Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.5

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.1

О. О. Веклич

доктор економічних наук, професор,головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

БАЗОВІ ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМПЕНСАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ПОГІРШЕННЯ/ЗНИЩЕННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ

O. O. Veklych

Doctor of economics, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine”

BASIC INNOVATIVE APPROACHES TO THE FORMATION OF A COMPENSATIVE MECHANISM FOR DAMAGES FROM DETERIORATION/DESTRUCTION OF ECOSYSTEM SERVICES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.2

Н. В. Рунчева

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів,Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

А. С. Бритвєнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів,Бердянський університет менеджменту і бізнесу, м. Бердянськ

КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕНТРАЦІЇ Й ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА Й ПЕРЕРОБКИ СОНЯШНИКУ В АГРОХОЛДИНГАХ УКРАЇНИ ТА ОЦІНКА ЇХ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ АГРАРНИХ РИНКІВ

N. V. Runcheva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics and Finance,Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

A. S. Brytvienko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics and Finance,Berdyansk University of Management and Business, Berdyansk

CORRELATION ANALYSIS OF CONCENTRATION AND EFFICIENCY OF SUNFLOWER PRODUCTION AND PROCESSING IN UKRAINIAN AGROHOLDINGS AND ASSESSMENT OF THEIR IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF SPECIALIZED AGRARIAN MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.3

В. В. Лойко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

А. І. Зателепа

магістрант кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА КИЄВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Valeriia Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

Anna Zatelepa

Master student of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

ANALYSIS OF CURRENT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF THE CITY OF KYIV IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.5

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СЕРВІСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

O. Zhydkov

Postgraduate at the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF A SERVICE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.6

М. М. Жибак

доктор економічних наук, професор, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

І. О. Федуняк

кандидат економічних наук, доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ З ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

M. Zhybak

Doctor of Economic Science, Professor,SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

І. Feduniak

Ph.D. in Economics, Associate Professor, SS of NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

MAIN DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL UNITS FUNCTIONING OF THE PLANT GROWING PRODUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.7

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Б. Грінченка

С. М. Голубка

д. е. н., професор, фахівець з фінансових питаньМіністерства фінансів України

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управлінняКиївського університету імені Б. Грінченка

СУСПІЛЬНИЙ СЕКТОР В УМОВАХ ІННОВАТИЗАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N. M. Kraus

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

S. M. Holubka

Dr. Sc. (Economics), Professor,Specialist of the Ministry of Finance of Ukraine

K. M. Kraus

Cand. Sc. (Economics), Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

SOCIAL SECTOR IN CONDITIONS OF INNOVATION AND DIGITALIZATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.8

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

N. N. Іgnatenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

AREAS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.9

V. Zalizko

Doctor of Economics, Professor of the Department of Enterprise Economics, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

M. Romashchuk

applicant of the second (master's) level of higher educationUniversity of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-ACTIVE ENTERPRISES OF UKRAINE: MODERN STATUS AND FORECAST

В. Д. Залізко

доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

М. Б. Ромащук

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Україна

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.10

В. С. Антоненко

д. г. н., професор, завідувач кафедри міжнародного туризму,Київський університет культури

Х. В. Плецан

к. н. з держ.упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв

В. О. Хуткий

аспірант, Київський університет культури

СУЧАСНІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА РИНКАХ ХАЛЯЛЬНИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ХАЛЯЛЬ-ТУРИЗМУ

Volodymyr Antonenko

Doctor of Geographics, Professor, Head of the Department of International Tourism, Kiev University of Culture

Khrystyna Pletsan

PhD of Science in State Administration, associate professor, assistant professor of the Department of hotel-restaurant and tourist business,Kiev National University of Culture and Arts

Volodymyr Khutkyy

postgraduate student, Kyiv University of Culture

MODERN GLOBALIZATION PROCESSES ON THE MARKETS OF HALAL GOODS AND SERVICES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL HALAL–TURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.11

Р. О. Толпежніков

д. е. н., доцент, декан економіко-правого факультету,Маріупольський державний університет

Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Донецький державний університет управління

А. Г. Третьяков

магістр, Донецький державний університет управління

МІЖНАРОДНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

R. O. Tolpezhnikov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of Faculty of Law and Economics, Mariupol State University

T. G. Tolpezhnikova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic and Innovation Activities,Donetsk State University of Management

A. G. Tretyakov

Master student, Donetsk State University of Management

INTERNATIONAL APPROACHES TO IMPROVEMENT OF SOLVENCY OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.12

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. O. Marmul

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

POSSIBILITIES OF USING FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING AND REGULATING THE DEVELOPMENT OF RECREATIONAL ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.13

В. А. Фостолович

Доктор філософії, кандидат с.-г. н, доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

КЛАСТЕРИ, ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Valentyna Fostolovych

Dr. PhD, assistant professor of accounting and taxation sectors of the economy of the Faculty of Accounting and Auditing of Vinnytsia National Agrarian University

CLUSTERS AS AN EFFECTIVE MODEL OF MODERN BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.14

В. В. Гуменюк

доктор економічних наук, професор кафедри туризму,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ

V. Humeniuk

Doctor of Science in Economics, Professor of Tourism Department,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine

ECONOMIC SECURITY OF RESORT AND RECREATIONAL TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.15

О. І. Дацій

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом

С. П. Азізов

д. е. н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування Міжрегіональної академії управління персоналом

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Oleksandr Datsii

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional Academy of Personnel Management

Sizak Azizov

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of Accounting and Taxation of the Interregional Academy of Personnel Management

METHODICAL APPROACHES TO THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF PROCESSES OF IMPLEMENTATION AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.30

О. І. Бабчинська

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування,Вінницький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету, м. Вінниця

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. I. Babchinska

PhD., Associate Professor of Department of Management and Administration,Vinnytsia Trade and Economy Institute of Kyiv National Trade and Economy University, Vinnytsia

KEY ASPECTS OF THE MODERN PARADIGM MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.31

О. В. Кривда

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

С. О. Кириченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

В. П. Дубенець

магістр факультету менеджменту та маркетингу,НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Kryvda

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

S. O. Kyrychenko

Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

V. Dubenets'

master 1 years of study, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

CONCEPTUAL BASES OF STRATEGIC MANAGEMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.32

І. М. Палка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингуТернопільського національного економічного університету

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. M. Palka

PhD in Economics, Associate Professor, Department of MarketingTernopil National Economic University

THE ROLE OF MARKETING IN MODERN CONDITIONS OF BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.33

В. В. Самойленко

к. е. н., доцентХарківського національного економічного університету ім.С.Кузнеця, м.Харків, Україна

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ

Victoria Samoilenko

Ph.D., Associate Professor of S.Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkov, Ukraine

ENHANCEMENT OF PERSONNEL QUALIFICATION BY THE EXAMPLE OF THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34

К. П. Штепенко

старший викладач кафедри фінансів і банківської справиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

О. Ю. Забураєва

студентка кафедри фінансів і банківської справиПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ ТА ПЕРЕДУМОВИ НЕОБХІДНОСТІ ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ

K. P. Shtepenko

Senior Lecturer of the Department of Finance and Banking of the Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

O. Yu. Zaburaeva

student of the Department of Finance and Banking of the Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

ANALYSIS OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF UKRAINE AND THE PRECIPITATIONS OF NECESSITY OF THEIR ATTRACTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.35

Л. Д. Павленко

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхуванняНавчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського Державного університету, м. Суми

Д. Ю. Шкромада

студент, Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»Сумського Державного університету, м. Суми

К. О. Соколенко

аспірант, Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС»Сумського Державного університету, м. Суми

КЛАСИФІКАЦІЙНА СИСТЕМА ФАКТОРІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

L. D. Pavlenko

Ph.D. in Economics, Assistant, Department of Finance, Banking and Insurance of Academic and Research Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State University, Sumy

D. Yu. Shkromada

Student, Banking and Insurance of Academic and Research Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State University, Sumy

K. Sokolenko

Graduate student, Banking and Insurance of Academic and Research Institute of Business Technologies «UAB» of Sumy State University, Sumy

CLASSIFICATION SYSTEM OF FACTORS OF PROVIDING OF THE BANK FINANCIAL STABILITY IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.36

В. П. Биховченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. Л. Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ГЕНДЕРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

V. P. Bykhovchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance them. L. L. Taragul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

GENDER BUDGETING AT LOCAL LEVEL AS INSTRUMENT OF INCREASE OF EFFICIENCY OF THE USE OF BUDGETARY FACILITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.37

Л. О. Бобко

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

А. В. Мазяр

магістр кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

L. O. Bobko

Сandidate of Science (Pedagogical),associate professor of the Department Economic and Management,Ivan Franko National University of Lviv

А. W. Mazjar

Master's Degree, Department of Economics and Management,Ivan Franko National University of Lviv

PROBLEMS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINIAN BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.38

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

Д. Є. Солодков

студент 2-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені МихайлаОстроградського

К. А. Циган

студентка 5-го курсуКременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

АДАПТОВАНА КОМПЛЕКСНА МЕТОДИКА ОЦІНКИ СТАРТАП-ЕКОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

R. Tsygan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

D. Solodkov

Student of the second course Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

K. Tsygan

Student of the fifth course Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

COMPREHENSIVE ASSESSMENT METHOD OF START-ECOSYSTEM, ADAPTED FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.39

Ю. В. Грудцина

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин,Інститут управління, економіки та природокористуванняТаврійського національного університету імені В.І.Вернадського

ПРЕМІЇ З ЯКОСТІ ЯК МЕТОД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Yuliia Grudtsyna

PhD, Associate Professor,Department of management and international economic relationsEducational and scientific institute of management, economics and natural resourcesTaurida National V. I. Vernadsky University

QUALITY AWARDS AS A METHOD OF STATE REGULATION OF PRODUCT QUALITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.40

Ю. В. Понура

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри податкової політики,Університет державної фіскальної служби України

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Y. V. Ponura

Candidate of Science (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tax Policy, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORGANIZATION OF TAX ADVISORY IN THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM: THEORETICAL AND METHODICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.41

В. В. Скриль

кандидат економічних наук, доцент,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Т. О. Бережецька

студентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ МІСТА ПОЛТАВИ

Vitaliia Viacheslavivna Skryl

Ph.D. in Economics, Associate Professor,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

Tetiana Oleksandrivna Berezhetska

student,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

EFFICIENCY OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF ELECTRIC TRANSPORT OF POLTAVA CITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.42

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

L. Koval

Candidate of Economic Sciences, associate professorAssociate Professor of the Accounting Department, Vinnytisa National Agrarian University, Vinnytsia

ACCOUNTING POLICY IN MANAGEMENT ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.43

О. О. Кизенко

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОНЦЕПТ ПОЄДНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ

O. Kyzenko

PhD, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

MANAGEMENT TECHNOLOGIES COMBINATION CONCEPT AS A STRATEGIC CONTROLLING RESULT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.44

В. І. Пілявський

к. е. н., докторант, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

V. I. Piliavskyi

Candidate of Economic Sciences, Doctoral Student,International University of Business and Law, Rherson

INNOVATIVE COMPONENT OF POTENTIAL OF AGRICULTURAL PRODUCTION ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.45

Г. Г. Маліцька

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Н. Я. Кутаренко

кандидат економічних наук, асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

H. H. Malitska

researcher of enterprise economics and human resources management department, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

N. Ya. Kutarenko

сandidate of Economic Sciences, assistant of enterprise economics and human resources management department, Yurii Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi

INDUSTRIAL ESPIONAGE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRIME

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.46

О. В. Самотоєнкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

E. V. Samotoenkova

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of Statistics,Odessa National Economics University, Odessa

AN INVESTMENT ACTIVITY OF UKRAINE: TRENDS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.47

І. М. Горбась

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. С. Ліннік

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СИСТЕМИ GERT

I. Horbas’

PhD in Economics, Associate Professor, Management of Innovation and Investment Activity Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Linnik

Student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STOCHASTIC MODELING OF AN ENTERPRISE ORGANIZATIONAL DESIGN PROCESSES WITH THE USE OF GERT-SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.48

В. А. Сливенко

к. і. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

А. І. Долгієр

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

К. А. Хрулькова

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ГАСТРОТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

V. A. Slivenko

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Dnipropetrovsk National University Oles Gonchar, Dnipro

A. I. Dolghier

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

K. A. Khrulkova

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

WAYS OF ACTIVATION OF DOMESTIC GASTROTURIZM ON THE INTERNATIONAL TOURIST MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.49

К. В. Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

А. В. Приходько

студентка економічного факультету, КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

K. V. Kovalska

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

A. V. Prykhodko

student of the Faculty of Economics, Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF A BALANCED SCORECARD FOR IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY OF AN INNOVATIVE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.50

О. І. Данилюк

кандидат економічних наук, ст. викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи, факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

O. I. Danyliuk

PhD in Economics, senior professor of social pedagogy and social work, faculty of correctional and social pedagogy and psychology, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university, Kamyanets-Podilsky

SOCIAL PROTECTION OF POPULATION AND FINANCIAL MECHANISM OF ITS REALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.51

О. Ю. Дячек

к. е. н., доцент кафедри математичних методів в економіці,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

О. Р. Бутков

студент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

РОЛЬ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

O. Y. Diachek

Ph.D. in Economics Associate Professor at the Department of Mathematical Methods in Economics,V.N. Karazin Kharkiv National University

O. R. Butkov

Student at the Department of Finance and Credit,V.N. Karazin Kharkiv National University

THE ROLE OF MODERN INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.52

О. А. Соболєва-Терещенко

к. е. н., доцент, кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

В. О. Антонова

студентка кафедри фінансів та економікиКиївського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ПРОГРАМ ЛОЯЛЬНОСТІ ПОКУПЦІВ

Olena Sobolieva-Tereshchenko

Ph.D. Senior Lecturer of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko University, Kyiv, Ukraine

Viktoriia Antonova

Student of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko University, Kyiv, Ukraine

EFFICIENCY EVALUATION MARKETING ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.53

П. А. Швець

к. е. н., с. н. с., провідний науковий співробітник,Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, м. Київ

Р. Б. Бабич

к. е. н., с. н. с., доцент кафедри економічної теорії,Національний авіаційний університет, м. Київ

ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ НА РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ: ФАКТОРИ, ЧИННИКИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ

P. A. Shvets

Ph.D., senior researcher, leading researcher Ptoukha Institute for demography and social studies of the National academy of Ukraine, Kyiv

R. B. Babych

Ph.D., leading researcher, Associate professor of economics, National aviation university, Kyiv

COST OF LABOR IN THE LABOR MARKET OF UKRAINE: FACTORS AND TRENDS OF FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.54

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ БАНКУ В УМОВАХ ВЗАЄМОДІЇ З ЧИННИКАМИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

H. M. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor of finance and banking, State High Education Establishment “Banking University”, Cherkasy Educational and Scientific Institute

STRATEGIC ANALYSIS AND DEVELOPMENT PLANNING OF BANK IN CONDITIONS OF COOPERATION AND FACTORS OF THE ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.55

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СИМПТОМАТИЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ

I. V. Kryvovyazyuk

Candidate of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

SYMPTOMATIC DIAGNOSTICS OF THE ENTERPRISE: THE ESSENCE OF FILLING AND THE PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.56

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та державного управління,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри транспортного менеджменту і логістики,Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

А. І. Терефюк

магістрант, кафедра менеджменту та державного управління,Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ЗАХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ І СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. V. Amelnitskaya

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of Transport Management and Logistics, Priazovsky State Technical University, Mariupol

A. I. Terefiuk

magistrant of the department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

MEASURES ON THE FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF EVALUATION AND STIMULATION OF PERSONNEL ON THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.57

І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

К. Л. Яворська

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

I. Prychepa

Ph. D (Econ.), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics Enterprise and Production Management, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

K. Yavorska

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

FORMATION MOTIVATIONAL MECHANISM OF STIMULATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER THE MODERN CONDITIONS OF ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.58

М. В. Максімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

M. V. Maksimova

PhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Finance Department,S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM IN THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.59

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

МІЖНАРОДНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ: СВІТОВІ ТРЕНДИ ТА ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine

INTERNATIONAL INTELLECTUAL MIGRATION: WORLD TRENDS AND PROBLEMS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.60

О. Ф. Ярмолюк

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ (IFRS) 16 «ОРЕНДА»

О. F. Yarmoliuk

Cand. Sc. (Economics), associate professor, Department of Accounting, Taxation and Audit DepartmentZhytomyr National Agroecological University, Ukraine

FEATURES OF THE AGRICULTURAL LANDS LEASE ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF IFRS 16 "LEASES" APPLICATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.61

С. Г. Турчіна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Л. О. Дашутіна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТА СВІТОВИХ РИНКАХ

Svitlana Turchina

PhD in Economics, Professor Associate,Sumy National Agrarian University, Sumy

Lyudmila Dashutina

PhD in Economics, Professor Associate,Sumy National Agrarian University, Sumy

THE PRIORITY DIRECTIONS OF STRENGTHENING THE COMPETITIVE POSITIONS OF UKRAINE IN THE EUROPEAN AND WORLD MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.62

Ю. М. Заволока

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

М. В. Сідненко

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин, адміністрування та мовної підготовки, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

А. В. Івко

старший викладач кафедри економічного проектування та соціальної роботи, Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», м. Кременчук

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Yu. M. Zavoloka

PhD in Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

M. V. Sidnenko

Senior Lecturer of the Department of International Economic Relations, Administration and Language Training, Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University, Kremenchuk

A. V. Ivko

Senior Lecturer of the Department of Economic Design and Social Work, Kremenchuk

PROBLEMS AND PROSPECTIVES OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.63

І. В. Вороненко

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України

БЮДЖЕТНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ОРГАНАМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗАДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

BUDGET ASSIGNMENTS TO STATE AUTHORITIES IN THE FIELD OF INFORMATION SPACE FOR THE GROWTH OF THE UKRAINIAN ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.64

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

НЕСПОСТЕРЕЖУВАНІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТУ У ВІТЧИЗНЯНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

V. M. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

G. S. Kukel

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance, banking and insurance Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsia

UNOBSERVABLE ECONOMIC PROCESSES ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTUAL MODEL OF THE USE OF SOIL FERTILITY IN DOMESTIC AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.65

І. В. Кучерук

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

С. М. Кір’ян

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

А. О. Козинець

старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткуванняПриватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ: ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ

I. Kucheruk

Cand. Sc. (Economics), associate professor of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"

S. Kirian

Cand. Sc. (Economics), associate professor of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"

A. Kozynets

Senior Lecturer of the department of finance, accounting and taxationPrivate institution of higher education "European university"

ALGORITHM OF REGISTRATION AND MANAGEMENT OF ACCOUNTING OF INDIVIDUAL ENTREPRENEUR: PROCEDURE AND ITS FEATURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.66

С. Я. Касян

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та маркетингу,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Г. Т. Куроян

студент кафедри економічної теорії та маркетингу,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

МАРКЕТИНГОВЕ ІННОВАЦІЙНЕ І ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

S. Ya. Kasian

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economy Theory and Marketing, Oles Honchar Dnipro National University

G. T. Kuroyan

student of the Department of Economy Theory and Marketing, Oles Honchar Dnipro National University

THE MARKETING INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT EDUCATION ONLINE IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.67

В. Ю. Халіна

канд. екон. наук, доцентХарківського національного університету будівництва та архітектури

В. С. Бугай

канд. техн. наук, доцентХарківського національного університету будівництва та архітектури

МЕХАНІЗМ АДАПТИВНОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ НА ЗАСАДАХ СЕСТЕЙНОВОСТІ

V. Khalina

PhD in Economics, Associate professor of the Kharkov National Universityof Civil Engineering and Architecture

V. Bugai

Ph.D. in Engineering, Associate professor of the Kharkov National Universityof Civil Engineering and Architecture

MECHANISM OF ADAPTIVE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS ON THE BASIS OF SUSTAINABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.68

О. О. Шеремет

к. е. н., доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАТФОРМИ ФОРСАЙТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РИНКОВИХ СТРАТЕГІЙ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

O. Sheremet

Ph.D in Economics, Associate Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Economics and Management of the National University of Food Technologies

IMPLEMENTATION OF THE FORESIGHT PLATFORM IN THE PROVISION AND EXECUTION OF MARKET STRATEGIES IN THE FOOD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.69

О. В. Томчук

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса

ПОВЕДІНКОВИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ

O. V. Tomchuk

PhD in economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Donetsk National University after Vasyl’ Stus

BEHAVIORAL ASPECT OF SHAPING HUMAN POTENTIAL OF AREA DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.150

В. В. Кривіцька

студентка, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Л. М. Несен

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки,Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

V. V. Kryvitska

student, Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

L. M. Nesen

Ph. D., Associate Professor of Management, Marketing and Economics Department,Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

INTEGRAL ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE ALTERNATIVE WATER SUPPLY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.151

В. В. Жарнікова

аспірант кафедри обліку і оподаткуванняКиївського національного торгівельно-економічного університету, Україна

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІІ РОЗВИТКУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Valeria Zharnikova

Postgraduate Student, Department of Accounting and TaxationKyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

GLOBAL TRENDS AND MODERN REALITIES DEVELOPMENT OF RETAIL TRADE IN THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.152

Т. О. Яценко

студентка кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. А. Свистун

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОЦЕСИ ТА МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ У СИСТЕМІ ЗАВДАНЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. O. Yatsenko

student of the Department of Finance and Banking of the Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

L. A. Svistun

Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor of the Department of Finance and Banking of the Poltava National Technical University Yuri Kondratyuk, Poltava

PROCESSES AND METHODS FOR COST OPTIMIZATION IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE MANAGEMENT TASKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.153

Г. Б. Січиокно

здобувач кафедри управління фінансово-економічною безпекою,ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРУДОРЕСУРСНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

G. Sichiokno

Ph.D. Student of the financial and economic security management department,“KROK” University

CONCEPTUAL APPROACH TO ENSURING LABOR SECURITY AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»