Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2014

І. К. Чукаєва

д. е. н., ст. н. с., головний науковий співробітник відділу розвитку виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

РЕГІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ВИРОБНИЧОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

I. K. Chukaeva

d. e. n., st.n.s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», m. Kyiv

REGIONAL CONSTITUENT OF PRODUCTION INFRASTRUCTURE

Н. О. Лоханова

д. е. н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПЛИВУ НА СТАН ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ  ПІДПРИЄМСТВА

N. O. Lokhanova

doctor of Economics, associate Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Odessa National Economic University, Odessa

THE USE OF METHOD OF MODELING IN THE MANAGEMENT OF TRANSACTION COSTS AS AN INSTRUMENT OF INFLUENCE ON STATE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

Т. А. Бурова

д. е. н., професор, завідувач кафедрою обліку та економічного аналізу, Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

НАУКОВІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

T. A. Burova

PhD, professor, head of department of accounting and economic analysis, Nicholaev National University named byV.O.Suhomlynskiy

SCIENTIFIC BASIS OF CONTROL IN ENTERPRISE MANAGEMENT

Л. І. Катан

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

А. І. Сидоренко

магістр, кафедра фінансів, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ФОРМУВАННЯ

L. I. Katan

Doctor of Economic Science, Professor Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, Ukraine

A. I. Sydorenko

master's degree, Department of Finance, Dnipropetrosk State Agrarian-Economy University, Dnipropetrovsk, Ukraine

THE FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AND ESPECIALLY THEIR FORMATION

З. П. Бараник

доктор економічних наук, профессор, заступник завідуючого кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

І. О. Романенко

аспірант кафедри статистики, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Zoya Baranyk

PhD, Professor, Deputy Chief of the Statistics Chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

Irina Romanenko

Postgraduate, Statistics Chair Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman

MIGRATION AS AN OBJECT OF STATISTICAL ANALYSIS

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

СИСТЕМА БУДЗАОЩАДЖЕНЬ ЯК ШЛЯХ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЖИТЛОВОГО ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

 Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

THE HOUSING SAVING SYSTEM AS WAY IS FOR PERFECTION OF THE HOUSING MORTGAGE CREDITING IN UKRAINE

В. М. Якубів

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

НАПРЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОГНОЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ

V. M. Yakubiv

D.Sc. (Economics), Professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Iwano-Frankivsk

DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: TRENDS, FORECASTS AND OPTIMIZATION

G. O. Shvydanenko

Candidate of economic sciences, Professor, Head of the enterprise economics department

A. Iu. Rykunich

Postgraduate student of the 3rd academic year Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

MANAGING SOCIAL INFRSASTRUCTURE

В. В. Вертель

к. е. н., доцент кафедри «Менеджмент організацій і логістика», Державний економіко-технологічний університет транспорту

РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЧНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Valentyna Vertel

PhD, docent, Management organization & logistics department, State University of Economic and Transport Technologies, Kyiv

PROFESSIONAL-TECHNICAL RAILROAD EDUCATION DEVELOPMENT IN UKRAINE

М. А. Коноплянникова

викладач кафедри маркетингу та реклами Київський національний торговельно-економічний університет

ГЕНЕЗИС РИНКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ КАРТОГРАФІЧНИХ ПОСЛУГ

M. A. Konoplyannykova

Kyiv National University of Trade and Economics

THE GENESIS OF THE MARKET CONDITIONS OF MANAGING THE MARKETING ACTIVITIES OF COMPANIES IN THE CARTOGRAPHIC SERVICES

О. Є. Стоянова

викладач кафедри міжнародного права факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

САМІТ «ГРУПИ ДВАДЦЯТИ»: ХАРАКТЕРИСТИКА, НАЙВАЖЛИВІШІ ПІДСУМКИ ПЕТЕРБУРЗЬКОГО ФОРУМУ

O. E. Stoianova

lecturer of the International Law Chair V.N. Karazin Kharkov National University

SUMMIT OF “G20”: CHARACTERISTICS, THE MOST IMPORTANT RESULTS OF SAINT PETERSBURG FORUM

С. О. Біда

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Svitlana Bida

Ph.D in Economics, Associate Professor of International Finance Dept., Ukrainian State University of Finance and International Trade

ORGANIZATIONAL METHODS OF IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING BY DOMESTIC ENTERPRISES

Г. М. Бойківська

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ, м. Вінниця

Л. Г. Дончак

к. е. н., викладач кафедри економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ ВНУТРІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПЛОДООВОЧЕВИХ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. Boykivska

Ph. D., assistant professor of business economics and corporate Vinnytsia Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnіtsa

L. Donchak

Ph.D., lecturer in business economics and corporate Vinnitsa Training and Research Institute of Economy TNEU Vinnitsa

IMPROVE INTERNAL ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ECONOMIC RELATIONS ON FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PROCESSING ENTERPRISES OF VINNІTSA REGION

Т. О. Скрипко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівська комерційна академія, м. Львів

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ

T. Skrypko

PhD, associate professor, assistant professor of management, Lviv Academy of Commerce, Lviv

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ECONOMY THROUGH THE IMPROVEMENT OF PUBLIC REGULATION OF BUSINESS INNOVATION ACTIVITY

І. Г. Пахомова

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Н. Т. Сірія

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РІВНЯ КОНКУРЕНЦІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

I. G. Pahomova

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

N. T. Siriia

Master, Zaporizhzhya National Technical University

LEVEL OF COMPETITION ASSESSMENT IN THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

И. В. Конаков

студент группы 41ФК, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

Ю. Л. Смелянский

cт. преподаватель, каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

В. Д. Белик

к. э. н. каф. Финансы и кредит, РВУЗ “Крымский гуманитарный университет”

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИЙ

I. V. Konakov

41 finance and сredit student group Crimean University of Humanities

Y. L. Smelyanskiy

senior lecturer of Finance and Credit department, Crimean University of Humanities

V. D. Belik

PhD in Economics of Finance and Credit department Crimean University of Humanities

CHARACTERISTICS METHODS AND MODELS FOR DIAGNOSIS OF CRISIS STATE ENTERPRISES

О. Г. Михайленко

викладач кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Olga G. Mihaylenko

the lecturer of Department of the International economics and international finance, Dnepropetrovsk National University, Dnepropetrovsk

THE ROLE OF THE STATE FINANCIAL SUPPORT IN PROVIDING SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Т. А. Далєвська

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

T. A. Dalievska

the post-graduate student of Kyiv national university of trade and economics

INTERGOVERNMENTAL RELATIONS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SETTLEMENT

С. С. Семенко

магістр, Державний університет телекомунікацій

І. В. Новикова

к. е. н., доцент кафедри економіки Державного університету телекомунікацій

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

S. S. Semenko

MA, State University of Telecommunications

I. V. Novikova

PhD, Associate Professor, Department of Economics State University of Telecommunications

DESCRIPTION METHODS ENTERPRISE MANAGEMENT TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY

І. С. Комар

аспірант кафедри бухгалтерського обліку Національного університету державної податкової служби України

ВИДИ ОФШОРНИХ ЗОН ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

I. S. Komar

Postgraduate student (Department of Accounting) National university of State Tax Service of Ukraine

TYPES OF OFFSHORE AREAS AND THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION OF ACCOUTING

Є. Р. Рева

студентка групи 1 ФІК, ВНЗ «Київський національний університет ім. Т. Шевченка»

СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

E. R. Reva

1 finance and credit student group Taras Shevchenko national university of Kyiv

BASELINE STUDY OF THE STATE BUDGET IN UKRAINE

С. А. Бесараб

эксперт по экономическим вопросам, член наблюдательного совета Banca de Economii

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

S. A. Besarab

economic expert, member of the Supervisory Board of Banca de Economii

SMALL BUSINESSES IN THE STEEL INDUSTRY: CURRENT TRENDS

В. Л. Пластун

к .е. н., доцент, доцент кафедри фінансів

О. Л. Пластун

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України, м. Суми

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПОРТФЕЛЬНИХ ТЕОРІЙ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЯМИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

V. L. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Finance Departmen

O. L. Plastun

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Department, SHEI “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy

PROBLEMS OF USING MODERN PORTFOLIO THEORIES IN PORTFOLIO MANAGEMENT

О. Б. Нікітіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри прикладної економіки, ДВНЗ «Національний гірничий університет» м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА МІЖРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Olga Nikitina

Cand. of Econ. Sciences, Dnepropetrovsk Mining University, Dnepropetrovsk

PROBLEMS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN ECONOMIC RELATIONS AT THE REGIONAL LEVEL

Л. О. Добрик

к. е. н., доц., доцент, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

Г. В. Запорожець

к. е. н., доц., доцент, Харківський національний університет міського господарства  ім. О. М. Бекетова

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКУ ЯК ОСНОВА ЙОГО СТІЙКОСТІ

L. Dobrik

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Dnipropetrovsk national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

Н. Zaporozhets

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, O.M. Becketov National University of Urban Economy in Kharkiv

THE FINANCIAL SECURITY OF THE BANK AS A BASIS FOR ITS STABILITY

І. Є. Семенча

д. е. н., доцент, професор кафедри банківської справи, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

А. А. Ткачова

студент, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

I. Y. Semencha

Doctor of Economics Sciences, Profesor of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

A. A. Tkachova

student of Department Вanking, Oles Honchar Dniepropetrovsk National University, Dniepropetrovsk

MANAGEMENT OF A CREDIT PORTFOLIO OF BANK IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS IN UKRAINE: PROBLEMS AND IMPROVEMENT DIRECTIONS

І. М. Білецька

к. е. н. доц. кафедри міжнародної економіки, менеджменту й маркетингу Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, ЯК ПЕРЕДУМОВА СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

I. M. Beletskaya

Ph.D. Assoc. the chair of international Economics, management and marketing Ivano-Frankivsk educational-scientific Institute of management Ternopil national economic University

ECONOMIC MECHANISM OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AS A PREREQUISITE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

М. М. Демидова

старший викладач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

НЕГАТИВНІ ЗАСОБИ МОТИВАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В СТИМУЛЮВАННІ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. M. Demidоva

senior lecturer of Management and Law department, Dniprоpetrоvsk state agrarian and ecоnоmic university

NEGATIVE FACILITIES OF MOTIVATION AND THEIR ROLE IN STIMULATION THE WORKERS WORK OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. Я. Крупка

аспірант, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

A. Ya. Кrupka

postgraduate, Ternopil National Economic University, Ternopil

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF CULTURE AND ART: STATUS AND PROSPECTS

Д. Б. Лозовик

асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

D. B. Lozovik

Assistant of Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskiy National University

NATIONAL MARKET DEVELOPMENT TRENDS IN MILK AND MILK PRODUCTS

Л. А. Куришко

Здобувач кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. A. Kuryshko

Researcher of Department of Accounting and Auditing, Zhytomyr State Technological University

ACCOUNTING FOR DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESULTS OF JOINT ACTIVITY

Г. С. Терлецька

магістр, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

О. В. Бабич

спеціаліст, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА РИНКУ ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ, ЗМІНИ, РОЗВИТОК

H. S. Terletska

master, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

O. V. Babich

specialist, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

INFORMATION TECHNOLOGY ON THE SERVICES MARKET: PROBLEMS, CHANGES, DEVELOPMENT

В. О. Шевченко

студентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В УКРАЇНІ

V. O. Shevchenko

student, Taras Shevchenko National Universityof Kyiv

THE STATUS AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION MATERIALS MARKET IN UKRAINE

Т. В. Князєва

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Донецького державного університету управління

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ ПРОБЛЕМАМИ ПРИ НАЯВНОСТІ АБО ВІДСУТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ УГОД

T. V. Kniazieva

Candidate of Science in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management of International Economic Activity, Donetsk State University of Management

DEVELOPMENT MECHANISM CONTROL ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE PRESENCE OR ABSENCE OF INTERNATIONAL AGREEMENTS

Ж. П. Лисенко

к. е. н., викладач кафедри фінансів Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці

ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ – СТАН, ТРЕНДИ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

J. P. Lysenko

PhD, Department of Finance Bukovina State Finance and Economics University, Chernivtsi city

FINANCIAL MARKET UKRAINE - SITUATION, TRENDS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

О. О. Гоменюк

старший викладач, Національний університет харчових технологій

Н. В. Круліковська

Національний університет харчових технологій

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКІВ ЯЄЦЬ ТА ЯЄЧНИХ ПРОДУКТІВ

O. O. Homenyuk

senior lecturer, National University of Food Technologies

N. V. Krulikovska

National University of Food Technologies

CURRENT MARKET SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN AND WORLD EGG MARKET

О. А. Авласенко

викладач кафедри Економіки і міжнародних економічних відносин, Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ І ЇЇ РЕГІОНАХ

O. A. Avlasenko

teacher of department of Economy and international economic relations, International humanitarian University

MODERN PROGRESS OF VINE MAKING TRENDS ARE IN UKRAINE AND ITS REGIONS

Н. В. Саприкіна

к. е. н., доцент кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів, Київський національний економічного університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

N. V. Saprykina

candidate of economic science, associate professor, accounting and economics faculties political economy department, Kyiv National Economic University Vadym Hetman

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN ECONOMIC THEORY AND PRACTICE

В. В. Бала

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

І. Ю. Харитон

аспірант, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯ В МАШИНОБУДІВНІЙ ГАЛУЗІ

V. Bala

PhD, docent, cathedra of economy, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

I. Khariton

graduate student, Mykhailo Ostrohradskyi Kremenchuk National University, Kremenchuk

FOREIGN INVESTMENT IN THE ENGINEERING INDUSTRY

А. Б. Почтовюк

к. н. д. у., доцент, декан факультету економіки і управління, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ІНСТРУМЕНТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІДНОСИН В СЕРЕДОВИЩІ «ІНДИВІД-ДЕРЖАВА-ВНЗ-РОБОТОДАВЕЦЬ»

A. B. Pochtovyuk

PhD in Public Administration, Ass. Professor, Faculty of Economic and Management, dean of the Faculty of Economic and Management, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE TOOLS OF IMPROVING RELATIONS AMONG  "INDIVIDUAL-STATE-UNIVERSITY-EMPLOYER"

О. І. Микало

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУТСОРСИНГУ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

O. Mykalo

PhD, senior lecturer of the Department of Marketing and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

THE MATRIX METHOD FOR ESTIMATING THE REASONABILITY OF OUTSOURCING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

А. В. Келічавий

к. е. н., асистент кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОЛІТИКА ПРОТЕКЦІОНІЗМУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

A. V. Kelichavyi

PhD., assistant of the department of political economy of human resourcers and marketing faculties, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman self govering (autonomous) research university, Kyiv

PROTECTIONISM AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ECONOMY

Л. В. Кушнір

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і маркетингу на морському транспорті Одеського національного морського університету

МЕТОДИКА МОДЕЛЮВАННЯ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

L. V. Кushnir

candidate of economic sciences, Senior Lecturer, Department of Management and Marketing Maritime Odessa National Maritime University

MODELING TECHNIQUES BREAKEVEN SUBURBAN PASSENGER TRANSPORT RAIL TRANSPORT

В. М. Хопчан

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

V. M. Кhopchan

Ph.D., Associate Professor of Economics, Ternopil National Economic University, Ternopil

THEORETICAL BASIS OF EVALUATION OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION

Р. Ю. Олексієнко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

К. О. Влаєв

студент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

В. Д. Левенцов

студент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ОБ’ЄКТАМИ ФАУНИ І ФЛОРИ В УКРАЇНІ

R. Oleksiienko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of the Foreign Economic Activity, Academy of Customs Service of Ukraine, Dniepropetrovsk

K. Vlaiev

Student of the Department of Management of the Foreign Economic Activity, Academy of Customs Service of Ukraine, Dniepropetrovsk

V. Leventsov

Student of the Department of Management of the Foreign Economic Activity, Academy of Customs Service of Ukraine, Dniepropetrovsk

BASICS OF THE STATE CONTROL AND REGULATION OF THE INTERNATIONAL TRADE OF THE FAUNA AND FLORA OBJECTS IN UKRAINE

А. В. Постний

аспірант кафедри «Фінансові ринки» ДВНЗ «Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана»

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Anton Postnyy

post-graduate student of the «Financial markets» department of the State higher education establishment «Kyiv national economic university named after Vadym Hetman»

CONTROVERSIAL ISSUES OF THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF NON-STATE PENSION FUNDS

А. В. Ткачук

студентка спеціальності Міжнародний бізнес Інституту міжнародних відносин  при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМ НА РИНКУ УКРАЇНИ

А. V. Tkachuk

student of International business of Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University, Kyiv

CURRENT PROBLEMS OF INTERNATIONAL COMMUNIKATIONS POLICY OF COMPANY IN THE UKRAINIAN MARKET

О. А. Рядно

д. т. н., професор, зав. каф. математичного моделювання та інформаційних систем в економіці, Дніпропетровська державна фінансова академія

Л. Л. Кондрус

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

Я. В. Хрущ

старший викладач, Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ У ДОСЛІДЖЕННІ РИНКУ ПРАЦІ В ПРОМИСЛОВО-РОЗВИНУТОМУ РЕГІОНІ

O.A. Ryadno

L. L. Kondrus

Ya. Khrushch

MARKET OF LABOUR DEVELOPMENT IN TO INDUSTRIALLY DEVELOPED REGION

С. О. Лебеденко

к. т. н, доцент, доцент кафедри промислового маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ КОМПАНІЇ

S. O. Lebedenko

Candidate of Economy, Associated professor, Associated professor of Industrial marketing department, National technical university of Ukraine «KPI»

ESTIMATION OF EFFICIENCY ADVERTISING COMPANY

В. В. Довгалюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТОР ЯК АГРЕСОР У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕСІ

V. Dovgaliuk

candidate of economic sciences, associate professor of department of finances and credit, Zhytomyr state technological university

VENTURE INVESTOR AS AGRESO IN DOMESTIC BUSINESS

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВНЗ Кримський гуманітарний університет, м. Ялта

ПОДІЄВИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

K. A. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

EVENT ANALYSIS AS A TOOL INVESTMENT POLICY

М. І. Іщенко

к. е. н., член правління, Директор Гірничодобувного дивізіону ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ"

В. Я. Нусінов

д. е. н., проф.. зав. кафедрою обліку, аналізу, аудиту і адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу ДВНЗ «Криворізький національний університет»

АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

М. І. Ischenko

PhD in Economics, Board member, director of Mining Division of “METINVEST HOLDING” LLC

V. Y. Nusinov

doctor of Economics, Professor, head. Department of accounting, analysis, auditing and administration of the enterprises of a mining and metallurgical complex, State higher educational institution «Kryvyi Rih National University»

THE ANALYSIS OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT AS A COMPONENT OF STRATEGIC ANALYSIS

М. Т. Бець

к. е. н., доцент, доцент кафедр екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”

В. В. Косовська

асистент кафедра екологічної політики та менеджменту природоохонної діяльності, Національний університет “Львівська політехніка”

ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

M. Bets

Lviv Polytechnic National University V. V. Kosovska, Lviv Polytechnic National University

V. V. Kosovska

Lviv Polytechnic National University

IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL INNOVATION IN THE FORMATION OF COMPETITION POLICY REGIONAL COMPANIES

Ю. М. Моісеєнко

здобувач, Науково-дослідницький центр індустріального розвитку НАН України, м. Харків

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ТА СТИМУЛЮВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

U. M. Moiseienko

researcher, Scientific Research Centre of the industrial development of the NAS of Ukraine, Kharkov

GOVERNMENT SUPPORT AND PROMOTION OF NANOTECHNOLOGY IN UKRAINE

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

S. M. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES  

О. О. Нагорна

к. е. н., доцент, заступник генерального директора з наукової роботи, Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

СИСТЕМА ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

O. O. Nagorna

PhD in Economics, assistant professor of economy, Deputy Director General for Researches State Enterprise «Ukrainian Research and Training Center of Standardization , Certification and Quality» , Kiev

SYSTEM OF THE TECHNICAL ADJUSTING AS COMPONENT PART OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF UKRAINE

Л. Ю. Сагер

асистент кафедри маркетингу та УІД Сумського державного університету

В. В. Зарубіна

студент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ІМПУЛЬС»

Lyudmila Sager

Assistant Professor the Department of Marketing and MIA, Sumy State University

Viktoria Zarubina

student of the Faculty of Economics and Management, Sumy state university

STRATEGY PLANNING OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FOR EXAMPLE OF «IMPULS»

О. П. Зоря

к. с. н., доцент кафедри «Облік і аудит», доцент кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Н. В. Шевченко

магістрантка 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПАТ «ВТБ БАНК»

O. P. Zorya

PhD associate professor , associate professor of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

N. V. Shevchenko

master, the 6-th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

METHODS OF INTERNAL AUDIT OF CREDIT OPERATIONS JSC "VTB BANK"

Л. М. Крот

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук

ФІНАНСУВАННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМСТВАМИ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

  L. Krot

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance and credit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

FINANCING OF EXHIBITING ACTIVITY BY ZEMSTVOS OF LEFT-BANK UKRAINE (THE SECOND HALF OF XIX – THE BEGINNING OF XX CENTURIES)

Т. А. Лех

к. э. н., старший преподаватель кафедры экономической теории, ДонНУ

ЦИКЛИЧНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

T. Lyekh

Cand. of Econ. Sciences, senior lecturer of Department of Economic theory, Donetck National University

THE CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE HUMAN CAPITAL

М. И. Синюченко

к. э. н., доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики Государственного высшего учебного учреждения «Украинская академия банковского дела НБУ», г. Сумы

ИМЕЮТ ЛИ ДЕНЬГИ ЗНАЧЕНИЕ?

M. I. Sinjuchenko

РhD, associate professor of department theoretical and applied economy of public higher educational institution « Ukrainian banking academy of national bank of Ukraine », Sumy city

WHETHER THE VALUE OF MONEY?

О. Л. Шашкевич

к. е. н., доцент, декан факультету «Обліку і аудиту», Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

А. І. Машко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

O. L. Shashkevych

Ph.D. in Economics, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Ternopil National Economy University, Ternopil

A. I. Mashko

Ph.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, Ternopil

CONCEPTUALIZATION OF FINANCIAL RESOURCES AS AN OBJECT OF FINANCIAL AUDIT

І. Я. Максименко

ст. викл. кафедри «Облік і аудит», Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

I. Y. Maximenko

Senior Lecturer of accounting and auditing chair, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

ACCOUNT' FEATURES OF INCONVERTIBLE ASSETS OF BUDGETARY ESTABLISHMENTS

О. Е. Сенічкіна

викладач кафедри менеджменту та бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРАЦІ ФАХІВЦІВ У ПРОМИСЛОВОСТІ НА МАКРО-, МЕЗО- ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ

O. Senichkina

Teacher Department of Management and Business Kharkiv National Economic University. S. Kuznets, Kharkiv

ENHANCING OF INNOVATION WORK OF PROFESSIONALS IN INDUSTRY ON MACRO-, MESO- AND MICRO-ECONOMIC LEVELS

Ю. В. Касперович

к. е. н., незалежний податковий консультант, Палата податкових консультантів України, м. Київ

РОЗВИТОК СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

J. V. Kasperovich

Ph.D., tax advisor, The Chamber of Tax Advisors of Ukraine

THE TRANSFER PRICING REGULATION AND CONTROL SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

М. В. Босовська

к. е. н., доцент, докторант кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТУРИЗМІ

M. V. Bosovskaya

PhD, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics, Kiev

PECULIARITIES OF INTEGRATIVE PROCESSES IN TOURISM DEVELOPMENT

К. В. Ковальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

K. V. Kovalska

Ph.D. in Economics, associate professor of Department of Innovative and Investment Activity Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

FEATURES AND TRENDS IN THE MARKET OF CONSULTING SERVICES IN UKRAINE

О. В. Степанова

к. е. н., старший науковий співробітник відділу управління економікою ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

O. V. Stepanova

Ph.D. in Economics, senior researcher of economic governance department,  «Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences»

STRATEGIC DIRECTIONS FOR DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP OF UKRAINE’S HEALTH CARE

С. А. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

АПОГЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ЕКОНОМІКО-АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ФУНКЦІОНАЛЬНО РОЗВИНУТИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ

S. A. Tkachenko

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev

APOGEE INFORMATION SUPPORT SUBSYSTEM ECONOMIC AND ANALYTICAL INFORMATION PROCESSING IN THE FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF SPECIAL-PURPOSE CONTROL SYSTEMS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATIONS

Е. Л. Кунін

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БІРЖОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ (ETF), ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЕФЕКТИВНОГО ХЕДЖУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

E. L. Kunin

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THEORETICAL ASPECTS OF FUNCTIONING AND USE OF EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF), AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL INVESTMENTS EFFECTIVE HEDGING

А.-М. І. Сабов

Студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІЗИНГУ В ОНОВЛЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ

A.-M. I. Sabov

Student of National University of Food Technologies, Kyiv

ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL METHODS OF IMPROVING LEASING TO UPDATE FIXED ASSETS OF ENTERPRISES

О. О. Гончарук

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

КОРПОРАТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ У МЕХАНІЗМІ ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

O. O. Honcharuk

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

CORPORATE BONDS IN THE MECHANISM OF FINANCING OF ENTERPRISES

М. Т. Сенів

студент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

M. T. Seniv

student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF TRANSFER PRICING IMPLEMENTATION IN UKRAINE

М. В. Багрій

здобувач, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

КЛАСТЕР – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРАЦІЙНОГО РЕГІОНУ

M. Bahriy

getter, Lviv National Agrarian University, с. Dubliany

CLUSTER - PROMISING DIRECTION OF TRAVEL REKRATSIYNOHO REGION

Т. В. Понедільчук

к. е. н., доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ

T. V. Ponedilchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman

INTELLECTUAL CAPITAL: THE NATURE AND METHODS OF ASSESSMENT

Є. В. Вакуленко

здобувач, Інститут світової економіки і міжнародних відносин

РОЛЬ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЕКСПАНСІЇ ТНК

E. V. Vakulenko

Institute of World Economy and International Relations

THE ROLE OF INFORMATION IN THE CURRENT FINANCIAL EXPANSION OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

Г. Є. Павлова

кандидат економічних наук наук, доцент, директор навчально-наукового інституту економіки, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

НАПРЯМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

G. E. Pavlova

PhD, Associate Professor director of the research institute of the economy, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

AREAS OF INNOVATION SAVING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL SECTOR

І. А. Тернова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

ОСОБЛИВОСТІ УЗГОДЖЕННЯ СЕКТОРАЛЬНОГО ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

I. A. Ternova

PhD in economics, associate professor of department economy and management V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkov

FEATURES CONSENT OF SECTORAL AND TERRITORIAL DEVELOPMENT OF REGIONS

О. С. Корсакова

старший викладач кафедри фінансів Донбаського державного технічного університету, м. Лисичанськ

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР РЕГІОНУ

O. S. Korsakova

PhD in department of finance Donbass State Technical University, Lysychansk

CLASSIFICATION OF TERRITORIAL-PRODUCTION STRUCTURE OF THE REGION

В. Р. Купчак

кандидат экономических наук, Доцент кафедры международной экономики, маркетинга и менеджмента Ивано-Франковского учебно-научного института менеджмента Тернопольского национального экономического университета

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ЭНЕРГОСФЕРЫ УКРАИНЫ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

V. M. Kupchak

candidate of economic Sciences, associate professor of the chair « International Economics, marketing and management» of Ivano-Frankovsk training and research Institute of management of Ternopol national economic University(Ukraine)

METHODOLOGY OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENERGOSFERY OF UKRAINE AT THE REGIONAL LEVEL

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»