Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2013

О. Ю. Біленький

д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу та комерційної справи, Донецький національний університет імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ІННОВАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ В ПРОЦЕСАХ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

О. Y. Bilenkyi

Doctor of Economics, associate professor, professor department of marketing and business case Donetsk national university of economy and trade of a name of Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk

INNOVATIVE LANDMARKS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS: A REGIONAL PERSPECTIVE

О. В. Капустян

доктор ф. м. наук,професор кафедри математичного моделювання економічних систем, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

К. О. Груздева

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТОБІНА З УРАХУВАННЯМ ГРОШОВОГО ОБМІНУ

O. Kapustyan

Dr. Phys.–Math., professor of mathematical modeling of economic systems, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

K. O. Gruzdeva

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kiev

QUALITATIVE RESEARCH TOBIN MODEL OF ECONOMIC GROWTH BASED ON MONEY EXCHANGE

О. І. Андрусь

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ

О. І. Аndrus

к. е. s., associate professor of department of economy and enterprise, National technical university of Ukraine the "Kyiv polytechnic institute"

THE MOTIVATION FACTORS OF MANAGEMENT OF PERSONNEL ACTIVITY

Д. Д. Третяк

к.э.н., ассистент кафедры страхования и риск-менеджмента, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, г. Киев

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В УКРАИНЕ

D. D. Tretiak

candidate of economic science, assistant professor of the insurance and risk management department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF INDICATORS OF THE EFFECTIVENESS OF OBLIGATORY STATE SOCIAL INSURANCE IN UKRAINE

В. В. Токар

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РОЛЬ ДЕРЖАВИ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ НА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ РИНКАХ

V. V. Tokar

PhD in Economics (Candidate of Sciences), Readership, Associate Professor of the International Finance Department, SHEI “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv

THE ROLE OF THE STATE RESTRUCTURING LIABILITIES OF THE PRIVATE ECONOMIC SECTOR AT INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS

О. В. Золотарьова

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Т. М. Нікітіна

старший викладач кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Т. А. Лотоцька

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАЧАННЯМ КОШТІВ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

O. V. Zolotaryova

Ph. D., associate Professor, associate Professor of Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

T. M. Nikitina

senior lecturer, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

T. A. Lotockaya

master student, Department of finances and credit, Dneprodzerzhinsk State technical university, Dneprodzerzhinsk

FEATURES OF PROCEDURE OF CONTROL OF USE OF FUND OF SOCIAL INSURANCE FROM TEMPORARY DISABILITY AND A WAY OF ITS IMPROVEMENT

В. Г. Потапенко

к. геогр. н., головний консультант відділу екологічної та техногенної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень

Д. С. Бірюков

к. т. н., старший консультант відділу екологічної та техногенної безпеки, Національний інститут стратегічних досліджень

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. G. Potapenko

cand. geography sciences, chief consultant of Ecology and Technogenic Safety department, National institute for strategic studies

D. S. Biriukov

cand. tech. sciences, senior consultant of Ecology and Technogenic Safety department, National institute for strategic studies

ENVIRONMENTAL COMPONENT IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY INDICATORS

В. П. Гмиря

к. е. н., доцент кафедри банківської справи, Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ)

КРЕДИТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ

Victoria Gmirya

PhD, associate professor, associate professor of chair of banking University of Banking of the National Bank of Ukraine, Cherkassy’s Institute of Banking

CREDIT POTENTIAL INVESTMENT BANKING SECTOR AREA

Н. Л. Шишкова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ

АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

N. L. Shishkova

Associate Professor of Accounting and Auditing, National Mining University, Dnipropetrovsk

ANALYTICAL APPROACHES TO THE SELECTION OF ACTUAL INVESTMENT COMPANY

Л. Г. Олейнікова

к. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу фіскальної політики, податкових та митних платежів ДННУ «Академії фінансового управління» (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ТОВАРУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИУКРАЇНИ

L. G. Oleinikova

Ph.D.,Senior Fellow, Head of Department fiscal policy, tax and customs duties "Academy of Financial Management" (Kyiv)

FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY AS A COMMODITY IN TODAY'S ECONOMY OF UKRAINE

О. Р. Жидяк

кандидат економічних наук, доцент, докторант Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ "Академії фінансового управління" Міністерства фінансів України

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР АГРАРНОЇ СФЕРИ

O. R. Zhydyak

Candidate of Economic Sciences, associate professor Doctoral candidate of the Research Financial Institute of the State Educational and Scientific Establishment “Academy of Financial Management” of Ministry of Finances of Ukraine

PERFECTION OF SYSTEM TAXATION ENTERPRISE STRUCTURES OF AGRARIAN SPHERE

Р. В. Довбуш

економіст фінансового відділу, Український Католицький Університет, м. Львів

Л. Д. Тимошевська

к. е. н., доцент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

Т. В. Легка

студентка 4-го курсу Львівської державної фінансової академії, м. Львів

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБІГУ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ ЧИСЕЛЬНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ

R. Dovbush

accountant officer, Ukrainian Catholic University, Lviv

L. Tymoshevska

Ph.D., Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

T. Lehka

student of 4th year, Lviv State academy of Finance, Lviv

MACROECONOMIC ASPECTS OF RETAIL TRADE AND ITS RELATIONSHIP WITH THE POPULATION

В. П. Колесніков

к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва, Український державний хіміко-технологічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ОБСЯГ ВИТРАТ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. P. Kolesnikov

Ph.D., assistant professor of industrial economics and organization of production, Ukrainian State University of Chemical Technology

INVESTIGATION OF FACTORS INFLUENCING THE EXPENDITURE COMPONENT OF RAILWAY INFRASTRUCTURE IN THE CHEMICAL INDUSTRY

І. В. Тюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Р. В. Рудніцька

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ УМОВ ПЛАТЕЖУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. Tykha

Candidate of Economic Sciences, docent, Department of International Management, National University of Food Technologies, Kyiv

R. V. Rudnitska

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

RATIONALE PAYMENT TERMS IN FOREIGN TRADE ACTIVITY

Н. В. Тарельник

ст. викладач кафедри фінансів, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

N. V. Tarelnyk

Senior Lecturer of Finance Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

FOREIGN EXPERIENCE OF INSURANCE RISKS IN AGRICULTURE

К. Ю. Соколюк

аспірантка кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ – СПЕЦИФІЧНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС АПК

K. Y. Sokolyuk

Postgraduate Department of Economics, Uman’ National University of Horticulture, Uman

HUMAN CAPITAL - SPECIFIC RESOURCE INVESTMENT APС

Л. О. Зайцева

аспірантка кафедри економічної теорії та прикладної статистики, ДЗ "Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка", м. Луганськ

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

L. O. Zajtzeva

graduate of department of economic theory and applied statistics, Luhansk Taras Shevchenko National University, Luhansk

ANALYSIS OF EFFECTIVE USING OF ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISE

Ю. І. Опанасюк

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Yu Opanasiuk

Postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

TOOLS FOR MANAGING ENTERPRISE'S COMPETITIVENESS

О. С. Сердюк

Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

O. S. Serdyuk

PhD student, Donetsk state technical university, Donetsk

APPROACH TO DETERMINE THE MOST OPTIMAL MODEL OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE COAL INDUSTRY

О. Б. Тисяк

студент, IV курс, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБЛІГАЦІЙ В УКРАЇНІ

O. B. Tysyak

student, IV course, economics faculty, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF CORPORATE BONDS MARKET IN UKRAINE

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

В. Г. Євтєєва

здобувач, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ЖИТЛОВА СФЕРА В УКРАЇНІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

V. Evteeva

аpplicant, State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

RESIDENTIAL AREA IN UKRAINE: CURRENT STATE AND TRENDS

С. В. Коковіхін

д . с. - г. н., професор, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Н. С. Танклевська

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

Н. В. Кириченко

аспірант, Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЗРОШУВАНИХ МЕЛІОРАЦІЙ НА ЛОКАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

S. V. Kokovihin

doctor of agricultural sciences, professor, head of department of production and agribusiness Kherson State Agrarian University, Kherson

N. S. Tanklevska

Doctor of Economics, Professor, Head of department of Finance, Kherson State Agrarian University, Kherson

N. V. Kirichenko

a graduate student, Kherson State Agrarian University, Kherson

INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPMENT RECLAMATION ON IRRIGATED LANDS AT LOCAL AND REGIONAL LEVELS

Е. М. Забарна

доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою економічних систем і маркетингу, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

К. О. Кірнесенко

студентка, Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СФЕРІ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ

E. M. Zabarna

Doctor of Economics, Professor, Head of the cathedra of Economics and Marketing, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. O. Kirnesenko

student, Odessa National Polytechnic University, Odessa

QUALITY CONTROL OF PRODUCTION ENTERPRISE IN ADVERTISING BUSINESS

В. В. Тарасова

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки природокористування та менеджменту лісового господарства, Житомирський національний агроекологічний університет

ГРАФІЧНІ ЗОБРАЖЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. V. Tarasova

Dr. of Science in Economics, associate professor, professor of environmental economics and management of forestry, Zhitomir National Agroecological University

THE GRAPHIC METHOD OF RESEARCH AN THE ECOLOGICAL STATE OF ENVIRONMENT

С. О. Шут

здобувач, Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

S. O. Shoot

Postgraduate, Scientific-research economic institute, Ministry of economic development and trade of Ukraine

PLANING AND BUDGETING OF PUBLIC CAPITAL INVESTMENTS ON LOCAL LEVEL

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри прикладної економіки, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. I. Tymchenko

senior lecturer, department of applied economics, National University of Food Technologies, Kyiv

PECULIARITIES OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SMALL ENTERPRISES

А. В. Войтюк

к. е. н., молодший науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

A. V. Voitiuk

Ph.D., Associate Research Fellow, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

FINANCIAL SUPPORT FOR THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE

С. В. Онікієнко

к. е. н., докторант кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФІНАНСИ

S. V. Onikiienko

Candidate of Economic Science, doctoral candidate of Bank Investment Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

REGULATION OF FINANCIAL MARKETS AND FUNCTIONAL FINANCES

В. В. Кужель

викладач кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

V. V. Kuzhel

lecturer in "Management", PVNZ "Kherson Economics and Law Institute"

STATE SUPPORT ECONOMIC DEVELOPMENT AGRICULTURAL SECTOR

Г. Є. Бабенко

викладач кафедри економіки та управління національним господарством Одеського національного економічного університету, Одеса

ВПРОВАДЖЕННЯ СЦЕНАРІЇВ ПРОВЕДЕННЯ ЗМІН НА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

А. Е. Babenko

teacher of Department of Economics and Management of National Economy Odessa National Economic University, Odessa

CONDITIONS OF SCENARIOS OF CHANGES IN UTILITIES

Ю. В. Шморгун

асистент кафедри банківських інвестицій, Київський національний економічний університет ім.. Вадима Гетьмана, м. Київ

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ БАНКУ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Yu. V. Shmorgun

assistant of Bank Investment Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

THE SPECIFICITY OF THE FUNCTIONS OF THE BANK IN THE PROCESS OF PROJECT FINANCE

А. В. Завірюха

пошукач , Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк

РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

A. V. Zaviryuha

seekers, Lutsk institute of Human Development University “Ukraine”, Lutsk

REGULATION OF EXPORT OF POULTRY PRODUCTS IN A GLOBALIZING

Н. В. Зуб

студентка 4 курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ГРУП НА РИНКУ УКРАЇНИ

N. V. Zub

4-th year student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF INTERNATIONAL FINANCIAL GROUPS IN THE UKRAINIAN MARKET

І. С. Гурська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ НА РИНКУ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. S. Hurska

Docent of department of economic enterprises separated subdivision of NUBIP Ukraine «Berezhany agricultural institute»

ORGANIZATIONALLY ECONOMIC TERMS OF FUNCTIONING OF AGROCULTURAL GROUPS AT MARKET OF ANIMAL HUSBANDRY

О. А. Авласенко

cт. викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМАТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВИНОГРАДУ БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ПРОГНОЗИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

E. A. Avlasenko

Lecturer, Department of Economics and International Economic Relations, International Humanitarian University, s.Odessa

PROBLEMS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF GRAPE BELGOROD DISTRICT OF ODESSA REGION: FORECAST AND OPPORTUNITY

Є. В. Андрієвська

аспірантка Одеського національного економічного університету, Одеса

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО РЕСТРУКТУРУЮТЬСЯ

Y. V. Andriyevska

post-graduate Odessa state economic university

MANAGING INNOVATION RESTRUCTURED ENTERPRISES

Є. Ю. Попко

аспірантка, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Ye. Yu. Popko

FUNDAMENTAL ASPECTS OF THE CHOICE OF EVALUATION IN ACCOUNTING

В. А. Диба

студентка 4 курсу кафедри Математичного Моделювання Економічних Систем Національного Технічного Університету України «Київський Політехнічний Інститут», м. Київ

ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ВАЛЬРАСА-МАРШАЛА (ЕВОЛЮЦІЇ ЦІНИ ТА ОБ’ЄМІВ ВИПУСКУ ДЕЯКОГО АГРЕГОВАНОГО ТОВАРУ)

V. A. Dyba

4th year student of the Department of Mathematical Modeling Economic Systems of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

QUALITATIVE STUDY OF THE MODIFIED MODEL WALRAS-MARSHALL (EVOLUTION OF PRICES AND VOLUMES OF SOME AGGREGATE PRODUCT)

І. В. Гончарук

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТІ ТОВАРУ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ

Inna Honcharuk

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

APPROACHES TO THE FORMATION OF VALUE CHAIN OF PRODUCT IN THE MODERN ECONOMIC SYSTEM

М. В. Харчук

студентка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

АНАЛІЗ МАСШТАБІВ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ШАХРАЙСТВА ЧЛЕНІВ МІЖНАРОДНИХ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ

M. V. Kharchuk

student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

ANALYSIS OF THE SCOPE AND MAIN DIRECTIONS OF MINIMIZING THE FRAUD RISKS OF INTERNATIONAL PAYMENT SYSTEMS’ MEMBERS

Л. А. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

І. О. Жук

магістрант, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ: ПОНЯТТЯ ТА СЕГМЕНТАЦІЯ

L. A. Bondarenko

the candidate of economic Sciences, the associate Professor, the associate Professor, Department of banking, of state University of " Krivoy Rog National University", Krivoy Rog

I. O. Thuk

the master student of state University of " Krivoy Rog National Universit ", Krivoy Rog

MARKET BANKING PRODUCTS AND SERVICES: CONCEPT AND SEGMENTATION

І. І. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри менеджменту безпеки підприємства, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

I. I. Nagornay

Candidate of economic sciences, Associate professor of management security prpedpriyatiya, Evropeysky unіversitet, the city of Kyiv

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS FOR THE FORMATION MECHANISM OF ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC SECURITY

О. І. Ляшенко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної кібернетики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СОЛОУ-СВЕНА З НЕЙТРАЛЬНИМ, КАПІТАЛОІНТЕНСИВНИМ ТА ТРУДОІНТЕНСИВНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОГРЕСОМ

O. I. Liashenko

Doctor of Economics, Docent, Professor of Economic Cybernetics Department, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOLOW-SVEN MODEL OF ECONOMIC GROWTH WITH NEUTRAL, CAPITAL INTENSIVE AND LABOR INTENSIVE TECHNOLOGICAL PROGRESS

В. А. Деордієва

асистент, ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ

А. С. Ільїна

студентка, ДВНЗ «НГУ», м. Дніпропетровськ

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ І РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕНІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

V. A. Deordiyeva

National Mining University

A. S. Ilina

National Mining University

OPERATIONAL MANAGEMENT: THE NATURE AND ROLE IN THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATIONS

Б. А. Дадашев

д. е. н., професор кафедри фінансів і кредиту Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МАКРОПРУДЕНЦІАЛЬНОГО НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

B. A. Dadashev

Doctor of economic sciences, professor of department of finances and credit of the of Sevastopol of institute of banking of the of Ukrainian of academy of banking of the National bank of Ukraine

BASIC PRE-CONDITIONS OF REALIZATION OF STRATEGY OF МACROPRUDENTIAL OF SUPERVISION AND ADJUSTING

Г. П. Гончар

к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, Чортківський інститут підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДИЧНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ПРОГНОЗНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ ПРАЦІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

H. P. Honchar

PhD, professor of department of finances and banking Chortkivskiy Institute of Entrepreneurship and Business Ternopil National Economic University

METHODICAL AND INFORMATIVE PRINCIPLES OF RESEARCH AND PROGNOSIS PARAMETERS OF LABOUR-MARKET IN AN AGRARIAN SECTOR ECONOMY

К. Г. Туболець

аспірант Дніпропетровського державного аграрного університету

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Tubolets

graduate of the Dnepropetrovsk state agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACH TO EVALUATION OF THE MARKETING POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. А. Ломачинська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та історії економічної думки, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, м. Одеса

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

I. A. Lomachynska

PhD in Economics, Associate professor, Department of Economic Theory and History of Economic Thought, Odessa I. I. Mechnikov national university, Odessa

FORMATION OF MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINING THE ESSENCE OF ENTERPRISE FINANCES

О. С. Донець

к. е. н., доцент, кафедри економічної кібернетики, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

М. І. Лутфуліна

студент, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

КОГНІТИВНА МОДЕЛЬ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ

O. S. Donets

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Department of Economic Cybernetics, Donetsk National Technical University, Donetsk

M. I. Lutfulina

student, Donetsk National Technical University, Donetsk

COGNITIVE MODELS OF MARKET CONDITIONS

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. Є. Шевченко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВОМ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ

O. Hryhorieva

Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

K. Shevchenko

student, Poltava national technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

APPLICATION OF THE SYSTEM OF ASSESSMENT OF PERSONNEL BY THE OIL AND GAS COMPLEX

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., доцент кафедри обліку і аудиту ДДАУ

СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ, ЇЇ ЗНАЧЕННЯ І ВИМОГИ, ЯКІ ДО НЕЇ ПРЕД’ЯВЛЯЮТЬСЯ

L. M. Vasilieva

Doctor of sciences from state administration, Assistant of professor Department of Account and Audit DSAU

CONTENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES, AND ITS REQUIREMENTS

О. В. Короткова

канд. екон. наук, доцент кафедри фінанси та кредит, Інституту економіки та управління, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДИКИ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

O. V. Korotkova

candidate of economic Sciences, associate Professor of Department of finances and credit, Institute of Economics and Management, Crimean University for the Humanities, Yalta

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISE AND ITS EVALUATION METHODS

О. С. Ткаченко

асистент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Tkachenko

assistant, chair of accounting and auditing, Dnepropetrovsk State Agrarian University

THE CURRENT STATE OF PERFORMANCE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF DNIPROPETROVSK REGION

В. М. Клочко

к. е. н., доцент кафедри світової економіки сільського господарства та інформаційних технологій, Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків

СТАН ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АПК УКРАЇНИ

V. M. Klochko

Ph. D., assistant professor of global agricultural economics and information technology, Kharkiv State Veterinary Academy

STATE AND WAYS TO IMPROVE ECONOMIC EFFICIENCY MOLOKOPRODUKTOVOHO SUBCOMPLEX AIC UKRAINE

М. В. Кравченко

аспірант, Економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНІ

M. V. Kravchenko

graduate student , Shevchenko University

PROBLEM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF INTERNAL AND EXTERNAL PUBLIC DEBT IN UKRAINE

Н. Л. Правдюк

д. е. н., професор, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

В. В. Покиньчереда

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. L. Pravdyuk

PhD, Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

V. V. Pokynchereda

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF LABOR RESOURCES OF UKRAINE’S OIL-FAT INDUSTRY

T. Zhydetskyi

magister department of economics and entrepreneurship, National technical university of Ukraine «Kyiv polytechnic institute», Kyiv

MEASURING OF THE RISK FOR FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN COUNTRIES WITH LARGE SHADOW ECONOMY ON EXAMPLE OF EASTERN EUROPE

Т. Ф. Михайлова

кандидат фізико-математичних наук, Дніпропетровський національний університет інженерів залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

Л. Л. Кондрус

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

ПЛАНУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО РОЗШИРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

T. F. Mihailova

L. L. Kondrus

PLANNING OF EFFECTIVE PRODUCTION EXPANSION

М. М. Петращук

здобувач, Чернігівський державний інститут економіки і управління

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

M. M. Petrashchuk

researcher, Chernihiv State Institute of Economics and Management

USE OF CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS TO MODEL THE FINANCIAL SUPPORT LEVEL OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE

О. С. Щекович

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедрою інноваційного менеджменту і управління бізнес-процесами Криворізького національного університету, м. Кривий Ріг

В. П. Хорольський

доктор технічних наук, професор, професор кафедри інноваційного менеджменту і управління бізнес-процесами Криворізького національного університету, м. Кривий Ріг

О. В. Хорольська

здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук Криворізького національного університету

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ З ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНИМ КЛАСТЕРОМ

O. S. Schekovych

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

V. P. Khorolsky

Doctor of Technical Science, Professor, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

O. V. Khorol's'ka

Applicant candidate degree in economics, Kryvyi Rih National University

STRATEGY OF INNOVATIION DEVELOPMENT OF MINING AND METAL CLUSTER REGION

Є. В. Афанасьєв

доктор економічних наук, професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

О. Г. Рябека

кандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Ye. V. Afanasiev

Doctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

O. H. Ryabeka

PhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

MACROECONOMIC MODELING OF INNOVATION PROCESSES IN SYSTEM OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ECONOMY

Н. І. Ведмідь

к. е. н., доц., докторант Київського національного торговельно-економічного університету

СЕРВІСНА КОНЦЕПЦІЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

Nadiya Vedmid

PhD Associate Professor of the Kiev National Trade & Economic University Kiev, Ukraine

SERVICE CONCEPT: THE EVOLUTION AND IMPLEMENTATION PRIORITIES

Н. О. Бабіна

старший викладач кафедри економіки факультету ринкових, інформаційних та інноваційних технологій Київський національний університет технологій та дизайну, м. Черкаси

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

N. O. Babina

Sr. Instructor of Economics Department, Kyiv National University of Technologies and Design, School of Market, Information and Innovative Technologies at Cherkassy

GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS AND ECONOMIC SECURITY

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

S. M. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

THE WAYS OF OPTIMIZATION AN INNOVATIVE PROCESSES IN ENGINEERING COMPANIES TO INCREASE COMPETITIVENESS

А. М. Вдовиченко

к. е. н., завідувач науково-дослідного відділу економіко-математичного моделювання, аналізу та прогнозів Науково-дослідного інституту фінансового права, Національний університет Державної податкової служби України , м. Ірпінь

Г. В. Орос

студентка, Національний університет Державної податкової служби України, м. Ірпінь

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

A. M. Vdovychenko

candidate of economic science, the head of economic modeling, analysis and forecasts research department in Researching Institute of Financial Law, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

H. V. Oros

student, National University of State Tax Service of Ukraine, Irpin

THEORETICAL ASPECTS OF RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH

О. М. Крупа

к. е. н., в.о. доцента кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет

ОЦІНКА СТАНУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

О. М. Krupa

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Statistic and analysis, Lviv National Agrarian University

THE ESTIMATION OF THE STATE OF FOOD SAFETY IN THE UKRAINE

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав. кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ЩОДО ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Ya. Pogribniy

d. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

СONCERNING FEATURES ON ACCOUNTING OF FIXED ASSETS OF STATE ENTERPRISES

В. Б. Любива

бакалавр, 4 курс, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РИНОК ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

V. B. Lyubiva

bachelor, 4th year, National Taras Shevchenko University of Kyiv

LEASING MARKET IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

К. О. Талаєва

студентка четвертого курсу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОНДОВИЙ РИНОК В АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Kateryna Talaieva

The fourth year student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

STOCK MARKET IN ACTIVATION OF INVESTING ACTIVITIES IN UKRAINE

І. П. Мігус

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

В. В. Срібна

студентка, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

О. Ю. Цікало

студент, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси

ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

I. P. Mihus

Doctor of economic sciences, Ph.D., Associate Professor, Head of the Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

V. V. Sribna

student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy O. Y. Tsikalo, student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

O. Y. Tsikalo

student, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnitsky, Cherkasy

DIAGNOSIS OF SOCIAL SECURITY CHERKASSY REGION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE

Н. Л. Островська

Начальник управління кредитування, ПАТ «Комерційний банк «Глобус», м. Київ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОНІТОРИНГУ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ В БАНКУ

Natalia L. Ostrovska

Head of credit department, PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “COMMERCIAL BANK GLOBUS”, Kiev

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ORGANIZATION ТНЕ CREDIT POLICY MONITORING IN BANK

Г. Т. Чехович

к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій», ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ТА РЕГІОНІВ

G. T. Chekhovych

k. e. n., dotsent kafedry «Menedzhment orhanizatsij», PVNZ «Khersons'kyj ekonomichno-pravovyj instytut»

METHODICAL APPROACHES TO AN ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF THE COUNTRY AND REGIONS

А. К. Андрюшко

директор ДП «Кривбасстандартметрологія», м. Кривий Ріг

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. П. Косарєва

к. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Н. В. Сарматицька

студентка 4 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА В УКРАЇНІ

I. P. Kosareva

PhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFIT

N. V. Sarmatytska

student of the 4th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AFFORDABLE HOUSING IN UKRAINE

И. П. Косарева

к. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТ

Н. В. Сарматицкая

студентка 4 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ В УКРАИНЕ

Ю. О. Богданюк

викладач кафедри «Економічної теорії» ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут»

ДЕРЖАВНІ ЗАМОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМЦЯМ ЯК ФОРМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Y. A. Bogdanuk

lecturer of the Department «Economic theory » PVNZ «of the Kherson economic-law Institute»

STATE ORDERS ENTREPRENEURS AS A FORM OF STATE REGULATION OF ECONOMY

М. В. Семикіна

д. е. н., проф., завідувач кафедри економіки та організації виробництва Кіровоградського національного технічного університету

Т. І. Жеребченко

Старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

СОЦІАЛЬНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ СПРИЯННЯ ТА ПРОТИДІЇ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ

M. Semykina

Doctor of Economics, Professor, Head of of Economics and manufacturing Kirovograd National Technical University

Т. Zherebchenko

Kirovograd Institute of Human Development Open International University of Human Development "Ukraine"

SOCAL DIFFERENTIATION IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE WORK ANTICIPATION

И. Н. Крейдич

д. э. н., доцент, профессор кафедры теоретической и прикладной экономики, Национальный технический университет Украины «КПИ»

О. Б. Гребец

к. э. н., преподаватель, Славянский колледж Национального авиационного университета

К. М. Швец

аспирант, Национальный технический университет Украины «КПИ»

МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЛИНГА НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

I. Kreidych

Doctor of Economics, docent, Professor of the Department of Theoretical and Applied Economics, National Technical University of Ukraine "KPI"

O. Hrebets

PhD of Economics, lecturer, Slavic College of National Aviation University

K. Shvets

postgraduate student, National Technical University of Ukraine "KPI"

DECISION’S MANAGEMENT SIMULATION IN THE USE OF THE STRATEGIC CONTROLLING SYSTEM THE MANUFACTURE OF MACHINERY CONTEXT

Д. І. Голубєв

Викладач НФ ДВНЗ «Запорізький національний університет»

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА МАШИНОБУДУВАННЯ

D. I. Golubev

teacher NF, DVNZ the «Zaporozhia national university»

GROUND OF EXPEDIENCY OF MANAGEMENT INVESTMENT POLICY ENTERPRISES OF ENGINEER

С. С. Стоянова-Коваль

к. е. н. доц. кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Одеський державний аграрний університет

В. В. Попович

к. е. н. доц. кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Брацславця, Одеський державний аграрний університет

ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. S. Stoyanova-Koval

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

V. V. Popovісh

Candidate of Economics Associate Professor, Chair of Information Systems and Technology behalf Bratsslavtsya M.O. Odessa State Agrarian University

IMPACT OF LABOR POTENTIAL ON THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

О. С. Носенко

аспірант Запорізького національного університету

КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

А. С. Носенко

аспирант Запорожского национального университета

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Al. S. Nоsеnkо

Graduate student of Zaporizhzhya national university

CRITERIA OF MAKING DECISION ON REALIZATION INNOVATIVE PROJECTS OF ENTERPRISES WITH THE PURPOSE OF INCREASE OF THEIR EFFICIENCY

В. М. Орел

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту, Миколаївська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СУТНІСТЬ І РОЛЬ КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ

V. M. Orel

candidate of economical science, associate professor of the chair « Economics and Management», Mykolaiv branch PVNZ «European University» (Ukraine)

NATURE АND ROLE CONTROL AS MANAGEMENT FUNCTIONS

О. М. Потишняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ІНТЕГРОВАНОГО ВОВНЯНО-ТЕКСТИЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Elena N. Potyshnyak

PhD in Economics, associate professor of "Management", Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE MECHANISM OF COST MANAGEMENT INTEGRATED WOOL-TEXTILE INDUSTRY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»