EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2010

Н. В. Кармазина

Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку та громадсько-політичних досліджень, м.Київ

ШЛЯХИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

О. І. Попов

кандидат економічних наук, доцент Університету економіки і права  «КРОК», м. Київ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Е. А. Молодед

аспирант, Киевский национальный университет строительства и архитектуры, кафедра экономики строительства

ОБОСНОВАНИЕ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОБЩЕСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ)

І. В. Пушкарь

Класичній приватний університет, м.Запоріжжя

МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В МОДЕЛЮВАННІ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ АПК НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Н. С. Мєдвєдкова

аспірант кафедри фінансів Київського  національного університету ім. Т.Шевченка

ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УКРАЇНІ

Н. М. Гаращенко

к.е.н.,  Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КОГНІТИВНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ОЦІНКА

Є. О. Кузьменко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У СТРУКТУРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

М. С. Стасишен

Центральний науково-дослідний інститут економіки Держкомрибгоспу України

СТРАТЕГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

О. О. Коваленко

к.т.н., доцент

Т. В. Клопотій

магістрант, Вінницький фінансово-економічний університет

ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР

А. В. Бардась

доцент, к.е.н., доцент кафедри менеджменту організацій Національного гірничого університету, м. Дніпропетровськ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗАПАСІВ ВУГІЛЛЯ МАЛИМИ ШАХТАМИ

К. О. Мельниченко

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ

Ю. О. Кахович

к.е.н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України,

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ МИТНИХ ТА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ КОНТРОЛЮ МИТНОЇ ВАРТОСТІ

Д. Д. Куртвелієва

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

СУЧАСНИЙ СТАН КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Л. А. Квятковська

ст. викладач, кафедра економіки, Кременчуцький державний університет ім .М. Остроградського

ФОРМУВАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

О. П. Швидка

к.е.н., асистент кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

CУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН СНД

Н. М. Бондар

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Національного транспортного університету

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ

В. М. Дрозденко

здобувач кафедри маркетингу Міжнародного університету бізнесу і права, м. Херсон

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

В. В. Тарасова

кандидат економічних наук, доцент,Житомирський національний агроекологічний університет

ОЦІНКА ВИДОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Н. П. Карачина

к.е.н., доцент, Вінницький національний технічний університет

УПРАВЛІНСЬКИЙ ФАКТОР ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДПРИЄМСТВА

М. А. Пічугіна

старший викладач НТУУ "КПІ"

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСТЕРУ

Л. О. Добрянська

старший науковий співробітник Львівського національного аграрного університету, здобувач Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця