Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2013

В. М. Кочетков

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

О. О. Мусієнко

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКИХ ТНК ЯК ФАКТОР РОСТУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

V. M. Kochetkov

Doctor of Science Economics, professor, Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

O. O. Musienko

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TNCS’ LIKE GROWTH FACTOR OF ECONOMY

О. І. Маслак

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

І. В. Мовчан

аспірант, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ «СТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА»

O. I. Maslak

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economics, Kremenchuk National University by Mykhailo Ostrogradskiy, Kremenchuk

I. V. Movchan

a graduate student, Kremenchuk National University by Mykhailo Ostrogradskiy, Kremenchuk

THE ECONOMIC ESSENCE OF THE CATEGORY OF «STRATEGIC SUSTAINABILITY OF ENTERPRISE»

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТЕКСТИЛЬНОЇ СИРОВИНИ В УКРАЇНІ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman"

THE ECONOMIC ELEMENTS OF STATE REGULATION OF PRODUCTION OF TEXTILE RAW MATERIALS IN UKRAINE

В. К. Євдокименко

д. е. н. професор, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

Я. В. Гуцул

аспірант, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЖКГ

V. K. Evdokimenko

PhD professor, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

J. Hutsul

assistant Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

FINANCIAL SECURITY AS A FUNCTIONAL COMPONENT ECONOMIC SECURITY HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

С. І. Логвіновська

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ

S. I. Logvinovska

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Odessa National Economic University

PUBLIC DEBT MANAGEMENT UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

О. В. Короткова

канд. екон. наук, доцент кафедри фінанси та кредит, Інституту економіки та управління, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОПЕРАЦІЙНОГО ЛЕВЕРИДЖУ В АНАЛІЗІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕКРЕАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. V. Korotkova

candidate of economic Sciences, associate Professor of Department of finances and credit Institute of Economics and Management, Crimean University for the Humanities, Yalta

THE POSSIBILITY OF USING OPERATING LEVERAGE IN THE ANALYSIS OF THE CONTROL QUALITY MANAGEMENT OF THE RECREATIONAL ЕNTERPRISE

Р. І. Мачуга

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та інформатики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВІРТУАЛІЗАЦІЯ І ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ: ДАЛЕКЕ МАЙБУТНЄ ЧИ РЕАЛЬНЕ СЬОГОДЕННЯ?

R. I. Machuha

PhD in Economics, Associate professor, Department of Economic Cybernetics and Informatics, Ternopol National Economic University, Ternopol

VIRTUALIZATION AND CLOUD TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING: FAR FUTURE OR THE REAL PRESENT?

Н. І. Астахова

ст. викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

N. I. Astakhovа

Department of Financial Management and Stock Market, National Economic University Odessa, s.Odessa

ECONOMIC AND LEGAL BASIS FOR REGULATING BANKING ACTIVITY IN THE REGIONS OF UKRAINE

Ю. В. Литюга

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Y. Lytyuga

Candidate of Economic Science, Associate Professor of Business Economics, SHEE «Kyiv National Economic University of Vadym Hetman» Kyiv City

OPEN INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF RISK MANAGEMENT

Н. І. Передерієнко

к. е. н., доцент кафедри організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

О. В. Копайгора

студентка четвертого курсу, Видавничо-поліграфічний інститут, кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгорозповсюдження, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ РИНКУ ДРУКОВАНОЇ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

N. I. Perederienko

Ph.D. in economics, associate professor department of Organization of publishing and printing complex, National technic university National technical university of Ukraine Kyiv polytechnic institute

O. V. Kopaigora

the fourth year student department of Organization of publishing and printing complex, National technic university National technical university of Ukraine Kyiv polytechnic institute

INVESTIGATING THE INCREASED COMPETITION BETWEEN THE MARKET OF PRINTED AND ELECTRONIC LITERATURE

О. В. Демчук

к. э. н., доцент, заведующий кафедрой «Экономика предприятия», Керченский государственный морской технологический университет

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

O. V. Demchuk

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Head of the Department "Economics of Enterprise" Kerch State Marine Technical University

PROBLEMS OF BUILDING INFRASTRUCTURE FOR FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF THE FISHING INDUSTRY OF UKRAINE

В. В. Красношапка

кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

О. В. Моргун

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРИЛАДОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

V. V. Krasnoshapka

candidate of engineering sciences, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

O. V. Morhun

student, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

FORMATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC PERFORMANCE OF ENTERPRISES FOR EQUIPMENT COMPANIES

А. С. Зєніна-Біліченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

A. S. Zyenina-Bilichenko

Ph . D., assistant professor of organizational management and administration Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dniprodzerzhynsk

INNOVATIVE MANAGEMENT MODERNIZATION AS A FACTOR OF COMPANIES DEVELOPMENT

І. В. Хлівна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Уманська філія ПВНЗ «Європейський університет»

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ

В. В. Гоблик

к. філос. н., старший науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄС ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

V. V. Hoblik

Candidate in Philosophy Sciences, Senior Research a Associate, Institute of Regional Research, National Academy of Sciences of Ukraine

THE EU INVESTMENT POLICY AS A FACTOR OF ACTIVATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS IN CROSS-BORDER REGIONS

Г. В. Миськів

к. е. н., доцент, зав. кафедри фінансів та обліку, ПВНЗ «Європейський університет», Львівська філія

ДЕРЖАВА ЯК КРЕДИТОР ТА ГАРАНТ НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ

G. V. Myskiv

PhD, Associate Professor, Head of finance and accounting, private institution of higher education "European University" Lviv Branch

THE STATE AS CREDITOR AND GARANT ON THE CREDIT MARKET

Л. М. Ткачук

к. е .н., доцент, доцент кафедри підготовки менеджерів, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Т. К. Калугаряну

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

L. M. Tkachuk

Ph. D., assistant professor of Department of manager training, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

T. Kalugarianu

student, Vinnitsa National Technical University, Vinnitsa

PRODUCT QUALITY: METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS

О. М. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ З ВРАХУВАННЯМ ЧУТЛИВОСТІ КОМПАНІЇ ДО РИНКОВИХ РИЗИКІВ

O. M. Gerasimenko

Ph.d., Associate Professor of management, Cherkasy national university named after Bogdan Khmelnitsky

FORMATION OF THE COMPLEX SYSTEM OF RISK MANAGEMENT WITH CONSIDERATION OF SENSITIVITY TO MARKET RISKS

Т. А. Пінчук

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

О. В. Костенко

студентка, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ УМОВ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

T. A. Pinchyk

PhD, docent, cathedra of accounting and audit, Kherson National Technical University, Kherson

O. V. Kostenko

student, Kherson National Technical University, Kherson

THE ANALYSIS OF CONSUMER CREDITING CONDITIONS FOR INDIVIDUALS IN UKRAINE

В. А. Палехова

доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ПРОМИСЛОВА ПОЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ТА УРОКИ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ

V. A. Palekhova

associate professor of department of economic theory and international economics, Petro Mohyla Black Sea State University

THE INDUSTRIAL POLICY: THEORETICAL ASPECT AND FOREIGN EXPERIENCE’S LESSONS

О. О. Шеремет

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Ю. О. Гордійчук

магістр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПОДАТКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ

O. O. Sheremet

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of Finance Department, National University of Food Technologies, Kyiv

Yu. O. Gordiichuk

Master (MA), National University of Food Technologies, Kyiv

POTENTIAL TAX ENTERPRISES AND ITS IMPROVEMENT POSSIBILITIES IN UKRAINE

М. В. Колдовський

к. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій та систем, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН ПРОЦЕСУ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

M. V. Koldovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department Information technology and systems Sevastopol Institute Of Banking Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Sebastopol city

UKRAINIAN PHENOMENON OF THE PROCESS OF MONEY LAUNDERING

І. І. Білоус

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет

ЗАРОБІТНА ПЛАТА – ОДИН З ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ

I. I. Bilous

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Ternopol National Economic University, Ternopol

WAGE AS ONE OF THE TOOLS FINANCIAL SUPPORT TO OVERCOME POVERTY

Т. В. Сакалош

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

О. Ю. Янчук

магістрант кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ»

МОДЕЛЬ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ-КООПЕРАНТА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ «ТУРБОАТОМ»

T. V. Sakalosh

PhD, Docent, Department of International Economics NTUU «KPI»

O. Y. Ianchuk

master student, Department of International Economics NTUU «KPI»

THE MODEL OF CHOOSING THE BEST COMPANY TO COOPERATE TO INCREASE THE COMPETITEVESS OF JSC "TURBOATOM"

А. М. Дворецький

к. е. н., доцент кафедри соціальної економіки Чернігівського державного технологічного університету

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

А. Dvoretskyy

Candidate of associate professor of department of social economy Chernigiv State Technological University

METHODICAL GOING IS NEAR DETERMINATION OF SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF THE LANDED RESOURCES

О. І. Андрусь

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

О. І. Аndrus

к. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

ANALYSIS OF PROBLEMS OF THE MODERN PRICING IN UKRAINE AND GROUND OF WAYS OF INCREASE OF HIS EFFICIENCY

О. П. Кавтиш

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

Т. О. Колісна

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «Київський Політехнічний Інститут»

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПРИБУТКОВОСТІ

O. P. Kavtush

candidate of economic sciences, associate professor of department of economy and enterprise, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

T. O. Kolisna

student, NTUU «Kyiv Polytechnic Institute»

ANALYSIS OF SMALL BUSINESSES AND WAYS TO IMPROVE THEIR PROFITABILITY

Н. І. Ведмідь

к. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету

ТРИВІМІРНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ СЕРВІСНОГО УПРАВЛІННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМИ ТА ОЗДОРОВЧИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Nadiya Vedmid

PhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

THREE-DIMENSIONAL STRUCTURE OF SERVICE MANAGEMENT HEALTH AND SPA RESORTS ENTERPRISES

Л. Є. Момотюк

кандидат економічних наук, доцент декан фінансового факультету Національної академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРАКТИКА СКЛАДАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

Lyudmila Momotyuk

PhD Economics, Dean of Financial Faculty, National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

METHODOLOGY AND PRACTICE OF DRAFTING BALANCE OF PAYMENTS

С. М. Ганзюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ SWOT – АНАЛІЗУ

S. M. Ganzyuk

Ph.D., Associate Professor of Finance and credit Dneprodzerzhinskу State Technical University, Dneprodzerzhinsk

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF INNOVATIVE CLIMATE IN UKRAINE ON THE BASIS OF SWOT – ANALYSIS

Д. В. Олексіч

к. е. н., старший викладач кафедри теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми

ЕВОЛЮЦІЯ І ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

D. V. Oleksich

Ph.D., senior lecturer, department of theoretical and applied economy, SHEI “Ukrainian academy of banking of the National bank of Ukraine”, Sumy

EVOLUTION AND CHALLENGES OF UNDERSTANDING THE ESSENCE OF THE INNOVATION IN THE DETERMINATION OF UKRAINIAN ECONOMIC COMPETITVNESS

В. А. Москаленко

к. е. н., доцент кафедри соціальної економіки, Чернігівський державний технологічний университет , м. Чернігів

ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

V. A. Moskalenko

Candidate of Economical Science (PhD in Economics), Associate Professor of social economy Department, Chernigiv State Technological University, Chernigiv

IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. В. Черничук

к. е. н., доц., Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

L. Chernychuk

Ph. D., Assoc., Bukovina State Finance and Economics University of Chernivtsi

ADVANTAGES OF INTERNAL CONTROL IN AN ECONOMIC CRISIS

Н. В. Бугас

к. е. н, доцент кафедри фінансів Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

К. В. Палькевич

студентка Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

N. Bugas

k. e. n, assistant professor of finance but of the International Science and Technical University named after academician Yuriya Bugaya, Kiev

K. Palkevich

student International Science and Technical University named after academician Yuriya Bugaya, Kiev

THE MAIN FUNCTIONS AND TASKS PENSION FUND AND ENSURE THE FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE

І. В. Грицюк

к. е. н., доцент кафедри грошового обігу та кредиту, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м.Чернівці

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ

I. V. Hrytsyuk

Ph.D., assistant professor of monetary and creditBukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF EXTERNAL BALANCE AND ITS IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

О. В. Петраш

магістр, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

G. Kostiuk

Ph.D., assistant professor of Management International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay, Kyiv

О. Petrash

magister, International Science and Technical University named after Academician Yuri Bugay, Kyiv

STRATEGIC ALTERNATIVES OF ENTERPRISE

Д. М. Котенок

к. е. н., доцент, докторант ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА У СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ МІСТА

D. M. Kotenok

Ph. D., associate professor, Ph. D. SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman"

RATING SCORE IN THE MONITORING SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT PROCESSES OF CITY

Ю. В. Біляк

кандидат економічних наук ст. викладач кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО РЕЙДЕРСТВА ЯК ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО КОНТРОЛЮ НАД МАЙНОМ, БІЗНЕСОМ ПРОТИ ВОЛІ ВЛАСНИКА ПІДПРИЄМСТВА

Y. Biliak

PhD, Senior Lecturer Department of Management NUBiP

SPECIFICITY CORPORATE RAIDERS HOW THE PROCESS OF GETTING LEGAL AND PHYSICAL CONTROL OVER PROPERTY, BUSINESS AGAINST THE WISHES OF BUSINESS OWNERS

В. М. Пилявець

Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

БЕЗПЕКА ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ОЛІЄЖИРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Viktor Pyliavets

Vinnytsia Institute of Economics of Ternopil National Economic University

OIL AND FAT PRODUCTS SAFETY AS THE MAIN COMPONENT OF THE COMPETITIVENESS PROVIDING OF OIL AND FAT PRODUCTS

С. В. Гринчук

науковий співробітник відділу податково-бюджетної політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗЕМЕЛЬНО-ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

S. V. Grynchuk

research Fellow of the fiscal policy of the National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

FOREIGN EXPERIENCE OF THE SYSTEM OF LAND MORTGAGE LENDING AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Ю. М. Савінова

асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи національного банку України», м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ЯК ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

Y. Savinova

assistant, State higher educational establishment «Ukrainian Academy of Banking», Sumy

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE AS THE BASE OF FUNCTIONING OF FINANCIAL INTERMEDIATION

А. А. Корнієнко

асистент кафедри міжнародної економіки, Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава

О. І. Малик

студентка напряму підготовки «міжнародна економіка», Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО УКРАЇНИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

А. А. Korniienko

assistant lecturer at the department of international economies at Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

A. І. Malik

student of specialty «International Economics» at Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

THE PECULIARITIES OF ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMENTS INTO UKRAINE IN THE CONDITIONS OF FORMATION GLOBAL ECONOMIC SPACE

К. О. Лисенко

асистент кафедри менеджменту Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РОСЛИННИЦТВІ

Kateryna O. Lysenko

assistant, Chair of Management of Luhansk Taras Shevchenko National University

OPTIMIZATION OF FARM ENTERPRISES SIZE IN CROP PRODUCTION

К. О. Лысенко

асистент кафедры менеджмента Луганского национального университета им. Тараса Шевченка

ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ ФЕРМЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Т. О. Попкова

аспірант Інституту економіки промисловості Національної академії наук України, м. Донецьк

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

T. Popkova

PhD student of Industrial economics institute National academy of sciences of Ukraine, Donetsk

DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN QUALITY MANAGEMENT

О. М. Павлова

асистент кафедри фінансів підприємств та банківської справи, Дніпропетровська державна фінансова академія, м. Дніпропетровськ

СУЧАСНИЙ СТАН ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

O. Pavlova

assistant of department of finances of enterprises and banking Dnepropetrovsk state financial academy, Dnipropetrovsk

MODERN CURRENCY MARKET CONDITION IN UKRAINE AND PROBLEMS OF HIS FUNCTIONING

О. Л. Борщ

аспірант, Львівська державна фінансова академія, м. Львів

ТЕОРЇІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПРИКОРДОННІ ТЕРИТОРІЇ

O. L. Borshch

Postgraduate student, Lviv State Financial Academy, Lviv

THEORIES OF INVESTMENTS ON THE BORDERLINE TERRITORIES

А. М. Шаповалов

аспирант, Классический приватный университет, г. Запорожье

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

A. M. Shapovalov

Graduate Student, Classical Private University, Zaporozhye

EVALUATING THE PERFORMANCE OF THE INTEGRATED STEEL PLANT LOGISTICS SYSTEM

Г. В. Іванченко

аспірант Львівської комерційної академії, м. Львів

РОЗРОБКА КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

G. V. Ivanchenko

Postgraduate student Lviv Academy of Commerce, Lviv

DEVELOPMENT OF THE CLUSTER MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT: A METHODOLOGICAL APPROACH

Т. Л. Шестаковська

аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

T. L. Shestakovskа

graduate student, Chernihiv State Institute of Economics and Management

THE EVALUATING METHODS OF THE INSTITUTIONS EFFECTIVENESS OF THE SECONDARY EDUCATION

І. В. Аніськіна

магістр, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПІДПРИЄМСТВО ЯК КЛІЄНТ-ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА

I. Aniskina

Master, Kyiv National Economic University n. a. V. Hetman, Kyiv

ENTERPRISE AS THE CLIENT-ORIENTED SYSTEM

Ю. В. Рудковська

магістр кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

НАЯВНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТАБІЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З КОНТРАГЕНТАМИ

U. Rudkovs’ka

magister department of economics and entrepreneurship, National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

AVAILABILITY OF ACCOUNTS RECEIVABLE AS A FACTOR IN FORMING STABLE CONTACTS WITH COUNTERAGENTS

В. В. Папп

доктор ек. наук, професор кафедри обліку і фінансів Мукачівського державного університету

Т. В. Маркова

студент-магістрант, Мукачівський державний університет

РОЛЬ ПОДАТКОВИХ РЕФОРМ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

V. V. Papp

Doctor of Economic Sciences, Professor of Accounting and Finance Mukachevo State University

T. V. Markova

student-master Mukachevo State University

ROLE OF TAX REFORMS IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT UKRAINE

О. О. Охріменко

доктор економ. наук, доцент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Д. Д. Сільвестрова

студентка, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ У СИСТЕМІ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

O. O. Ohrimenko

doctor of economic sciences, professor, deputy head of the department of educational and organizational work of the Faculty of Management and Marketing, chair of International economy, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

D. D. Silvestrova

Student, management and marketing department, chair of international economy, National technique university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute»

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

А. Г. Бондар

студент 4-го курсу економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

A. G. Bondar

4th year student, school of economics, Kyiv national Taras Shevchenko university

LAND TRANSPORT INSURANCE: СURRENT STATE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS IN UKRAINE

О. Д. Рожко

к. е. н, доцент кафедри фінансів і кредиту, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

А. С. Слобоженюк

студентка, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЯК СУЧАСНОЇ ФОРМИ ІНВЕСТУВАННЯ

O. D. Rozhko

PhD, associate professor, department of finance and credit, economics faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

A. S. Slobozheniuk

student, IV course, faculty of economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF THE VENTURE FINANCING AS A MODERN FORM OF INVESTMENT

І. Ю. Захарчук

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Yu. Zaharchuk

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

EXPORT POTENTIAL OF MACHINE – BUILDING ENTERPRISES

О. В. Ігошева

ст. гр. УС-81м, Національний технічний університет України «Київський Політехнічний університет», м. Київ

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМ ЇХ ДОПУСКУ

O. V. Igosheva

student of group US-81m, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic University", Kyiv

FOREIGN INVESTMENT IN THE BANKING SECTOR OF UKRAINE AND THE MECHANISM OF THEIR ADMISSION

А. А. Струневич

студент V курсу кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ДО ПИТАННЯ ФІНАНСОВО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. A. Strunevych

student of International Economics National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute»

TO THE ISSUES OF FINANCE SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY BY INDUSTRIAL ENTERPRISE

М. Л. Цюп’як

студент, факультет менеджменту та маркетингу, кафедра міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УКРАЇНА ТА МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ РИНОК: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

M. L. Tsupiak

student, management and marketing department, chair of international economy, National technique university of Ukraine «Kyiv Polytechnic Univercity», Kyiv

UKRAINE AND INTERNATIONAL MONEY-MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

Є. В. Афанасьєв

доктор економічних наук, професор, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

В. Я. Нусінов

доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ

Ye. V. Afanasiev

Doctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

V. Ya. Nusinov

Doctor of Economics, Professor, member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Head of the Department of Accounting, Auditing and Financial Analysis Rig National University, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

MINING AND METALS PRODUCTION COMPLEX STRATEGIC DIRECTIONS OF IMPLEMENTING TASKS OF NATIONAL PROGRAM OF MINERAL RESOURCES OF UKRAINE

Н. П. Баріда

к. е. н, докторант, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ГРОШОВА ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

N. Barida

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, PhD of Department of banking, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CASH OFFER AND ITS IMPACT ON SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

С. В. Шевчук

к. е. н., науковий співробітник НДІ фінансового права

СПРОЩЕННЯ СИСТЕМИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ ЯК НОВИЙ ВЕКТОР ДІАЛОГУ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

S. V. Shevchuk

сandidute of economic science, researcher of Researching center of Financial Law

SIMPLIFICATION OF TAXES AND FEES SYSTEM AS A NEW VECTOR OF TAX AUTHORITIES DIALOGUE WITH TAX PAYERS

І. Р. Гавришків

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів Тернопільського національного економічного університету

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА СТАН ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ

I. Gavryshkiv

PhD, assistant professor of international finance Ternopil National Economic University

FACTORS OF INFLUENCE OF STATE BALANCE AND PECULIARITIES OF ITS REGULATIONS

С. О. Кобернюк

старший викладач кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрного університету, м. Дніпропетровськ

ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

S. Kobernyuk

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian university

MARKET OF PRODUCTS OF THE PIG BREEDING TENDENCIES ARE IN UKRAINE

А. А. Ким

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и маркетинга, Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «ХАИ», г. Харьков

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

A. А. Kim

PhD, associated professor department of economy and marketing National Aerospace University named N. E. Zhukovsky “KHAI”, Kharkiv

CHINESE MODEL IMPLEMENTATION OF SOCIAL JUSTICE INCOME DISTRIBUTION SYSTEM: INSTITUTIONAL ASPECTS

І. А. Абрамович

Дніпропетровський державний аграрний університет

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

I. Abramovich

teacher of the Dnipropetrovsk state agrarian university

STRATEGIC SALES MANAGEMENT CONTROL FRAMEWORK

Є. Б. Гєллєр

здобувач, Донецький національний університет

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ БЮДЖЕТУ ПІДПРИЄМСТВА

E. Geller

bread-winner Donetsk national university

BASIC PRINCIPLES OF FORMING MODEL’S FUNCTIONAL OF BUDGET OF ENTERPRISE

Т. В. Мазана

ст. викладач, Дніпропетровський державний аграрний університет

В. П. Ткаченко

к. е. н, доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет

СТАН РОЗВИТКУ ТА ПРОБЛЕМИ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

T. V. Mazana

sensor teacher Dnipropetrovsk State Agrarian University

V. P. Tkachenko

PhD, as. Professor Dnipropetrovsk State Agrarian University

LEVEL OF DEVELOPMENT AND ACTUAL ISSUES OF MILK CATTLE-BREEDING

М. Ю. Макаренко

магістр, студентка, НТУУ «КПІ», м. Київ

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА РЕСПУБЛІКИ ІТАЛІЇ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

M. Makarenko

MA, Student, NTUU "KPI", Kyiv

COMPREHENSIVE ESTIMATION OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND REPUBLIC OF ITALY IN CASE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Ю. В. Орловська

д. е. н., професор, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Т. Ю. Бойко

старший викладач кафедри фінансів, Західнодонбаський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ КЛАСТЕРІ

Julia V. Orlovskaya

Dr.Econ.Sc, Prof., Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture

Tetyana Boiko

senior teacher of department of finances Westdonbass Institute Inter-Regional Academy of Personnel Management

ADMINISTRATIVE ACTIVITY IS IN ENTERPRISE CLUSTER

О. Ю. Чубукова

д. е. н., проф., зав. кафедри Економічної кібернетики, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛІ ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. U. Chubukova

Doctor of Economics, professor, head of the department of Eeconomic cybernetics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MODELS AND ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS

Н. В. Семенченко

д. е. н., доц. Національного технічного університету України «КПІ»

О. С. Мороз

аспірант Національного технічного університету України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСНОВНИХ ПЕРВИННИХ ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

N. V. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, National Technical University of Ukraine “KPI”

O. S. Moroz

postgrad, National Technical University of Ukraine “KPI”

FORMATION THE SYSTEM OF MAJOR PRIMARY INDICATORS OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE DEVELOPMENT

Ю. В. Тінтулов

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Одеського Державного Аграрного Університету

ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ ХАРЧОВИХ КОРПОРАЦІЙ НА МЕЗОРІВНІ

Y. V. Tintulov

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

FORMS OF STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES FOOD CORPORATIONS AT THE MESO LEVEL

Т. Н. Каджаметова

к. е. н., доцент, РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет», Сімферополь

ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

T. N. Kadgametova

Ph.D., associate Professor RVNZ "Crimean engineering and pedagogical University" Simferopol

IMPROVING THE STRATEGIC MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REGION

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ КУЛЬТУРИ

V. I. Boyko

associate professor of the chair « Management of the National Academy of Culture and Arts»

PRACTICAL CONSIDERATIONS FOR REGIONAL PLANNING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS OF CULTURE

І. М. Червяков

доцент,  ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ КЛАСТЕРІВ, КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ivan M. Chervyakov

Associate Professor of Private Higher Educational Institutions " Kherson Economics and Law Institute"

CREATION OF COMPETITIVE CLUSTERS CLUSTER APPROACH OF THE REGION

В. Ю. Царук

асистент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Vasily Y. Tsaruk

assistant Professor of accounting accounting and audit of the southern branch National University of life and environmental Sciences of Ukraine "Crimean agrotechnological University"

THEORETICAL ASPECTS OF TERRITORIAL INNOVATION SYSTEMS IN UKRAINE

В. В. Клочан

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

НАУКОВО-ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ

V. V. Klochan

PhD, Associate Professor, The Head of Management and Organizations Law Department, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SCIENTIFIC AND PRACTICAL IMPORTANCE OF THE INFORMATION AND CONSULTATION FOR THE AGRICULTURAL AREAS

В. Р. Купчак

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Vladimir R. Kupchak

PhD, associate Professor of international Economics, marketing, and management of Ivano-Frankivsk training and research Institute of management Ternopil national economic University

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC METHODS OF MANAGEMENT OF ENERGY EFFICIENCY OF PRODUCTION SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. І. Скабаль

асистент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки Одеської національної академії харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Valentina I. Skabal

Assistant Professor of Economic Theory financial and economic security Odessa National Academy of Food Technologies

CURRENT MARKET IN REGIONS LIVESTOCK PRODUCTION UKRAINE

Л. М. Курбацька

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрний університет, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. M. Kurbatska

PhD in Economics, Associate professor Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k

MARKETING IN THE MANAGEMENT OF AN ENTERPRISE SYSTEM

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»