publishing and Printing Industry, NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

K. Tomko

student at Institute of Printing and Publishing NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

THE ANALYSIS OF TOOLS FOR EFFECTIVENESS EVALUATION OF VISUAL DIGITAL CONTENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.5

В. К. Збарський

д. е. н., професор,Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. В. Грибова

к. е. н, доцент,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. Zbarsky

Doctor of Economic Science, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Gribova

PhD in Economics, Associate Professor,Dmytro Motorniy Tavria state agrotechnological university

CURRENT DIRECTIONS OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.6

Н. В. Приказюк

д. е. н., доцент, зав. кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Л. С. Гуменюк

студентка 2 курсу магістратури,спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КІБЕР-СТРАХУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

N. Prykaziuk

Doctor of Economic Sciences, associate Professor, Head of Department of Insurance, Banking and Risk Management Taras Shevchenko National University of Kyiv

L. Gumenyuk

Master student of the Departament of Finance, banking and risk management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CYBER-INSURANCE AS AN IMPORTANT TOOL OF ENTERPRISE PROTECTION IN THE DIGITIZATION ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.7

І. А. Ажаман

д. е. н., професор,зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

М. В. Гронська

к. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Н. В. Пущіна

асистент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

І. Azhaman

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

M. Hronska

PhD in Economics, Associate professor at the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

N. Pushchina

Asisstent at the Department of Information Technologies, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

PRACTICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.8

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО І ЦИФРОВИЙ БІЗНЕС: НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНА ФІЧА РОЗВИТКУ ТА ЗМІНИ В УПРАВЛІННІ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL BUSINESS: SCIENTIFIC AND ECONOMIC FEATURES OF DEVELOPMENT AND CHANGES IN MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.9

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

О. В. Ровнягін

фахівець проектного офісу, Київський національний університет технологій та дизайну

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ У КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ COVID-19

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management Department, Kyiv National University of Technologies and Design

A. Rovnyagin

Project office specialist, Kyiv National University of Technologies and Design

ANTI-CRISIS POLICY OF NATIONAL STATES IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.10

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ю. Є. Барабанова

аспірант, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

О. А. Іщенко

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н. П. Тубальцева

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

І. В. Сіренко

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

Yu. Barabanova

postgraduate student, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

O. Ishchenko

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

N. Tubaltseva

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

I. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

EVALUATION OF LOGISTIC MANAGEMENT EFFICIENCY AT REGIONAL AND NATIONAL LEVELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.11

М. А. Мащенко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Mashchenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economic Policy, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE FIELD OF PROVIDING ENVIRONMENTAL SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.12

Н. М. Внукова

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Е. Р. Мамедова

аспірант кафедри банківської справи і фінансових послуг, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

N. Vnukova

Doctor of Economic Sciences, professor, Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

E. Mamedova

postgraduate student, Department of Banking and Financial Services, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THEORETICAL ASPECTS OF DETERMINING THE ESSENCE OF INSURANCE COMPANIES’ COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.13

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор Одеської національної академії харчових технологій

А. В. Вітюк

к. т. н., доцент Одеської національної академії харчових технологій

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences,Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

A. Vityuk

PhD in Technical Sciences,Associate Professor of the Odessa National Academy of Food Technologies

INNOVATIVE ASPECTS OF SEA PORT DEVELOPMENT IN THE PROVISION OF LOGISTIC INFRASTRUCTURE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.14

Р. Р. Августин

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,Тернопільський національний економічний університет

І. О. Деміків

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу,Тернопільський національний економічний університет

УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

R. Avhustyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department Manadgement, Public administration and personnel, Ternopil National Economic University

I. Demkiv

PhD in Economics, Associate Professor, Department Manadgement, Public administration and personnel, Ternopil National Economic University

MANAGEMENT INNOVATIONS AS A FACTOR OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.15

О. С. Будзяк

д. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування,Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

В. М. Будзяк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародного менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ, ДИНАМІКА ТА РЕГІОНИ З НАЙБІЛЬШ ЗАТРЕБУВАНИМ ПОПИТОМ НА ІННОВАЦІЙНІ АГРОПРОЕКТИ

O. Budzyak

Doctor of Economic Sciences, professor,Head of the Department of Ecology and Land Use Economics,State Ecology Academy of Postgraduate Education and Management

V. Budzуak

Doctor of Economic Sciences, professor,Professor of the Department of International Management,Kyiv National University of Trade and Economics

EFFECTIVE USE OF UKRAINIAN LAND: ANALYSIS, DYNAMICS AND REGIONS WITH THE BIGGEST DEMAND FOR INNOVATIVE AGRICULTURAL PROJECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.16

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітниквідділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

БАЗОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОНЯТТЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

BASIC OPERATIONAL NOTIONS OF THE TERMINOLOGICAL APPARATUS OF THE ECOSYSTEM ASSETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.17

Т. В. Кобилинська

д. е. н., заступник начальника Головного управління статистики у Житомирській області, професор кафедри економічної безпеки, державного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Kobylynska

Doctor of Economic Sciences, Deputy Head of the Department, Main Department of Statistics in Zhytomyr Region, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

RESEARCH OF LOGISTICS COSTS AS A TOOL FOR ACHIEVING ECONOMIC SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.18

О. В. Усатенко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ПОМИЛКИ У ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НАСЛІДКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЛЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

O. Usatenko

Doctor of Economic Sciences, Associate professor, Professor Department of accounting and audit National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

MISTAKES OF ACCOUNTING: THE CONSEQUENCES AND RESPONSIBILITIES FOR THE MAIN ACCOUNTANT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.19

І. Г. Яненкова

д. е. н., провідний науковий співробітник сектору цифрової економіки,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Київ

ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

I. Yanenkova

Doctor of Economic Sciences, Leading researcher of the Digital economy Department,State Organization «Institute for Economics and Forecasting», Kyiv

ADVANTAGES AND RISKS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE USING IN UKRAINE AND IN THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.20

Т. В. Березянко

д. е. н., доцент, зав. кафедрою економіки праці та менеджменту, Національний університет харчових технологій

НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

T. Berezianko

Doctor of Economic Sciences, associate professor, National University of Food Technologies

NATIONAL PROBLEMS IN MEETING INTERNATIONAL COMMITMENTS IN THE FIELD OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.21

О. М. Сохацька

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

С. В. Смерека

студент групи МІМм-21,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ КАРТ ПІДПРИЄМСТВА

O. Sokhatska

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of International Economic Relations,Ternopil National Economic University, Ternopil

S. Smereka

Student, Group МІМм-21,Ternopil National Economic University, Ternopil

FEATURES OF THE STRATEGIC CARDS FORMATION FOR THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.22

Г. В. Дугінець

д. е. н., доцент, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет

Р. А. Алієв

к. е. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”

РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ НЕРУХОМОСТІ В ХХІ СТ.

G. Duginets

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department,Kyiv National University of Trade and Economics

R. Aliev

PhD in Economics, Associate Professor,State higher educational institution “Dnipro State Academy of Civil Engineering and Architecture”

DEVELOPMENT OF THE WORLD REAL ESTATE MARKET IN THE XXI CENTURY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.23

О. А. Дороніна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

О. М. Сомик

аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет імені Василя Стуса

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ З УРАХУВАННЯМ ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ

O. Doronina

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Head of the Department of Management and Behavioral Economics Vasyl` Stus Donetsk National University

O. Somyk

Postgraduate student of the Department of Management and Behavioral Economics Vasyl` Stus Donetsk National University

REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITY TAKING INTO ACCOUNT THE VALUE COMPONENT OF YOUTH BEHAVIOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.50

А. П. Дорошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Єгорова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічних досліджень, Полтавська державна аграрна академія

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇЇ СТРИМУВАННЯ

A. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

O. Egorova

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Economic theory and economic research, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

О. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

CONTEMPORARY FEATURES OF INFLATION IN UKRAINE AND METHODS OF INFLATION CONTROL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.51

Л. О. Міщенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ДОХОДІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

L. Mishchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of State,Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance, Dnipro

IMPROVEMENT OF THE STATE BUDGET OF UKRAINE PROJECTING INCOME

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.52

К. М. Крамаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

І. В. Сахно

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства, Національна академія Національної гвардії України

ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ

K. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

I. Sakhno

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

TAX SECURITY IN MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITY THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.53

L. Kudirko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of World Economy,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

A. Korohod

Master's Degree,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

FOREIGN INVESTMENT PRIORITIES ON RENEWABLE ENERGY PROJECTS

Л. П. Кудирко

к. е. н., професорка кафедри світової економіки,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

А. Я. Корогод

здобувачка вищої освіти ступеня магістр,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ, Україна

ПРІОРИТЕТИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У ПРОЕКТИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.54

О. О. Маслиган

к. е. н., доц. кафедри туризму і географії,Мукачівський державний університет

С. Р. Пасєка

д. е. н., професор, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

О. В. Касинець

ст. викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

МЕРЕЖЕВА СТРУКТУРА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

S. Pasieka

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department Tourism and Hospitality, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

O. Kasinecz`

Lecturer at the Department of Tourism and Geography, Mukachevo State University

NETWORK STRUCTURE OF FUNCTIONING OF CLUSTER OF TOURISM AND RECREATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.55

І. М. Цуркан

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

А. О. Остапенко

студентка кафедри економічного аналізу і фінансів,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА КЛЮЧОВІ УМОВИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

I. Tsurkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

A. Ostapenko

Student of the Department of Economic Analysis and Finance, National Technical University “Dnipro Polytechnic”, Dnipro

FINANCIAL STABILITY OF THE INSURACE COMPANY AND KEY CONDITIONS FOR ITS PROVIDING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.56

С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,євроінтеграції та міжнародної діяльності, Вінницький національний аграрний університет

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor,Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities,Vinnytsia National Agrarian University

THE ESSENCE OF THE SYSTEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.57

М. А. Плахтий

к. э. н., предприниматель, ООО «Nextedo», г. Киев

NEXTEDО ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

M. Plakhtiy

PhD in Economics, entrepreneur, Nextedo LLC, Kiev

NEXTEDO ECONOMY AS A NEW PARADIGM OF DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.58

І. О. Чкан

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

А. С. Чкан

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізький національний університет

ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІНГ ДЛЯ БІЗНЕСУ І НАСЕЛЕННЯ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. Chkan

PhD in Economics, Associate Professor Associate Professor of Finance, Banking and Insurance DepartmentDmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

А. Chkan

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Business-administration and Management of Foreign Business ActivityZaporizhzhia National University

E-BANKING FOR BUSINESS AND POPULATION AS A GUARANTEE FOR MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.59

О. В. Романенко

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури

Л. М. Алавердян

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Київський національний університет будівництва та архітектури

ОГЛЯД СТАНУ ТА ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. Romanenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

L. Alaverdian

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Commodity and Commercial Activity in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

STATE OVERVIEW AND EVALUATION OF DEVELOPMENT POTENTIAL BUILDING INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.60

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки,Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ОЦІНКА ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

INCOME ASSESSMENT AND EXPENDITURE OF THE KHERSON REGION POPULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.61

І. В. Осадчук

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

С. Ю. Боліла

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

РОЗВИТОК КРАФТОВОГО ОРГАНІЧНОГО СІМЕЙНОГО ФЕРМЕРСТВА – ШЛЯХ ДО ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ НА СЕЛІ

I. Osadchuk

PhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

S. Bolila

PhD in Agricultural science, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

N. Kyrychenko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Management оrganizations department, SHEI «Kherson state agrarian university»

THE DEVELOPMENT OF CRAFT ORGANIC FAMILY FARMING AS A DIRECTION FOR OVERCOMING RURAL UNEMPLOYMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.62

Н. Є. Летуновська

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу,Сумський державний університет

О. І. Рибіна

к. е. н., асистент кафедри маркетингу,керівник Бюро із забезпечення якості вищої освіти, Сумський державний університет

ПОРІВНЯННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО РЕГІОНУ

N. Letunovska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Marketing Department,Sumy State University

О. Rybina

PhD in Economics, Assistant Professor of Marketing Department,Head of the Bureau for quality assurance of higher education, Sumy State University

COMPARISON AND FORECAST OF DETERMINANT FORMATION OF A HEALTHY REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.63

Л. А. Маліч

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

М. І. Балашов

здобувач освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

О. М. Тараторін

магістр кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПРОНИКНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ

L. Malich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

T. Tolpezhnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

M. Balashov

Candidate of educational and scientific program of preparation of the doctor of philosophy, Donetsk State University of Management, Mariupol

O. Taratorin

Master Student of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

THE WAYS TO IMPROVE ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES TO INTERNATIONAL MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.64

Н. А. Караван

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту, економіки, соціології та філології,Дніпровський державний технічний університет

ТЕХНІЧНА СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

N. Karavan

PhD in Economics, Assistant Professor, Dean of the Faculty of Management, Economics, Sociology and Philology, Dniprovsk State Technical University

TECHNICAL COMPONENT OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES OF CHEMICAL INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.65

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПРОБЛЕМИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮВЕЛІРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

T. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

PROBLEMS OF JEWELRY INDUSTRY'S TAX REGULATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.66

М. В. Шашина

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СУЧАСНА ТРАЄКТОРІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ РЕГІОНАЛЬНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ

M. Shashyna

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

MODERN TRAJECTORY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT WITH REGARD TO THE REGIONAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.67

Т. Б. Топольницька

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ДІЄВОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЦЕМЕНТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

T. Topolnytska

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

WAYS OF IMPROVING EFFICIENCY OF REGULATION MECHANISM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINIAN CEMENT INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.68

Я. В. Паламаренко

к. е. н., ст. викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СПИРТОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC IMPROVEMENTS OF THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ALCOHOL INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.69

Г. М. Коптєва

к. е. н., доцент,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЗРІЛОСТІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

H. Koptieva

PhD in Economics, Associate рrofessor,National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkіv, Ukraine

APPROACHES TO ASSESSING THE MATURITY OF ENTERPRISE BUSINESS PROCESSES FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.70

В. В. Круглякова

к. е. н., доцент кафедри фінансового менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Д. І. Вацяк

студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Львівський національний університет імені Івана Франка

А. В. Олійник

студентка 4 курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Львівський національний університет імені Івана Франка

ВПЛИВ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ НА ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТЕРИТОРІЙ

V. Kruhliakova

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko National University of Lviv

D. Vatsiak

Student of the specialty “Finance, Banking and Insurance”, Ivan Franko National University of Lviv

A. Oliynyk

Student of the specialty “Finance, Banking and Insurance”, Ivan Franko National University of Lviv

IMPACT OF INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS ON THE FINANCIAL EQUALIZATION OF TERRITORIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.71

В. С. Адамовська

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

М. О. Чафран

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄДИНОГО РАХУНКА ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

V. Adamovskaya

PhD in Economics, Associate Professor, Krivoy Rog National University

M. Chafran

master student, Krivoy Rog National University

FEATURES OF THE INTRODUCTION OF A SINGLE ACCOUNT AS PART OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.72

О. П. Голота

к. е. н., доцент, докторант,Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

O. Holota

PhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukrainenamed after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM OF UKRAINE: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.73

Н. М. Богацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Bogatska

PhD in Economics, Associate Professor of Economics and International Relation Department, Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University

FEATURES OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS ASSESSMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.74

В. Ю. Царук

к. е. н., доцент кафедри обліку та економіко-правовогозабезпечення агропромислового бізнесу,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль, Україна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ

V. Tsaruk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Economic and Legal Support for Agroindustrial Business,Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF INTEGRATED REPORTING IN CORPORATE STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.75

О. О. Шапуров

к. е. н., доцент,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Інженерний інститут Запорізького національного університету

СУЧАСНИЙ СТАН ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ БАЗИС ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТ

O. Shapurov

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department Finance, Banking and Insurance,Engeneering institute of National Zhaporizhia’s university

CURRENT STATE OF NATURAL MONOPOLIES: CATEGORIAL BASIS AND FINANCIAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.76

Ю. М. Заволока

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

А. В. Івко

старший викладач кафедри економічного проектування та соціальної роботи, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Zavoloka

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

M. Sidnenko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

A. Ivko

Senior Lecturer of the Department of Economic Design and Social Work, Kremenchuk

MIGRATION PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE WORLD ECONOMY GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.77

Н. Я. Михаліцька

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

М. Т. Бець

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Х. І. Цвайг

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

МЕХАНІЗМИ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З МЕТОЮ ПРОТИДІЇ ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ

N. Mykhalitska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

M. Bets

PhD in Economics, associate professor of department of ecological expertise of goods, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

K. Tsvayh

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Security, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

THE MECHANISMS OF TAX ADMINISTRATION AND COUNTERACTING THE CAPITAL OUTFLOWS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.78

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

К. В. Копняк

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

V. Pokynchereda

PhD in Economics, Docent of the Department of Accounting and Taxation, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

K. Kopniak

Senior lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ORGANIZATION OF PERFORMANCE AUDIT OF PUBLIC DEBT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.79

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Україна

СТРАХУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ ВТРАТИ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

INSURANCE AS A TOOL OF HEDGING THE RISKS OF LOSING THE FINANCIAL POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.80

В. Г. Котлярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки підприємства,Національний фармацевтичний університет, Україна

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДТРИМКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УСТАТКУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

V. Kotlyarova

PhD in Economics, Associate Professor, National Pharmaceutical University of Ukraine, Kharkiv

A MODERN APPROACH TO THE ORGANIZATION OF SUPPORTING THE EFFICIENCY OF EQUIPMENT AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.81

А. С. Колєсніченко

к. е. н., ст. викладач кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

КУРСОВІ РІЗНИЦІ В ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. Koliesnichenko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

EXCHANGE DIFFERENCES IN ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS OF BUSINESS ENTITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.82

С. П. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Kobets

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENTERPRISE COMPETITIVE STABILITY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.83

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри менеджменту імені проф. Й С. Завадського,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

П. А. Плотник

бакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

С. А. Зазимко

бакалаврант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ АГРОХОЛДИНГОМ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

A. Slobodianyk

PhD in Economics, associate professor of the department of Management named after prof. J.S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

P. Plotnyk

bachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

S. Zazymko

bachelor degree, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE MODERN AGROHOLDING MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.84

Л. Д. Водянка

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

С. І. Тодорюк

к. е. н. кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

І. Г. Шелюжак

дослідниця кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

L. Vodianka

PhD in Economics, associate professor,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Todoruk

PhD in Economics, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

I. Shelyuzhak

researcher Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

RESEARCH ON THE CURRENT STATE OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.85

Н. В. Гришина

к. е. н., доцент, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Д. С. Войт

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права

І. О. Коваленко

студентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

К. В. Асламова

студентка, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

N. Hryshyna

PhD in Economics, Assistant Professor of Management Department, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

D. Voit

PhD in Economics, competitor for doctor's degree,International University of Business and Law

I. Kovalenko

students Admiral Makarov National University of Shipbuilding

K. Aslamova

students Admiral Makarov National University of Shipbuilding

ECONOMIC DIAGNOSTICS OF THE COMPETITIVENESS OF SMALL BUSINESS ENTITIES IN THE REGION AND WAYS TO INCREASE IT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.86

А. С. Карнаушенко

к. е. н., ст. викладач кафедри економіки та фінансів, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон, Україна

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ТА ФОРМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. Karnaushenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Chair of Economics and Finance of the Department of Economics and Finance, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ECONOMIC SUMMARY AND FORMS OF FINANCING INNOVATIVE ACTIVITIES OF AGRARIAN ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.87

Р. М. Набока

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму,Херсонський національний технічний університет

В. В. Шукліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК НА ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

R. Naboka

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism,Kherson National Technical University

V. Shuklina

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism,Kherson National Technical University

INFLUENCE OF INTEGRATION OF LOGISTICS SUPPLY CHAINS ON INCREASE OF POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.88

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

С. Г. Корольова

студентка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА ЗАРУБІЖНИМИ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ КОМПАНІЯМИ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

S. Korolyova

Student of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF DOMESTIC AND FOREIGN PHARMACEUTICAL COMPANIES BY ASSESSING THE FINANCIAL STABILITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.89

О. О. Бассова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та менеджменту,Міжнародний класичного університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв

М. О. Алешкевич

здобувач вищої освіти освітнього рівня магістр спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика, Миколаїв

АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

O. Bassova

PhD in Economics, associate professor, associate professor of department of finance and management, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

M. Aleshkevich

master of finance, banking and insurance, Philip Orlyk International Classical University, Mykolaev

ANTI-CRISIS MEASURES TO PREVENT BANKRUPTCY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES AND THEIR WAYS OF IMPLEMENTATION IN COMPETITIVE CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.90

М. В. Бачинська

к. е. н., науковий співробітник відділу проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», м. Львів

УКРАЇНСЬКІ МІГРАНТИ В ЧЕХІЇ ТА СЛОВАЧЧИНІ: АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО, ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО, СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИЙМАЮЧИХ КРАЇН

M. Bachynska

PhD in Economics, Department problems of Social and Humanitarian Development of the Regions, State Institution ‘Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

UKRAINIAN MIGRANTS IN THE CZECH AND SLOVAKIA REPUBLICS: ANALYSIS OF THE ECONOMIC, POLITICAL, LEGAL, SOCIAL ENVIRONMENT OF THE HOSTING COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.91

Н. І. Болквадзе

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

С. М. Мазур

магістрант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄС

N. Bolkvadze

PhD in Economics, Associate professor of the Department of International Economic Relations, Ternopil National Economic University, Ternopil

S. Mazur

master student, Ternopil National Economic University, Ternopil

PUBLIC PROCUREMENT IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.92

О. П. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

Н. В. Опікунова

старший викладач кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

А. С. Гончарова

магістрант, кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

СИНХРОМАРКЕТИНГ: СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА КОМПЕНСАТОРНІ ІНСТРУМЕНТИ

A. Butenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

N. Opekunova

Senior Lecturer of the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

A. Goncharova

Master student of the the Department of Management and Public Administration Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkiv, Ukraine

SINHROMARKETING: ESSENCE, METHODS AND COMPENSATORY INSTRUMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.93

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

C. В. Бойда

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

О. О. Семенко

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ

M. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S. Boyda

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

O. Semenko

Master of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ESTIMATION OF THE FINANCIAL STATUS OF THE ENTERPRISE TO IMPROVE ITS FINANCIAL STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.94

Н. М. Кулик

к. т. н., доцент кафедри менеджменту,Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ

ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК СТАРТАПІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

N. Kulyk

PhD in Technical Sciences, Associate Professor at the Department of Management, Donbass State Pedagogical University, Slavyansk

IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT OF STARTUPS IN THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.95

О. А. Овєчкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

МЕТОДОЛОГІЧНІ КОНСТРУКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ

O. Ovechkina

PhD in Economics, Associate Professor of Economic and Enterpreneurship Department, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

METHODOLOGICAL CONSTRUCTS OF RESEARCH ON SELF-ORGANIZATION PROCESSES OF SYSTEM OBJECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.96

Л. А.Чудак

к. е. н., ст. викладач кафедри аудиту та державного контролю,Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

L. Chudak

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University

PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND METHODS OF DOCUMENTARY VERIFICATION OF INCOME TAX

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.97

T. Pavlenko

PhD in Economics, Associate professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’

M. Duchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’

«GREEN ECONOMY» AS A CONDITION FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY

Т. В. Павленко

к. е. н., доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

М. М. Дученко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

"ЗЕЛЕНА" ЕКОНОМІКА ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.98

О. С. Братко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, Тернопільський національний економічний університет

Н. Т. Кравчук

студентка магістратури, Тернопільський національний економічний університет

СТАН МІЖНАРОДНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Bratko

PhD in Economics, associate professor of the Department of International Management and Marketing, Ternopil National Economic University

N. Kravchuk

Graduate student, Ternopil National Economic University

STATE OF INTERNATIONAL INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.99

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

O. Liubar

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

LEGAL REGULATION OF ACCOUNTING FOR EQUITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.100

М. І. Полюк

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, Університет Короля Данила

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ПІДПРИЄМНИЦТВІ

M. Poliuk

PhD in Economics, Docent of Department of Entrepreneurship, University of King Danylo

THEORETICAL APPROACHES TO MOTIVATION OF STAFF IN ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.101

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного маркетингу,Університет імені Альфреда Нобеля

УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ СПРИЙНЯТТЯМ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor of department of the international marketing of Alfred Nobel University in Dnipro

MANAGEMENT OF CONSUMER PERCEPTION OF ENTERPRISE MARKETING TOOLS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.102

М. М. Мамчин

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

Я. І. Яричевська

студентка,Національний університет «Львівська Політехніка» (м. Львів)

ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ВІЙНИ У БІЗНЕСІ

M. Mamchyn

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and logistics,National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Y. Yarychevska

Student of National University "Lviv Polytechnic", Lviv

THE USAGE OF WAR PHILOSOPHY IN BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.103

В. В. Самойленко

к. е. н., доцент,Харківський національний економічний університет ім.С.Кузнеця, м.Харків, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДIВ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ

V. Samoilenko

PhD in Economics, Associate Professor of S.Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov, Ukraine

IMPROVING ANTICRISM MANAGEMENT METHODS IN CONDITIONS OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.104

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державного університету «Житомирська політехніка»

ПРИНЦИПИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В КАЗНАЧЕЙСТВІ БАНКУ В УМОВАХ ЗМІН

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

PRINCIPLES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE BANK'S TREASURY IN THE CONDITIONS OF CHANGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.105

О. Ю. Бєлєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки будівництва,Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕТОДОЛОГІЧНА ПЛАТФОРМА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДРЯДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Yu. Bielienkova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

METHODOLOGICAL PLATFORM OF FORMATION OF STRATEGIC COMPETITIVENESS OF A CONTRACTING CONSTRUCTION ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.200

О. М. Бабина

асистент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПІДПРИЄМНИЦТВА З ПОЗИЦІЙ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЦТВІ ЕНЕРГІЇ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

O. Babyna

Assistant of the Department of Agrarian Management,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ANALYSIS OF INVESTMENT OPPORTUNITIES OF ENTREPRENEURSHIP FROM THE PERSPECTIVE OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN ENERGY PRODUCTION FROM ALTERNATIVE SOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.201

А. С. Луценко

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АКТИВІЗАЦІЇ ФІСКАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. Lutsenko

Postgraduate Student of Higher Education "European University"

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF ACTIVIZATION OF FISCAL REGULATION OF UKRAINE'S ECONOMY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»