Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.5

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.1

Yu. Safonov

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

V. Borshch

PhD in Economics, Associate Professor,Odessa national I. I. Mechnikov University

ECONOMIC CONSEQUENCES OF COVID-19 AND THE CONCEPTS OF THEIR OVERCOMING

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

В. І. Борщ

к. е. н., доцент,Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ COVID-19 ТА КОНЦЕПТИ ПОДОЛАННЯ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.2

В. В. Рисін

д. е. н., професор кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка»

О. Ю. Корначук

студентка, Національний університет «Львівська політехніка»

РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ БАНКІВ ДО СХЕМ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ

V. Rysin

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Finance,Lviv Polytechnic National University

O. Cornachuk

Student, Lviv Polytechnic National University

RISKS OF INVOLVEMENT BANKS TO MONEY LAUNDERING SCHEMES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.3

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, м. Переяслав

І. А. Романюк

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Іhnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav

I. Romaniuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of Department of Marketing and Mediacommunications, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

INFORMATION SUPPORT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF FARMS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.4

Н. Г. Виговська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

С. М. Дячек

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет «Житомирська політехніка»

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

N. Vyhovska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State University

S. Diachek

PhD in Economics, Assistant Professor, Assistant Professor of the Department of Finance and Credit, Zhytomyr Polytechnic State University

FINANCIAL SECURITY OF CORPORATE STRUCTURES: THEORETICALFOUNDATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.5

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

А. Ю. Рамський

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТАМИ ЕКОСИСТЕМИ ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ПРОБЛЕМИ, РИЗИКИ, МОЖЛИВОСТІ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

А. Ramskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics,Senior Lecturer of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

PROJECT ACTIVITY OF ECOSYSTEM INSTITUTES OF INNOVATION AND BUSINESS UNIVERSITY: PROBLEMS, RISKS, OPPORTUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.6

А. М. Штангрет

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарства

М. М. Караїм

к. е. н., асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і оподаткування,Українська академія друкарства

І. А. Штангрет

студент, Українська академія друкарства

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПІДПРИЄМСТВА: БЕЗПЕКОВІ ЗАСАДИ

A. Shtangret

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Financial and Economic Security,Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

M. Karaym

PhD in Economics,Assistant of the Department of Financial and Economic Security,Accounting and Taxation, Ukrainian Academy of Printing

I. Shtangret

student, Ukrainian Academy of Printing

INTENSIFICATION OF MANAGEMENT OF ECONOMIC BEHAVIOR OF THE ENTERPRISE: SAFETY PRINCIPLES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.7

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, професор кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом, Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, Польща

Л. Д. Лозінська

аспірант, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Ю. О. Галімук

головний експерт відділу ринків, Антимонопольний комітет України

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЗМІН: СУТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

K. Vaskivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University, Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, Poland

L. Lozinska

Postgraduate Student, Department of Accounting and Audit ,State Pedagogical University "Vasyl Stefanyk Precarpathian National University"

Ju. Galimuk

chief expert department of markets, Antimonopoly Committee of Ukraine

THE ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL IN THE FACE OF CHANGE: THE ESSENCE AND CHARACTERISTICS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.8

Л. О. Бакаєв

д. е. н., професор, Державний університет інфраструктури та технологій

І. Г. Бакаєва

к. е. н., професор, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

АНАЛІЗ ПОСТІЙНИХ РИНКОВИХ ЧАСТОК ТОВАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

L. Bakaiev

Doctor of Economic Sciences, Professor, State University of Infrastructure and Technologies

I. Bakaieva

PhD in Economics, Professor., V.I. Vernadsky Taurida national University

CONSTANT MARKET SHARE ANALYSIS OF UKRAINE’S COMMODITY EXPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.9

А. М. Танасійчук

д. е. н., професор кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

С. О. Сіренко

к. т. н., доцент кафедри товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

О. Є. Громова

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця, Україна

ЗАСОБИ ПРОСУВАННЯ БРЕНДУ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ

A. Tanasychuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Marketing and Advertisingt, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

S. Sirenko

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Commodity Science, Expertise and Trade Entrepreneurship Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

O. Hromova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertisingt, Vinnytsa Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia, Ukraine

MEANS OF BRAND PROMOTION IN RECESSION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.10

М. В. Ситницький

д. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

К. В. Розбейко

студент другого року магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ДО ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ GAP-АНАЛІЗУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІТ ПІДПРИЄМСТВ

M. Sitnicki

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Management of Innovation and Investment activities DepartmentTaras Svevchenko National University of Kyiv, Kyiv

K. Rozbeiko

Student on second year of master’s degree, Taras Svevchenko National University of Kyiv, Kyiv

DEVELOPING METHODICAL APPROACH TO THE VISUALIZATION OF THE RESULTS OF THE GAP ANALYSIS OF THE STRATEGIC MANAGEMENT OF IT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.11

O. Kuzmenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, Ukraine

N. Pilina

Postgraduate student, Department of Economic Cybernetics, Sumy State University

R. Pilin

Postgraduate student, Department of Economic Cybernetics, Sumy State University, Ukraine

TRENDS OF FRAUD OPERATIONS ON THE BANKING MARKET AND APPROACHES OF CYBERSECURITY AS-SESSMENT

О. В. Кузьменко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Н. В. Піліна

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

Р. В. Пілін

аспірант кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет

ТЕНДЕНЦІЇ ШАХРАЙСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ ТА ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КІБЕРБЕЗПЕКИ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.12

Б. І. Пшик

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Львівський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

РОЛЬ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

B. Pshyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Banking and Insurance, Lviv educational-scientific institute of the Banking University

THE ROLE OF FISCAL SPACE IN ENSURING INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE REGION: THEORETICAL ASPECT OF RESEARCH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.13

Г. М. Тарасюк

д. е. н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

А. О. Чагайда

к. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

О. М. Тищенко

старший викладач кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ ПОВНОЦІННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ НА ШВИДКЕ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

H. Tarasiuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Business and Services, Zhytomyr Polytechnic State University, (Zhytomyr), Ukraine

A. Chahaida

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business,Zhytomyr Polytechnic State University, (Zhytomyr), Ukraine

O. Tyshchenko

Senior Lecturer of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technologies, (Kyiv), Ukraine

THE IMPACT OF THE FULL RECOVERY OF THE HOSPITALITY INDUSTRY ON THE RAPID OVERCOMING OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.14

Л. П. Рогатіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологій

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту , Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

Є. Г. Андрющенко

аспірант, Одеська академія харчових технологій

В. В. Білан

аспірант, Одеська академія харчових технологій

ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: МІКРО-, МЕЗО-, МАКРОРІВНІ

L. Rogatina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies,Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

Ye. Andriushchenko

Postgraduate student, Odessa Academy of Food Technologies

V. Bilan

Postgraduate student, Odessa Academy of Food Technologies

INVESTMENT COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY: MICRO-, MESO-, MACRO-LEVELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.15

О. І. Карий

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій,Національний університет «Львівська політехніка»

Н. Ю. Глинський

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД З МЕТОЮ ВИКОРИСТАННЯ ЇХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Karyy

Doctor of Economic Sciences,Professor, Head of the Department of Management of Organization,Lviv Polytechnic National University

N. Hlynskyy

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics,Lviv Polytechnic National University

MUTUAL EFFORTS OF TERRITORIAL COMMUNITIES FOR THE PURPOSE OF USING THEIR TOURISM AND RECREATIONAL POTENTIAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.16

В. Л. Андрущенко

д. е. н., професор кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Т. В. Тучак

к. е. н., доцент, доцент кафедри податкової політики, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ПАНДЕМІЇ НА ЗАХОДІ

V. Andrushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of tax police, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

T. Tuchak

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of tax police, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

FISCAL MEASURES TO CONTTRADICT THE PANDEMIC IN THE WEST

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.17

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу,Державна установа «Інститут економіки природокористуваннята сталого розвитку Національної академії наук України»

СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist,Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economicsand sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF ECOSYSTEM ASSETS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.18

В. Ю. Гордополов

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту,Київський національний торговельно-економічний університет

Н. В. Гордополова

к. е. н., доцент, викладач економічних дисциплін, Торговельно-економічний коледжКиївського національного торговельно-економічного університету

САНАЦІЙНИЙ АУДИТ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

V. Нordopolov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Analysis and Audit, Kyiv National University of Trade and Economics

N. Hordopolova

PhD in Economics, Associate Professor, the Lecturer of Economic Disciplines, College of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

REHABILITATION AUDIT AS A MEANS OF PREVENTING BANKRUPTCY OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.19

О. В. Гуріна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

Н. О. Корнєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та обліку, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, Україна

ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНКЛЮЗИВНОГО ХАРАКТЕРУ

O. Hurina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

N. Kornіeva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate professor at the Department of Finance and Accounting, V.O. Sukhomlynsky Mykolaiv National University, Mykolaiv, Ukraine

THE FINANCIAL MODEL OF DEVELOPMENT OF INCLUSIVE SOCIAL PROTECTION SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.20

В. Я. Нусінов

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

Л. А. Буркова

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет»

КІЛЬКІСНА ТА ЯКІСНА ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ ПРИМУСОВОЇ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

V. Nusinov

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

L. Burkova

PhD in Economics,Senior Lecturer of the Chair of Accounting, Taxation, Public Governance and Administration,Kryvyi Rih National University

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF FORCED LIQUIDATION OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.21

В. А. Романенко

д. е. н, професор, професор,Київський національний торговельно-економічний університет

Л. В. Лебедева

к. е. н, доцент, доцент,Київський національний торговельно-економічний університет

КОНЦЕНТРАЦІЯ (ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) І ДЕКОНЦЕНТРАЦІЯ (ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ) В ПРОМИСЛОВОСТІ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, НАСЛІДКИ

V. Romanenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

L. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor,Kyiv National University of Trade and Economics

CONCENTRATION (CENTRALIZATION) AND DECONCENTRATION (DECENTRALIZATION) IN INDUSTRY: HISTORY, MODERNITY, CONSEQUENCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.22

О. У. Безчасний

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Державний університет інфраструктури та технологій

С. М. Трапаідзе

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ

A. Bezchasnyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, State University of Infrastructure and Technologies

S. Trapaidze

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

REGIONAL FEATURES OF AGRICULTURAL PRODUCTION DEVELOPMENT MANAGEMENT USING MARKETING STRATEGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.23

А. Г. Семенов

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДІАГНОСТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ІНДИКАТОРАМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

A. Semenov

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of Enterprise Economics Department, Classic Private University, Zaporizhzhia

DIAGNOSIS OF STRATEGIC COMPETITIVENESS BY INDICATORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.50

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту,Академія праці, соціальних відносин і туризму, Київ

А. А. Коваль

к. е. н., доцент, Державний університет фіскальної служби України,Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи, Ірпінь

УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ЛОГІСТИКОЮ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

T. Kharchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

A. Коval

PhD in Economics, Associate Professor, University of State Fiscal Service of Ukraine, Educational Research Institute of Finance and Banking

E-LOGISTICS MANAGEMENT IN THE TOURIST BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.51

О. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

А. М. Ковальчук

старший викладач кафедри економіки, Національний авіаційний університет, м. Київ

Ю. О. Мацаєнко

студентка, Національний авіаційний університет, м. Київ

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. Vovk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Air Transport Economics, National Aviation University, Kyiv

A. Kovalchuk

Senior Lecturer, Department of Air Transport Economics, National Aviation University, Kyiv

Yu. Matsaienko

student, National Aviation University, Kyiv

DIAGNOSTICS OF THE EFFECTIVENESS OF THE PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM OF AN AIR NAVIGATION ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.52

О. Л. Гура

к. е. н., доцент, Одеський фінансово-економічний коледжКиївського національного торговельно-економічного університету

О. О. Крижановський

студент, Одеський фінансово-економічний коледжКиївського національного торговельно-економічного університету

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

O. Gura

PhD in Economics, Odessa Financial and Economic College ofKyiv National University of Trade and Economics

A. Krizhanovsky

Student, Odessa College of Finance and EconomicsKyiv National University of Trade and Economics

PROBLEMS AND PROSPECTS OF FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.53

К. М. Роменська

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

K. Romenska

PhD in Economics, Associate Professor of Department of state, local and corporate finance,University of Customs and Finance, Dnipro

GENDER-ORIENTED BUDGETING IN THE CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT OF BUDGET PROCESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.54

Л. С. Борданова

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

Н. В. Рощина

к. е. н., доцент,Національний технічний університет України «КПІ ім. І. Сікорського»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ

L. Bordanova

PhD in Economics, associate professor of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

N. Roshchina

PhD in Economics of National technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF STAFF IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.55

Н. П. Струк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД І МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

N. Struk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES AND LOCAL TAXATION: RELATIONSHIP AND INTERPLAY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.56

Л. В. Костюченко

к. е. н., доцент., доцент кафедри логістики,Національний авіаційний університет, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Kostiuchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Logistics Department,National Aviation University

THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE LOGISTIC ACTIVITY STRATEGIC ANALYSE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.57

V. Маkarova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate professor at Marketing and logistics Department, Sumy National Agrarian University

You Hanwei

Master’s student, Marketing and logistics Department,Sumy National Agrarian University

THE FEATURES OF MARKETING ACTIVITY OF THE CHINA'S SNACK FOOD COMPANIES

В. В. Макарова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

Ю. Ханвей

студент - магістрат, кафедра маркетингу та логістики,Сумський національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИКІВ СНЕКІВ КИТАЮ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.58

І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет

О. Г. Ратушняк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту,Вінницький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В МЕЖАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ З УКРАЇНОЮ

І. Prychepa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Enterprise and Production Management,Vinnytsia National Technical University

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Marketing and Economics,Vinnytsia National Technical University

О. Ratushnyak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Enterprise and Production Management,Vinnytsia National Technical University

EUROPEAN UNION INVESTMENT POLICY IN THE CONTEXT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS WITH UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.59

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор,професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. Sierikov

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

ECONOMIC AND MATHEMATICAL RATIONALE OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.60

І. І. Боришкевич

к. е. н., асистент кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

О. І. Жук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

І. І. П’ятничук

к. е. н., доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування,ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ОСОБИСТОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

I. Boryshkevych

PhD in Economics, Assistant of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

O. Zhuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

I. Piatnychuk

PhD in Economics, Associate Professor of Management and Business Administration, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

USING BASIC TIME MANAGEMENT TOOLS TO INCREASE PERSONAL EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.61

Н. О. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

FEATURES OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF CONSTRUCTION COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.62

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

S. Samaichuk

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Restaurant and Hotel and Tourism Business, Kherson State Agrarian University, Kherson

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF DAIRY LIVESTOCK IN KHERSON

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.63

Н. І. Цегельник

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університет

Т. С. Гайдучок

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту,Поліський національний університету

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ПОДАЛЬШИМ ВІДОБРАЖЕННЯМ У ФОРМАХ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

N. Tsegelnik

PhD in Economics, art. teacher of the Chair of Accounting, Taxation and Audit,Polissya National University, Zhitomir

T. Haiduchok

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting, Taxation and Audit, Polissya National University, Zhitomir

FORMATION OF ACCOUNTING INFORMATION WITH FURTHER REPRESENTATION IN THE REPORTING FORMS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.64

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

Н. Г. Кирилаха

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформатики та вищої математики

Д. Є. Солодков

студент 3-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ КАДРАМИ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and FinanceKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

N. Kyrylakha

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Assosiate Professor, Department of Informatics and Higher MathematicsKremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

D. Solodkov

Student of the second course Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE STAFF MANAGING METHOD IN THE CONDITIONS OF THE PROJECT WORK WITHIN THE USAGE OF BIG DATA TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.65

Н. Г. Карпенко

к. е. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ – ВИЗНАННЯ, ЗАХИСТ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

N. Karpenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Accounting and economic control, Poltava state agrarian academyPoltava, Ukraine

TRADE SECRET – RECOGNITION, PROTECTION, RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.66

L. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

N. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

M. Politylo

PhD in Economics, Associate Professor of Finance Department, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

BANKS’ SHORT-TERM LIQUIDITY COVERAGE RATIO (LCR) AND ITS IMPACT ON THE BANKING LIQUIDITY MANAGEMENT

Л. П. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Н. В. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

М. П. Політило

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

НОРМАТИВ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ (LCR ) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКОЮ ЛІКВІДНІСТЮ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.67

О. П. Голота

к. е. н., доцент, докторант,Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ПІДСИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

O. Holota

PhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukrainenamed after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

REGULATORY AND LEGAL FRAMEWORK AS A SUBSYSTEM OF THE ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.68

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та державного управління, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри транспортного менеджменту і логістики, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь

І. Р. Грецька

магістрант, кафедра управління та фінансово-економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

О. Ю. Сорока

магістрант, кафедра управління та фінансово-економічної безпеки, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management and public administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. Amelnitskaya

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of Transport Management and Logistics, Priazovsky State Technical University, Mariupol

I. Gretska

Master's student, Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. Soroka

Master's student, Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

LOGISTICS ACTIVITY MANAGEMENT OF ENERGY SUPPLY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.69

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF RURAL GREEN TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.70

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗРУШЕНЬ

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

THE FUNDAMENTAL PROBLEMS OF COST AND ECONOMIC RESULTS ACCOUNTING IN THE CONDITIONS OF MODERN CIVILIZATION MOVEMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.71

M. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, University of the State Fiscal Service of Ukraine

S. Bohdan

Head of the Internal Audit Department, Assistant of the Department of Management Accounting, Business Analytics and Statistics, University of the State Fiscal Service of Ukraine

RISK MANAGEMENT TOOLS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCIAL CONTROL

М. О. Скорик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Університет державної фіскальної служби України

С. В. Богдан

начальник відділу внутрішнього аудиту, асистент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики,Університет державної фіскальної служби України

ІНСТРУМЕНТИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.72

У. Є. Письменна

к. е. н., с.н.с., старший викладач,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РЕПЕРНІ ТОЧКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАЛОСТІ

U. Pysmenna

PhD in Economics, SI “Institute of Economics and Forecasting, NAS of Ukraine”,NTUU «Ihor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

REFERENCE POINTS IN UKRAINE'S ENERGY POLICY ON THE WAY TO ENERGY SUSTAINABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.73

В. М. Никончук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука»

АКТИВІЗАЦІЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

V. Nykonchuk

PhD in Economics, Associate Professor,Private Higher Education Establishment «Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities»

ACTIVATION OF PATENT ACTIVITY AS A DIRECTION OF INCREASING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.74

С. В. Запорожець

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»

О. М. Бартош

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи,Черкаський інститут ДВНЗ «Університету банківської справи»

РОЛЬ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ БАНКОМ

S. Zaporozhets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Finance and Banking State, Cherkasy educational-scientific Institute of the Banking University

O. Bartosh

Senior lecturer of Department of Finance and Banking State,Cherkasy educational-scientific Institute of the Banking University

THE ROLE OF CONTROLLING IN BANK MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.75

В. В. Джинджоян

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності,ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

АНАЛІЗ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ

V. Dzhyndzhoian

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

ANALYSIS OF TOURIST ENTERPRISES OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL FUNCTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.76

О. П. Подра

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

Н. Я. Петришин

к. е. н., доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльностіНаціональний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО СТРАХОВОГО РИНКУ ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

O. Podra

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Management Department,Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

N. Petryshyn

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Foreign Trade and Customs,Lviv Polytechnic National University, Lviv

FEATURES OF THE DOMESTIC INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF INSURANCE ACTIVITY ACTIVATION UNDER CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.77

Г. В. Циганенко

к. е. н., доцент, професор Міжнародної Кадрової Академії,заступник директора з науково-методичної роботи, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

М. А. Місевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М. П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

В. М. Ходаківський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Поліський національний університет, м. Житомир

УПРАВЛІННЯ УДОСКОНАЛЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

H. Tsyhanenko

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of International Staff Academy, Professor of Management and Administration Department, Vice Director of scientific and methodical work of Zhytomyr Institute of the Private joint-stock company "Higher educational establishment "Interregional Academy of Personnel Management", Zhytomyr

M. Mysevych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of management organizations and administration by M. Polishchuk, Polissia National University, Zhytomyr

V. Khodakyvskyy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of economics and business, Polissia National University, Zhytomyr

MANAGEMENT OF MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE PERSONNEL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.78

І. О. Федуняк

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

І. С. Гурська

к. е. н., доцент, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗМУ

І. Feduniak

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

I. Hurska

PhD in Economics, Associate Professor, SS NULES of Ukraine “Berezhany Agrotechnical Institute”

DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION AS A BASIS FOR FOOD SECURITYIN CONDITIONS OF GLOBALISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.79

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ТВАРИННИЦТВОМ

S. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Information Systems and Technologies Department,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

USING OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT OF ANIMAL HUSBANDRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.80

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ya. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

MODERN APPROACHES TO EVALUATE THE LEVEL STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.81

О. І. Сахненко

старший викладач кафедри менеджменту та військового господарства,Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. Sakhnenko

Senior Lecturer at the Department of Management and Military Economy,National Academy of the National Guard of Ukraine, Kharkiv

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.82

А. Г. Абрамова

к. т. н., доцент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій

Ю. А. Мирошник

асистент кафедри готельно-ресторанної справи,Національний університет харчових технологій

ЕКО-ТРЕНД В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ: ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

A. Abramova

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology

Yu. Myroshnyk

assistant of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology

ECO-TREND IN HOSPITALITY: ECONOMIC AND SOCIAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.83

К. Є. Бабенко

к. ф.-м. н., доцент, завідувачка кафедри менеджменту,Українська інженерно- педагогічна академія

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

K. Babenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor,Head of Management Department, Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF COGNITIVE MODELING OF TERRITORIES ECONOMIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.84

В. Г. Балан

к. ф.-м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Д. М. Бабенко

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

V. Balan

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of management of innovation and investment, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

D. Babenko

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

COMPETITIVENESS MANAGEMENT MODEL OF RESEARCH UNIVERSITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.85

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson

STATUS AND FEATURES OF USE OF NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF RURAL AREAS OF THE BLACK SEA REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.86

А. В. Ватульов

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

A. Vatulov

PhD in Economics, Assistant professor at the Department of FinanceKyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

BUDGETARY MECHANISM IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.87

О. С. Іванишина

к. е. н., доцент кафедри податкової політики,Університет державної фіскальної служби України

Л. С. Деміденко

викладач, Ірпінський коледж економіки і права

СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

О. Ivanyshyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tax PolicyUniversity of the State Fiscal Service of Ukraine

L. Demidenko

teacher, Irpin State College of Economics and Law

SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION, ACCOUNTING AND REPORTING: CURRENT STATE AND DIRECTION OF ITS IMPROVEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.88

І. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

Г. С. Кукель

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

В. В. Роледерс

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Вінницький навчально-науковий інститут економікиТернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ РИНКУ

I. Semchuk

PhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

G. Kukel

PhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

V. Roleders

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Vinnуtsia

INTRODUCING NEW APPROACHES TO MANAGING HEALTHCARE FACILITIES IN A MARKET ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.89

С. Л. Литвиненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

Ю. А. Цвик

студентка кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

Т. О. Грицик

студентка кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

О. Л. Гущик

студентка кафедри міжнародної економіки,Національний авіаційний університет

ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПРОДОВЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

S. Lytvynenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics,National Aviation University

Yu. Tsvyk

Student of the Department of International Economics,National Aviation University

T. Hrytsyk

Student of the Department of International Economics,National Aviation University

O. Hushchyk

Student of the Department of International Economics,National Aviation University

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR UKRAINIAN BUSINESS IN CONDITIONS OF PROLONGED QUARANTINE MEASURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.90

І. М. Горбась

к. е. н., доцент,доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

М. А. Федоренко

студентка магістратури,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРОЕКТУВАННЯ КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

I. Нorbas

PhD in Economics, Associate Professor,Department of Innovation and Investment Management,Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Fedorenko

Mаstеr student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

PROJECT MANAGEMENT OF PIQQYBACK TRANSPORTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.91

Ю. О. Єрешко

к. е. н., доцент, Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Е. М. Гафаров

студент, Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

ІНДЕКСОВАНА ОДИНИЦЯ ВАРТОСТІ

Ju. Yereshko

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechniс Institute”

E. Hafarov

student, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechniсl Institute”

INDEXED UNIT OF ACCOUNT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.92

Є. А. Ерфан

к. е. н., доцент, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

М. Т. Заяць

аспірант, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ НА ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ КРАЇНАМИ ЄС ТА УКРАЇНОЮ

E. Erfan

PhD in Economics of the State Higher Education Institution Uzhgorod National University

M. Zayats

Postgraduate student of the State Higher Education Institution Uzhgorod National University

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FREE TRADE ZONE FACTORS ON CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN EU COUNTRIES AND UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.93

О. І. Гринюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

УПРАВЛІННЯ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В КОНТЕКСТІ НОВИХ ВИКЛИКІВ, ЗУМОВЛЕНИХ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19

O. Gryniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

MANAGEMENT OF OIL AND GAS PRODUCTION ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF NEW CHALLENGES CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.94

О. С. Новосьолова

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Херсонський національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛІКВІДНІСТЮ АТ «ОЩАДБАНК»

O. Novosolova

PhD in Economics, Kherson National Technical University

STUDY OF LIQUIDITY MANAGEMENT EFFICIENCY OF JSC “OSCHADBANK”

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.95

Є. С. Палійчук

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії,ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

В. В. Тимко

студентка, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ye. Paliychuk

PhD in Economics, Associate Professor, Uzhhorod National University

V. Timko

student of Uzhhorod National University

THE ESSENCE OF THE ECONOMIC CATEGORY "PERSONNEL MANAGEMENT" IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.96

Я. О. Барибіна

к. е. н., доцент,Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЦИФРОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ЕКОСИСТЕМИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Ya. Barybina

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava University of Economics and Trade

FORMATION OF DIGITAL COMMUNICATION SKILLS OF TOURIST ECOSYSTEM SPECIALISTS IN DIGITALIZATION CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.97

Г. П. Бессонова

доцент, доцент кафедри обліку та аудиту,ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

G. Bessonova

Associate Professor, Associate Professor of accounting and auditingSHEI «Priazovsky State Technical University»

THE ROLE OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL INSTRUMENTS IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC VIOLATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.98

В. І. Глухова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ВИЩУ ОСВІТУ В УКРАЇНІ

V. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor,Head of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk National University of Ostrogradsky, Kremenchuk, Ukraine

FINANCING COSTS AT HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.99

В. О. Дмитрук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. В. Максимець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Львівський національний університет імені Івана Франка

СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ “КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА” ВІДПОВІДНО ДО СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЦІЙ СФЕРІ

V. Dmytruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

Y. Maksymets

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

THE ESSENCE OF THE CATEGORY "ENTERPRISE CAPITAL" ACCORDING TO MODERN RESEARCH IN THIS AREA

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.100

А. М. Орел

к. е. н., старший викладач, докторант кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту,Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ДЖЕРЕЛ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА

A. Orel

PhD in Economics, Senior Lecturer, Doctoral Student of the Department of Organization of Production, Business and Management, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture

SCIENTIFIC AND THEORETICAL PRINCIPLES OF DETERMINING THE SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.101

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОТРЕБА В НЕЗАЛЕЖНОМУ АУДИТІ ТА РОЗВИТОК ЙОГО ТЕОРІЇ: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ БРАКУ ДОВІРИ В СУСПІЛЬСТВІ

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

THE NEED FOR INDEPENDENT AUDIT AND THE DEVELOPMENT OF ITS THEORY: A VIEW THROUGH THE PRISM OF LACK OF TRUST IN SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.102

А. Г. Мельник

к. е. н., приватний підприємець, дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

О. І. Мельник

к. е. н., приватний підприємець, дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

Я. В. Мельник

дослідник кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ВИЗНАЧЕННЯ МІРИ ВПЛИВУ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТУ ДОХОДУ НА РЕАЛЬНИЙ ОБСЯГ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСТОСУВАННЯ АВТОРЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ КОЙКА ТА МОДЕЛІ АДАПТИВНИХ ОЧІКУВАНЬ

A. Melnyk

PhD in Economics, assistant,Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

О. Melnyk

PhD in Economics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Ya. Melnyk

researcher, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

DETERMINING THE DEGREE OF IMPACT AND FORECASTING THE EFFECT OF INCOME ON THE REAL VOLUME OF REGIONAL PRODUCTION USING THE AUTOREGRESSIVE MODEL KOIKA AND THE MODEL OF ADAPTIVE EXPECTATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.103

Д. С. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

D. Butenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economy of enterprise and management, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE THEORIES OF MOTIVATION: A PRACTICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.104

Т. В. Обелець

к. е. н., старший викладач,Національний технічний університет України“Київський політехнічний інститут ім. І.Сікорського”

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

T. Obelets

PhD in Economics, senior lecturerNational Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

CURRENT TRENDS OF LABOR MARKET TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.105

Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту,Вінницький національний аграрний університет

О. І. Черешневий

аспірант, Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University

O. Chereshnevyi

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University

THE INFLUENCE OF THE ECONOMIC AND LEGAL STATUS OF BUDGET

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.106

С. Е. Амонс

к.с.-г.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

О. П. Красняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ І ЙОГО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

S. Аmons

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

О. Krasnyak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Agrarian Business,Vinnitsia National Agrarian University

MARKETING RESEARCH OF THE MARKET AND ITS STRUCTURAL ELEMENTS: THE THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.107

О. О. Любар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Liubar

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF ACCOUNTS PAYABLE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.108

О. Г. Пономаренко

к. е. н, доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю ,Полтавська державна аграрна академія

Н. А. Канцедал

к. е. н., доцент,доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю, Полтавська державна аграрна академія

ЦІЛЬОВЕ ФІНАНСУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ: АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

O. Ponomarenko

Doctor of Philosophy,Associate Professor, State Agrarian Academy in Poltava

N. Kantsedal

Doctor of Philosophy,Associate Professor, State Agrarian Academy in Poltava

TARGET FINANCING OF AGROBUSINESS: ASPECTS OF ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.109

В. Я. Козлова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

СИСТЕМНІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ: НАСЛІДКИ ЗЛИТТЯ

V. Kozlova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of accounting and auditing "Priazovskiy State Technological University"

SYSTEM FUNDAMENTALS OF SOCIAL INSURANCE FUND FINANCING: CONSEQUENCES OF THE MERGER

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.110

М. Ю. Рубцова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОГЛИБЛЕННЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ

M. Rubtsova

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of World Business of the Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

CLOUD COMPUTING AS A TOOL FOR DEEPENING THE VIRTUALIZATION OF THE FINANCIAL SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.111

О. І. Юдіна

к. е. н., доцент, завідувач кафедрою готельно-ресторанного бізнесу, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА НА ОСНОВІ МОНІТОРИНГУ ВИТРАТ

O. Judina

PhD in Economics, Associated Professor,Head of the Department of Hotel and Restaurant Business,Higher Educational Institution "Dnipro Humanities University"

FEATURES OF THE MODEL OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT OF THE HOTEL AND CATERING INDUSTRY ENTERPRISE ON THE COST MONITORING BASIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.112

Р. Ю. Тормосов

к. е. н., доц. виконавчий директор, Всеукраїнська благодійна організація «Інститут місцевого розвитку», м. Київ

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У СЕРЕДОВИЩІ КОАЛЕСЦЕНТНО-СТРУКТУРОВАНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО КЛАСТЕРА

R. U. Tormosov

PhD in economic sciences, Assistant Professor, Executive Director of All-Ukrainian Charitable Organization “Municipal Development Institute”, Kyiv

DIVERSIFICATION OF THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE EDUCATIONAL ESTABLISHMENT WITHIN A COALESCENT STRUCTURED ENERGY CLUSTER

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200

М. О. Варфоломєєв

аспірант, Національний ТУ «Дніпровська політехніка»

О. Ю. Чуріканова

к. е. н., доцент кафедри економіки та економічної кібернетики, Національний ТУ «Дніпровська політехніка»

ЦИРКУЛЯРНА ЕКОНОМІКА ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО В АСПЕКТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

M. Varfolomieiev

Postgraduate student, National TU Dnipro Polytechnic

O. Churikanova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Economic Cybernetics, National TU Dnipro Polytechnic

CIRCULAR ECONOMY AS AN INTEGRAL WAY OF UKRAINE’S FUTURE IN THE ASPECT OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.201

А. Taranenko

Postgraduate student, Kyiv National University of Trade and Economics

ECONOMIC IMPACT OF EVENTIVE MEASURES ON DESTINATION

А. П. Тараненко

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ІВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ НА ТУРИСТИЧНУ ДЕСТИНАЦІЮ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.300

О. В. Шкурупій

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки,ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. КНИГА І. ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АРХІТЕКТОНІКИ ПРЕДМЕТА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ» (АВТОРИ: Ю. К. ЗАЙЦЕВА, О. М. МОСКАЛЕНКО)

O. Shkurupii

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of International Economics,University of Ukoopspilka “Poltava University of Economics and Trade”

REVIEW OF THE BOOK “CONTEMPORARY POLITICAL ECONOMY AS A THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY. THE BOOK I. PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF SUBJECT ARCHITECTONICS OF CONTEMPORARY POLITICAL ECONOMY” (AUTHORS: YU. ZAITSEV AND O. MOSKALENKO)

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»