Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2014

В. М. Кочетков

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

Т. А. Мостиський

магістрант кафедри, Національний технічний університет України «КПІ»

ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ

V. M. Kochetkov

Ph.D. in Economics, Professor, Professor of Department of International Economics, NTU "KPI"

T. A. Mostyskyi

Undergraduate, Department of International Economics, NTU "KPI"

THE ACTIVITIES OF BANKS WITH FOREIGN CAPITAL IN UKRAINE

М. Х. Шершун

доктор економічних наук

Б. М. Берташ

Поліський центр агроекології і природокористування та адаптації аграрного виробництва до змін клімату Інституту агроекології і природокористування НААН

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДЕРМАНСЬКО-ОСТРОЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ ТА ПРОГНОЗ ЙОГО РОЗВИТКУ

M. Shershun

Doctor of Economics

B. Bertash

Polessky center of Agroecology and Environmental and adaptation of agriculture to climate change Institute of Agroecology and Environmental NAAS

SOCIO-ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE AREA DERMAN-OSTROH NATIONAL PARK AND FORECAST OF ITS DEVELOPMENT

Т. В. Гринько

д. е. н., зав. каф. економіки та управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпропетровськ

СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

T. Grynko

Doctor of Economics, head. caf. Economics and enterprise management, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

THE NATURE AND THE ROLE OF PREVENTIVE ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

М. А. Міненко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОБ’ЄДНАННЯ І ВЗАЄМОДІЇ КООПЕРАТИВІВ НІМЕЧЧИНИ

M. A. Minenko

Doctor of Economics, professor, prof. of Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF ASSOCIATION AND INTERACTION OF COOPERATIVES OF GERMANY

О. А. Підлісна

к. т. н., доцент кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ»

О. О. Подлєсна

магістр кафедри економіки і підприємництва НТУУ «КПІ»

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ

O. A. Pidlisna

Ph.D. in Technical, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

O. O. Podlesna

Undergraduates, Department of Economics and Business, NTU "KPI"

FINANCIAL CAPACITY BUILDING ENTERPRISES: DEVELOPMENT AND MANAGEMENT

М. В. Шашина

доцент, кандидат економічних наук кафедри економіки і підприємництва, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

І. І. Мрочко

студентка кафедри економіки і підприємництва , Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

M. V. Shashyna

Associate professor, candidate of economic sciences of Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

I. I. Mrochko

Student of Department of Economics and Business, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

IMPROVING RESOURCE POTENTIAL OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY

О. Г. Шатохін

к. е. н., доцент, заступник зав. кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

Є. С. Зданевич

аспірант, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

КОНТРОЛІНГ ТА ЙОГО ФУНКЦІЙ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shatohin

Candidate of economical science, Assistant Professor, Management department of international business administration, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

E. Zdanevich

Postgraduate, National metallurgical academy of Ukraine, Dnipropetrovsk

CONTROLLING AND ITS FUNCTION IN SYSTEM OF MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE

І. Г. Пахомова

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. А. Лежніна

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

I. G. Pahomova

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

O. A. Lezhnina

Master, Zaporizhzhya National Technical University

PECULIARITIES OF REALIZATION OF THE MAIN PRINCIPALS OF MONETARY AND CREDIT POLICY OF UKRAINE IN THE MODERN PERIOD

А. О. Семенчук

к. е. н, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОНЦЕПЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ЗДАТНОСТЕЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. O. Semenchuk

PhD, associate professor the Department of business Economics Vadym Hetman Kyiv National Economics University, Кyiv

THE CONCEPT OF DYNAMIC CAPABILITIES THE COMPETITIVENESS ENTERPRISE

В. В. Сєргєєва

к. т. н., старший викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет Тернопільського національного економічного університету, м. Нововолинськ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ НЕСТАБІЛЬНОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ МІСТА

V. V. Syerhyeyeva

Ph.D., senior lecturer in "Economics and account of economic activity", Novovolynsk Faculty of Ternopil National Economic University

THE APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO DETECT UNSTABLE FINANCIAL AND ECONOMIC SITUATION OF THE CITY

Н. Б. Юрченко

к. е. н., доцент кафедри організації праці та виробництва Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

N. B. Iurchenko

PhD in Economics, associate professor of labor and production department of Institute of Economics and Management in Oil and Gas Complex at Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas

THE E-COMMERCE UTILIZATION IN ENTERPRISES OF FUEL AND ENERGY COMPLEX

О. І. Опольський

Фінансово-економічний консультант, ТДВ «Буковина-АВТО», м. Чернівці

«ВИРОЩУВАННЯ» ПЕРСОНАЛУ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. I. Opolskyi

Finance-economic consultant, ALC “Bukovina-AVTO”

STAFF “GROOVING” AS INSTRUMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES ORGANIZATIONAL CULTURE DEVELOPMENT

Н. В. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ РОЗВИТКУ ДИВІДЕНДНОЇ ПОЛІТИКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES OF DIVIDEND POLICY OF JOINT STOCK COMPANIES

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. І. Матюшіна

старший викладач кафедри облік і аудит, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. І. Карпець

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Y. Matyushina

senior lecturer department of business economics and human resource management Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Y. Karpets

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ORGANIZATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS AS A FACTOR OF INCREASED CONTROL OVER THE TARGETED USE OF BUDGETARY FUNDS

Н. М. Гвоздик

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ І РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

N. M. Gvozdyk

Cand. of Econ. Sciences, Associate Professor Department of Personnel Management and Labour Economics, Higher Educational Establishment within Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade»

A ROLE OF THE STATE IS IN FORMING AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL

В. М. Семендяк

асистент кафедри управління персоналом та економіки праці, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВЕКСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

V. M. Semendiak

assistant Department of Personnel Management and Labour Economics, Kamyanets-Podilskyi National University John James, t. Kamyanets-Podilskyi

DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BILL OF EXCHANGE’S CALCULATIONS IN AGRICULTURE OF UKRAINE

М. Ю. Запорожець

здобувач кафедри Фінансові ринки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ У СТАНОВЛЕННІ СИСТЕМИ БІРЖОВИХ ІНДЕКСІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

М. J. Zaporozhec

PhD candidate, SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

STATE ROLE IN THE FORMATION OF STOCK INDEXES SYSTEM IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE

Д. Д. Гонтар

аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ БАНКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКО-МНОЖИННОГО АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

D. D. Gontar

postgraduate student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINATION OF THE STAGE OF A BANK’S LIFE CYCLE USING FUZZY SET ANALYSIS OF THE INDICATORS OF ITS ACTIVITYDETERMINATION OF THE STAGE OF A BANK’S LIFE CYCLE USING FUZZY SET ANALYSIS OF THE INDICATORS OF ITS ACTIVITY

Н. Г. Шкіль

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, м. Харків

ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Natalia Shkil

Post-graduate student of the Department of International Economic Relations of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

DETERMINANTS OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF DOMESTIC BUSINESS IN THE POST-CRISIS PERIOD

Ю. І. Турянський

к. е. н., доцент, здобувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії

ВПЛИВ ПОДАТКІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Yu. Turiansky

PhD, Associate Professor Researcher of the Department of the Lvov Commercial Academy

THE IMPACT OF TAXES ON THE COMPETITIVENESS OF UKRAINIAN ECONOMY

Е. Л. Кунін

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКУ НЕПОГАШЕННЯ СУМНІВНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРИ ЇЇ УПРАВЛІННІ

E. L. Kunin

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ASSESSMENT MODEL OF BAD OUTSTANDING DEBTS RISK MANAGEMENT

О. О. Мельникова

магістр, студентка V-го курсу, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

О. П. Кавтиш

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

О. O. Melnіkova

Master, 5-th year student, Natіonal Technіcal Unіversіty of Ukraіne “Kyіv Polytechnіc Іnstіtute”, Kyіv

O. P. Kavtysh

PhD іn Economіcs, assocіate professor of economy and enterprіse department, Natіonal Technіcal Unіversіty of Ukraіne “Kyіv Polytechnіc Іnstіtute”, Kyіv

THE METHOD OF COMPLEX APPRAISAL OF ENTERPRISES PRODUCT COMPETITIVENESS

Н. М. Коробченко

викладач кафедри економіки та управління Черкаського державного технологічного університету

ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ В РЕГІОНАХ

N. M. Korobchenko

Lecturer, Department of Economics and Management Cherkasy State Technological University

EVALUATION OF MANAGEMENT OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT IN THE REGION

О. О. Гераськова

магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Д. М. Стеченко

д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

O. O. Geraskova

master, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

D. M. Stechenko

doctor of economics, professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

ECONOMIC EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF INFRASTRUCTURE FOR INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

О. С. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

ЧИННИКИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

Olena S. Parkhomenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Department of Economics and Business Entities, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

FACTORS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN COMPANIES’ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ю. В. Нетесаний

к. е. н., доцент, Український державний університет фінансів і міжнародної торгівлі, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Y. Netesanyi

PhD, docent, Ukrainian State University of Finance and International Trade, Kyiv

FINANCIAL CRISIS AND ENSURING FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

Н. В. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та державного управління, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Nataliia Ivanova

Ph.D., Associate Professor , Associate Professor of Department of Management and State Administration of the Chernihiv State Technological University

THE INVESTMENT COMPONENT OF THE MODEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE

С. М. Галенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ СТОЛИЧНИХ АГЛОМЕРАЦІЙ В СИСТЕМІ КОНЦЕПЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

S. M. Galenko

Ph.D. in Economics, Associated Professor of International Accounting and Auditing Academic Department, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

METHOD OF ANALYSIS CAPITAL AGGLOMERATIONS SYSTEM CONCEPTS OF GLOBALIZATION

М. Т. Бець

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

І. Р. Приймачук

бакалавр, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯМ ТОВАРІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

M. Т. Bets'

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of department of of environmental policy and management of environmental activities, the National University "Lviv Polytechnic", Lviv

I. R. Pryimachuk

bachelor, National University "Lviv Polytechnic", Lviv

FEATURES OF MANAGEMENT TRANSPORTATION OF GOODS OF CHEMICAL INDUSTRY VEHICLE ENTERPRISES IN TERMS OF INTEGRATION

Л. В. Єлісєєва

к .е. н., доцент, доцент кафедри економіки природокористування та економічної теорії, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

О. І. Мороз

студент, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

РОЛЬ ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. V. Yelisieieva

PhD, associate professor, assistant professor of environmental economics and economic theory, Lesya Ukrainka Eastern European National University

O. I. Moroz

student, Lesya Ukrainka Eastern European National University

THE ROLE OF VIRTUAL CURRENCY IN THE INFORMATION ECONOMY

А. М. Волківська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОДІЛУ НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ПІДХОДУ

A. M. Volkivska

ec.sc.candidate; the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

THE THEORIES OF THE EMPLOYMENT RESEARCH IN THE COMTEXT OF DISTRIBUTION ON THE BASIS OF THE CLASSIFICATION APPROACH

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ ВІД РЕСУРСНОГО БАЗИСУ

М. І. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

MODELING OF DEPENDENCE OF FINANCIAL RESULTS OF ORE MINING PLANTS FROM THE RESOURCE BASIS

С. А. Горбащенко

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Gorbaschenko

student, National University of Food Technologies, Kyiv

CONCEPTUAL FEATURES OF THE MARKETING STRATEGIES OF THE FOOD INDUSTRY

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпропетровськ)

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В АГРОБІЗНЕСІ

S. Moroz

PhD in Economics, Professor Associate, Associate Professor of the Information Systems and Technology Department, Dnipropetrovsk State Agro-Economic University (Dniepropetrovs'k)

EXPLANATION OF USING CLOUD SERVICES IN AGRIBUSINESS

Н. А. Крахмальова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту сфери послуг, Київський національний університет технологій та дизайну

Т. А. Крахмальова

студентка групи БІЕ-1-10, Київський національний університет технологій та дизайну

МАРКЕТИНГ В ЕФЕКТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

N. A. Krakhmalova

Bulletin of the Kiev national university technologies and design

T. A. Krakhmalova

Bulletin of the Kiev national university technologies and design

MARKETING IS IN THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE ACTIVITY

К. М. Ромащенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. M. Romashchenko

Ph.D., associate professor of Economic Theory and International Economics Chair, Cherkasy National University named after Bogdan Khmelnitsky, Cherkasy

THE MARKET OF HIGHER EDUCATION EDUCATIONAL SERVICES AS A FACTOR OF NATIONAL ECONOMY COMPETITIVENESS

А. В. Бережной

аспирант, Национальная академия природоохранного и курортного строительства, г. Симферополь

МОРСКИЕ ПОРТЫ КРЫМА: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

A. Berezhnoy

Postgraduate, the National academy of environmental protection and resort development, Simferopol

SEAPORTS OF CRIMEA: PROBLEMS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

О. С. Якубчик

аспірантка кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТНК КРАЇН БРІКС

O. Yakubchyk

PhD student, International management department, Kyiv National Economic Universitynamed after Vadym Hetman

THE CONSEPTUAL BASE OF COMPETITIVE ADVANTAGE’S FORMATION OF MULTINATIONAL CORPORATIONS FROM BRICS COUNTRIES

І. В. Афанасьєв

студент 4 курсу спеціальності «Фінанси і кредит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ХЕДЖУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБЕРНЕНИХ ETF НА ПРИКЛАДІ SPY ETF

I. Afanasiev

Student, 4th year of study Finance and Credit Bachelors programme Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE STRATEGY OF INVESTMENT HEDGING USING INVERSE ETF ON THE EXAMPLE OF SPY ETF

Н. О. Бабіна

старший викладач кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Черкаси

АНТИКРИЗОВИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

N. O. Babina

Sr. Instructor of Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design, School of Market, Information and Innovative Technologies at Cherkassy

ANTICRISIS FINANCIAL CONTROLLING AS A LEVERAGE OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

Р. A. Аннєнков

магістрант кафедри маркетингу Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ЕТАПИ ТА МЕТОДИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА

Р. A. Annenkov

Master’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

STAGES AND METHODS OF MARKETING RESEARCH COMPETITIVE ENVIRONMENT

С. В. Князь

д. е. н., доцент, завідувач кафедри екологічної політики та менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

Н. М. Комарницька

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ

S. V. Kniaz

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Ecological Politics and Enviroment Protection Managment Department, National University "Lviv Polytechnic"

N. N. Komarnytska

Postgraduate of Department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

FORMATION OF MANAGEMENT ENTERPRISES COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

В. Д. Дюндін

к. е. н., доцент Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА

V. D. Dyundin

candidate of economic sciences, аssociate Professor Department of the Kherson branch of the National university of shipbuilding of the name of admiral Makarov

INTELLECTUAL PROPERTY AS MAIN CONSTITUENT OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF SOCIETY

О. В. Зибарева

к. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

О. О. Петращак

асистент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ПОДОЛАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ

O. Zybareva

PhD in Economics, associate professor, Vice Rector for scientific and pedagogical affairs, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

O. Petrashchak

assistant, Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi

BRIDGING DEFORMATIONS OF VALUE ORIENTATIONS OF EMPLOYEES IN CONDITIONS OF SOCIALIZATION OF LABOUR

О. В. Крухмаль

к. е. н., доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «УАБС НБУ», м. Суми

О. А. Барановська

фахівець по роботі з клієнтами ПАТ «Дельта банк», м. Суми

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОГО ПРОДУКТУ: ФАКТОРИ ВПЛИВУ ТА ОЦІНКА

O. V. Krukhmal

PhD, associate professor of the department of banking UABS NBU, Sumy

O. A. Baranovska

specialist to work with clients JSC «Delta Bank», Sumy

THE COMPETITIVENESS OF BANK’S AND PRODUCTS: THE INFLUENCE FACTORS AND ASSESSMENT

О. В. Маркус

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

І. О. Романюк

студентка інституту економіки та менеджменту, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТА КОНТРОЛЮ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Markus

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of accounting and audit, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

I. O. Romaniuk

student of the Institute of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

DESTINATIONS IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS AS А TOOL OF MONITORING SOLVENCY OF THE ENTERPRISE

Рахман Махбубур Сидикович

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Д. В. Мангушев

доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Mahbubur Rahman Sydykovych

cand. of econ. sciences, аssoc.рrof. of marketing and management of foreign economic activity , Kharkov National University under V.N.Karazin, Kharkov

D. V.Mangushev

cand. of econ. sciences, Kharkov National University under V.N.Karazin, Kharkov

STRUCTURAL ANALYSIS OF FINANCIAL CAPACITY INSURANCE UKRAINE

Ю. А. Малашенко

старший викладач кафедри обліку та аудиту, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ОСЦПВ (ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ)

J. A. Malashenko

senior teacher of the Department of accounting and audit, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University Kremenchuk Institute, Kremenchuk

SOCIO-ECONOMIC MEANING AND SIGNIFICANCE OBLIGATORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF PROPRIETORS OF SURFACETRANSPORT VEHICLES

О. І. Зоріна

д. е. н, доцент, професор кафедри «Маркетинг на транспорті» Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ EVENT-МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТРАНСПОРТУ

E. I. Zorina

d. e. s., associate professor, professor of the department «Marketing on the transport» of the Ukrainian state academy of railway transport, Kharkov

EFFICIENCY OF THE USE OF METHODS OF EVENT-MARKETING BY THE ENTERPRISES OF TRANSPORT

І. В. Голуб

магістр кафедри маркетингу Харковського торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА

І. V. Golub

Master’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economicsof Kyiv National University of Trade and Economics

ANALYSIS OF THE CURRENT DISTRIBUTION CHANNEL SUPPLIES ENTERPRISE

Н. Я. Кунтий

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ОБМЕЖЕННЯ НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ

N. Kuntyj

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

FINANCIAL INSTRUMENTS OF LIMITATION OF EXCESSIVE INFLUENCE OF FOREIGN CAPITAL

А. А. Самойленко

студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРІ В СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

A. А. Samoilenkо

student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF APPLICATION КРІ IN THE SYSTEM OF EMPLOYEE MOTIVATION ON ENTERPRISES

О. М. Стефанків

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

В. І. Данилишин

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. M. Stefankiv

V. I. Danylyshyn

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF UKRAINE'S ECONOMY

Ю. П. Синиціна

к. т. н., с. н. с, доцент кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

Д. Ф. Гунько

студентка кафедри менеджменту, Національна Металургійна академія України м. Дніпропетровськ

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Yu. P. Synytsina

candidate of technical sciences, docent Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

D. F. Hunko

student Department of Management, National Metallurgical Academy of Ukraine, t. Dnipropetrovs’k

SIMULATION OF ASSORTMENT POLICY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Д. О. Сугоняко

к. е. н, старший викладач кафедри менеджменту, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Т. В. Полковниченко

магістрант кафедри фінансів, Чернігівський національний технологічний університет

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

D. O. Sugonyako

Cand. of Econ. Sciences, senior lecturer department of management Chernigiv State Institute of Economics and Management

T. V. Polkovnichenko

Master Department of Finance, Chernihiv National Technological University

THE INDUSTRIAL POTENTIAL MANAGEMENT AT THE PROCESSING INDUSTRY UNDER THE CONDITIONS OF THE PROCESSES INTEGRATION DEVELOPMENT

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

Д. І. Трокоз

студент, Національний авіаційний університет, м.Київ

НОВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Orlikovsky

associate professor, assistant professor of management, Zhytomyr National Agroecological University

D. Trokoz

student, National Aviation University

THE LAST CONCEPTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT OF MODERN ENTERPRISES

Б. М. Струк

аспірант Науково-дослідного фінансового інституту

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

B. M. Struk

Postgraduate student Scientific Research Financial Institute

THE DEVELOPMENT BUDGET AS A POLICY TOOL ECONOMIC GROWTH

Н. В. Винниченко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна

ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАПОВНЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БЮДЖЕТНИМИ РЕСУРСАМИ

N. V. Vynnychenko

Ph.D. in еconomics, associate professor, State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine», Ukraine

THE PROBLEMS OF CONTROLLING THE INFORMATION CONTENT IN MANAGEMENT OF BUDGETARY RESOURCES

Ю. В. Табенська

к. е. н.,старший викладач кафедри фінансів Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ДЕРЖАВНИЙ ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ

J. V. Tabenska

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Finance of Chernivtsi Trade and Economics Institute KNTEU, Chernivtsi

STATE INTERNAL FINANCIAL CONTROL IN THE STATE FINANCES MANAGEMENT

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

М. А. Скірко

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ЗАБОРОНА ФІНАНСОВИХ ПІРАМІД ЯК ШЛЯХ ДО ПРИПИНЕННЯ ШАХРАЙСТВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

V. H. Babenko-Levada

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

M. A. Skirko

Master, Zaporizhzhya National Technical University

PROHIBITION OF THE FINANCIAL PYRAMIDS AS A WAY OF STOPPING FRAUDS AT THE MARKET OF FINANCIAL SERVICES

С. В. Башлай

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «УАБС НБУ», м. Суми

В. В. Букус

провідний економіст відділу моніторингу заставного майна АБ «Укргазбанк», м. Суми

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОЦІНКИ БАНКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

S. V. Bashlaj

Ph.D., Associate professor of the Department of banking,UABS NBU, Sumy

V. V. Bukus

Lead economist of the monitoring of mortgage property JSB «Ukrgasbank», Sumy

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR ASSESSING THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT SECURITIES

М. Г. Афанасьєва

старший викладач кафедри вищої математики, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

M. G. Afanasyeva

Senior Lecturer, Department of Mathematics, SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

FORMATION OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT AND TOOLS FOR ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ENTITIES IN THE SYSTEM OF GOVERNMENT REGULATION OF THE ECONOMY

Д. С. Шкодинський

Магістрант кафедри Маркетингу Харківського торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ШЛЯХОМ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ

D. S. Shkodinskiy

Master’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

IMPROVEMENT OF MARKETING PRODUCT POLICY OF RETAILER BY DEVELOPMENT OF ASSORTMENT MANAGEMENT

С. Б. Алєксєєв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ПІДСТАВІ ЇЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

S. B. Alekseev

C.Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of department of economy of enterprise, Donetsk national university of economy and trade named after Michael Tugan-Baranovsky, Donetsk

FORMING THE STRATEGIC ALTERNATIVES OF TRADE NETWORK IS ON THE BASIS OF ITS STRATEGICAL POTENTIAL

О. М. Павлова

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

Є. Ш. Ісхаков

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. M. Pavlova

senior lekturer, Dnepropetrovsk state financial academy

Y. Sh. Iskhakov

senior lekturer, Dnepropetrovsk state financial academy

FINANCIAL RESOURCES OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY IN UKRAINE

Т. С. Гладир

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

T. S. Hladyr

assistent of Economy Management and Administration of Enterpises department SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

ENTERPRISE RESOURCE: THEORETICAL ASPECTS

С. А. Ільченко

студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УГОДИ M&A У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

S. A. Ilchenko

student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

M & A IN THE BANKING SECTOR

Ю. А. Кулик

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

НЕОБХІДНІСТЬ ТА МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ФОНДІВ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДО ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Y. A. Kulyk

Student, Taras Shevchenko national university of Kyiv

NECESSITY AND METHODS TO ATTRACT PRIVATE EQUITY FUNDS FOR FINANCING UKRAINIAN ENTERPRISES

О. В. Феденко

студентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ІНВЕСТИЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. V. Fedenko

student of the Kyiv National Economic University named Vadym Hetman, Kyiv

INVESTMENT COMPETITIVENESS OF REGIONS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

О. О. Попадюк

аспірантка кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ЗМІННОЇ ЧАСТИНИ МАТЕРІАЛЬНИХ СТИМУЛІВ НА МАЛИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. O. Popadyuk

Postgraduate studies in finance and credit Kremenchug national University

IMPROVING THE SYSTEM OF DISTRIBUTION OF THE VARIABLE FINANCIAL INCENTIVES TO SMALL ENGINEERING COMPANIES

Т. М. Семененко

аспірантка кафедри міжнародного обліку і аудиту Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ПОБУДОВА КОМПЛЕКСНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТНК АВТОМОБІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

T. M. Semenenko

the doctoral student of the international accounting and audit department, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

DEVELOPING OF COMPLEX DIAGNOSTICS OF MULTINATIONAL CORPORATIONS OF AUTOMOTIVE INDUSTRY

М. І. Романченко

студент, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ В УКРАЇНІ

M. I. Romanchenko

student, IV course, economics faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

TRENDS AND PROSPECTS OF VOLUNTARY INSURANCE MEDICAL COSTS IN UKRAINE

О. А. Плєшакова

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

E. A. Pleshakova

graduate, Kyiv National Taras Shevchenko University, Faculty of Economics

ІNSTITUTIONAL FACTORS OF SHARE CAPITAL FORMATION IN UKRAINE

Ю. О. Белай

магистрант кафедры маркетинга Харьковского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПОНЯТИЕ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ

J. O. Belay

Master’s Degree student of Department of Marketing at Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE: THE CONCEPT, APPROACHES AND METHODS OF ASSESSMENT

О. О. Дудовцева

Студентка IV-го курсу, економічного факультету, спеціальність маркетинг, Харьківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

СУТНІСТЬ BTL-КОМУНІКАЦІЙ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ЕТАПІ МАРКЕТИНГУ ВІДНОСИН

O. O. Dudovtseva

Fifth-year student, faculty of Economics, speciality : marketing, Kharkiv trade and Economics Institute of Kyiv national trade-economic University, Kharkovf

THE ESSENCE OF BTL-COMMUNICATIONS ON THE RETAIL ENTERPRISE AT THE STAGE OF RELATIONSHIP MARKETING

Т. С. Столярчук

студентка спеціальності Управління міжнародною конкурентоспроможність, факультету Міжнародна економіка та менеджмент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ РЕКРУТИНГОВИХ КОМПАНІЙ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

T. S. Stolyarchuk

student of Management of international competitiveness, Faculty of International Economics and Management, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

COMPETITIVE STRATEGIES OF THE RECRUITING COMPANIES IN THE TERMS OF ECONOMIC INSTABILITY

О. В. Каховська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ РОЗБУДОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ

O. Kakhovska

PhD, associate professor, professor, Department of economics and regional economic policy, Dnepropetrovsk Regional Institute of Public Administration of National Academy of Public Administration by The President of Ukraine, Dnepropetrovsk

EVALUATION OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UKRAINE DURING THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL STATE

І. В. Копитова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій Житомирського національного агроекологічного університету

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗМІНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

I. Kopytova

PhD in Economics, associate professor of management organization, Zhytomyr National Agroecologycal University

EVALUATION OF OPTIMALITY OF ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF MANAGEMENT WHEN CHANGING STRATEGY IN A COMPANY

І. В. Котькалова-Литвин

к. е. н., доцент кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

ФІНАНСОВИЙ ІНЖИНІРИНГ ЯК ДРАЙВЕР СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

I. V. Kotkalova-Litvin

Candidate of Economic Sciences; docent, finance and financial security sub-faculty, Ukrainian state university of finance and international trade

FINANCIAL ENGINEERING AS A DRIVER OF THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

А. У. Панахов

студент группы 41ФК, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

Ю. Л. Смелянский

cт. преподаватель, каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

В. Д. Белик

к. э. н. каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

A. U. Panahov

41 finance and сredit student group Crimean University of Humanities

Y. L. Smelyanskiy

senior lecturer of Finance and Credit department, Crimean University of Humanities

V. D. Belik

PhD in Economics of Finance and Credit department Crimean University of Humanities

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM IN A SYSTEMIC CRISIS

Н. Д. Глазко

асистент кафедри обліку та аналізу Вінницький національний аграрний університет, аспірант НУБіП України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

N. D. Glazko

assistant professor of accounting and analysis, Vinnytsia National Agrarian University, graduate student NUBiP Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE PROVIDING SOCIAL SERVICES

О. Т. Риндзак

к. е. н., докторант ІРД НАН України, м. Львів

О. В. Махонюк

провідний інженер відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону, ІРД НАН України, м. Львів

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ МІГРАНТІВ

O. T. Ryndzak

PhD in Economics, doctorate student, Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine

O. V. Makhoniuk

lead engineer of the department of social and humanitarian development of the region,the Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine

ACTUAL PROBLEMS OF THE MIGRANTS’ SOCIAL CAPITAL

З. В. Герасимчук

д. е. н., професор кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Ю. Є. Дащук

аспірант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Z. V. Gerasymchuk

Ph.D., Professor, Department of Management and Marketing, Lutsk National Technical University, Lutsk

J. E. Daschuk

post-graduate student, Lutsk National Technical University, Lutsk

STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE RECREATIONAL POTENTIAL OF THE REGIONS OF UKRAINE

Є. С. Лазеба

аспірантка, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

E. S. Lazeba

PhD candidate, Poltava State Agrarian Academy, Poltava city

IMPROVING THE EFFICIENCY USE OF AGRICULTURAL LAND IN UKRAINE

І. М. Білецька

к. е. н. доц. кафедри міжнародної економіки, менеджменту й маркетингу Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. M. Beletskaya

Ph.D. Assoc. the chair of international Economics, management and marketing Ivano-Frankivsk educational-scientific Institute of management Ternopil national economic University

WASTE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF EKOLOGOORIENTIROVANNYE ENTERPRISE MANAGEMENT

Д. Г. Усатий

аспірант кафедри фінансових ринків ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ ТОВАРНИХ ДЕРИВАТИВІВ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ

Dmytro Usatyi

PhD student (Department of financial market) The Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION AND FUNCTIONING OF THE DOMESTIC STOCK MARKET COMMODITY DERIVATIVES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

К. П. Боримська

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський державний технологічний університет

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В СИСТЕМІ КОНТРОЛІНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ

E. P. Borymskaya

Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor, Applicant for obtaining the scientific degree of Doctor of Economic Sciences of the Department of Accountancy Zhytomyr State Technological University, Ukraine

EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF INVESTMENT PROJECTS IN THE SYSTEM OF CONTROLLING BUSINESS PROCESSES OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS OF BUSINESS SECURITY

О. В. Кириченко

студентка, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ВИТОКУ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O.V. Kirichenco

Student, Oles Gonchar Dnipropetrvsk National University

FINANCIAL CAPITAL FLIGHT IN CASE OF GLOBALIZATION

Я. В. Котляревський

к. е. н., доцент, директор інституту післядипломної освіти Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЧЕРЕЗ УЗГОДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В СИСТЕМИ КНИГОВИДАННЯ

Y. V. Kotlyarevskyy

candidate of economic sciences, associate Professor, Director of the Postgraduate Institute of the Academy of Finance Directorate of the Ministry of Finance of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SOFTWARE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY THROUGH COORDINATION OF ECONOMIC INTERESTS IN PUBLISHING

І. В. Новікова

к. е. н., доцент кафедри економіки Державного університету телекомунікацій

О. В. Мельник

магістр, Державний університет телекомунікацій

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. V. Novikova

PhD, Associate Professor, Department of Economics State University of Telecommunications

O. V. Melnik

MA, State University of Telecommunications

METHODS FOR MANAGING TELECOMMUNICATIONS COMPANIES IN UKRAINE

О. Ю. Смольська

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ В ПЛОДОРОЗСАДНИКАХ

O. U. Smolska

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ACCOUNTING PRINCIPLES IN THE SPECIALIZED GARDENS

С. В. Тищенко

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Житомирський національний агроекологічний університет

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ СФЕР

S. V. Tishchenko

Ph.D., assistant professor of economics, Zhytomyr National Agroecological University

RESEARCH METHODOLOGY ENERGY SAVING OF STATE AND COMMUNAL AREAS

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

PROSPECT FOR DEVEVOPMENT OF MORTGAGE IN UKRAINE

О. Г. Литвиненко

старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

В. А. Зеленська

студент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МЕРЧАНДАЙЗИНГ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. G. Lytvynenko

lecturer, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

V. A. Zelenska

student, Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

MERCHANDISING AS A FACTOR OF THE ENTERPRISES COMPETITIVENESS

Л. Д. Гармідер

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

А. В. Орлова

студент, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

L. D. Garmider

PhD, associate professor, associate Professor of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

A. V. Orlova

student, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

EVENT MARKETING AS INSTRUMENT OF NATIONAL BRANDS-BUILDING OF COMMODITIES AND SERVICES

С. С. Яременко

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

А. О. Кірова

магістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

О. О. Мочалова

магістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ З МЕТОЮ ПОШУКУ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. S. Yaremenko

PhD, Senior Lecturer, Department of Marketing, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

A. O. Kirova

Master, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

O. O. Mochalova

Master, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

THE STUDY CONSUMER PREFERENCES IN ORDER TO FIND AREAS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Т. І. Грицюк

викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Т. В. Василенко

спеціаліст, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

CТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» У КРАЇНАХ СВІТУ

T. I. Gritsuk

Lecturer, Department of Marketing, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

T. V. Vasilenko

specіalіst, Dnіpropetrovsk Alfred Nobel University, Dnіpropetrovsk

STRATEGІC PRІORITIES OF DEVELOPMENT OF "GREEN ECONOMY" AT COUNTRIES OF THE WORLD

Т. С. Мішустіна

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Т. О. Чехранова

магістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК ОСНОВА ЇЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

T. S. Mishustina

PhD, Senior Lecturer, Department of Marketing, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

T. О. Chehranova

Master, Dnipropetrovsk Alfred Nobel University, Dnipropetrovsk

INVESTIGATION OF COMMERCIAL POLICY THE FOOD INDUSTRY AS A BASIS FOR ITS OPTIMIZATION

О. Ю. Красовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Н. А. Карпова

магістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

І. Г. Троян

магістр, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ НОВОГО ПІДПРИЄМСТВА РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

O. Y. Krasovska

PhD, associate professor, associate Professor of the Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

N. A. Karpova

master, Alfred Nobel University , Dnipropetrovs'k

I. G. Troyan

master, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

MARKETING RESEARCH AS INSTRUMENT TO DEVELOP THE CONCEPT OF A NEW VENTURE RESTAURANT BUSINESS

В. В. Бала

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «КВБЗ»

V. Bala

PhD, docent, cathedra of economy, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION MECHANISM OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AS AN EXAMPLE JSC "KSCW"

О. В. Черевко

д. е. н., доцент, Голова спостережної ради ПАТ «Банк «Київська Русь»

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГРОЗ СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ

A. Cherevko

Ph.D., Associate Professor, Chairman of the Supervisory Board of PJSC "Bank "Kievan Rus"

THE THEORETICAL BASIS OF THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY THREATS AND CLASSIFICATION OF INFORMATION SECURITY

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ

I. G. Kadyrus

Ph.D., professor of marketing Dnipropetrovsk state agrarian economics university, Dnipropetrovsk

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES AND FACTORS MAKING EFFECTS ON THIS

Є. В. Алімпієв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ДИНАМІЗОВАНА МОДЕЛЬ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Ievgenii V. Alimpiiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

DYNAMISATION OF MODEL OF FINANCIAL AND MONETARY REGULATION

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

О. В. Гончаренко

к. е. н., доцент, Днепропетровский государственный аграрно-экономический університет

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

O. V. Goncharenko

PhD, Associate Professor, associate professor of department of economic theory and agrarian economics, Dnepropetrovsk state agrarian university

INSTITUTIONAL ENVIRONMENT INNOVATIVE DEVELOPMENT AGRICULTURAL PRODUCTION

О. В. Скидан

д. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Skidan

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Zhytomyr National Agroecological University

FORMATION OF ECONOMIC STABILITY AGRARIAN ENTERPRISE

Л. А. Куришко

Здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

АУДИТ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

L. A. Kuryshko

Researcher of Department of Accounting and Auditing Zhytomyr State Technological University

AUDIT OF JOINT ACTIVITIES: ORGANIZATIONAL METHODS PROVISIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»