EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2010

В. А. Гайдук

к.е.н., РВПС України НАН України

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТИ  СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. В. Комірна

к.е.н., докторант, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК КРИТЕРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

О. І. Микало

аспірант, Національний технічний університет України «КПІ»

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ

М. І. Мурашко

к.е.н., доцент

С. О. Назарко

аспірант, Чернігівський державний технологічний університет

АДАПТАЦІЯ МАТРИЧНИХ МЕТОДІВ ДО УМОВ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Т. Ю. Наконечна

аспірантка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет

НАУКОВИЙ ВНЕСОК І.В. ВЕРНАДСЬКОГО В ІСТОРІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ТА ПОЛІТИЧНУ ЕКОНОМІЮ

С. М. Боняр

к.э.н., доцент кафедры перевозок и маркетинга Киевской государственной академии водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОЕКТА ОБНОВЛЕНИЯ ФЛОТА СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ

В. П. Пантелєєв

к.е.н., доцент

М. С. Микова

аспірант, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАНКІВСЬКОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

І. В. Кривов’язюк

к.е.н., професор кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

Я. О. Кость

аспірант кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ДІАГНОСТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Войтко

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

Т. Є. Моісеєнко

аспірантка кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

К. О. Пушенко

аспірантка, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

О. П. Амбросенко

провідний економіст, РВПС України НАН України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ НА ПРИКЛАДІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І. В. Одотюк

к.е.н., завідувач сектором економіки та організації високих технологій, ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВАЦІЇ В УКРАЇНІ: СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ, ЗАГРОЗИ І СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

К. В. Шилікова

аспірантка, кафедра банківської справи, Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТРАХОВОГО ПРОДУКТУ, ЯК ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОГО МАРКЕТИНГУ, В УМОВАХ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

В. А. Паляниця

старший викладач, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

СКЛАДОВІ СТРАТЕГІЇ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РИЗИКІВ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А. О. Крисак

аспірант, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Е. В. Степанова

к. э. н.,  Международный гуманитарный университет (г. Одесса)

И. В. Гайворонская

аспирантка, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований (г. Одеса)

СЕРТИФИКАЦИЯ ПЛЯЖНОГО РЕКРЕАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ОДЕССКОГО РЕГИОНА ПО СИСТЕМЕ «BLUE FLAG» КАК ФАКТОР ЭКОЛОГИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

С. С. Пациківський

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, кафедра «Світового господарства і міжнародних економічних відносин»

КРИЗА ЄВРО І ФІНАНСОВО-БОРГОВА КРИЗА ЄВРОСОЮЗУ

В. В. Лаврук

к.е.н., докторант, Подільський державний аграрно-технічний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

М. А. Кравченко

аспірант, кафедра аудиту та економічного аналізу, Національний університет державної податкової служби України

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

І. Ю. Ільченко

аспірантка, кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ІМПЕРАТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ

Ал-газу Али Ахмед Мохамед

аспирант, Национальный технический университет Украины «КПИ»

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

В. В. Майба

аспірант, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

А. М. Носуліч

ст. викл., Київський національний торговельно-економічний університет, м.Київ

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ЦІЛЬОВОЇ ЗОНИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ОПТОВОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Є. І. Невмержицький

заступник директора Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, старший викладач, кафедра банківських інвестицій, ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана»

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ КРЕДИТНОГО БЮРО

В. П. Приходько

к. і. н., професор кафедри міжнародних відносин Ужгородського національного університету

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця