Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.4

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.1

О. С. Пристемський

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

А. Ж. Сакун

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Херсонський державний аграрно-економічний університет

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

О. Prystemskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

A. Sakun

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation, Kherson State Agrarian and Economic University

INSURANCE OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS IN THE FUNCTIONS OF THE ACCOUNTING SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.2

В. В. Бобиль

д. е. н, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. М. Гненний

д. е. н., доцент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Г. Б. Пивоварова

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИЗИКУ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

O. Hnennyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

H. Pyvovarova

Postgraduate student, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ON THE QUESTION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN RISK CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.3

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

В. Л. Осецький

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ШЕРИНГОВА ЕКОНОМІКА: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ МОДУС, УНІВЕРСУМНІСТЬ І НОВЕЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ВІРТУАЛЬНИХ ЦИФРОВИХ ПЛАТФОРМАХ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

V. Osetskyi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SHARING ECONOMY: INSTITUTIONAL MODE, UNIVERSALITY AND NOVELIZATION OF THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP ON VIRTUAL DIGITAL PLATFORMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.4

Г. О. Дорошенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

B. М. Овчаренко

студент, освітня програма Менеджмент організацій, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ КОРПОРАЦІЙ

G. Doroshenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics and Management, Karazin National University

V. Ovcharenko

Student of the educational program Management of organization, Karazin National University

MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF CORPORATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.5

Н. П. Мацелюх

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

М. А. Корж

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби України

СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ, МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДРАЙВЕРИ РОЗВИТКУ

N. Matseliukh

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Theory,University of the State Fiscal Service of Ukraine

M. Korzh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE:CONCEPTUAL FUNDAMENTALS, SECURITY MECHANISMS AND DEVELOPMENT DRIVERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.6

А. А. Роскладка

д. е. н., професор, завідувач кафедри цифрової економіки та системного аналізу, Київський національний торговельно-економічний університет

ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ КОНТРОЛІНГУ: ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ ТОРГІВЛІ

A. Roskladka

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief of the Department of Digital Economy and System Analysis, Kyiv National University of Trade and Economics

ACCOUNTING ASPECTS OF CONTROLLING FUNCTIONALITY: FEATURES OF TRADE SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.7

Н. В. Трусова

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Н. Г. Радченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Н. М. Рубцова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

МОДЕЛІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

N. Radchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

N. Rubtsova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

MODELS OF BANK LENDING TO AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.8

І. Д. Якушик

д. е. н., профессор, Директор Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, Міжрегіональна академія управління персоналом

Ю. В. Мазур

к. е. н., головний фахівець деканату стаціонарних та заочних форм навчання Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки та фінансів, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕХАНІЗМ ЗБАЛАНСУВАННЯ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА ПОСЛУГИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

І. Yakushyk

Doctor of Economic Sciences, Professor,Director of the Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Finance, Interregional Academy of Personnel Management

Yu. Mazur

PhD in Economics, Chief Specialist of the Dean's Office of Inpatient and Correspondence Forms of Education of the Educational and Scientific Institute of Management, Economics and Finance, Interregional Academy of Personnel Management

THE MECHANISM OF BALANCING SUPPLY AND DEMAND FOR FREIGHT SERVICES BY TRUCKING COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.9

М. М. Чеховська

д. е. н., професор, завідувач кафедри національної безпеки, Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

О. Л. Лісовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної безпеки, Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

M. Chekhovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of national security, National Academy of Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

O. Lisovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of national security, National Academy of Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

ENSURING EQUAL RIGHTS AND OPPORTUNITIESFOR WOMEN AND MEN IN THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.10

Н. В. Добіжа

д. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький навчально-науковий інститут економіки ЗУНУ

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

N. Dobizha

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of WUNU

THE ROLE OF INSURANCE IN THE DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE SUPPORT IN THE UKRAINIAN AGRARIAN MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.11

С. В. Войтко

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

І. П. Гайдуцький

д. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Н. В. Караєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ПОЧАТКУ ТРЕТЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

S. Voitko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

І. Gaidutskiy

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

N. Karaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Automatic design of energy processes and system, National Technical University of Ukraine Igor Sikorsky KPI

RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT DYNAMICS AT THE BEGINNING OF THE THIRD DECADE OF THE XXI CENTURY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.12

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ: В’ЄТНАМ ТА ІНДІЯ У ФОКУСІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ, ЗРОСТАННЯ І ДОСЯГНЕННЯ БЕЗПЕКИ

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

NATIONAL PECULIARITIES IN IMPLEMENTING THE POLICY OF ECONOMIC PATRIOTISM: VIETNAM AND INDIA IN FOCUS OF STUDY OF THE INSTRUMENTS FOR GOVERNMENT STIMULATION OF DEVELOPMENT, GROWTH AND SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.13

Л. В. Фролова

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі, Державний університет «Одеська політехніка»

С. О. Єрмак

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Державний університет «Одеська політехніка»

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СЕРЕД БІЗНЕС-СТРУКТУР УКРАЇНИ

L. Frolova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Entrepreneurship and Trade, Odessa Polytechnic State University

S. Yermak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprises, Odessa Polytechnic State University

DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AMONG BUSINESS STRUCTURES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.70

Н. В. Ковальчук

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів

Ю. М. Базилевич

д. ф.-м. н., професор кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури

К. В. Комарова

к. е. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЦИКЛІЧНОСТІ В УПРАВЛІННІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВОМ

N. Kovalchuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management of foreign economic activity, University of Customs and Finance

Y. Bazilevich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Professor of the Department of Automation and computer-integrated technologies,Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture

К. Komarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy public administration under the President of Ukraine

REGULARITIES OF CYCLICITY IN GRAIN MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.71

О. М. Лобода

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ОБ'ЄМІВ ВИРОБНИЦТВА СТРУКТУРНО-СИСТЕМНОГО КОМПЛЕКСУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

О. Loboda

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Information Technology, Kherson State Agrarian and Economic University

MODELING PRODUCTION VOLUMES THE STRUCTURAL-SYSTEM COMPLEX OF BUSINESS STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.72

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

Н. В. Сичова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АУТЕНТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. Bezus

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

P. Bezus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Economic Relations, V. Vernadsky Tavria National University, Kyiv

N. Sychova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF AN AUTHENTIC SYSTEM OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.73

В. О. Бойко

к. е. н., доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов,Херсонський державний аграрно-економічнй університет

ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДОВА ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business and Foreign Languages, Kherson State Agrarian and Economic University

ECOLOGICAL TOURISM AS A COMPONENT OF A GREEN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.74

Л. Б. Самойленко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ПВНЗ «Бориспільського інституту муніципального менеджменту при Міжрегіональній Академії управління персоналом»

UX-СТРАТЕГІЯ ЯК СКЛАДОВА БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ЦИФРОВИХ ПРОДУКТІВ

L. Samoylenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Department of Finance, «Borispolskuy institution municipal Management at the Interregional Academy of Personnel Management»

UX-STRATEGY AS A COMPONENT OF BUSINESS STRATEGY IN DIGITAL PRODUCT DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.75

О. С. Іванишина

к. е. н., доцент кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України

І. А. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України

Ю. В. Панура

к. е. н., доцент кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

О. Ivanyshyna

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Tax Policy,University of the State Fiscal Service of Ukraine

І. Рrokopenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Tax Policy,University of the State Fiscal Service of Ukraine

J. Рanura

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Tax Policy,University of the State Fiscal Service of Ukraine

IMPROVING THE TAX SYSTEM AS A FACTOR IN IMPROVING THE ECONOMIC AND FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.76

О. В. Левкович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Ю. М. Калашнікова

здобувач вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЯК ПЕРЕДУМОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Levkovich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

Yu. Kalashnikova

Higher education seeker of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

FINANCIAL STABILITY AS A PREREQUISITE FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.77

Т. Г. Китайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

«СУМНІВНІЙ» РЕЗЕРВ: УСІ «ЗА» І «ПРОТИ»

T. Kytaichuk

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia Institute of Trade and Economic оf Kyiv National University of Trade and Economics

«DOUBTFUL» RESERV: ALL THE PROS AND CONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.78

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ПОСИЛЕННЯ ПОЗИЦІЙ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ТА СВІТОВОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ

S. Naraievskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

STRENGTHENING THE POSITIONS OF CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES IN THE EUROPEAN AND WORLD AUTOMOBILE MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.79

А. М. Волківська

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-методичної роботи, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Г. В. Осовська

к. е. н., професор, завідувач кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. В. Семенюк

д. соц. н., професор, директор, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

Т. О. Вишнівська

старший викладач кафедри управління і адміністрування, головний бухгалтер, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП", м. Житомир

УПРАВЛІНСЬКО-БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АСПЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЕЗТАРИФНОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. Volkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Methodological Work, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

G. Osovska

PhD in Economics, Professor, Head of the Department of Management and Administration, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

T. Semenyuk

Doctor of Sociology, Professor, Director, Zhytomyr Institute of PJSC "IAPM", Zhytomyr

T. Vyshnivska

Senior Lecturer of the Department of Management and Administration, Chief Accountant, Zhytomyr Institute of PJSC "University" MAUP", Zhytomyr

MANAGEMENT AND ACCOUNTING ASPECT OF INTRODUCTION OF TARIFFLESS SYSTEM OF PAYMENT FOR SMALL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.80

Т. В. Янчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Донецький національний університет імені Василя Стуса

О. Д. Землякова

студентка, Донецький національний університет імені Василя Стуса

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ПРОДУКТ КОНСАЛТИНГОВОГО БІЗНЕСУ

T. Yanchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing,Vasyl Stus Donetsk National University

O. Zemlyakova

student, Vasyl Stus Donetsk National University

MARKETING RESEARCH AS A PRODUCT OF CONSULTING BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.81

К. М. Крамаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ

K. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Military Economy, National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.82

І. О. Нетреба

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

I. Netreba

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL CULTURE AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.83

N. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Lviv Polytechnic National University, Lviv

U. Krip

Master's student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Lviv

BANKING SYSTEM OF UKRAINE: CURRENT DEVELOPMENT TRENDS

Н. В. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

У. В. Кріп

магістр 2-го курсу, кафедра фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

БАНКІВСЬКА CИСТЕМА УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.84

О. В. Лега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

О. В. Сіренко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

Л. В. Яловега

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. Leha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. Mokiienko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

T. Priydak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

O. Sirenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

L. Yloveha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy

FEATURES OF ACCOUNTING AND TAXATION OF TOURIST ACTIVITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.85

С. В. Адонін

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Н. В. Куряча

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

S. Adonin

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

N. Kuriacha

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

MODERN TEACHING METHODS WITH THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.86

А. В. Кравченко

к. е. н., доцент кафедри туризму, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

A. Kravchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of tourism, National Pedagogical University. M.P. Dragomanova

FEATURES OF TAXATION OF TOURIST ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.87

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», м. Херсон

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНО - РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF THE TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL OF THE KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.88

Л. В. Герасименко

к. ю. н., доцент, завідувач кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Національна академія внутрішніх справ, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

L. Gerasymenko

PhD in Law, Associate Professor,Head of the Department of Economic Security and Financial Investigations,National Academy of Internal Affairs, Kyiv

FORMATION OF THE SYSTEM OF ADAPTIVE-ORIENTED MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.89

М. М. Мамчин

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Я. І. Яричевська

студентка, Національний університет «Львівська Політехніка» , м. Львів

МЕРИТОКРАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НА РІЗНИХ РІВНЯХ У СПІРАЛЬНІЙ ДИНАМІЦІ

M. Mamchyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

Y. Yarychevska

Student, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

MERITOCRATIC APPROACH TO MANAGING HIGHER-LEVEL COMPANIES IN SPIRAL DYNAMICS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.90

В. В. Кухарець

к. е. н., доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

О. Г. Булуй

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

Л. М. Левківська

к. е. н., доцент, доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Поліський національний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІРЖОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. Kukharets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

O. Buluy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

L. Levkivska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Innovative Entrepreneurship and Investment Activities, Polissia National University, Zhytomyr

SOME TENDENCIES IN STOCK MARKET DEVELOPMENT UNDER WORLD ECONOMY GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.91

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. О. Подчерняєва

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ОСВІТНІХ IT-ПОСЛУГ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovation and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

V. Podcherniaieva

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF EDUCATIONAL IT- SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.92

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Krasovska

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of International Marketing, Alfred Nobel University in Dnipro

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF AUDIT OF MARKETING ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.93

І. І. Боришкевич

к. е. н., асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

В. М. Якубів

д. е. н., професор, проректор з наукової роботи, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ФОРМУВАННЯ ТИПОВОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. Boryshkevych

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

V. Yakubiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-rector of Science,Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

FORMATION OF A TYPICAL MARKETING STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISE IN THE IMPLEMENTATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.94

С. М. Лайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка»

І. Р. Поліщук

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка»

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ: ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ

S. Laichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

І. Polishchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management Information Systems and Accounting, Zhytomyr Polytechnic State University

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF NATURAL PERSONS-ENTREPRENEURS: SECTORAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.95

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ФЛОРИСТИЧНОГО РИНКУ ЯК ОРІЄНТИР ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО РОЗВИТКУ КВІТКОВОГО БІЗНЕСУ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management оrganizations,Kherson State Agrarian and Economic University

MARKETING RESEARCH OF THE REGIONAL FLORIST MARKET AS A GUIDELINE FOR DECISION MAKING ON THE DEVELOPMENT OF THE FLOWER BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.96

Н. О. Вернюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

М. І. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Уманський національний університет садівництва

РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

N. Vernyuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Management,Uman National University of Horticulture

REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.97

А. С. Кумачова

к. держ. упр., доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, Донецький державний університет управління

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В ЧАСТИНІ БЕЗРОБІТТЯ ТА СКОРОЧЕННЯ АКТИВНОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РЕГІОНІ

A. Kumachova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Business Economics, Donetsk State University of Management

CURRENT TRENDS IN THE LABOR MARKET IN PART OF UNEMPLOYMENT AND REDUCED ACTIVITY IN THE EUROPEAN REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.98

Ya. Pavlov

PhD in Pedagogical Sciences, Deputy Head of the Department of Logistics - Head of Education, National Academy of the National Guard of Ukraine

ASSESSMENT OF CRISIS-FORMING FACTORS AS A MEANS OF MONITORING THREATS TO EFFECTIVE BODY SUPPORT OF NATIONAL GUARD OF UKRAINE MILITARY UNITS

Я. В. Павлов

к. пед. н., заступник начальника факультету логістики з навчальної роботи – начальник навчальної частини, Національна академія Національної гвардії України

ОЦІНКА КРИЗОУТВОРЮЮЧИХ ФАКТОРІВ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ЗАГРОЗ ЕФЕКТИВНОМУ ТИЛОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.99

O. Pshyk-Kovalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

V. Ivaniutina

Student, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

IMPACT OF COVID – 19 ON THE ECONOMIES OF UKRAINE AND GERMANY

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

В. Ю. Іванютіна

студентка, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

ВПЛИВ COVID – 19 НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.100

І. Є. Якушева

к. е. н, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, м. Мелітополь

РИНОК ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. Yakusheva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

BONDS MARKET IN UKRAINE: STATE, TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.101

Н. Г. Вядрова

к. е. н., старший викладач, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ІНДИКАТОРІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА

N. Vyadrova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Banking and Financial Technologies, KhNU. V.N. Karazin Research Institute "Karazin Banking Institute, Ukraine

USE OF FINANCIAL STABILITY INDICATORS TO ASSESS THE STATE OF THE BANKING SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.102

Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

Г. О. Кришталь

д. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

О. О. Ващенко

к. політ. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

H. Kryshtal

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Interregional Academy of Personnel Management

O. Vaschenko

PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications

REVIEW AND АNALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT DEBT SECURITIES MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.103

І. О. Кінас

к. е. н., доцент, кафедра менеджменту та бізнесу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

ІНТЕРНЕТ–МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

I. Kinas

PhD in Economics, Associate Professor, S.Kusnetz KhNEU, Kharkiv, Ukraine

INTERNET MARKETING AND ITS ROLE IN SHAPING THE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.104

С. А. Нужна

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний універсистет

С. І. Мороз

к. е. н., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний універсистет

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В БІЗНЕС–ПЛАНУВАННІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

S. Nuzhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

S. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN BUSINESS PLANNING OF AGRICULTURAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.105

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

ПОВЕДІНКОВІ ФІНАНСИ: СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ БЛОКИ

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

BEHAVIORAL FINANCE: ESSENCE AND BASIC THEORETICAL BLOCKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.106

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

І. Г. Поліщук

к. е. н., доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В ОЦІНЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

N. Shura

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation, Public Management and Administration, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

I. Polishchuk

PhD in Economics, Associate Professor of Economics, Organization and Management of Enterprises, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

THE USING OF POTENTIAL CLUSTERS IN ESTIMATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.107

В. В. Сьомченко

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Запорізький національний університет

А. В. Конєва

студентка, Запорізький національний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

V. Somchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Zaporizhzhia National University

А. Koneva

Student, Zaporizhzhia National University

RESEARCH OF THE CURRENT STATE OF LABOR RESOURCES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.108

K. L. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

O. O. Parkhomenko

Master's student, Educational program «Financial management in health care and pharmacy», Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

R. P. Buzhykov

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of English Translation, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

THE DEVELOPMENT OF INTERNAL FINANCIAL CONTROL MECHANISMS IN THE HEALTH CARE INSTITUTION

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

О. О. Пархоменко

студентка ОКР «Магістр», освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері охорони здоров’я та фармації», Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Р. П. Бужиков

к. пед. н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКЛАДІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.109

L. Say

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

L. Gnylianska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

K. Kushner

Master's student of the Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

PECULIARITIES OF FRANCHISING DEVELOPMENT IN A PANDEMIC CONDITION

Л. П. Сай

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»,м. Львів

Л. Й. Гнилянська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

К. Р. Кушнір

магістр кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФРАНЧАЙЗИНГИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.110

М. О. Рябенька

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

В. В. Постова

к. е. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

M. Riabenka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsia

V. Postova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Vinnytsia Trade and Economic Institute KNTEU, Vinnytsia

FORMATION OF A COMPREHENSIVE STRATEGY OF HOTEL SERVICES MARKETING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.111

Ю. В. Штик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнес-технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БІЗНЕС-СТРУКТУР: ФІНАНСОВА, ІНВЕСТИЦІЙНА, ЕКОСИСТЕМНА СКЛАДОВА

Yu. Shtyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic and business-technology, National Aviation University

DEVELOPMENT AND USE OF POTENTIAL BUSINESSES: FINANCIAL, INVESTMENT, ECOSYSTEM COMPONENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.112

Н. Д. Бабяк

к. е. н., професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

N. Babiak

PhD in Economics, Professor of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

INFORMATION SUPPORT OF CONTROLLING THE OPERATIONAL ACTIVITIES OF TRADE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.200

Р. К. Федоров

аспірант, ДВНЗ "Ужгородський національний університет", м. Ужгород, Україна

СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ

R. Fedorov

Postgraduate student, Uzhgorod National university, Uzhgorod, Ukraine

STATE AND MAIN DIRECTIONS OF STARTUP DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.201

С. І. Самолінська

студентка освітньо-наукової програми “Маркетинг”, Національний університет “Києво-Могилянська академія”

СЕГМЕНТАЦІЯ АУДИТОРІЇ БРЕНДУ ПРИ СТВОРЕННІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ YOLO STUDY)

S. Samolinska

Student of educational-scientific program “Marketing”, National University of Kyiv-Mohyla Academy

BRAND AUDIENCE SEGMENTATION FOR LAUNCHING AN ADVERTISING CAMPAIGN (EXAMPLE OF YOLO STUDY)

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.202

В. О. Березюк

Здобувач ІІІ третього вищого освітньо-наукового рівня за програмою PhD,Кафедра маркетингу імені А. Ф Павленка, ДВНЗ КНЕУ ім Вадима Гетьмана

ІНСТРУМЕНТАРІЙ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ

V. O. Bereziuk

Applicant of the third higher educational and scientific level under the PhD program,Department of Marketing named after A.F. PavlenkoSHEI KNEU named after Vadim Hetman

INSTRUMENTS OF MARKETING COMMUNICATIONS IN THE INTERNET ENVIRONMENT: CLASSIFICATION AND SPECIFICS OF USE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.203

В. Д. Шорох

здобувач вищої освіти ступеня доктор філософії першого року навчання, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ РОЗПОДІЛУ УЧАСНИКІВ РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЗА УМОВ ОЦІНКИ ЇХ РИЗИКІВ

V. Shorokh

higher education degree PhD of the first year of study, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINATION OF CRITERIA FOR DISTRIBUTION OF NON-BANKING FINANCIAL SERVICES MARKET PARTICIPANTS UNDER CONDITIONS OF ASSESSMENT OF THEIR RISKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.204

О. В. Шедловський

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

O. Shedlovskiy

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

INNOVATIVE SUPPORT AS A COMPONENT OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE GRAIN PRODUCT SUBCOMPLEX

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»