Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2016

Л. Д. Гармідер

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Л. А. Гончар

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ТОВАРУ НА УПОДОБАННЯ СПОЖИВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

L. Garmider

Doctor of Economics, professor of International Marketing Department, Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

L. Honchar

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Enterprise, Trade and Exchange Activity,  Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University, Dnipropetrovs’k

RESEARCH OF INFLUENCE OF ECOLOGICAL PROPERTIES OF GOODS ON THE PREFERENCES OF USERS THE PRODUCTS OF ENTERPRISE

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, п. н. с., Донбаська державна машинобудівна академія Міністерства освіти і науки України, м. Краматорськ

ГЕНЕТИКА ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОГЛЯД ФІНАНСИСТА

N. A. Yasynska

doctor of economic sciences, assistant of professor, Donbass State Engineering Academy of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kramatorsk

GENETICS OF EVOLUTIONARY ECONOMY: FINANCIER'S VIEWS

М. І. Скрипник

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Григоревська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

В. І. Таран

магістрант кафедри обліку і аудиту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ

M. Skrypnyk

Head of department of accounting and audit of Kyiv national university of technologies and design, Kyiv, Doctor of Economics, associate professor

O. Hryhorevska

Associate Professor of Accounting and Auditing, Kyiv National University of Technology and Design, PhD in Economics, assistant professor

V. Taran

student of the department of accounting and audit, Kyiv National University of Technology and Design

FINANCIAL RESOURCES AS OBJECT ACCOUNTING: NEED TO IDENTIFY

Д. О. Грицишен

д. е. н., доцент, в. о. завідувача кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Житомирського державного технологічного університету

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ НА МІКРОРІВНІ

D. Grytsyshen

Dr.Econ.Sci., associate professor, acting head of the department of economic safety, public management and administration, Zhytomyr state technological university

INFORMATION AND ANALYTICAL MANAGEMENT SYSTEM OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT AT THE MICROLEVEL

В. В. Дружиніна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і туризму, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

А. І. Макаров

студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ОЦІНКИ ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

V. V. Druzhynina

doctor of economic science, assistant professor, associate professor of  Department of Management and Tourism, Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

A. I. Makarov

student, Kremenchuk Mykhaylo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

THE IMPACT ASSESSMENT OF THE WELFARE OF THE POPULATION AT THE LOCAL LEVEL

С. В. Тютюнникова

д. е. н., професор кафедри економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

В. В. Микитась

асистент кафедри економіки підприємства та економічної теорії, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків

ЕКОНОМІЧНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ МОДИФІКАЦІЇ

S. V. Tiutiunnykova

Doctor of Economics, professor of Economic Theory and Economic Management Methods Department, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

V. V. Mykytas

assistant of department of economy of the enterprise and economic theory, Kharkiv Institute of trade and economics of Kyiv national university of  trade and economics

ECONOMIC SOVEREIGNTY IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION: MAINTENANCE AND FEATURES OF MODIFICATION

Л. Є. Купінець

д. е. н., професор, завідуюча відділом економіко-екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ПОЛІТИКА  МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА: СИСТЕМНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

L. E. Kupinets

Doctor of  Economics, professor, Head of department of economic and environmental problems of coastal regions, Institute of market and economic-environmental research,  NAS  of Ukraine, Odessa

POLICY OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL COOPERATION: SYSTEM DEFINITION AND IMPLEMENTATION

О. К. Прімєрова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів  Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. K. Primierova

Candidate of economic sciences, docent, associate professor at the Department of Finance, National university of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv

CHARACTERISTICS OF UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT

В. А. Свічкарь

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Ю. В. Колибельнік

студентка напряму підготовки «маркетинг», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БРЕНДУ У МАРКЕТИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

V. A. Svichkar

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

U. V. Kolibelnic

Student, Field of Study "Marketing", the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

FEATURES OF THE BRAND’S FORMATION AND DEVELOPMENT IN MARKETING ACTIVITY OF THE RESORT COMPANY

З. М. Гадецька

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

М. О. Холопова

студентка напряму підготовки «Економічна кібернетика», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Z. M. Gadetska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the department of economic cybernetics, Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

M. О. Holopova

student of specialty economic cybernetics Cherkassy Bogdan Khmelnitsky National University, Cherkassy

MODELING BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISE

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ОРОГРАФІЧНІ РЕСУРСИ ЯК ТУРИСТИЧНЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ БАГАТСТВО ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

I. I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

OROGRAPHICAL RESOURCES AS A TOURISTICAL AND ECONOMICAL WEALTH OF KHMELNYTSKA REGION

С. Ю. Кулакова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

А. І. Притула

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕХНОЛОГІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

S. Yu. Kulakova

Ph.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

A. I. Pritula

student, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

THE TECHNOLOGIES OF STRATEGIC PLANNING AT UKRAINIAN ENTERPRISES UNDER ECONOMIC INSTABILITY

О. В. Козирєва

к. е. н., доцент, здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ОЦІНКИ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Olena V. Kosyrieva

PhD (Economics), Associate Professor, Applicant, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkiv

THE METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE FACTORS OF ECONOMIC GROWTH OF REGIONS OF UKRAINE

Н. Б. Кушнір

к. е. н., професор, зав.кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. С. Войтович

викладач, Технічний коледж НУВГП, м. Рівне

ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Nina Kushnir

Candidate of Economics, Professor, Head of Enterprise EconomicsDepartment, National University of Water Management and Nature Recourses Use, Rivne

Diana Voitovych

Lecturer, Technical College Of National University Of Water Management and Environmental Engineering, Rivne

SPECIFICS OF CRISIS MANAGEMENT AND ECONOMIC DIAGNOSTICS OF ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

M. M. Pimenovа

Ph.D., a senior lecturer at the University of Finance Customs and Finance

THE FINANCIAL SUPPORT FOR THE STATE RESOURCE PROGRAMS IMPLEMENTATION

М. М. Піменова

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів Університету митної справи та фінансів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Е. Г. Мороз

к. е. н., ст. викладач кафедри менеджменту, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ

E. G. Moroz

Ph.D. (Economics), Senior Lecturer of the Department of Management, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

METHODICAL APPROACH TO OPTIMIZATION THE DISTRIBUTION OF INVESTMENT RESOURCES AT THE WATER SUPPLY AND SEWAGE ENTERPRISES TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL KINDS OF ACTIVITIES

Є. С. Палійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

І. В. Павлик

випускник кафедри фінансів, магістр, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТ

Evgeniya Palyjchuk

PhD, associate professor, department of economic theory, of State higher education institution «Uzhhorod national university»

Igor Pavlik

a graduate of the Department of Finance and Banking, MA of State higher education institution «Uzhhorod national university»

CATERING AS AN ELEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE OF TRANSCARPATION REGION

І. І. Дороніна

к. е. н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана»

НЕДЕРЖАВНІ ПЕНСІЙНІ ФОНДИ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ МОДЕЛІ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

I. I. Doronina

PhD, Associate Professor of dep. international finance SHEI “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

PRIVATE PENSION FUNDS IN THE PROCESS OF EUROPEAN MODEL OF DEMOCRACY IN UKRAINE

О. І. Ковалів

к. е. н., с. н. с., завідувач відділу з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ДЕЯКІ ОСНОВНІ ЗМІННІ ЧИННИКИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ЗВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

O. I. Kovaliv

Ph.D. in Economics, Senior scientific researcher, Head of the Intellectual Property and Marketing Innovation Department, Institute of Agroecology and Environmental Management of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

SOME ESSENTIAL CHANGEABLE FACTORS IN ENVIRONMENTAL ECONOMICS DURING THE PROCESS OF LAND REFORM ACCOMPLISHMENT IN UKRAINE

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. В. Ковалець

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИБУТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

M. Kovalets

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FACTORS AFFECTING THE PROFITS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Н. В. Кравченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами,  ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОНО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. V. Kravchenko

cand.sc.(econ.), assoc. prof., assistant professor of the department of economics and enterprise organization and management of SIHE “Kryvyi Rih National University”

SOCIALIZATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE’S INNOVATIVE CAPACITY IN THE GLOBALIZED WORLD

І. В. Науменко

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри інформаційних систем в економіці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ НА КОНЦЕПЦІЇ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

I. V. Naumenko

Candidate of economic sciences, senior lecturer professor of information systems in economics SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman»

SOCIAL ASPECTS IN BUSINESS MANAGEMENT BASED ON THE BALANCED SCORECARD CONCEPT

В. Г. Котлярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету, м. Харків

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ОЦІНКИ ВИТРАТ

V. Kotlyarova

a candidate of economic sciences is an associate professor of department of management and economy of enterprise the National pharmaceutical university

RESEARCH OF FACTORS THAT INFLUENCE ON AUTHENTICITY OF ESTIMATION OF CHARGES

А. І. Камінська

науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІВСА В УКРАЇНІ

A. Kaminska

research scientist, NSC "Institute of Agrarian Economics" NAAN, (Kyiv)

THE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF OATS MARKET IN UKRAINE

Т. А. Власенко

к. е. н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Ю. В. Василенко

аспірант кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ПРОЕКТНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО МІСТА

T. A. Vlasenko

Ph.D., assistant professor of public administration and regional economy department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

Ju. V. Vasylenko

graduate student public administration and regional economy department, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

PROJECT APPROACH TO DEVELOPMENT STRATEGY OF SMALL TOWN

Т. Ю. Гайда

кандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

М. Є. Лазорко

студент, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

T. Haida

PhD, lecturer of international economic relations and international information department, Ternopil national economic university, Ternopil

M. Lazorko

student of Ternopil National Economic University, Ternopil

THE IMPACT OF MULTINATIONAL COMPANIES WITH UKRAINIAN ORIGIN AT UKRAINE'S ECONOMY

С. А. Ілащук

к. е. н., доцент, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

S. A. Ilaschuk

PhD, associate Professor, Bukovina state University of Finance and Economics,  Chernivtsi

IMPROVEMENT OF CONTROLLING AS A PREREQUISITE TO IMPROVE ECONOMIC SECURITY

С. А. Илащук

к. е. н., доцент, Буковинский государственный финансово-экономический университет, г. Черновцы

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА КАК ПРЕДПОСЫЛКИ К УЛУЧШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Л. Б. Колінець

к. е. н, докторант кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

G20 – ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ТА ВПЛИВ НА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ ПОРЯДОК

L. B. Kolinets

Ph.D, doctoral student f Department of International economy, Ternopil National Economic University

G20 - INSTITUTIONAL PROBLEMS AND IMPACT ON WORLD FINANCIAL ORDER

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Б. Ю. Юхнов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

С. І. Штефан

старший викладач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

B. Yukhnov

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Kharkiv

S. Shtefan

Senior Lecturer of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A SOZIAL INNOVATION: ADVANTAGE AND RISKS

Т. І. Салашенко

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник відділу економічних проблем машинобудування Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ: СИСТЕМНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

T. I. Salashenko

PhD in Economics, Senior Researcher of Department of Economic Problems of Mechanical Engineering, Research Centre of Industrial Problems of Development of NAS of Ukraine, Kharkіv

ENERGY SECURITY OF POWER SECTOR IN UKRAINE: SYSTEMIC PROBLEMS AND PRIORITIES

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

КЛАСТЕРИ У СУЧАСНІЙ ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

L. S. Ryneyskaya

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka, Poltava

THE CLUSTERS IN THE MODERN GLOBAL ECONOMY

В. В. Буряк

аспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

V. V. Buriak

postgraduate, Zaporizhzhya national technical university

THE EVOLUTION OF THE THEORYS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

М. А. Кірик

аспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КОМПЛЕКСНО-СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН ІННОВАЦІЙНИХ-ЛІДЕРІВ

M. A. Kiryk

postgraduate of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

COMPLEX SYSTEM ANALYSIS OF INNOVATION LEADERS ACTIVITY

В. О. Леховіцер

аспірант, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

V. O. Lehovitser

postgraduate, Zaporizhzhya national technical university

FEATURES OF DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING INDUSTRY IN MODERN TERMS

І. В. Данилевська

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТАМИ АГРОФОРМУВАНЬ З АКЦЕНТОМ НА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЧАСУ

I. V. Danylevskaya

Postgraduate student, national University of life and environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PLANNING THE SPECIALIST AGRICULTURAL ENTERPRISES WITH A FOCUS ON TIME MANAGEMENT

Т. В. Вільхова

асистент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ПІД ПОСІВАМИ КОРМОВИХ КУЛЬТУР

T. V. Vilkhova

assistant of the department of Organizations’ Management, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

SIMULATION OF EFFECTIVE LAND-USE UNDER FODDER CROPS

Я. Є. Москвяк

старший викладач кафедри теорії і практики туризму та готельного господарства, Львівський інститут економіки і туризму, Львів

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Y. Y. Moskviak

Senior Lecturer of the department of theory and practice of tourism and hotel industry, Lviv Institute of Economy and Tourism, Lviv

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES TO MANAGEMENT OF TOURISM ENTERPRISES

В. М. Черба

канд. наук з держуправління, доцент кафедри економічної теорії, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

І. Ю. Ромашко

студентка гр. УП-14-1, спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ

V. M. Cherba

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Theory,  University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

І. Yu. Romashko

Student of УП-14-1 group, majoring in Human Resources and Labor Economics, University of Customs and Finance, Dnipropetrovsk

GENDER INEQUALITY ON THE LABOR MARKET IN UKRAINE

Л. А. Слатвінська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту  та соціально-гуманітарних дисциплін Уманська філія Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРІОРІТЕТИ РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

L. А. Slatvinska

Ph.D., associate professor of the Department of Management and Social and Humanitarian Subjects Uman Branch of Private Higher Education Establishment «European University»

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES OF THE DEVELOPMENT OF MILK-PRODUCTION SUBCOMPLEX OF UKRAINE

К. М. Северин

студентка економічного факультету спеціалізованої магістерської програми "Фінанси та кредит", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ВАЖЕЛІВ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ

K. M. Severyn

student of economic faculty specialized master's program "Finance and credit", Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

EFFICIENCY FINANCIAL AND CREDIT LEVERS OF APC IN UKRAINE

В. А. Смоляк

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління фінансовими послугами Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА РІВЕНЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

V. A. Smoliak

Ph.D. in Economics, Associate professor of financial services management department Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING OF THE INFLUENCING FACTORS TO THE LEVEL OF INSURANCE COMPANY FINANCIAL SECURITY

Н. Б. Стоволос

к. е. н., доцент, доцент  кафедри менеджменту в галузях АПК, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ АПК

N. B. Stovolos

Ph.D., assistant professor of management in the fields of agriculture, Sumy National Agrarian University, Sumy

CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF ORGANIC SECTOR OF AIC

О. С. Євсейцева

к. е. н., доц. кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну

Г. М. Собцева

магістр спец. «Маркетинг» , Київський національний університет технологій та дизайну

АНАЛІЗ МЕДІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

O. S. Yevseytseva

k.e.n. dots. Department of Economic Cybernetics and Marketing Kyiv National University of Technology and Design

G. M. Sobtseva

Master specials. "Marketing Kyiv National University of Technology and Design

ANALYZES THE MEDIA MARKET OF UKRAINE

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту Запорізької державної інженерної академії, м. Запоріжжя

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ

Y. Podmeshalsky

candidate of economic sciences, associated professor, associate professor, Department of accounting, analysis, taxation and auditing, Zaporizhia state engineering Academy, Zaporozhye

N. Chakalova

аssistant, assistant Department of accounting, analysis, taxation and auditing, Zaporozhye state engineering Academy, Zaporozhye

FOREIGN EXPERIENCE OF THE TAXATION OF WAGES IN THE ACCOUNTING SYSTEM

О. В. Ткач

к. е. н., доцент,доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

O. V. Tkach

PhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE RESEARCH OF UKRAINE’S AGRICULTURAL SYSTEM DEVELOPMENT

О. С. Заклекта

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. П. Шиманська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

O. Zaklekta

Ph. D. in Есonomics, Department of the economic theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. Shymanska

Ph. D. in Есonomics, Department of the economic theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

ECONOMIC POLICY ISSUES: THEORETICAL PRINCIPLES AND THE UKRAINIAN CONTEXT

В. М. Заріцька

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний Університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Є. С. Дорошкевич

студент кафедри маркетингу, Дніпропетровський національний Університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ НА КОМУНІКАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ КОМПАНІЇ «МАКДОНАЛЬДЗ»

V. M. Zaritska

Oles Honchar Dnipropetrovs National Universiti, Dnipropetrovsk

E. S. Doroshkevich

Oles Honchar Dnipropetrovs National Universiti, Dnipropetrovsk

INFLUENCE OF THE CONCEPT OF SOCIAL-ETHICAL MARKETING ON THE COMMUNICATIONS POLICY OF THE COMPANI «MCDONALDS»

Т. В. Соковець-Макатуха

Старший викладач кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів

СУЧАСНИЙ СТАН ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ

T. Sokovets Makatuha

Lecturer of finance and banking management, University of customs and finance

THE CURRENT STATE OF THE MORTGAGE AS AN IMPORTANT ELEMENT OF FINANCIAL AND CREDIT MECHANISM PROVIDING AFFORDABLE PUBLIC HOUSING IN UKRAINE

Д. О. Кайнара

аспірант кафедри фінансів та кредиту Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

ПЕРСПЕКТИВИ ТОВАРІВ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ

D. O. Kainara

PhD student, Department of Finance and Credit Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

THE PROSPECTS OF ZAPORIZHZHIA REGION MACHINERY ENTERPRISES IN THE EUROPEAN MARKET

В. І. Ляшевська

аспірант кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Viktoriia Liashevska

postgraduate student of the Department of Economics and management, V. N. Karasin Kharkiv National University

STATE REGULATION OF COMPETITIVENESS WITH REGARD TO NEW TRENDS IN ECONOMIC DEVELOPMENT

В. М. Соколовська

аспірант, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПОТЕНЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ ВИПУСКУ ПІДПРИЄМСТВОМ НОВОГО ВИДУ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВІДСУТНОСТІ ВЗАМОДІЇ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ

V. M. Sokolovska

PhD student, National University of Food Technologies, Kyiv

POTENTIAL PROBLEMS ON THE WAY OF NEW PRODUCT PRODUCTION FROM THE PERSPECTIVE OF MARKETING AND LOGISTICS INTERACTION

О. В. Пелехата

аспірант, Львівський національний університет імені І. Франка

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. V. Pelehata

postgraduate, Ivan Franko National University of Lviv

FORMATION OF BUDGETARY ALIGNMENT IN THE CONTEXT OF LOCAL GOVERNMENT REFORM

Н. О. Шура

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексу

Л. А. Буркова

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексу

Т. В. Семеняка

асистент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо–металургійного комплексу, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. A. Shura

candidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises

L. A. Burkova

candidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises

T. V. Semenyaka

assistant of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

THE NATURE, IMPORTANCE AND CURRENT ISSUES OF TAXATION IN UKRAINE IN MODERN CONDITIONS OF MANAGING

О. В. Радченко

к. е. н., начальник філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк»

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН’ЮНКТУРИ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ

O. V. Radchenko

Ph.D., Head of Sumy regional department “Oschadbank”

MARKETING RESEARCHES OF THE CONDITIONS IN THE DEPOSIT MARKET

К. А. Корабльова

здобувач, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

С. Ю. Хамініч

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та маркетингу, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ

K. Korablova

Applicants, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

S. Khaminich

Hb doctor, professor of Economics, professor of Department Economic and theory Marketing, Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University

EFFICIENT USE OF LAND IN AGRICULTURE IN UKRAINE: THEORETICAL APPROACHES

Н. В. Онищенко

Голова Правління ПАТ «Банк Альянс»

Н. В. Чебанова

Здобувач Національної академії управління

ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В РАМКАХ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

N. V. Onyschenko

Chief of the Board JSCB «Alliance»

N. V. Chebanova

Applicant National Academy of Management

EXCHANGE RULES

Н. І. Горогоцька

аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. I. Horohotska

postgraduate,The Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk

PROSPECTS OF DEVELOPMENT FOR ORGANIC PRODUCTION BY AGRICULTURAL ENTERPRISES OF IVANO-FRANKIVSK REGION

Л. М. Борщ

здобувач Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, м. Харків

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ НЕТРАДИЦІЙНОГО ГАЗОВИДОБУТКУ: АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. M. Borsch

External PhD student of Research Centre For Industrial Development Problems Of NAS

GLOBAL CHALLENGES OF UNCONVENTIONAL GAS PRODUCTION INDUSTRY: ANALYTICAL SUPPORT

Н. Г. Бурбела

студентка ІІ курсу магістратури, спеціальності «Фінанси і кредит» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

N. Burbela

student 2nd year of study Finance and Credit Master programme, Taras Shevchenko National University of Kyiv

METHODICAL ASPECTS OF THE ESTIMATION OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY

А. В. Садюк

аспірант, Державний економіко-технологічний університет транспорту, Київ

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ПОТЕНЦІЙНО КОНКУРЕНТНИХ СЕКТОРАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

A. V. Sadiuk

postgraduate student, State economic-technological transport University, Kyiv

FACTORS AFFECTING THE PRICING LIBERALISATION IN POTENTIALLY COMPETITIVE OPERATION DOMAINS OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

С. С. Остапчук

студентка економічного факультету спеціалізованої магістерської програми "Фінанси та кредит", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ФОНДОВОГО РИНКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. S. Ostapchuk

student of economic faculty specialized master's program "Finance and credit", Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv

THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE STOCK MARKET AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF UKRAINE

Л. Ю. Феліксова

студенка 2-го курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-СЕКТОРУ УКРАЇНИ

L. Yu. Feliksova

second-year intramural Master student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FORMATION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE UKRAINIAN IT SECTOR

І. В. Мірошниченко

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ НА ПІДҐРУНТІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

I. Miroshnychenko

Senior Lecturer of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

ASSESSMENT MODEL OF INVESTMENT POTENTIAL OF UKRAINE TO MOTIVATED FUZZY LOGIC

О. М. Письменний

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТА ФОРМАЛІСТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ-СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

O. M. Pismenniy

graduate student of management in construction Kiev National University of Construction and Architecture

TERMINOLOGICAL, PROCEDURAL AND FORMALISTIC PRINCIPLES OF THE TECHNOLOGY OF ASSESSING THE QUALITY OF MANAGEMENT-STAKEHOLDER BUILDING PROJECTS

Н. О. Волгіна

старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

С. М. Гайденко

асистент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО РЕФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

N. Volgina

Senior Lecturer of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

S. Haydenko

assistant of Department of Business Economics, Business Administration and Regional Development, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE THEORETICAL ASPECTS OF MODERN REFORMING HOUSING AND COMMUNAL SERVICES OF UKRAINE

О. М. Ісхакова

старший викладач кафедри фінансового та банківського менеджменту, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

O. Iskhakova

Senior teacher of Department finance and banking management, University of customs and finance, Dnepropetrovsk

ANALYSIS OF THE FINANCIAL SERVICES MARKET UKRAINE

У. Ф. Стефанюк

асистент кафедри менеджменту організацій ім. Є. Храпливого, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ПРОГНОЗНІ ПАРАМЕТРИ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

U. F. Stefaniuk

assistant, Lviv National Agrarian University, Dubliany, Ukraine

EXPECTED PARAMETERS OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL OF FARMS

А. А. Ващенко

аспірант, Запорізька державна інженерна академія

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СИСТЕМНИХ ПРОБЛЕМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. А. Vashchenko

postgraduate, Zaporizhya state engineering academy

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS AND SYSTEMIC PROBLEMS OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ENGINEERING COMPANIES IN ZAPOROZHYE REGION

Ю. О. Волотковська

асистент кафедри прикладної економіки, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ТЕРИКОНУ З ПОЗИЦІЇ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТОВАРНУ ПРОДУКЦІЮ

Yu. O. Volotkovs’ka

Assistant Lecturer, SHEI «National Mining University», Dnepropetrovsk

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE WASTE HEAP WITH THE POSITION OF PRICE FORMATION ON A COMMODITY OUTPUT

О. П. Шульга

аспірант, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

СИСТЕМНО – ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ КУЛЬТУРИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. P. Shulga

postgraduate, Zaporizhya state engineering academy

THE SYSTEM - DYNAMICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL CULTURE IN THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»