Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2018

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Д. О. Сливка

аспірант кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ ОДЕЩИНИ

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

D. Slyvka

postgraduate student of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

STATUS AND TRENDS OF THE ODESSA REAL ESTATE MARKET DEVELOPMENT

В. Г. Герасимчук

д. е. н, професор, професор кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

А. П. Липисієнко

бакалавр кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», м. Київ

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

V. G. Gerasymchuk

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor, Department of international Economics NTUU "Igor Sikorsky KPI", Kyiv

А. P. Lipisienko

Bachelor, NTUU " Igor Sikorsky KPI", Kyiv

ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF MECHANICAL ENGINEERING

В. П. Ільчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

О. М. Парубець

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Д. О. Сугоняко

к. е. н., доцент , доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ РИНКУ КІБЕРСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. P. Ilchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

О. М. Parubets

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

D. О. Sugonyako

Candidate Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Organizations Management, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER-INSURANCE MARKET IN UKRAINE

С. О. Тульчинська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки і підприємництва, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

І. І. Бершадська

магістр факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

S. O. Tulchinska

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”, Kyiv

I. I. Bershadska

Master, NTUU “KPI named after Igor Sikorsky”, Kyiv

DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF ENTERPRISE DEPARTMENT MANAGEMENT

С. Л. Хрипко

д. т. н., доц., професор кафедри інформаційних технологій, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

Т. Ю. Огаренко

к. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

В. Л. Шевченко

студент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ МЕРЕЖ

S. L. Khripko

Doctor of Sciences (Technical), Associate Professor, Professor of the Department of Informational Technologies, Classic Private University, Zaporizhzhya

T. U. Oharenko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Informational Technologies, Classic Private University, Zaporizhzhya

V. L. Shevchenko

Student of the Department of Economics, Classic Private University, Zaporizhzhya

MODELING OF MARKETING LOGISTICS OF SOCIAL AND ECONOMIC NETWORKS

Д. В. Бабич

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту харківського інституту фінансів Київського національного торгівельно-економічного університету, м. Харків

В. Д. Бабич

студент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Т. В. Шлома

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

D. V. Babych

Doctor of Economics, Professor, Chair of Management, Kharkiv Institute of Finance of Kyiv National Economic and Trade University, Khar'kiv

V. D. Babych

Student, Kharkiv National University of the name V.N. Karazin, Kharkiv

T. V. Shloma

Student, Kharkiv National University of the name V.N. Karazin, Kharkiv

MECHANISM OF IMPROVING EFFICIENCY ATTRIBUTION OF INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE

В. М. Марченко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. І. Бондар

магістрант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ПРАТ «СКФ УКРАЇНА»

V. М. Marchenko

Doctor of Sciences (Economics), Professor, professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

A. I. Bondar

Masters, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

EVALUATION OF FINANCIAL CAPACITY FOR EXAMPLE ENTERPRISE PJSC "SKF UKRAINE"

О. М. Могильний

д. е. н, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ ПІДХІД

O. M. Mogylnyj

octor of Economics, Professor in the Department of Theoretical and Applied Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute, Kyiv

STATE REGULATION OF RENTAL LAND RELATIONS: POLITICAL ECONOMYC APPROACH

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

І. В. Кулько-Лабинцева

старший викладач кафедри економіки Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

НЕЧІТКЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Economics Classic private university, Zaporozhye

I. Kulko-Labintseva

Lecturer, Department of Economics Classic private university, Zaporozhye

FUZZY MODEL FOR EVALUATING THE PERFORMANCE OF FIXED ASSETS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES

N. G. Metelenko

Doctor of Economics, Professor,Head of the Department "Finance, Banking and Insurance",Zaporizhzhya State Engineering Academy

V. O. Ogloblina

Candidate of Economics, Associate Professor,Department "Finance, Banking and Insurance",Zaporizhzhya Institute of Economics and Information Technologies

FINANCIAL COMPONENTS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Н. Г. Метеленко

д. е. н., проф., завідувач кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізької державної інженерної академії

В. О. Оглобліна

к. е. н., доцент, кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ФІНАНСОВІ СКЛАДОВІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

І. В. Заблодська

д. е. н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

К. І. Сєрєбряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

Л. І. Бєлоусова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництваСхідноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

С. І. Карєлін

аспірант Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНИЙ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ) АСПЕКТ

I. V. Zablodska

docent of economics science, professor, director of Luhansk branch of economic and legal researches Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

K. I. Sieriebriak

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk

L. I. Belousova

PhD in economics, the associate professor of the enterprise economy department East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, Ukraine, city Severodonetsk

S. І. Karelin

Institute of the NAS in Ukraine, city Kiev

THE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGION'S ECONOMICS : INFORMATION AND COMMUNICATION (TECHNOLOGICAL) ASPECT

О. В. Андрєєва

доцент, к.е.н., доцент кафедри Фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій

М. В. Приходько

студент магістратури спеціальності «Фінанси банківська справа та страхування», Державний університет інфраструктури та технологій

СОЦІАЛЬНИЙ ФАКТОР ЯК СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Olena Andrieieva

Associate Professor, Ph.D. Associate professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology

Mariia Prikhodko

A magistracy student in Finance, Banking and Insurance, State University of Infrastructure and Technology

SOCIAL FACTOR AS A COMPONENT OF FUNCTIONING OF A COMMERCIAL BANK

Т. Ю. Чайка

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

С. Є. Лошакова

старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

О. Ю. Калашнік

спеціаліст кафедри економічного аналізу та обліку Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

РОЗРАХУНОК ФОНДОВІДДАЧІ ЗА ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ НП(С)БО УКРАЇНИ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЇЇ ОЦІНКИ І АНАЛІЗУ

Т. Chaika

PhD in Economics, Associate Professor of economic analysis and accounting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

S. Loshakova

Senior Lecturer of economic analysis and accounting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

O. Kalashnik

Specialist of economic analysis and accounting, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

CALCULATION OF FIXED ASSETS TURNOVER RATIO ON FINANCIAL STATEMENTS OF NAS OF UKRAINE AND CURRENT TRENDS IN ITS EVALUATION AND ANALYSIS

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. Т. Мірошниченко

старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Я. О. Передерій

студент, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

V. V. Dobryanskaya

candidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

V. T. Miroshnichenko

senior lecturer, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

Ya. O. Perederii

Student, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

FORMATION OF AN ASSORTMENT OF A TRADING ORGANIZATION AS A COMPONENT OF MARKETING COMMODITY POLICY

І. О. Жувагіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, декан інженерно-економічного факультету, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

К. С. Когутенко

магістр, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Первомайськ

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

I. O. Zhuvahina

Candidate of Economics Science, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Production, Dean of the Faculty of Engineering and Economics, Pervomaysk Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

K. S. Kohutenko

Master's degree, Pervomaysk branch of Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Pervomaysk

GENERAL APPROACHES TO THE FORMATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF TRADE ENTERPRISES

В. В. Джинджоян

к. е. н., завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, Дніпровський гуманітарний університет, м. Дніпро

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЕКТНОГО МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Dzhyndzhoian

Ph.D., Head of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

APPLICATION OF ELEMENTS OF PROJECT MARKET MANAGEMENT FOR MANAGEMENT OF SUPPLY TOURISM ENTERPRISES

А. М. Слободяник

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри біржової діяльності і торгівлі, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

О. В. Трішін

магістрант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ СВІТОВИХ РИНКОВИХ ЦІН НА СОЮ

A. M. Slobodyanik

Ph.D. in Economics, senior lector of the department of Exchange Activity and Trade, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

O. V. Trishin

Master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

PRACTICAL USE OF FUNDAMENTAL ANALYSIS FOR FORECASTING GLOBAL MARKET PRICES FOR SOYBEANS

Т. В. Корягіна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри оподаткування та соціального забезпечення, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

T. V. Koryagina

Ph.D in Public Administration, associate professor of the department of taxation and social security, University of custom business and finances, Dnіprо

FISCAL POLICY AS AN INSTRUMENT FOR PROVIDING NATIONAL SECURITY OF THE STATE

М. В. Ситницький

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Maksym W. Sitnicki

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Innovative and Investment Activities, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS OF RESEARCH UNIVERSITIES’ DEVELOPMENT

К. В. Крикун

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

С. Л. Оліферук

магістр, старший викладач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

Н. Б. Сердюченко

доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Т. В. Січко

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

К. М. Максимчук

магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ РЕСУРСНОГО ОБМЕЖЕННЯ

T. V. Sichko

Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

K. M. Maksymchuk

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

OPTIMIZATION OF PERSONNEL MANAGEMENT MEANS OF INFORMATION TECHNOLOGY IN CONDITIONS OF RESOURCE CONSTRAINTS

О. А. Рудківський

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і туризму, Житомирський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПОТОКАМИ В СФЕРІ ТУРИЗМУ

O. A. Rudkivskyi

Ph.D., Associate Professor, Department of Management and Tourism, Zhytomyr State Technological University

THE SPECIFICS OF LOGISTIC WORKFLOW MANAGEMENT IN TOURISM

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

А. В. Гвоздь

магістрант, кафедра менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. V. Amelnitskaya

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

A. V. Gvozd'

Master’s degree student, department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

СHARACTERISTICS OF THE COMPLEX MOVEMENT OF LABOR MANAGEMENT PERSONNEL ON THE ENTERPRISE

О. О. Бассова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ Університету «Україна», м. Миколаїв

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. O. Bassova

Ph.D., assistant professor of finance and accounting, Nicholas Interregional Institute of Human Development Universities University "Ukraine", Nikolaev

ANALYSIS OF THE MODERN STATE AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF THE CONFECTIONERY OF UKRAINE

С. О. Лебеденко

к. т. н., доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

А. С. Шпіляк

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

S. О. Lebedenko

Ph.D. in Engineering Science, associate professor of the Industrial Marketing Department, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

A. S. Shpiliak

student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE CREATION OF MOBILE APP PROMOTION STRATEGY

М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

М. І. Попович

асистент, викладач кафедри міжнародних економічних відносин та економічної теорії, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

МІЖНАРОДНИЙ ОФШОРНИЙ БІЗНЕС: ПРИНЦИПИ ВЕДЕННЯ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

M. Sidnenko

senior lecturer of the department of international economic relations and economic theory of Kremenchuk Institute of Higher Educational Establishment Alfred Nobel University, Kremenchuk

M. Popovych

educational assistant of the department of international economic relations and economic theory of Kremenchuk Institute of Higher Educational Establishment Alfred Nobel University, Kremenchuk

THE INTERNATIONAL OFSHORE BUSINESS: PRINCIPLES OF CONDUCTION AND WORLD EXPERIENCE FOR UKRAINE

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУРЯКОЦУКРОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

O. P. Krasnyak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

MARKETING RESEARCH OF THE EFFICIENT OPERATION OF ENTERPRISES OF BEET SUGAR SUBCOMPLEX OF THE REGION

Р. А. Муха

к. е. н., старший викладач, Тернопільський національний економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ

R. A. Mukha

Ph.D., senior lecturer in economy of enterprise and corporations, Ternopil national economic university

THE FEATURES OF THE MARKETING ACTIVITY OF THE ENTERPRISES

В. М. Коломієць

к. е. н., доцент, докторант кафедри «Фінанси та економічна безпека», Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпро

ВПЛИВОВІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ТРИВАЛІСТЬ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

V. M. Kolomiiets

Ph.D., doctoral student, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Dnipro

INFLUENCE OF COMPONENTS OF HUMAN CAPITAL ON THE DURATION OF ITS USE

А. А. Постол

к. політ. н., доцент, докторант, Херсонський державний аграрний університет

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. A. Postol

candidate of political sciences, associate professor, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

FACTORS OF FORMATION AND USE OF PRODUCTION-RESOURCE POTENTIAL OF AGRARIAN ENTERPRISES

А. В. Ліщенко

головний фахівець факультету стаціонарних форм навчання Інституту міжнародної економіки та інформаційних технологій Міжрегіональної Академії управління персоналом

СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Andriy Lishchenko

Interregional Academy of Personnel Management

INFORMATION SECURITY SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP

Н. А. Петрищенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

В. В. Горобій

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

А. М. Осіпова

магістр, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Н. А. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Ю. В. Краснянська

студентка, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РЕАЛІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ НА СВІТОВОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКАХ

N. A. Marchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance , Banking and Insurance , Chernihiv National University of Technology

Y. V. Krasnianska

Student, Faculty of Finance and Economics, Chernihiv National University of Technology

REALITIES OF THE CRYPTOCURRENCY FUNCTIONING IN THE WORLD AND DOMESTIC MARKETS

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ У ВІТРОЕНЕРГЕТИЦІ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

S. V. Naraievskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of International Economics, NTUU «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

EFFICIENCY OF THE INSTALLED CAPACITY IN THE WIND POWER INDUSTRY OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES

О. В. Жегус

к. е. н., доцент, докторант кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, м. Харків

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

О. V. Zhehus

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Marketing and Business, Kharkov State University of Food Technology and Trade

MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Н. П. Юрчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІННОВАЦІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ

Natalia Yurchuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Professor, Associate Professor of Economic Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS AN INNOVATION IN THE BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEM

В. А. Фостолович

кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КРИПТО ВАЛЮТОЮ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

THE MECHANISM OF MANAGEMENT CRYPTO CURRENCY IN THE ACCOUNTING SYSTEM OF THE ENTERPRISE

У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

U. A. Marchuk

PhD (Economics), Assistant Professor of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORMATION OF ACCOUNTING ACCOUNTING SYSTEMS

О. В. Дейнека

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

І. В. Діденко

к. е. н., асистент, асистент кафедри фінансів банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

К. В. Волік

магістр, Сумський державний університет, м. Суми

ОЦІНКА СТАНУ ПОТОЧНОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

O. V. Deyneka

PhD in Economics, associate Professor, associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

I. V. Didenko

PhD in Economics, assistant, assistant of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

K. V. Volik

master, Sumy State University, Sumy

ASSESSMENT OF THE CURRENT SOLVENCY OF THE MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF TAXONOMIC AND REGRESSION ANALYSIS

T. I. Zosymenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Department of Theoretical and Applied Economics, Chernihiv National University of Technology, Chernihiv

REGIONAL TRENDS OF EUROPEAN ECONOMIC INTEGRATION PROCESSES IN UKRAINE

Т. І. Зосименко

к. е. н., доцент, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РЕГІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

О. Л. Руда

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СТАНОВЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Oksana Ruda

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

FORMATION OF MORTGAGE LENDING IN UKRAINE

А. Ф. Бондаренко

к. т. н., доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки, ННІБТ «УАБС» СумДУ

О. О. Малишевська

студент, ННІБТ «УАБС» СумДу

РОЛЬ ЦІНОВОЇ ТА НЕЦІНОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ БАНКІВ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

A. F. Bondarenko

Ph.D., Associate Professor of the Department of Management and Financial-Economic Security, ESIBT "UAB" SSU

O. O. Malyshevska

student, ESIBT "UABS" SSU

THE ROLE OF PRICE AND NON-PRICE COMPETITION OF UKRAINIAN BANKS IN THE CURRENT CONDITIONS OF A MARKET ECONOMY

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

А. О. Калиновський

асистент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Л. В. Лучит

старший викладач кафедри іноземних мов, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

V. M. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

N. L. Kalynovska

Senior Lecturer, Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

A. O. Kalynovskyi

Assistant professor, Department of Foreign Economic and Customs Activities, Lviv Polytechnic National University

L. V. Luchyt

Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Lviv Polytechnic National University

EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF RESTORATION OF THE FACTORY MACHINE SYSTEM

Я. М. Гринчишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ЧИННИКИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Y. M. Grynchyshyn

PhD in Economics, associate professor of the department of Finance of Business Entities, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

FACTORS OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF ENTERPRISES

А. В. Катаєв

канд. екон. наук, доцент кафедри маркетингу та торговельного підприємництва Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

С. В. Оберемок

канд. екон. наук, доцент кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту Національного фармацевтичного університету

ФАКТОРИ ЦІНОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ СПОЖИВАЧІВ: РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ АКТУАЛЬНОСТІ В РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ДОВІРИ

A. V. Kataiev

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Marketing and Trade Entrepreneurship of Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

S. V. Oberemok

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Pharmaceutical Marketing and Management of National University of Pharmacy

FACTORS OF CONSUMERS’ PRICE SENSITIVITY: RESULTS OF SYSTEMATIZATION AND VERIFICATION OF RELEVANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE TRUST-BASED MARKETING CONCEPT

І. В. Мартинюк

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ДІЮЧИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ МАЙНОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

I. V. Martyniuk

PhD, Senior Lecturer of the Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

CURRENT STATE AND TRENDS OF PROPERTY TAXATION IN UKRAINE

М. В. Максімова

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

СУЧАСНИЙ СТАН ІНСТИТУЦІOНАЛЬНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНOГO РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКOЇ ДІЯЛЬНOСТІ

M. Maksimova

PhD, Economics, Lecturer, Banking Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE MODERN STATE OF INSTITUTIONAL PROVISION OF GOVERNMENT REGULATION OF BANKING ACTIVITY

С. А. Пустовгар

к. е. н., викладач кафедри фінансів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

S. A. Pustovhar

Candidate of Economic Sciences, lecturer of the Department of Finance, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

FACTORS OF PROVIDING OF FINANCIAL SAFETY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Є. М. Огородня

к. е. н., викладач кафедри банківської справи, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

С. М. Киркач

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ТА ВАЛЮТНИХ УМОВ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

E. M. Ogorodnia

Ph.D., Lecturer, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

S. M. Kyrkach

Ph.D., Associate Professor, Department of Banking, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

FEATURES OF EVALUATION OF TAX AND CURRENCY CONDITIONS OF BUSINESS MANAGEMENT IN UKRAINE

О. А. Подолянчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

В. В. Домбровська

студентка 4 курсу факультету «Облік і аудит», Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

O. A. Podolianchuk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation in the Economic Sectors, Vinnytsia National Agrarian University

V. V. Dombrovska

Fourth year student of the Accounting and Audit Department, Vinnytsia National Agrarian University

VALUE ADDED TAX ACCOUNTING AND REPORTING

H. Bilokonenko

Ph.D. (in Economics), Lecturer of Economics and Social Sciences Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

DIAGNOSING THE SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ORGANIZATION (BASED ON MOSAIC EVOLUTION CONCEPT)

Г. В. Білоконенко

к. е. н., викладач кафедри економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ДІАГНОСТУВАННЯ МОЗАЇЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

В. В. Красношапка

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. О. Токарська

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Volodymyr Krasnoshapka

doctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Yulia Tokarska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

CONCEPTS OF COST MANAGEMENT AND THEIR USE IN SHAPING THE COSTS OF ENTERPRISES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE

Р. М. Циган

старший викладач, кафедра облік і фінанси, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

А. О. Ананченко

студент, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ

R. N. Tsygan

Elder lecturer, department of accounting and finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

A. O. Ananchenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS ESTIMATION: STRATEGIC VECTOR OF DEVELOPMENT

І. В. Стояненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Я. О. Біленко

студентка, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

I. V. Stoіanenko

Candidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Economics and Finance of Enterprise Department Kyiv National University of Trade and Economics

Y. O. Bilenko

Student, Kyiv National University of Trade and Economics

FORMATION OF СOMPONENTS OF THE KNOWLEDGE ECONOMY IN UKRAINE

О. В. Крухмаль

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

А. Ю. Васильчук

студентка 5-го курсу, напрям підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціалізація «Банківська справа»), Сумський державний університет, м. Суми

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКАМИ УКРАЇНИ

O. V. Kruhmal

candidate of economic sciences, associate professor of the department of finance, banking and insurance, «Sumy State University», Sumy

A. Y. Vasylchuk

the student of 5 course, the specialty «Finance, banking and insurance» (specialization «Banking»), «Sumy State University», Sumy

FEATURES OF FORMATION OF UKRAINE CREDIT POLICY

Х. В. Плецан

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

K. V. Pletsan

Candidate of Public Administration, Associate Professor of the Department of International Tourism Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CORPORATE CULTURE OF THE EFFICIENCY OF THE INDUSTRY OF ACCOMMODATION: STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

О. Л. Терещенко

начальник відділу по роботі з брокерами, ПрАТ «СК «ПЗУ Україна», м. Київ

ПАРТНЕРСЬКІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Olena L. Tereshchenko

Head of the Department of Work with Brokers, PrJSC Insurance Company PZU Ukraine

PARTNERSHIPS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES IN UKRAINE

В. І. Шийко

к. е. н., доцент кафедри фінансів ІнЕУ ІФНТУНГ

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

V. I. Shiyko

Ph.D., associate professor of the Department of Finance, InEU IFNTUNG, Ivano-Frankivsk

IMPROVEMENT METHODOLOGY FOR ASSESSING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF POWER INDUSTRY ENTERPRISES

О. А. Дудзяк

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та публічного управління Подільського державного аграрно-технічного університету

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ НА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

O. Dudziak

PhD in Economics, asc.prof. of the Department of Management, Administration and Public Management of the State Agrarian and Engineering University in Podilya

DEMOGRAPHIC SITUATION IN RURAL AREAS OF UKRAINE IN THE PERIOD OF RESTORATION AND DEVELOPMENT

В. В. Грецька-Миргородська

начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів, Харківська міська рада

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ: ПОВЕДІНКОВІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ

V. V. Hretska-Myrgorodska

Head of Innovative Development and Image Projects Office Kharkiv city council

FORMATION OF A SOCIALLY ORIENTED ECONOMY: BEHAVIORAL PREREQUISITES OF ANALYSIS

О. О. Яцух

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський держаний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ФОРВАРДНИХ ОПЕРАЦІЙ АГРАРНИМ ФОНДОМ НА РИНКУ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

O. O. Iatsukh

PhD, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

MECHANISM OF INTRODUCTION OF FORWARD OPERATIONS BY THE AGRARIAN FUND ON THE UKRAINIAN MARKET AND EVALUATION OF ITS EFFICIENCY

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Г. О. Гончарова

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ТА ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

H. O. Honcharova

Student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTERNATIONAL INTEGRATION AND DISINTEGRATION PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY

О. В. Ткач

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ ПРОТИЕРОЗІЙНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА ВЛАСНІ КОШТИ

O. V. Tkach

PhD., associate professor, associate professor of the economic-mathematical modeling department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE ANTI-EROSION AMELIORATION’S OWN INVESTMENT EFFICIENCY RESEARCH

О. А. Мельникова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, м. Київ

СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ЗАГРОЗАМ

O. A. Melnykova

Ph.D, Associate Professor at the Department of Enterprise Economics Kyiv National Economic University of Vadim Hetman, Kyiv

SOCIAL SECURITY OF A REGION: ESSENCE AND MITIGATION OF RISKS

О. М. Гуцалюк

доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

А. С. Наволокіна

аспірантка, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

А. Gutsaliuk

Associate Professor of the Department of Economics, Management and Business, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

A. Navolokina

postgraduate student, Classic Private University, Zaporizhzhia

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF HIGH MEDICAL EDUCATION WITHIN ECONOMIC COOPERATION

Н. О. Рязанова

Н. О. Рязанова,к. е. н., доц., зав.каф. фінансів, обліку та банківської справи,ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка»

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У КОНТЕКСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

N. A. Riazanova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor, Head of the Department Finance, Accounting and Banking State Establishment “Luhansk Taras Shevchenko National University” (Starobelsk)

ALTERNATIVE ENERGY IN THE CONTEXT ENERGY POLICY OF UKRAINE

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

РОЗВИТОК ПРЕДИКАТИВНОЇ АНАЛІТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ

Y. V. Baharevа

assistant, Cybernetics Department, Vinnytsia National Agrarian University

DEVELOPMENT OF PREDICTIVE ANALYTICS AS A PRIORITY BUSINESS INTELLIGENCE DIRECTION

О. І. Ракович

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

O. I. Rakovich

postgraduate student of the Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES

Н. В. Бугайчук

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ

Nataliia Buhaichuk

postgraduate student The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine

INTEGRATED EVALUATION OF INDICATORS OF THE SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION

В. М. Полеся

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

СТАН РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ВІННИЧЧИНИ

Vasilisa Polesya

Lecturer of the Department of Management of Hotel and Restaurant Business and Tourism, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

STATE OF DEVELOPMENT OF THE TRAINING INDUSTRY OF VINNYTSIA REGION

А. В. Лейбович

аспірант, Запорізький національний університет

ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРИВАТНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ

A. V. Leibovych

postgraduate, Zaporizhzhya National University

THE UKRAINIAN PRIVATE SCHOOL DEVELOPMENT

В. П. Василенко

аспірант кафедри економіки підприємства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕІНВЕСТОВАНОГО ПРИБУТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

V. P. Vasylenko

Postgraduate student of the Department of Economics of the Enterprise, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE USE OF REINVESTED EARNINGS OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF UKRAINE

Л. А. Феняк

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ПОРУШЕННЯ ЦІНОВОГО ПАРИТЕТУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

L. Feniak

Assistant of Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

VIOLATION OF PRICE PARITY AND WAYS OF OVERCOMING IT IN THE ECONOMY OF UKRAINE

А. В. Чорний

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНАЛІЗ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ІТ-ФАХІВЦІВ

A. Chornyi

PhD-Student, Taras Shevchenko National University of Kiev, Kiev

TRENDS ANALYSIS OF DEVELOPMENT OF LEADERSHIP COMPETENCIES OF IT SPECIALISTS

М. І. Тарнавський

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

Р. Д. Бала

кандидат економічних наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНУ УПРАВЛIННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВI

M. Tarnavskyi

postgraduate student of the Department of Management and international business, Lviv Polytechnic National University

R. Bala

Associate Professor of the Department of Foreign Economic and customs activities, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODELLING OF ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT REGULATION ORGAN

К. В. Бурко

асистент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

K. V. Burko

assistant of Accounting Department of Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF STUDIES ARE IN PREPARATION OF SPECIALISTS ON RECORD-KEEPING

М. П. Мартинюк

здобувач, Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки”

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

M. P. Martyniuk

competitor of a scientific degree, National Science Center "Institute of Agrarian Economics"

IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATE LAND FOR AGRICULTURAL APPOINTMENTS

В. П. Голівер

аспірант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Кривий Ріг

ЯКІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ

Vladyslav P. Holiver

postgraduate student SHEE «Krivorozhskiy national university», Kriviy Rig

QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF FORMING AND ESTIMATION

С. І. Крючок

здобувач, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kriuchok

candidate for a degreeDnipro State Agrarian and Economic University

INFLUENCE OF RESOURCE SUPPORT ON THE SUSTAINABILITY OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. Ю. Богославський

здобувач, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ

M. Bohoslavskyy

сandidate of Science Degree, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

ENSURING THE ECONOMIC SAFETY OF CORPORATE RELATIONS IN A JOINT-STOCK COMPANY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»