EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2012

О. Ю. Попова

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства  ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

РІВНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

О. І. Маслак

зав. кафедри економіки, професор, д.е.н., Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

О. В. Куклін

д-р. екон. наук, доц., Черкаський державний бізнес-коледж

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

А. В. Череп

д.е.н., професор

Ю. М. Краснокутська

аспірант, Запорізький національний університет

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

Л. О. Чорна

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Н. Г. Виговська

професор, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, Житомирський державний технологічний університет

О. Л. Стеблянко

здобувач, Житомирський державний технологічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Л. П. Гринаш

Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національний університет “Львівська політехніка”

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НАФТОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ ТНК "БРІТІШ ПЕТРОЛЕУМ" ТА ВАТ "НПК-ГАЛИЧИНА")

О. С. Донець

кандидат економічних наук, доцент, Донецький національний технічний університет

К. В. Філіпович

студентка 4-ого курсу, Донецький національний технічний університет

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КАДРОВИХ АГЕНТСТВ

Л. М. Крот

к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ЕКОНОМІЧНІ ВИТРАТИ В БЮДЖЕТАХ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В КІНЦІ XIX НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Г. Ю. Кучерук

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіки підприємств», Державний економіко-технологічний університет транспорту м.Київ

ІННОВАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

П. І. Мірошниченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри інженерії та загальноосвітніх дисциплін Антрацитівського факультету гірництва і транспорту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

І. В. Тюха

к. е. н., доц., Національний Університет Харчових Технологій

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА ВИДОВІ ПРОЯВИ

Р. В. Корж

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Н. В. Шевчук

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Г. О. Ус

к.т.н., доцент, директор Інституту економіки, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

М. Ф. Ус

д.т.н., доцент, директор Інституту інформаційних та інноваційних технологій в освіті, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

А. П. Карпенко

інженер Центру дистанційно-заочного навчання, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

УПРАВЛІННЯ ДЕКЛАРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

В. П. Мазуренко

к.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

O. Ю. Засенко

студент 3-го курсу, Інститут міжнародних відносин/ Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

М. М. Аксентюк

к.е.н. , доцент кафедри менеджменту ім проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м.Київ

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

С. О. Тульчинська

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «РЕГІОН» В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Г. М. Заваріка

к. геогр. н., ст.. викладач, СНУ імені Володимира Даля

К. А. Заваріка

СНУ імені Володимира Даля

ВПЛИВ ТРАДИЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РОЗСЕЛЕННЯ

О. В. Дикий

к.е.н., доцент, докторант КНУБА

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ ТА СУТНОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Т. Є. Зінченко

к.с.-г.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МІСЬКИХ АГЛОМЕРАЦІЙ

В. І. Кокоріна

аспирантка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

І. М. Зеліско

к.е.н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ

О. М. Дериколенко

к.е.н., старший викладач кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ УРАХУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РИЗИКІВ

Т. В. Коваленко

к.е.н., доц. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

С. О. Поторочин

к.е.н., доц. ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Іщенко

старший викладач, кафедра економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Н. О. Гребенюк

доцент кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

СУЧАСНИЙ СТАН БОРГОВОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ

М. І. Кульчицький

к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БЮДЖЕТУВАННЯ В УКРАЇНІ

К. О. Любимова

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «КПІ»

АТРИБУТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Д. Б. Лозовик

асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

І. А. Стреблянська

аспірант Інститут економіки промисловості НАН України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЛАНУВАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Л. М. Жукова

ст. викладач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КОНФЛІКТІВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗВ¢ЯЗАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

О. Л. Лаврик

cтарший виклач кафедри фінансів та кредиту Харківского національного унівеститету імені В.Н. Каразина (м. Харків)

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНА СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

В. І. Огієнко

доцент, канд. екон. наук, директор, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банка України

О. В. Луняков

доцент, канд. екон. наук, доцент кафедри обліку та аудиту, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банка України

О. Ю. Лісняк

студент, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банка України

ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Б. О. Бондаренко

здобувач кафедри «Міжнародних фінансів» факультету «Міжнародної економіки і менеджменту», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ МОЛОДІЖНОГО ЖИТЛОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

В. А. Рысина

к.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ И УСЛУГ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В ГОДЫ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

І. В. Мамонтова

аспірант, Одеський національний економічний університет

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВИХ ВАЖЕЛІВ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНІВ ПРИЧОРНОМОР’Я

К. І. Оксенюк

к.е.н., в.о. доцента кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. С. Кривоконь

к.е.н., доцент, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу

І. М. Буряк

студентка факультету обліку та аудиту Вінницький національний аграрний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

О. В. Бакалінський

канд. економ. наук, доцент, Національний технічний університет України “КПІ”

УТВОРЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ЦІННОСТІ У ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ЗАЛІЗНИЦЯМИ

Д. В. Очеретін

викладач кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ НЕВИТРАТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

М. П. Гриценко

к.е.н.,доцент кафедри фінансів і кредиту Бердянського державного педагогічного університету

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ РІВНЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

О. В. Степанова

к.е.н., старший науковий співробітник відділу управління економікою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ

Н. П. Юрчук

старший викладач кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ІНСТИТУЦІЙНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

М. О. Чупріна

ст. викладач НТУУ «КПІ»

ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОСТІ АЛОКАЦІЙНО-ІНВЕРСІЙНОГО ТИПУ

І. В. Стояненко

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємництва, Київський національний торговельно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ ЯК РЕАЛЬНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ СЬОГОДЕННЯ

Н. В. Сторожук

аспірант кафедри менеджменту в будівництві КНУБА

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ТА ЗМІСТ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Г. М. Рижакова

доктор економічних наук, доцент, Київський національний університет будівництва і архітектури

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ ГЕНЕЗИСУ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Лагутін

д.т.н., проф., зав. кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

СИСТЕМНО-ЦІЛЬОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

О. П. Швидка

к.е.н., ст. викладачкафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Н. Г. Метеленко

д.е.н, завідувач кафедри „Фінансів” Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ІНВЕСТУВАННЯ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Н. Є. Привалова

аспірантка кафедри бухгалтерського обліку Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БЕЗ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Н. В. Шевчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІНФОРМАЦІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНИЙ РЕСУРС: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. М. Ткаченко

д. е. н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємства, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ДІАГНОСТИКОЮ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯК ОСНОВА ЙОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Aлла Бєлова

к.е.н., доц., Академія муніципального управління МОН України

Альона Ліщук

ДП «Управління промислових підприємств Укрзалізниці»

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

М. В. Жикаляк

к. геол. н., генеральний директор, Державне регіональне геологічне підприємство "Донецькгеологія", м. Артемівськ

ГІРНИЧОДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ РОЯЛТІ

Д. В. Дорошкевич

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і туризму Національного транспортного університету

РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ НА БАЗІ КОНЦЕПЦІЇ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця