Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.5

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.1

О. О. Веклич

д. е. н., професор, головний науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання природно-ресурсного потенціалу, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України»

СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСУ КЛЮЧОВИХ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ МІСЦЕВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Veklych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Scientist, Department of Ecosystem Assessment of Natural Resource Potential,Public Institution “Institute of environmental economics and sustainable development of the National academy of sciences of Ukraine

STRUCTURAL CHARACTERISTIC OF THE COMPLEX OF KEY METHODS OF ASSESSMENT OF ECOSYSTEM ASSETS OF LOCAL TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.2

А. В. Гречко

д. е. н, професор кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Н. В. Захаров

студент освітньо-наукової програми «Економіка бізнес-підприємства»,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

М. О. Фалько

студент освітньо-наукової програми «Економіка бізнес-підприємства», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВІДЕОІГОР, ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ МОНЕТИЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ В ДАНІЙ СФЕРІ

A. Grechko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

N. Zaharov

Student of educational-scientific program “Economics of enterprise”,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

M. Falko

Student of educational-scientific program “Economics of enterprise”,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE VIDEO GAME MARKET DEVELOPMENT, SOURCES OF ITS FINANCING, AND FEATURES OF PRODUCT MONETIZATION IN THIS AREA

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.3

В. В. Бобиль

д. е. н., професор, завідувач кафедрою обліку та оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

С. С. Дехтяр

аспірант Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation Department, Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan

S. Dehtyar

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan

ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY: EUROPEAN EXPERIENCE AND UKRAINIAN REALITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.4

K. Bogatyrev

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Theory and Methods of Physical Culture and Sports Disciplines, State Institution "South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky», Odessa

A. Obozna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hotel, Restaurant and Tourism business, VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University of Culture and Arts", Mykolaiv

H. Burdelna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

I. Savarina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

ASSESSMENT OF PROFESSIONAL AND PERSONAL COMPETENCES OF MANAGERS IN MANAGEMENT ACTIVITY

К. О. Богатирьов

д. е. н., професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури та спортивних дисциплін, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

А. О. Обозна

к. е. н., доцент з/н, доцент з/н кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», м. Миколаїв

Г. О. Бурдельна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв

І. П. Саваріна

к. е. н., доцент (б.в.з.), доцент (б.в.з.) кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв

ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ ТА ОСОБИСТІСНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ КЕРІВНИКІВ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.5

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

БЕЗПЕКОВІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ВАЖЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ АЗІЙСЬКИХ КРАЇН: НАЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ НАБУТТЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (НА ПРИКЛАДІ В’ЄТНАМУ ТА ІНДІЇ)

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director, Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

SECURITY AND INNOVATION LEVERS OF THE ECONOMIC STRATEGY IN ASIAN COUNTRIES: NATIONAL INSTRUMENTS FOR GAINING COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE CONTEXT OF GLOBAL TRANSFORMATIONS OF THE WORLD SYSTEM (THE CASE OF VIETNAM AND INDIA)

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.6

S. Yermak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprises, Odessa Polytechnic State University

FORMATION OF INCLUSIVE BUSINESS THROUGH THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF INNOVATIVE ENTERPRISES

С. О. Єрмак

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств,Державний університет «Одеська політехніка»

ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО БІЗНЕСУ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.7

Д. В. Крилов

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний університет, Україна

І. М. Дашко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу,Запорізький національний університет, Україна

Л. А. Бехтер

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і маркетингу,Запорізький національний університет, Україна

ПРИНЦИПИ ЛОГІСТИКИ ТА МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

D. Krylov

Doctor of Economic Sciences,Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Zaporozhye National University, Ukraine

I. Dashko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel management and Marketing,Zaporozhye National University, Ukraine

L. Bekhter

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Management,Zaporozhye National University, Ukraine

PRINCIPLES OF LOGISTICS AND MARKETING IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE FORMATION OF WORK MOTIVATION AND PRICING IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.8

О. В. Гончаренко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ю. О. Зима

аспірант кафедри економіки,Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ АУТСОРСИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. Honcharenko

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

Yu. Zyma

Postgraduate student of the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

CURRENT STATE OF OUTSOURCING ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.70

T. Topolnytska

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

R. Matskiv

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

S. Pobihun

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

REGION IMAGE FORMATION BY USING SOCIAL COMMUNICATIONS

Т. Б. Топольницька

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Р. Т. Мацьків

к. е. н., доцент, доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

С. А. Побігун

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.71

М. В. Шашина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. С. Солосіч

магістрант кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. В. Місяйло

магістрант кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

О. В. Очеретяна

магістрант кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗАСАДНИЧИХ ПОЛОЖЕНЬ КОНЦЕПЦІЇ СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

M. Shashyna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

O. Solosich

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

O. Misyaylo

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

O. Ocheretiana

Master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION BASIC ASPECTS OF SMART SPECIALIZATION CONCEPT IN THE NATIONAL POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.72

В. Л. Акуленко

к. е. н., професор, професор кафедри економіки та управління, Шосткинський інститут Сумського державного університету

О. О. Захаркін

д. е. н., професор, доцент кафедри фінансів і підприємництва, Сумський державний університет

М. С. Дунаєв

студент Навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту, Сумський державний університет

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ДЕРИВАТИВІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

V. Akulenko

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Shostka Institute of Sumy State University

О. Zakharkin

Doctor of Economic Sciences, Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Entrepreneurship, Sumy State University

M. Dunaiev

Student of the Educational and Scientific Institute of Business, Economics and Management, Sumy State University

TRENDS IN THE DERIVATIVES MARKET IN UKRAINE AND THE WORLD

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.73

С. С. Пінчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій

Е. О. Соколова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА БАНКРУТСТВА

S. Pinchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology

E. Sokolova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies)

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY OF RAILROAD TRANSPORT ENTERPRISE USING THE INTEGRATED INDICATOR OF BANKRUPTCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.74

В. В. Коненко

к. е. н., старший викладач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Д. В. Соколов

старший викладач кафедри Підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

V. Konenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

D. Sokolov

Senior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and business administration, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

STRATEGIC PLANNING FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.75

В. В. Ушкальов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та організації бізнесу, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

М. П. Мартіянова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та організації бізнесу, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

V. Ushkalyov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Business organization,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

M. Martiyanova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise and Business organization, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF STAFF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.76

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Д. Є. Солодков

студент, Національний університет імені Михайла Остроградського

С. В. Дідур

д. е. н., професор кафедри обліку і фінансів, Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

D. Solodkov

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

S. Didur

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

INTEGRATED INFORMATION SPACE DEVELOPMENT AT AN ENTERPRISE WITHIN ITS ACCOUNTING OF EXPORT AND IMPORT OPERATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.77

С. М. Данькевич

к. с.-г. н., докторант, Інститут агроекології і природокористування НААН

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ МАЛОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

S. Dankevych

PhD in Agricultural Sciences,Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE FORESTRY SECTOR OF THE LESSER POLESIE OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF BALANCED LAND USE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.78

Т. В. Косташ

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

І. Г. Шелюжак

магістрант кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

T. Kostash

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

I. Shelyuzhak

Master's student of the Department of Business and Human Resource management, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

CREATION OF A MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.79

А. В. Сєріков

к. ф.-м. н., професор,професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування,Харківський національний університет будівництва та архітектури

ТЕОРЕТИЧНА ЕКОНОМІКА В СВІТЛІ ЇЇ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ

A. Sierikov

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Public Administration, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture

THEORETICAL ECONOMICS IN THE LIGHT OF ITS CURRENT PROBLEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.80

З. М. Герасимів

к. геогр. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Г. М. Христенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Z. Gerasymiv

PhD in Geography, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise Separated Subdivision, National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

H. Khrystenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise Separated Subdivision, National University of Life and Environmental Science of Ukraine «Berezhany Agrotechnical Institute»

FEATURES OF TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.81

А. А. Гребеннікова

к. е. н., доцент кафедри економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Д. Р. Чепчак

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України

РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

A. Hrebennikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

D. Chepchak

Master, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRARIAN FORMATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.82

М. Я. Височанська

к. е. н., заступник директора з наукової роботи та інноваційного розвитку, Інститут агроекології і природокористування НААН України

К. В. Дорожкіна

аспірант відділу інституціонального забезпечення природокористування, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

СВІТОВЕ ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ПЕРСПЕКТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ДЛЯ УКРАЇНИ

M. Vysochanska

PhD in Economics, Deputy director of scientific work and innovative development, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

K. Dorozhkina

Postgraduate student of the Department of Institutional Support for Nature Management, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

WORLD ORGANIC PRODUCTION AND PROSPECTIVE ASPECTS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.83

А. Д. Залєвська-Шишак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ю. А. Осьмак

магістр 2 року освітньої програми “Економіка та право”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНИЙ ТИП РОЗВИТКУ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

A. Zalievska-Shyshak

PhD in Economics, Associate Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Y. Osmak

Master degree, 2 year, Economics and Law, Taras Shevchenko National University of Kyiv

INNOVATIVE TYPE OF DEVELOPMENT AS A PRIORITY STRATEGIC DIRECTION OF STATE ECONOMIC POLICY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.84

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н, доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», м. Херсон

ІСТОРІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ У СУЧАСНОМУ КОНТЕКСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

HISTORY OF AGRICULTURAL COOPERATION IN UKRAINE: USING EXPERIENCE IN THE MODERN CONTEXT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.85

О. В. Гасій

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

А. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

Н. В. Прохар

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавський університет економіки і торгівлі, Україна

ФАКТОРИ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. Hasii

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

А. Sokolova

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

N. Prokhar

PhD in Economics, Associate Professor, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine

THE FACTORS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT IN BANKING SECTOR OF UKRAINE: REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.86

В. В. Бонарев

к. е. н., асистент, асистент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

М. Р. Смола

студентка кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЗНАКИ ЦИВІЛІЗОВАНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

V. Bonarev

Candidate of Economics, Assistant, Assistant of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Chernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

M. Smola

Student of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Chernivtsi National University named after Yury Fed’kovich, Chernivtsi

PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND SIGNS OF CIVILIZED BUSINESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.87

С. І. Мороз

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

С. А. Нужна

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ІНТЕГРАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ У ПОБУДОВІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Moroz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

S. Nuzhna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Information Systems and Technologies Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

INTEGRATION OF INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION OF INFORMATION SPACE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.88

Ю. І. Сологуб

к. геогр. н., доцент, Національний університет харчових технологій

О. В. Безпала

к. геогр. н., старший викладач, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

О. М. Харченко

О. М. Харченкок. геогр. н., доцент, Національний університет харчових технологій

ЗОНА ВПЛИВУ АГЛОМЕРАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ЯК ОПТИМАЛЬНИЙ АРЕАЛ ОДНОДЕННИХ ТУРИСТИЧНИХ ТУРІВ

Yu. Sologub

PhD in Geography, Associate Professor, National University of Food Technologies

O. Bezpala

PhD in Geography Senior Lecturer, NULES of Ukraine «Nizhin Agrotechnical Institute»

O. Kharchenko

PhD in Geography, Associate Professor, National University of Food Technologies

THE AREA OF INFLUENCE OF THE AGGLOMERATION CENTER AS THE OPTIMAL AREA FOR ONE-DAY TOURIST TOURS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.89

Т. М. Фертікова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Чорноморський національний університет ім. П.Могили

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

T. Fertikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business, Petro Mohyla Black Sea National University

DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.90

К. С. Зайченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва і торгівлі, Державний університет «Одеська політехніка»

Н. І. Діма

студентка 4 курсу, Державний університет «Одеська політехніка»

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА РОЛЬ

K. Zaichenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Trade,Odessa Polytechnic State University

N. Dima

4th year student, Odessa Polytechnic State University

ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE: ESSENCE AND ROLE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.91

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Штепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

ІНДУСТРІЯ Х.0 І ІНДУСТРІЯ 4.0 В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Shtepa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

INDUSTRY X.0 AND INDUSTRY 4.0 IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATIVE STRATEGY OF THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.92

С. О. Полковниченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет «Чернігівська політехніка»

Н. О. Гавриш

студентка, Національний університет «Чернігівська політехніка»

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ КАНЦЕЛЯРСЬКИХ ТОВАРІВ

S. Polkovnychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics,Chernihiv National Technological University

N. Gavrysh

student, Chernihiv National Technological University

CURRENT TRENDS IN THE DOMESTIC STATIONERY MARKET DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.93

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Херсонський державний аграрно-економічний університет

РОЗВИТОК ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ЙОГО МАРКЕТИНГОВИХ ЗУСИЛЬ

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

N. Kyrychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management and Information Technologies, Kherson State Agrarian and Economic University

DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE ACTIVITY ON THE BASIS OF ACTIVATION ITS MARKETING EFFORTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.94

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ США

Y. Neustroiev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ANALYSIS OF US INNOVATION DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.95

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування», Національний університет «Запорізька політехніка»

В. В. Мануковська

студентка групи ФЕУ-118, Національний університет «Запорізька політехніка»

ОЦІНКА РІВНЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, National university "Zaporizhzhia polytechnic"

V. Manukovska

Student group FEU-118, National university "Zaporizhzhia polytechnic"

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF BUDGET SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.96

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Волинський національний університет імені Лесі Українки

О. В. Стащук

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Волинський національний університет імені Лесі Українки

М. І. Дзямулич

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Луцький національний технічний університет

ВЕЛИКІ ДАНІ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

T. Shmatkovska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine

O. Stashchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Finance, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine

M. Dziamulych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

BIG DATA AND BUSINESS MODELING OF ECONOMIC SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.97

О. І. Гринюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ INDUSTRY 4.0: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ, БАР’ЄРИ ТА РИЗИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

O. Gryniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

DIGITAL TRANSFORMATION OF BUSINESS ENTITIES IN THE CONTEXT OF INTUSTRY 4.0 CONCEPT: CURRENT TRENDS, BARRIERS AND RISKS OF IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.98

Н. П. Юрчук

к. е. н., доцент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

І. І. Людвік

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ЧИННИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. Yurchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

I. Liudvik

Postgraduate student, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.99

С. М. Тютченко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної та інформаційної безпеки,Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

ФУНКЦІЇ ФОРЕНЗІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПЕРЕДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ШАХРАЙСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

S. Tiutchenko

PhD in Economics, Аssociate professor of the Department of Economic and Information Security,Dnipro State University of Internal Affairs

FORENSIC FUNCTIONS WHICH ARE THE TOOL FOR PREVENTING CORPORATE FRAUD AND INCREASING THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.100

І. О. Пєнська

к. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

I. Pienska

PhD in Economics, Associate Professor, V. N. Karazin Kharkiv National University

OPERATIONAL PLANNING ORGANIZATION AT THE ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.101

Г. А. Іващенко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

G. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

FORMATION OF FOREIGN ECONOMIC STRATEGY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.102

Ю. В. Панура

к. е. н., доцент, доцент кафедри податкової політики,Університет державної фіскальної служби України

О. С. Іванишина

к. е. н., доцент, доцент кафедри податкової політики,Університет державної фіскальної служби України

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

I. Panura

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tax Policy,University of the State Fiscal Service of Ukraine

О. Ivanyshyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tax Policy,University of the State Fiscal Service of Ukraine

TAX CONTROL IN UKRAINE AS A COMPONENT OF EFFECTIVE ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.103

Ю. А. Гайбура

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхуваннята електронних платіжних систем, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Yu. Haibura

PhD in Economics, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi

ANALYTICAL TOOLS OF MANAGEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITION OF CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.104

Л. В. Ярема

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

О. І. Замора

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства,Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України "Бережанський агротехнічний інститут"

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

L. Yarema

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

O. Zamora

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Economics of Enterprise,Separated subdivision of NULES of Ukraine «Bereshany Agrotechnical Institute»

TERRITORIAL COMMUNITY DEVELOPMENT MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.105

І. І. Шрамко

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій,Дніпровський держаний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

І. Л. Солодовникова

старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський держаний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ

I. Shramko

Senior Lecturer of the Department of Information Systems and Technologies,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

I. Solodovnykova

Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

PECULIARITIES OF APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN CULTIVATION OF GRAIN AND OIL CROPS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.106

Н. В. Нечипорук

к. е. н., завідувач кафедри фінансів та обліку, Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

N. Nechyporuk

PhD in Economics, Head of the Department of Finance and Accounting, Open International University of Human Development "Ukraine"

IMPLEMENTATION OF THE STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM AT ENTERPRISES: A THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.107

О. О. Казак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Д. Ю. Дворецький

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

СУТНІСТЬ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЇЇ АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

O. Kazak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

D. Dvoretskyy

candidate of the first (bachelor's) level of higher education, Borys Hrinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

THE ESSENCE OF THE BORROWER'S CREDITWORTHINESS AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF ITS ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF "CREDIT AGRICOLE BANK"

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.108

І. В. Драган

к. е. н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу методології сталого розвитку,ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

І. О. Драган

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування,Державний університет "Житомирська політехніка"

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Irina Dragan

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Sustainable Development Methodology,Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

Ivan Dragan

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr, Ukraine

INFORMATION SUPPORT OF MARKETING ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.200

Г. О. Фесенко

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон, Україна

ГАСТРОТУРИЗМ ЯК АКТУАЛЬНИЙ ТРЕНД СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

H. Fesenko

Assistant of the Department of hotel, restaurant and tourism businesses and foreign languages, Kherson State agrarian and economic University

GASTRONOMY TOURISM AS A CURRENT TREND IN MODERN DEVELOPMENT OF THE TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.201

В. С. Дяченко

аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

К. П. Черненок

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

V. Diachenko

Postgraduate student of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

K. Chernenok

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Credit, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv, Ukraine

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FINANCIAL SECURITY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF A PUBLIC HEALTH CARE INSTITUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.202

Л. І. Галас

аспірант, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

L. Halas

Postgraduate student, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

PRECONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF THE STRATEGY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.5.203

В. Р. Зайнчуковська

магістрант кафедри маркетингу, Національний університет «Київо-Могилянська академія», Київ, Україна

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ КОМПАНІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ

V. Zainchukovska

Master's student, National University «Kiev-Mohyla Academy», Kyiv, Ukraine

COMPETITIVENESS OF THE COMPANY IN THE LABOR MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»