Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 4, 2022

DOI: 10.32702/2307-2105.2022.4

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.1

С. І. Мельник

д. е. н, доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Accounting,Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

MODELING THE INFLUENCE OF INTERNAL FACTORS ON FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.2

В. В. Дружиніна

д. е. н., професор,професор кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

В. Ю. Ноженко

к. т. н., старший викладач кафедри електротехніки,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Г. П. Луценко

викладач-методист вищої категорії циклової комісії економіки та управління, Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Е. С. Клімов

к. т. н., доцент, доцент кафедри автомобілів і тракторів,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

О. Е. Клімов

магістр, Національний транспортний університет

ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Druzhynina

Doctor of Economics Sciences, Professor,Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Tourism,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. Nozhenko

PhD in Technical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Electrical Engineering,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

G. Lutsenko

Teacher-Methodologist of the highest category of the cycle commission of economics and management, Kharkiv National University of Internal Affairs Kremenchuk flight college

E. Klimov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Automobiles and Tractors, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

O. Klimov

magistr, National transport university

MEASURING THE EFFICIENCY OF TECHNICAL SOLUTIONS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.3

Д. С. Файвішенко

д. е. н., завідувач кафедри журналістики та реклами,Державний торговельно-економічний університет

Г. В. Брюханова

к. пед. н., доцент кафедри журналістики та реклами,Державний торговельно-економічний університет

О. І. Мельніченко

к. психол. н., старший викладач кафедри журналістики та реклами,Державний торговельно-економічний університет

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З РОЗРОБЛЕННЯ РЕКЛАМИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ

D. Fayvishenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

H. Bryukhanova

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Juornalism&advertising, State University of Trade and Economics

О. Melnichenko

PhD in Psychology, Senior Lecturer of the Department of Journalism and Advertising, State University of Trade and Economics

DIGITAL TRANSFORMATION TRAINING OF ADVERTISING DEVELOPMENT SPECIALISTS FOR BRAND MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.4

В. І. Іванишин

д. е. н., професор, ректор, Подільський державний університет

О. А. Бялковська

д. е. н., професор, проректор з навчальної, науково-інноваційної та міжнародної діяльності

ЗНАЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ФОРМУВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ЛІДЕРІВ

V. Ivanyshyn

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Podillia State University

O. Bialkovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice Rector for Education, Research, Innovation and International Affairs

THE IMPORTANCE OF HIGHER EDUCATION FOR RURAL DEVELOPMENT AND THE FORMATION OF RURAL LEADERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.5

І. П. Васильчук

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

Н. В. Ізмайлова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

А. С. Зайцева

магістрант кафедри фінансів, банківської справи і страхування,Державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. Vasylchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

N. Izmaylova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

A. Zaytseva

Master's student of the Department of Finance, Banking and Insurance, State University of Economics and Technology, Kryvyi Rih, Ukraine

TRENDS AND FACTORS OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.6

Н. В. Лагодієнко

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту,Миколаївський національний аграрний університет

О. О. Євтушевська

к. е. н., доцент, доцент кафедри цифрових технологій фінансових операцій,Одеська національна академія харчових технологій

О. В. Накісько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування,Державний біотехнологічний університет

МІСЦЕ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

N. Lagodiienko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Mykolaiv National Agrarian University

O. Yevtushevska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department oDigital Technologies of Financial Operations, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Nakisko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Audit and Taxation, State Biotechnological University

THE PLACE OF TAX MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.7

І. Г. Ханін

д. е. н., професор, Національний університет водного господарства таприродокористування

Є. О. Сопін

аспірант,Національний університет водного господарства та природокористування[||]Postgraduate student,National University of Water Resources and Environmental Management

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА-НАДАВАЧА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНИХ ЕКОСИСТЕМ

I. Khanin

Doctor of Economic Sciences, Professor,National University of Water Resources and Environmental Management

Є. О. Сопін

аспірант,Національний університет водного господарства та природокористування[||]Postgraduate student,National University of Water Resources and Environmental Management

INNOVATION ACTIVITY INTENSIFICATION OF AN ELECTRONIC PAYMENT SERVICE PROVIDER ENTERPRISE IN THE CONTEXT OF PAYMENT ECOSYSTEM FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.70

Г. О. Партин

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, НУ “Львівська політехніка”

С. Є. Папірник

студентка кафедри фінансів, НУ “Львівська політехніка”

АНАЛІЗУВАННЯ РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПРОВІДНИХ ЦИФРОВИХ КОМПАНІЙ СВІТУ

H. Partyn

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Finance,Lviv Polytechnic National University

S. Papirnyk

Student of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ANALYSIS OF THE LEVEL OF PROFITABILITY OF THE WORLD'S LEADING DIGITAL COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.71

Л. В. Власенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ)

КОМБІНОВАНИЙ ІНДЕКС СХОЖОСТІ ЕКСПОРТУ НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ

L. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Marketing, Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies (ZIEIT)

EVALUATION OF THE COMPOSITE EXPORT SIMILARITY INDEX ON THE EXAMPLE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.72

Т. В. Фоміна

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ В УКРАЇНІ

T. Fomina

PhD in Economics, Associate Professor, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

TAXATION OF INCOME OF PRIVATE EXECUTORS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.73

Л. М. Пронько

к. е. н., доцент, декан факультету менеджменту та права,Вінницький національний аграрний університет

К. С. Токар

аспірант кафедри адміністративного менеджменту таальтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Pronko

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University

K. Tokar

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

MARKETING STRATEGY IN THE FORMATION OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.74

І. Й. Кравченко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

I. Kravchenko

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Audit,National University of Food Technologies

NALYSIS OF NATIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INVESTMENT ACCOUNTING STANDARDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.75

A. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Administration, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

BUSINESS RESEARCH: METHODS, SOURCES AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

А. О. Крамаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ДОСЛІДЖЕННЯ В БІЗНЕСІ: МЕТОДИ, ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.76

А. М. Безус

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, м. Київ

М. Б. Шевчун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

A. Bezus

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

P. Bezus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and International Economic Relations, V.VernadskyTavria National University, Kyiv

M. Shevchun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

FEATURES OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.77

Т. М. Фертікова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Чорноморський національний університет ім. П. Могили

МОЖЛИВОСТІ ТА НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ В УКРАЇНІ ДО ДЕСТРУКТИВНИХ ЯВИЩ

T. Fertikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Petro Mohyla Black Sea National University

OPPORTUNITIES AND DIRECTIONS OF ADAPTATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS IN UKRAINE TO DESTRUCTIVE PHENOMENA

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.78

Є. І. Цікало

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна

ІНФОРМАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ОЗНАКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ye. Tsikalo

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

INFORMATION-ECONOMIC INTEGRATION SIGNS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE BUSINESS ENTITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.79

Н. М. Андріїв

к. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теорії,Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС

N. Andriyiv

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ENTERPRISE: THEORETICAL BASIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.80

З. Д. Калініченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту,Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ОЧІКУВАНІ ПЕРЕВАГИ ТА ОЦІНКА СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ ДИВЕРСИФІКОВАНИХ КОМПАНІЙ

Z. Kalinichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Civil Law, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs

EXPECTED BENEFITS AND EVALUATION OF THE SYNERGETIC EFFECT OF DIVERSIFIED COMPANIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.150

І. А. Штангрет

аспірант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарства, м. Львів, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

I. Shtangret

Postgraduate student of the Department of Financial and Economic Security, Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing, Lviv, Ukraine

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.151

А. О. Лопатін

аспірант,Чорноморський Національний Університет ім. Петра Могили, Миколаїв, Україна

ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА ТА TABOOSEARCH ДЛЯ ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА СИРОВИНИ

A. Lopatin

Postgraduate student, Petro Mohyla Black Sea National University

USING THE KOHONEN NEURAL NETWORK AND TABOOSEARCH TO SELECT THE SUPPLIER OF RAW MATERIALS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.4.152

А. А. Машевська

асистент кафедри аналізу та аудитуВінницький національний аграрний університет Вінниця, Україна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ПРАЦІ ТА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

A. Mashevska

Assistant of the Department of Analysis and Audit,Vinnitsa National Agrarian University

FOREIGN EXPERIENCE IN USING THE SYSTEM OF WORK AND MOTIVATION OF EMPLOYEES OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»