Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2017

М. В. Мартиненко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗНАНЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПРАЦІВНИКІВ

M. V. Martynenko

Doctor of Science (Economics), Ass. Prof., Professor of the Department of Economics, Management of Enterprises and Logistics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ECONOMIC, SOCIAL AND DEMOGRAPHIC BACKGROUND OF ORGANIZATIONAL KNOWLEDGE SYSTEM DEVELOPMENT IN THE PROFESSIONAL EDUCATION OF WORKERS

Л. Л. Ковальська

д. е. н., професор, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

О. Ю. Речун

к. е. н., доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ: ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ АСПЕКТ

L. L. Kovalska

Doctor of  Economics, Professor, head of the Department of enterprise, trade and exchange activities, Lutsk National Technical University, Lutsk

О. Yu. Rechun

PhD (Economics), associate Professor of the Department of commodity research and expertise in customs, Lutsk National Technical University, Lutsk

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS SYSTEM OF RETAIL TRADE NETWORK: THE BUSINESS ASPECT

С. О. Солнцев

доктор фізико-математичних наук, професор

Ю. В. Лопатинська

Магістр спеціальності «Маркетинг»

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТОРГОВОЇ МАРКИ ОСВІТНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Solntsev

Doctor of Sciences, Professor

Y. Lopatynska

master of specialty «Marketing»

FEATURES OF FORMATION OF TRADEMARK EDUCATIONAL ENTERPRISE

O. Pshyk-Kovalska

PhD in Economics, Associate professor of management and international entrepreneurship Department

D. Mirzoieva

a student, National university “Lviv Politechnic”

COMPARATIVE ANALYSIS OF STATIC AND DYNAMIC EFFECTS OF ECONOMIC INTEGRATION IN THE CASE OF THE EU AND NAFTA

О. О. Пшик-Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та міжнародного підприємництва

Д. Р. Мірзоєва

студент, Національний університет «Львівська політехніка»

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАТИЧНИХ ТА ДИНАМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ЄС ТА НАФТА

Є. І. Котляров

к. е. н., доцент, доцент кафедри оподаткування, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА МІСЦЕ НЕПРЯМИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У СИСТЕМІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНИ

E. І. Kotliarov

PhD, Associate Professor Department of Taxatin, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

UKRAINE HAS PROSPECTS OF APPLICATION AND PLACE OF INDIRECT METHODS OF DETERMINATION OF TAX OBLIGATIONS IN THE SYSTEM OF ADMINISTRATION OF TAXES

О. П. Романко

к. е. н.,доцент кафедри теорії економіки та управління Івано – Франківського національного технічного університету нафти і газу, м. Івано- Франківськ

УПРАВЛІНСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА РЕГІОНУ ІННОВАЦІЙНО – ІНВЕСТИЦІЙНОГО ОРІЄНТУВАННЯ

О. P. Romanko

Ph.D., assistant professor of theory of economics and management, Ivano - Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,  Ivano-Frankivsk

THE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE OF THE REGION INNOVATIVE - INVESTMENT ORIENTATION

Т. М. Сторожук

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПОДАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ

T. M. Storozhuk

Ph.D. in Economics, Assistant professor, Associate professor of accounting department State Fiscal Service of Ukraine University, Irpin

PRESENTATION AND DISCLOSURE OF FINANCIAL STATEMENTS: NATIONAL AND INTERNATIONAL REQUIREMENTS

В. С. Янішевський

к. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри технологій управління, Львівський національний університет «Львівська політехніка» , м. Львів

МЕТОД ЗБУРЕНЬ В МОДЕЛІ ЦІНОУТВОРЕННЯ КОНВЕРТОВАНОЇ ОБЛІГАЦІЇ

V. S. Yanishevsky

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor at the Department of Management Technologies of National University “Lviv Politechnic”, Lviv

THE PERTURBATION METHOD IN CONVERTED BOND PRICING MODEL

Б. В. Дергалюк

канд. екон. наук, доц., Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

М. В. Парфенюк

студент, Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА» ТА ПРИНЦИПИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

B. Dergaliuk

PhD in Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

M. Parfeniuk

student, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ECONOMIC ESSENCE OF THE CONCEPT "FINANCIAL POLICY" AND THE PRINCIPLES OF ITS IMPLEMENTATION AT THE ENTERPRISE

Т. А. Чупілко

к. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Л. О. Клокова

студентка, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

РИНОК ПРАЦІ ТА БЕЗРОБІТТЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

T. A. Chupilko

Candidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnipro

L. O. Klolova

student, University of Customs and Finance, Dnipro

LABOR MARKET AND UNEMPLOYMENT RATE AS A REFLECTION OF THE SOCIAL-ECONOMIC SITUATION IN THE COUNTRY

О. В. Корнута

к. т. н., доцент, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

Н. Ю. Потьомкіна

студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ СИСТЕМИ ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ «PROZORRO» ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ-ЕКОНОМІСТІВ

O. Kornuta

Ph.D., Associate Professor of the Department of Engineering and Сomputer Graphics, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

N. Potiomkina

Student, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

FEATURES OF STUDYING ELECTRONIC TENDER PROCUREMENT SYSTEM “PROZORRO” OPERATION IN TEACHING BACHELOR ECONOMISTS

В. В. Зубова

викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

Т. О. Шевченко

студентка економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

V. V. Zubova

Teacher,V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

T. O. Shevchenko

Student, V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

THE ANALYSIS OF KEY INDICATORS OF DEVELOPMENT THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

Н. П. Юрчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Natalia Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE TECHNIQUE OF INFORMATION SUPPORT FORMATION OF AUTOMATED ACCOUNT AND AUDIT INFORMATION SYSTEMS IN AGRARIAN ENTERPRISES

С. О. Пермінова

канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Svitlana O. Perminova

Candidate of Pedagogic Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Management, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE INTELLECTUAL POTENTIAL IN THE STRATEGY OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE MODERN ORGANIZATIONS

Л. Є. Довгань

к. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Г. А. Мохонько

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Л. Л. Ведута

старший викладач кафедри менеджменту, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

L. E. Dovgan

PhD in Economics, professor, professor of the Management Department, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

G. A. Mokhonko

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Management Department, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

L. L. Vedyta

Senior Lecturer of the Management Department, National Technical University of Ukraine « Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE:  SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

П. В. Горб

студентка кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені О. Гончара

П. М. Сокол

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені О. Гончара

С. Ю. Хамініч

доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії та маркетингу Дніпровського національного університету імені О. Гончара

МАРКЕТИНГОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

P. V. Horb

Student, Oles Honchar Dnipro National University

P. M. Sokol

PhD in Economics, associate professor of Department Economic and theory Marketing, Oles Gonchar Dnipro National University

S. Y. Khaminich

Hb doctor, professor of Economics, professor of Department Economic and theory Marketing, Oles Gonchar Dnipro National University

MARKETING PLANNING AT THE ENTERPRISE IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION ECONOMY

О. І. Петренко

к. е. н., доц., доцент кафедри «Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Т. В. Дереповська

студентка магістратури 2-го курсу спеціальності «Логістика» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

O. Petrenko

Candidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

T. Derepovska

Master's student of the 2nd course of the specialty “Logistics” of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

PROBLEMS OF MULTIMODAL TRANSPORT DEVELOPMENT IN UKRAINE AND WAYS OF THEIR SOLUTION

П. І. Безус

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

В. І. Терефенко

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

P. I. Bezus

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Management Department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

V. I. Terefenko

Graduate Department of Management, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

MANAGEMENT ORGANIZATION IN THE COMPETITIVENESS OF EUROPEAN INTEGRATION MANAGING CHANGE IN OUTPUT

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

CТЕГАНОГРАФІЧНИЙ АЛГОРИТМ ЗАХИСТУ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ  ФАЙЛІВ ЗОБРАЖЕНЬ

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

STEGANOGRAPHY ALGORITHM OF DATA PROTECTION BY IMAGE FILES

Р. Б. Бабич

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕНТНИХ ВІДНОСИН

R. B. Babych

Ph.D., leading researcher, Associate professor of economics, National aviation university, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF FORMATION OF RENT RELATIONS

В. М. Опанасенко

к. е. н., доцент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

ІСТОРІЯ «ПРОМАХІВ» ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ЯК ОДНА З ПРИЧИН РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ

V. M. Opanasenko

Ph.d., associate professor the Department of History and Theory of Economy, Kyiv National Economic University

HISTORY OF "MISSES" THE FORMATION OF PRIVATE PROPERTY RIGHTS IN UKRAINE AS ONE OF THE CAUSES OF THE SHADOW ECONOMY

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА УКРАЇНІ

S. V. Naraievs'kyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF WIND ENERGY IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD AND UKRAINE

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, Професор кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

М. С. Євтушенко

магістрант кафедри бізнес-економіки, Київський національний університет  технологій та дизайну

МОЛОДІЖНЕ ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

T. Voronkova

Candidate of Sciences, Associate Professor of Department of Business Economics, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

M. Yevtushenko

Master, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

YOUTH MORTGAGE LOANS: PROBLEMS AND PROSPECTS IN UKRAINE

О. М. Рац

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКУ

O. M. Rats

candidate of Economic Sciences, docent, associate Professor at the Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

WAYS TO IMPROVE ORGANIZATIONAL SUPPORT OF MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE BANK

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

П. І. Жураківський

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. А. Didenko

Ph.D., associate professor of management department, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

P. I .Zhurakivskyi

master, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv

THE MODEL OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

О. М. Дмитренко

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Dmytrenko

Ph.D, senior lecturer, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

INTERNAL AUDITING AS A TOOL OF EFFICIENCY IMPROVING OF AN ENTERPRISE ACCOUNTING SYSTEM

M. Maksimova

PhD, Economics, Lecturer, Banking Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

MODEL OF BANKING ACTIVITY GOVERNMENT REGULATION SYSTEM

М. В. Максімова

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

МOДЕЛЬ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ

О. М. Парубець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Д. О. Сугоняко

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

М. С. Парубець

магістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА СТАН МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

O. M. Parubets

Ph.D., assistant professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

D. O. Sugonyako

Ph.D., assistant professor of the Department of Public Management and Management of Organizations, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

M. S. Parubets

Master, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE FISCAL DECENTRALIZATION REFORM ON THE STATE OF UKRAINE LOCAL BUDGETS

О. В. П`янкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ`ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ У ВИМІРІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. Piankova

Ph.D. (in Economics), Associate Professor of International Economic Relations Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF UKRAINE AND CANADA IN TERMS OF STRATEGIC PARTNERSHIP

Л. С. Ринейська

к. е. н., доцент, кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет

СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР

Ludmila Sergeevna Ryneyskaya

PhD, Аssociate Professor of International Economics and marketing Poltava National Technical University named Yuri Kondratyuka

UKRAINIAN CO-OPERATION WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS IN TERMS OF INTEGRATION TO WORLD ECONOMIC SPACE

Л. А. Слатвінська

к. е. н, доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕКОНОМІЧНИЙ ВЕКТОР

L. A. Slatvinska

Ph. D. associate professor of the Department of Technologies and Organization of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ORGANIZATION OF EXCURSION ACTIVITIES: ECONOMIC VECTOR

В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ПІДХОДУ ДО СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

KEY ASPECTS OF THE MODERN APPROACH TO THE MANAGEMENT SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. О. Совершенна

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ  В УКРАЇНІ

I. Sovershenna

Candidate of Sciences (Technical Sciences), Associate Professor, Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economy

METHODICAL APPROACHES OF EFFICIENCY ESTIMATION TECHNOLOGY TRANSFER IN UKRAINE

О. М. Бартош

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи Черкаського навчально-наукового ДВНЗ «Університет банківської справи»

ДЕПОЗИТИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ

Olga Bartosh

senior lecturer of chair of finance and banking State Higher Educational Institution Banking University Cherkasy institute

DEPOSITS OF INDIVIDUALS: CHALLENGES OF THE PRESENT TIME

М. І. Іванова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

О. В. Варяниченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери, Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро

ПОРІВНЯННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ

М. Ivanova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of «Management of Productive Sector», State Higher Education Institution «National Mining University», Dnipro

Н. Varyanichenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of «Management of Productive Sector», State Higher Education Institution «National Mining University», Dnipro

COMPARISON AND APPLICATION OF PRESENT-DAY METHODS OF LABOUR REMUNERATION

І. М. Коновалова

старший викладач кафедри фінансів, ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана»

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ ОБМІНУ В ОПОДАТКУВАННІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Inna Mykolaivna Konovalova

Senior Lecturer of Department of Finance, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

THEORY OF EXCHANGE IN TAXATION REALIZATION UNDER THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Д. Л. Коляденко

к. е. н., доцент кафедри економіки Вінницького національного аграрного університету

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ - ФАКТОР ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В АПК

D. Koliadenko

PhD, Department of Economics Vinnitsa national agrarian university

HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE SPHERE

О. С. Павленко

к. е. н., доц.

І. І. Вініченко

студент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. S. Pavlenko

Candidate of Economic Sciences, Docent

I. I. Vinichenko

student, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University

OPTIMIZATION OF PRODUCTION-BRANCH STRUCTURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ АГРОКОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

M. F. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

INFRASTRUCTURE OF THE MARKET OF AGRO-CONSULTING SERVICES

З. П. Двуліт

к. е. н., доцент, докторант, професор. кафедри «Менеджмент», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕКОНОМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ЗАЛЕЖНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ВІД ОСНОВНИХ ДЕТЕРМІНАНТ

Z. P. Dvulit

PhD Economics, Doctoral Student, Prof. of the Department «Management», State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

ECONOMETRIC MODEL OF DEPENDENCE OF ENVIRONMENTAL COSTS OF RAILWAY ENTERPRISES ON MAJOR DETERMINANTS

Н. Й. Радіонов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

К. О. Жура

магістр, Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

N. Radionova

Ph.Doc. of Economics, associate professor of Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

K. Jura

M.S., Kiev National University of Technology and Design, Kiev

CONCEPTUAL APPROACH TO MANAGEMENT AND METHODS OF ENTERPRISE'S CASH AUDIT

Т. В. Голобородько

асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ ТА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА ЦІНОВУ ПОЛІТИКУ

T. V. Holoborodko

Teaching Assistant at the Department of Accounting, Taxation, Management and Public Administration SHEE «Kryvyi Rih National University»

AGRICULTURAL ACTIVITIES TAXATION IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES: IMPACT STUDY ON PRICE POLICY

Д. С. Очеретний

аспірант кафедри міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК КРЕАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

D. S. Ocheretnyi

Postgraduate of international accounting and auditing, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ANALYSIS OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A CREATIVE PROCESS

В. М. Біндюженко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

СИСТЕМА НАБОРУ ТА ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

V. M. Bindyuzhenko

magister, Kyiv National University of Technology and Design

THE RECRUITMENT SYSTEM AND SELECTION OF THE PERSONNEL OF ORGANIZATION AND FORMATION OF THE PERSONNEL POLICY

Ю. Є. Кучер

асистент кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕЧНОСТІ ВЗУТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ

Y. Kycher

assistant, Donetsk national University of Economics and trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Krivoy Rog

MODERN SECURITY CONCERNS SHOES FOR KIDS

О. В. Заяц

асистент, заступник декана факультету «Менеджмент, логістика та туризм», Національний транспортний університет, Київ, Україна

ОКРЕМІ ПРЕДМЕТНІ ОБЛАСТІ КОНТРОЛІНГУ В АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. V. Zaiats

Assistant Lecturer, Deputy Dean Faculty of Management, Logistics and Tourism, National Transport University, Kyiv, Ukraine

SOME SUBJECT AREAS CONTROLLING IN OF MOTOR COMPANIES

К. В. Кривко

cтудентка кафедри «Економіка підприємства», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МЕТАЛУРГІЇ У ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

K. W. Kryvko

Student of Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ANALYSIS OF THE STATE OF THE UKRAINIAN STEEL INDUSTRY IN THE CRISIS AND POST-CRISIS PERIODS: POTENTIAL, PROBLEMS, CAUSES, RECOMMENDATIONS

М. В. Бегей

аспірант кафедри економіки та економічної безпеки, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ОБ’ЄКТ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. V. Behei

post-graduate student of the Department of Economics and Economic Security of Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

STATE FORESTRY ENTERPRISE AS THE SUBJECT OF ECONOMIC ACTIVITY AND THE OBJECT OF ECONOMIC SECURITY SYSTEM

Л. В. Касперевич

аспірант, Інститут агроекології і природокористування, м Київ

ЕКОНОМЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ

L. V. Kasperevych

postgraduate student, Institute of Agroecology and Environmental Management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR ADVERSE ENVIRONMENTAL IMPACTS IN PROTECTED AREAS

М. Р. Савчук

асист. каф. адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

M. R.Savchuk

Assistant, teaching assistant of administrative and finance department, Lviv Polytechnic National University

THEORETICAL BASIS OF THE RESEARCH OF EMOTIONAL INTELLIGENCE

С. О. Бесараб

здобувач кафедри економіки підприємства, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Svitlana Besarab

Competitor of the Department of Economics of Enterprise, Kyiv National Economic University, Ukraine

DEFINITION OF THE NATURE OF INVESTMENTS

Н. С. Баришполь

магістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Natalia Baryshpol

Master of Management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

Svitlana Bondarenko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

APPROACHES TO THE EVALUATION OF COMPETITIVENESS ENTERPRISE

О. В. Маколкіна

асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. Makolkina

Assistant Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University

MODERN AGRICULTURAL MANAGEMENT CONCEPTS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»