Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2011

С. І. Божко

провідний спеціаліст-економіст департаменту статистики торгівлі, Держкомстат України

РОЛЬ ЕНЕРГЕТИЧНОГО БАЛАНСУ В АНАЛІЗІ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ

А. М. Штангрет

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту у ВПК, Українська академія друкарства

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Я. В. Ромусік

к.е.н., ДУ „Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ)

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПОКАЗНИК ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Л. Г. Миронова

к.е.н., доцент, кафедра економічної кібернетики та статистики, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЙТИНГОВИХ МОДЕЛЕЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

В. В. Гайдим

аспірант кафедри економіки підприємства ПВНЗ «Макіївський економіко-гуманітарний інститут»

КОНТРОЛЛІНГ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВ

С. В. Никоненко

аспірант Класичного приватного університету

КОНЦЕПЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ

В. В. Зянько

д.е.н., проф., Вінницький національний технічний університет

С. В. Крива

здобувач кафедри «Фінанси та кредит», Вінницький національний технічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. О. Федяєва

магістр спеціальності «Міжнародні економічні відносини», Національний авіаційний університет

НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Д. Б. Лозовик

асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Є. А. Стефанович

аспірант Національного університету ДПС України

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ

Г. М. Яровенко

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики  ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

А. К. Титаренко

магістрант кафедри економічної кібернетики  ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м.Суми

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ АВТОМАТИЗОВАНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

С. В. Іванов

к.е.н., доцент кафедри Фінанси Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

Т. А. Деркач

аспірант, Уманський національний університет садівництва

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА АВАНСОВАНИМИ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ СУБ’ЄКТІВ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА

О. В. Апарова

к.е.н., ас. кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Ж. В. Кудрицька

к.е.н., доц. кафедри обліку та аудиту Академія муніципального управління, м. Київ

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРИНГУ В УКРАЇНІ

С. О. Солнцев

доктор фізико-математичних наук, професор, завідуючий кафедрою промислового маркетингу Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут»

О. М. Єфіменко

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

ОПЕРАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЛОЯЛЬНОСТІ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

О. О. Коваленко

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

М. М. Кошевий

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРИСУТНОСТІ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

И. В. Грищенко

аспирантка кафедры управления, Сумский государственный университет

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В. М. Мирончук

викладач, Вінницький інституту економіки Тернопільського національного економічного університету

ВДОСКОНАЛЕННЯ СХЕМИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН, ШЛЯХОМ ПОЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАДИЦІЙНОЇ ТА ІСЛАМСЬКОЇ СИСТЕМ КРЕДИТУВАННЯ

О. В. Стець

доцент кафедри математичного моделювання економічних систем Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

А. М. Костяний

студент групи ВУК-51М, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

А. М. Фрасинюк

здобувач, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ

Л. І. Ріщук

к.е.н., доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Н. П. Струк

к.е.н., доцент кафедри державного управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. М. Кузьменко

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Економіка підприємств» Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОН

Я. І. Белоусов

кандидат економічних наук,  доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ю. О. Куракіна

асистент, Криворізький технічний університет

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ БІЗНЕСУ ВІД ПОГІРШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В РЕЗУЛЬТАТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

В. В. Новиков

студент 4 курсу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ

С. В. Іщенко

старший викладач, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

М. Р. Литвиненко

студентка спеціальності «Економіка підприємства»,  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

С. О. Лафазан

студентка спеціальності «Економіка підприємства», Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Колдовський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТОЧОК ТА ЇХ ПОХІДНИХ

О. Л. Загорянська

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ

В. О. Капустян

докт. ф-м. н., професор, завідуючий кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

І. С. Лазаренко

студентка групи ВУК-51М, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

РАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕХОДУ ДО РІВНОВАЖНОГО СТАНУ В МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ОБМІНУ

І. В. Одотюк

д.е.н., завідувач відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

О. М. Фащевська

к.е.н., старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

І. В. Дульська

к.е.н., старший науковий співробітник відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

О. А. Ткачова

економіст відділу економіки та організації високих технологій ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ПЕРСПЕКТИВНІ СФЕРИ ІНВЕСТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК В УКРАЇНІ

Е. В. Слепян

аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МІСЦЕВОЇ ОБЛІГАЦІЙНОЇ ПОЗИКИ

Б. М. Сердюк

доц. к.т.н., Національний технічний університет України «КПІ»

М. В. Шекера

студентка ФММ, Національний технічний університет України «КПІ»

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ТА АГРЕГУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ПРИ НАДІЙНОМУ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ ПІДПРИЄМСТВА

А. И. Безгинов

аспирант Донецкого государственного университета управления

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ХРЕОДНЫЙ ЭФФЕКТ

Е. З. Ёрохов

аспирант Донецкого государственного университета управления

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

Л. В. Левковська

ДУ «Інститут економіки  природокористування та   сталого розвитку НАН України» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАЦІЙ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Л. Е. Петрова

аспирантка Донецкого государственного университета управления

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ

Д. Л. Левчинський

к.т.н., ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Днвпропетровськ

СИСТЕМНИЙ ХАРАКТЕР ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ СОЦІАЛЬНО – ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

О. В. Сініціна

ДП «Прем’єр Експо», м. Київ

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

В. В. Бала

к.е.н., доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. П. Приходько

Заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації, к.і.н.

ПРИНЦИПИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

В. В. Каюмова

викладач кафедри маркетингу Донецького державного університету управління

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»