EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2011

І. Г. Пахомова

к.е.н.,доц.

О. Л. Недощак

Запорізький національний технічний університет

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЧАСТКИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Ж. К. Нестеренко

к.е.н., професор, кафедра «Фінансів і банківської справи»

І. В. Зоря

магістрант спеціальності «Облік та аудит», Запорізький національний технічний університет

АНАЛІЗ ТА ОБЛІК ПРОЦЕНТНИХ І КОМІСІЙНИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

І. М. Алексеєнко

науковий співробітник, ННЦ «Інститут землеробства НААНУ»

СИТУАЦІЯ НА РИНКУ ПШЕНИЦІ І ГРЕЧКИ ТА ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ ЩОДО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

В. С. Адамовська

асистент, Криворізький технічний університет

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ У ПОРІВНЯННІ З БАЗОВОЮ

В. Є. Черніченко

к.т.н., доцент кафедри економіки

О. О. Ламбіна

Кременчуцький національний університет імені М. Остроградського

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЕМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ

І. В. Височин

канд. екон. наук, докторант кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОГО ПОКАЗНИКА

А. Є. Шестакова

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

ТЕОРЕТИКО-ІГРОВА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ РЕГІОНУ

О. В. Глущенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАГРОЗИ

Г. Ю. Гедройц

магістр факультету економіки

О. І. Маслак

к.е.н., професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

О. В. Нусінова

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Міжнародного науково-технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

В. В. Колдовский

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОГРАМНИМИ ПРОЕКТАМИ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Ю. І. Шевчук

студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д. Л. Пирогов

старший викладач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Р. І. Жовновач

кандидат економічних наук, докторант Класичного приватного університету

ПРО ВПОРЯДКУВАННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ю. А. Подвисоцький

асистент кафедри фінансів, національний університет «Києво-Могилянська академія»

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ

И. Л. Иншин

соискатель кафедры маркетинга Донецкого государственного университета управления

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА С УЧЕТОМ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. С. Дубина

студентка п’ятого курсу Кременчуцького Національного Університету імені Михайла Остроградського

Н. В. Черевик

старший викладач Кременчуцького Національного Університету імені Михайла Остроградського

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Н. Є. Гришко

старший викладач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Т. С. Линник

студентка факультету економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

В. М. Шліхта

кандидат технічних наук, Генеральний директор, Український державний науково-дослідний інститут”Ресурс”

С. В. Караваєв

Український державний науково-дослідний інститут”Ресурс”

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОКУМЕНТООБІГУ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ

Н. В. Стасюк

к. е. н., доцент, Макіївський економіко-гуманітарний інститут

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ТОВАРООБОРОТОМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА

І. А. Гриджук

кандидат наук з держ. управління, Державна академія житлово-комунального господарства, м. Київ

ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОІ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

М. О. Іванова

асистент кафедри «Обліку і аудиту», Івано–Франківський національний технічний університет нафти і газу

ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ АСИМЕТРИЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Ю. С. Наумко

к.е.н., доцент кафедри економіки і контролінгу Сумського національного аграрного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ

Н. В. Куденко

д.е.н., професор, Київський національний економічний університет

Д. П. Гнатівська

магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

Ю. С. Бут

здобувач Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АДАПТАЦІЇ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО НАСЛІДКІВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

С. О. Солнцев

Доктор фізико-математичних наук, Завідувач кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету «КПІ», Член Української асоціації маркетингу, член Американського математичного товариства

Т. В. Бабак

Магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ СЕГМЕНТУВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО РИНКУ

А. М. Штангрет

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК,  Українська академія друкарства

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

А. В. Ткачова

асистент кафедри економіки підприємства Макіївського економіко-гуманітарного інституту

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. П. Румянцев

д.е.н, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

В. Ю. Мірошниченко

магістр кафедри маркетингу Національного технічного університету України «КПІ»

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Г. Л. Ступнікер

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, ВСП Інститут безперервної фахової освіти ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Л. В. Олійник

к.е.н.

В. О. Аніщенко

к.т.н., Європейський університет

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР  ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ

С. В. Лєонов

доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

О. Б. Афанасьєва

аспірант, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БАГАТОРІВНЕВОЇ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

І. В. Ткаченко

к. і. н., доцент, Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи НБУ»

СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ПРИВАТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У РОКИ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 РР.)

Я. В. Ромусік

к.е.н., ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ДИНАМІКА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДИСПРОПОРЦІЙНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯНЬ

М. О. Боярська

викладач, Харківський національний економічний університет

РОЗРОБКА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Я. С. Криворотько

аспірант кафедри менеджменту й маркетингу, Тавріського державного агротехнологічного університету

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ НА ПЛОДОВО-ЯГІДНУ ПРОДУКЦІЮ УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

В. І. Сацик

к.е.н., доцент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

ЦИКЛИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН-КЛЮЧОВИХ ІННОВАТОРІВ

С. В. Харченко

аспірант, кафедра економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», викладач, кафедра економіки та підприємництва, Черкаський державний бізнес-коледж

ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

О. Ю. Кудріна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

М. С. Кроленко

Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля

РОЗРОБКА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ПЛАНУВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ  ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Н. В. Семенченко

канд. екон. наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного технічного університету України «КПІ»

ГЕНЕЗА КОРПОРАТИВНИХ КОНФЛІКТІВ

Б. М. Сердюк

доц. к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»

М. В. Шекера

студентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗБИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ВІД НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Л. В. Левковська

ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ФАКТОРИ ТА ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

О. І. Панков

Інститут агроекології і економіки природокористування НААНУ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

С. В. Сіліна

аспірант, Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

ВИБІР КРИТЕРІЇВ ТА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В. П. Приходько

Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, к.і.н.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ З ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ: ПРІОРІТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

С. М. Ткаченко

здобувач, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

Т. В. Ібрагімхалілова

аспірант кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РИНКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

С. С. Аптекар

д. е. н., проф., Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського

ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

О. К. Авдєй

аспірант Запорізької державної інженерної академії

ЕТАПИ РОЗВИТКУ КУРСОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

О. Ю. Андрущенко

аспірант кафедри фінанси Донецького державного університету управління

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ САНАЦІЇ ТА САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Л. С. Ковальская

ассистент кафедры Экономики и организации производства Национальной академии природоохранного и курортного строительства

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

Ю. О. Петренко

здобувач Інституту Економіки промисловості НАН України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ПРОМИСЛОВОМУ МІСТІ

Г. Є. Павлова

кандидат економічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

І. М. Червяков

доцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ НА ЯКІСНО НОВІЙ ОСНОВІ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця