Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2012

С. В. Козловський

д.е.н., професор, Вінницький національний аграрний університет

О. Г. Заболотний

к.е.н., доцент, Вінницький національний аграрний університет

Н. М. Махначова

аспірантка, Вінницький національний аграрний університет

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В ПРОЦЕСІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

V. V. Lantuh

professor, doctor of historical sciences, professor of department of history of Russia, V. N. Karazin Kharkiv National University

I. V. Tkachenko

associate professor, candidate of historical sciences, associate professor of department of theoretical and applied economy, State higher educational institution «Ukrainian academy of banking of NBU»

PROBLEMS OF FINANCIAL PROVIDING OF THE PRIVATE BUSINESS ACTIVITY IN THE YEARS OF NEW ECONOMIC POLICY (1921-1926)

В. Л. Загорудько

доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

О. Г. Зерненков

студент 4 курсу кафедри менеджменту виробничої сфери, Вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

СПОСІБ ІНВЕСТУВАННЯ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

О. М. Білоусов

доктор економічних наук, доцент, Міжнародний університет бізнесу і права (м. Херсон)

СТРУКТУРНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОВИРОБНИЦТВІ

С. Л. Демиденко

старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту, Черкаський державний технологічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

В. І. Черняк

доцент, к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет

ПОСТАНОВА ТА ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

С. В. Євтушенко

старший викладач, Університет економіки та права «КРОК»

ДІАГНОСТИКА СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ КНИЖКОВОЇ ДРУКАРНІ

П. І. Мірошниченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін Антрацитівського факультету гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ

Г. Ю. Олійник

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент організації транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Е. В. Свириденко

к. э. н., доцент кафедры землеустройства и кадастра, Южный филиал Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, «Крымский агротехнологический университет»

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИ ОЦЕНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ

Б. М. Сердюк

кандидат технічних наук, доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

А. К. Крилова

студентка, Національний технічний університет України «КПІ»

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ВИРОБНИЦТВА БУРОВИХ ПЛАТФОРМ

Т. О. Фролова

к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОРПОРАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

А. М. Хімченко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Донецького національного університету

Т. А. Лєх

старший науковий співробітник кафедри економічної теорії Донецького національного університету

ГЕНЕЗИС ТЕОРІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

О. І. Зоріна

професор кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

О. В. Сиволовскька

доцент кафедри маркетингу на транспорті Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНОЇ ПОСЛУГИ

Т. А. Бурова

к.е.н., доцент, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МОНІТОРИНГОВИХ І ДІАГНОСТИЧНИХ СИСТЕМ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

І. В. Тюха

к. е. н., доц., Національний Університет Харчових Технологій

Н. В. Кравчук

Національний Університет Харчових Технологій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

Н. Б. Кузнецова

аспірант кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ЗНАНЬ У МЕХАНІЗМІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ КАДРІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Т. Я. Олексин

Тернопільський національний економічний університет

ПОГЛИБЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА МОНЕТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В УКРАЇНІ

О. М. Бурова

викладач кафедри обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОПОЗИЦІЇ МОЛОКОПРОДУКЦІЇ В СИСТЕМІ АГРОМАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

Є. Г. Левицька

здобувач, викладач Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

К. Г. Гриценко

к.т.н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІСИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

К. В. Мстоян

асистент кафедри банківської справи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»

НАДІЙНІСТЬ БАНКУ: СУТНІСТЬ, СКЛАДОВІ ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ

О. Р. Оберван

Львівський національний університет імені Івана Франка

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

В. П. Мазуренко

к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ю. В. Гойнік

спеціаліст міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ПРИВАБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ В УМОВАХ АСИМЕТРІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Б. А. Дадашев

доцент, д-р. экон. наук, заместитель директора, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

О. В. Луняков

доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭНДОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ В ЭКОНОМИКЕ УКРАИНЫ

А. В. Колодійчук

аспірант, Інститут регіональних досліджень НАН України

СЕРЕДОВИЩНІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

О. М. Чупир

кандидат економічних наук, Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Х. С. Передало

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОЦІНЮВАННЯ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

П. П. Гаврилко

кандидат економічних наук, доцент, Ужгородський навчальний центр Київського НТЕУ

ПРІОРИТЕТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. Г. Коренєва

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

Т. Г. Кубах

асистент, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

РИНОК ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Н. Ю. Тимошенко

аспірантка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України „КПІ”

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ІННОВАЦІЙНО АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Б. Г. Муха

магістр, студент НТУУ «КПІ»

С. О. Солнцев,

проф.д.ф.-м.н.

ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА МЕХАНІЗМ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Н. Ю. Соломіна

аспірант, ПВНЗ „Європейський університет”

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

О. І. Рибіна

аспірантка, Сумський державний університет

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

С. О. Попов

професор, д.т.н., завідувач кафедри Економічної кібернетики і управління проектами, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

І. І. Максимова

аспірантка, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ ЧАСУ ПРИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ ВИДОБУТКУ ЗАБАЛАНСОВИХ ЗАПАСІВ ЗАЛІЗНИХ РУД

О. М. Посаднєва

к.е.н, доцент кафедри податкової та бюджетної політики ХНТУ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

М. Є. Федоненко

аспірант, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Б. І. Сюркало

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Т. В. Шумило

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. О. Гавура

аспірант, Луцький національний технічний університет

АЛГОРИТМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ю. В. Галинська

асистент кафедри управління Сумського Державного Університету

ОПТИМІЗАЦІЙНІ РІШЕННЯ ПО УДОСКОНАЛЕННЮ ПІДХОДІВ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ  ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ РЕНТНИХ ДОХОДІВ

М. С. Трайніна

магістр

Н. В. Юдіна

канд. економ. наук, ст. викладач, Національний технічний університет України «КПІ»

МАРКЕТИНГ ЯК РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

В. В. Віннік

студентка IV курсу, відділення МЕВ Інституту Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УЧАСТЬ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Б. В. Приходько

директор казначейства АТ «Ощадбанк»

ФІНАНСОВІ РИНКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент

А. В. Базалицька

Вінницький національний технічний університет (ВНТУ)

ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Л. Б. Штефан

к.е.н., доцент, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

В. Л. Сачок

здобувач, Вінницький інститут економіки ТНЕУ

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Є. О. Коржов

Начальник бюро перспективного розвитку ПАТ «НКМЗ», аспірант НТУУ «КПІ»

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ НА БАЗІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОЗРОБОК ПІДПРИЄМСТВА

В. П. Кукоба

д.е.н., професор кафедри економіки підприємств,  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ УТВОРЕННЯ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ

Л. М. Мулярчук

викладач, Тернопільський комерційний інститут

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СЕРВІСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

А. В. Пташинський

студент ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

І. Ю. Гусєва

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЮ РИНКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Л. Є. Турчин

аспірантка, Університет банківської справи Національного банку України (м.Київ)

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ДОВІРА» ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ

Л. П. Чигрин

магістр, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Ю. О. Хваль

cтудентка ФММ НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ НА РИНКУ (ЖКЦ) ТА МАТРИЦІ БОСТОНСЬКОЇ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ГРУПИ (БКГ)

І. В. Попов

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

В. Я. Швець

доктор економічних наук, професор, завідуючий кафедрою менеджменту виробничої сфери Національного гірничого університету

МОНІТОРИНГ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ

С. О. Поторочин

к.е.н., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

О. В. Захарова

д.е.н., доц., ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В РОЗРІЗІ КІЛЬКОСТІ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА ПРИЧИНАМИ

І. Є. Андрющенко

к.е.н., Запорізького національного технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. М. Хопчан

к.е.н., Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТА НАРОЩЕННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І. В. Педь

д. е. н., доц., фінансовий директор Міжнародного інституту менеджменту

Ю. М. Лисенков

к. е. н., доц., завідувач кафедри міжнародних фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

О. Я. Мельник

к. е. н., ст. викладач Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

КЛАСИФІКАЦІЯ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ У НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН СВІТУ

В. Г. Федоренко

доктор економічних наук, професор кафедри організації, планування та управління будівництвом, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Міністерство соціальної політики України

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ САМОСТІЙНОГО ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ

Н. М. Левченко

д. держ. упр., проф.

І. Ю. Дунець

Запорізький національний технічний університет

ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

С. В. Візіренко

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Запорізький національний технічний університет

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Т. С. Веремієнко

асистент кафедри міжнародного менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІОКУЛЬТУРНІ КРИТЕРІЇ КОНЦЕПЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

В. В. Іванишин

д. е. н., проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І РОЗВИТКУ ФІРМОВОГО ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ

В. В. Лифар

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,  Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЄЮ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

А. Ю. Сербенівська

здобувач, старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

М. І. Хопчан

к. е. н., доцент, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Л. М. Волощенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Фінанси», Донецький державний університет управління

РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК КАТАЛІЗАТОРУ КРИЗОВИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ

О. М. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету

МІСЦЕ І РОЛЬ ІНТЕГРОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ У МЕХАНІЗМІ РЕФОРМУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ

М. Г. Лазарева

к. е. н., здобувач кафедри управління проектами, Київський Національний університет будівництва і архітектури МОН України, м.Київ

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЛДИНГОВ

В. М. Мустяца

викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

І. М. Червяков

доцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ ТА СУТНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»