Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 5, 2022

DOI: 10.32702/2307-2105.2022.5

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.1

С. К. Реверчук

д. е. н., професор, завідувач кафедри банківського і страхового бізнесу,Львівський національний університет імені Івана Франка

О. І. Творидло

аспірант, Львівський національний університет імені Івана Франка

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ФІНАНСОВОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

S. Reverchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Banking and Insurance Business, Lviv National Ivan Franko University

O. Tvorydlo

Postgraduate student,Lviv National Ivan Franko University

FORMATION OF SOCIALLY-ORIENTED FINANCIAL BUSINESS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.2

С. І. Мельник

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та обліку,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів, Україна

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Finance and Accounting, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

ADAPTIVE MANAGEMENT OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.3

В. Л. Осецький

д. е. н., професор, професор кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Г. В. Марчук

студентка 2-го курсу магістратури, освітня програма: економіка та економічна політика Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. Osetskyi

Doctor of Economic Sciences Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

G. Marchuk

2nd year master's student, educational program: economics and economic policy,Taras Shevchenko National University of Kyiv

PRICING FEATURES ON THE MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.4

В. В. Бобиль

д. е. н., професор, Український державний університет науки і технологій

С. С. Дехтяр

аспірант, Український державний університет науки і технологій

СПЕЦИФІКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian State University of Science and Technologies

S. Dehtyar

Postgraduate student, Ukrainian State University of Science and Technologies

SPECIFICS OF FUNCTIONING OF TRANSPORT ENTERPRISES IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.5

І. Й. Яремко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та аналізу,Національний університет «Львівська політехніка»

М. В. Заворітній

аспірант кафедри обліку та аналізу,Національний університет «Львівська політехніка»

УПРАВЛІНСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІСТОВІ ПАРАМЕТРИ

I. Yaremko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University

M. Zavoritnii

Postgraduate student, Lviv Polytechnic National University

MANAGERIAL REPORTING IN MANAGEMENT AND PLANNING SYSTEMS AT THE ENTERPRISE: FORMATION FEATURES AND CONTENT PARAMETERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.6

Н. О. Петренко

д. е. н, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справиУманський національний університет садівництва

О. А. Поліщук

к. пед. н., доцент соціально-гуманітарних і правових дисциплінУманський національний університет садівництва

Л. Г. Коваленко

к. е. н, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справиУманський національний університет садівництва

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА АСПЕКТИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

N. Petrenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business,Uman National University of Horticulture

O. Polishchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Social, Humanitarian and Legal Disciplines, Uman National University of Horticulture

L. Kovalenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Tourism and Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

LEGAL REGULATION AND ASPECTS OF PRICING IN THE FIELD OF HOTEL, RESTAURANT AND TOURISM BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.7

Л. В. Левковська

д. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

О. І. Добрянський

к. е. н., начальник відділу митного оформлення митного поста,Київська митниця Держмитслужби

УЗАГАЛЬНЮЮЧА ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У МАКРОЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ

L. Levkovska

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Fellow,State Institution "Institute of Economics of Nature Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine

O. Dobryanskyy

PhD in Economics, Head of the customs clearance department of the customs post,Kyiv Customs of the State Customs Service of Ukraine

GENERAL ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY IN THE MACROECONOMIC DIMENSION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.8

Д. В. Крилов

д. е. н., Заслужений економіст України,професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Запорізький національний університет, Україна

АНАЛІЗ РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

D. Krylov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhia National University, Ukraine

ANALYSIS OF RATING ASSESSMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.9

А. А. Олешко

д. е. н., професор, завідувач кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну

О. В. Ровнягін

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

SMART-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ В ПЕРСПЕКТИВІ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

А. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

Z. Shatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

A. Rovnyagin

Master's student, Kyiv National University of Technologies and Design

SMART SPECIALIZATION OF UKRAINE IN THE PERSPECTIVE OF POST-WAR ECONOMIC RECOVERY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.70

В. О. Мисюк

к. е. н., доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту,Державний торговельно-економічний університет

М. Ю. Татенко

студент, Державний торговельно-економічний університет

Н. Ю. Татенко

студент, Державний торговельно-економічний університет

СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОДАТКОВИЙ РЕЖИМ «ДІЯ СІТІ»: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО АУДИТУ

V. Mysiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Financial Analysis and Audit,State University of Trade and Economics

М. Tatenko

Student, State University of Trade and Economics

N. Tatenko

Student, State University of Trade and Economics

SPECIAL TAX REGIME "DIYA CITY": FEATURES OF INNOVATIVE AUDIT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.71

О. І. Бобирь

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СТАРІЮЧИХ ГЕЗЕЛІВСЬКИХ ГРОШЕЙ В УМОВАХ СИСТЕМНИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ З МЕТОЮ ПОДОЛАННЯ ЇХ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ І ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

O. Bobyr

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

EFFICIENCY OF USING AGING GEZEL MONEY IN CONDITIONS OF SYSTEMIC FINANCIAL CRISES IN ORDER TO OVERCOME THEIR NEGATIVE CONSEQUENCES RISK REDUCTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.72

В. І. Глухова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

Х. В. Кравченко

студентка, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського

ЕКОЛОГІЧНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

V. Glukhova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

K. Kravchenko

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

ENVIRONMENTAL FINANCES OF UKRAINE IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.73

О. В. Потьомкіна

к. е. н., доцент кафедри економіки,Луцький національний технічний університет

В. Ю. Дорош

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Луцький національний технічний університет

ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

O. Potomkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics,Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

V. Dorosh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

INNOVATIONS AND THEIR IMPACT ON INCREASING PERSONNEL LABOR PRODUCTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.74

Б. Р. Кошова

к. е. н, старший викладач кафедри туризму,Національний університет «Львівська політехніка»

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТУРКТУРИ ЗА ОБЛАСТЯМИ УКРАЇНИ

B. Koshova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Tourism, National University ‘Lviv Polytechnic’

ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF TOURIST INFRASTRUCTURE BY REGIONS OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.75

О. О. Демешок

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній сфері, Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

ФОРМАЛІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРИ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ В КОНТЕКСТІ ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ

O. Demeshok

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Research Fellow, Research Department for Transformation and Integration Processes in the Military Sphere

FORMALIZATION OF ARCHITECTURE OF STRATEGIC POTENTIAL OF THE DEFENSE AND INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT OF COMBATING HYBRID THREATS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.76

О. В. Левкович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

А. О. Воробйова

бакалавр кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

АНАЛІТИЧНІ ОСНОВИ ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Levkovich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

А. Vorobiova

Bachelor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ANALYTICAL BASIS OF LIQUIDITY AND SOLVENCY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.77

О. Б. Поліщук

викладач кафедри управління та адміністрування,ПВНЗ Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ, Україна

ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Polischuk

Lecturer of the Department of Management and Administration,King Daniel University, Ivano-Frankivsk, Ukraine

ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.78

О. В. Шереметинська

к. е. н., доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

І. В. Тюха

к. е. н., доцент,Національний університет харчових технологій, м. Київ

О. В. Тур

к. е. н., доцент,Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Sheremetynska

PhD in Economics, Associate Professor,National University of Food Technologies, Kyiv

I. Tyukha

PhD in Economics, Associate Professor,National University of Food Technologies, Kyiv

O. Tyr

PhD in Economics, Associate Professor,National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF RISK MANAGEMENT IN THE COURSE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.79

В. П. Варга

аспірант, ДвНЗ «Ужгородський національний університет»

ГЕНЕРУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

V. Varga

Postgraduate student, Uzhgorod National University

GENERATION OF STRATEGIC MANAGEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.80

О. С. Братко

доцент кафедри міжнародних економічних відносин,Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

І. Р. Саламон

магістрант кафедри міжнародних економічних відносин,Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ

O. Bratco

Docent of the Department of International Economic Relations,West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

I. Salamon

Master's student of the Department of International Economic Relations,West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine

PRODUCT PROMOTION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INTERNATIONAL MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.81

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА РОЗРАХУНКИ З ПРАЦІВНИКАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ТА ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

O. Podolianchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the fields of economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukrainе

REMUNERATION AND CALCULATIONS UNDER CONDITIONS OF MARITIME: EMPLOYMENT RELATIONS AND ACCOUNTING ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.82

А. В. Колеватова

к. е. н., старший викладач кафедри обліку і аудиту,Чорноморський національний університет імені Петра Могили

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

A. Kolevatova

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Accounting and Audit,Petro Mohyla Black Sea National University

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY AT DIFFERENT STAGES OF SOCIETY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.83

В. С. Денисенко

к. ф.-м. н., доцент кафедри моделювання економіки і бізнесу,Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

АНАЛІЗ ТОРГОВИХ СТРАТЕГІЙ НА КРИПТОВАЛЮТНОМУ РИНКУ

V. Denysenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Economic and Business Modeling, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

ANALYSIS OF TRADING STRATEGIES IN THE CRYPTOCURRENCY MARKET

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.84

Ю. М. Маковецька

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант, старший науковий співробітник відділу природно-техногенної та екологічної безпеки, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», Київ

ПОТОЧНИЙ СТАН АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Y. Makovetska

PhD in Economics, Senior Researcher, Doctoral candidate, Senior Researcher of the Department of Nature-Technogenic and Ecological Safety, Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv

THE CURRENT STATE OF ADAPTATION OF THE UKRAINIAN LEGISLATION TO EUROPEAN IN WASTE MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.85

В. О. Денисенко

к. е. н., доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Є. В. Очеретнюк

к. ф.-м. н., доцент кафедри фундаментальних дисциплін та прикладного матеріалознавства, Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ БІОПАЛИВА

V. Denysenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and International Economic Relations, Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

V. Ocheretnyuk

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Fundamental Disciplines and Applied Materials Science, Cherkasy State Technological University

FEATURES OF COST FORMATION OF BIOFUELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.86

Л. В. Овчаренко

к. е. н., доцент, Національна академія внутрішніх справ

ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

L. Ovcharenko

PhD in Economics, Associate Professor, National Academy of Internal Affairs

WAYS TO MINIMIZE UNFAIR COMPETITION THREATS FOR ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.87

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

В. І. Даниленко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

І. О. Терещенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

Ю. В. Вакуленко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

А. А. Хрипко

здобувач вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

V. Danylenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

Yu. Vakulenko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Information Systems and Technologies, Poltava State Agrarian University, Poltava

A. Khrypko

Applicant for higher education specialty Management, Poltava State Agrarian University, Poltava

SYSTEMIC APPROACH TO FORMATION OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.88

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

R. Buzhykov

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of English Translation, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

DIAGNOSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE HEALTHCARE INSTITUTION

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

Р. П. Бужиков

к. пед. н., доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв, Україна

ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.89

О. М. Матрос

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Уманський національний університет садівництва

Л. Ю. Мельник

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування,Уманський національний університет садівництва

С. О. Михайловина

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,Уманський національний університет садівництва

CRM-СИСТЕМА - ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ БІЗНЕСУ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

O. Matros

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national university of horticulture

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor , Head of the Department of Accounting and Taxation, Uman national university of horticulture

S. Mykhailovyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Uman national university of horticulture

CRM SYSTEM-A TOOL FOR BUSINESS IN SOCIAL NETWORKS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.90

Л. В. Прокопець

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

В. І. Кифяк

к. е. н., доцент кафедри бізнесу та управління персоналом,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

L. Prokopets

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management,Fedkovych National University

V. Kyfiak

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Business Economics and Human Management,Fedkovych National University

DEVELOPMENT OF ELECTRONIC EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.91

В. Д. Чумак

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент, Полтавський державний аграрний університет, Україна

Н. О. Кіріченко

аспірант, Полтавський державний аграрний університет, Україна

СИСТЕМА ВИЯВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖНЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

V. Chumak

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

O. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Professor,Poltava State Agrarian University, Ukraine

N. Kirichenko

Postgraduate student,Poltava State Agrarian University, Ukraine

SYSTEM OF DETECTION AND OVERCOMING OF THE FINANCIAL CRISIS AT AGRICULTURAL ENTERPRISES: MECHANISM OF INTRODUCING AND IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.92

Н. В. Бахур

головний консультант сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень, Національний інститут стратегічних досліджень

ВПЛИВ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ НА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У ВОЄННИЙ ЧАС

N. Bakhur

Chief consultant of the Sector of Regional Strategies Center for Regional Studies,The National Institute for Strategic Studies

THE IMPACT OF THE CONSTRUCTION OF UKRAINE ON REGIONAL DEVELOPMENT IN WARTIME

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.93

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Я. Я. Шпарик

доктор філософії, доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Н. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

O. Kryveshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

Ya. Shparyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

N. Melnyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Lviv National University after Ivan Franko

FEATURES OF INVENTORY MANAGEMENT IN CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.94

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Національний університет імені Михайла Остроградського

Д. Є. Солодков

студент, Національний університет імені Михайла Остроградського

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТАРІННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

D. Solodkov

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE STUDY OF IMPACT OF POPULATION AND WORKFORCE AGING ON THE GROWTH OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.95

Т. Г. Кубах

к. е. н., доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва,Сумський державний університет, м.Суми, Україна

Л. Б. Рябушка

к. е. н., доцент кафедри фінансових технологій і підприємництва,Сумський державний університет, м.Суми, Україна

БОРГОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНА ТА ПРАКТИЧНА СКЛАДОВА

Т. Kubakh

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Technology and Entrepreneurship,Sumy State University, Sumy, Ukraine

L. Riabushka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Technology and Entrepreneurship, Sumy State University, Sumy, Ukraine

DEBT SECURITY OF UKRAINE: THEORETICAL AND PRACTICAL WAREHOUSE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.96

Т. І. Олійник

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К. А. Крупська

бакалавр, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ІНСТРУМЕНТИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

T. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of International Economics and World Finance, Oles Honchar Dnipro National University

E. Krupskaya

Bachelor, Oles Honchar Dnipro National University

INSTRUMENTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FORMATION AND PRESERVATION OF LABOR POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2022.5.200

О. Р. Горін

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка

ДЕТЕРМІНАНТИ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

O. Horin

Mаstеr's dеgrее, Ivan Franko National University of Lviv

DETERMINANTS OF SHADOW ECONOMY IN THE GLOBALIZED WORLD

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»