Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2010

В. А. Гайдук

к.е.н., РВПС України НАН України

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ  СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. В. Комірна

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

О. І. Микало

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

М. І. Мурашко

к.е.н., доцент

С. О. Назарко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

АДАПТАЦІЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДО УМОВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Т. Ю. Наконечна

аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет

НАУКОВИЙ ВНЕСОК І.В. ВЕРНАДСЬКОГО В ІСТОРІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ТА ПОЛІТИЧНУ ЕКОНОМІЮ

С. М. Боняр

к.э.н., доцент кафедры перевозок и маркетинга Киевской государственной академии водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОЕКТА ОБНОВЛЕНИЯ ФЛОТА СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ

В. П. Пантелєєв

к.е.н., доцент

М. С. Микова

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

І. В. Кривов’язюк

к.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

Я. О. Кость

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Войтко

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

Т. Є. Моісеєнко

аспірантка кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

К. О. Пушенко

аспірантка, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

О. П. Амбросенко

провідний економіст, РВПС України НАН України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. В. Одотюк

к.е.н., завідувач сектором економіки та організації високих технологій, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ, ЗАГРОЗИ І СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

К. В. Шилікова

аспірантка, кафедра банківської справи, Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ, ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ, В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

В. А. Паляниця

старший викладач, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. О. Крисак

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Е. В. Степанова

к. э. н.,  Международный гуманитарный университет (г. Одесса)

И. В. Гайворонская

аспирантка, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований (г. Одеса)

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЛЯЖНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ОДЕССКОГО РЕГИОНА ПО СИСТЕМЕ «BLUE FLAG» КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

С. С. Пациківський

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра «Світового господарства і міжнародних економічних відносин»

КРИЗА ЄВРО І ФІНАНСОВО-БОРГОВА КРИЗА ЄВРОСОЮЗУ

В. В. Лаврук

к.е.н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

М. А. Кравченко

аспірант, кафедра аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

І. Ю. Ільченко

аспірантка, кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ал-газу Али Ахмед Мохамед

аспирант, Национальный технический университет Украины «КПИ»

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

В. В. Майба

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

А. М. Носуліч

ст. викл., Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЦІЛЬОВОЇ ЗОНИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ОПТОВОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Є. І. Невмержицький

заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, старший викладач, кафедра банківських інвестицій, ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ КРЕДИТНОГО БЮРО

В. П. Приходько

к. і. н., професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»