Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2015

А. А. Пилипенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

І. В. Ялдін

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

СЦЕНАРНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРИ БІЗНЕСУ

A. Pylypenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of accounting chair Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

І. Yaldin

Ph.D. in Economics, lecturer Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE SCENARIO APPROACH TO STRATEGY GROUND FOR INTEGRATED BUSINESS STRUCTURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Т. В. Паєнтко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Національний університет державної податкової служби України

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

T. V. Paientko

doctor of science, professor of financial market department, National University of state tax service of Ukraine

TAX REGULATION OF FINANCIAL ACTIVITY OF ENTERPRISES

О. В. Павловська

доктор економічних наук, професор кафедри корпоративних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

В. О. Філімонова

магістрант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. V. Pavlovska

Doctor of Economics, professor, Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

V. О. Filimonova

master, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman, Kyiv

FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANY AND CRITERIA OF ITS PROVIDING

О. Є. Бавико

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

КЛАСТЕРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ ЗАСІБ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

О. Y. Bavyko

Doctor of Sciences (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, University of International Business and Law, Kherson

CLUSTER ORGANIZATION OF ECONOMIC ACTIVITY AS A MANAGEMENT TOOL FOR REGIONAL MANAGEMENT

А. О. Касич

д. е. н., професор, зав. кафедри обліку, аналізу і аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ

A. O. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

PUBLIC POLICY OBJECTIVES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TAKING NOTE HUMAN IMPACTS

О. О. Романовський

доктор економічних і педагогічних наук, професор, ректор, Українсько-американський гуманітарний інститут ”Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні”  (м. Київ)

ОГЛЯД ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

O. O. Romanovskyi

Doctor of economic and pedagogical sciences, professor, rector of the Ukrainian-American Humanitarian (Liberal Arts) Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine” (Kiev)

REVIEW OF TRENDS OF SOCIAL ECONOMY DEVELOPMENT IN THE PERIOD OF GLOBALIZATION AND GLOBAL ECONOMIC CRISIS

І. А. Маркіна

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. В. Зось-Кіор

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

I. A. Markina

doctor of science (Economics), professor, head of the department of management and administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, the city of Poltava

N. V. Zos-Kior

candidate of Economics, associate Professor in the Department of management and administration, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, the city of Poltava

MODELING THE DYNAMIC SYSTEM OF LAND MANAGEMENT IN THE NATIONAL AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY

Н. В. Трушкіна

в. о. наукового співробітника відділу проблем перспективного розвитку паливно-енергетичного комплексу, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

N. V. Trushkina

Acting Researcher of the Section of problems of perspective development of energy sector, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Kiev

PROPOSALS FOR IMPROVING THE ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES OF THE COAL INDUSTRY

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки підприємства, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ

V. V. Loiko

Doctor of Econ. Sci., head of enterprise economics department of the Kiev national university of technologies and design, the city of Kiev

РROBLEMS THAT WAYS OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY OF REGION

І. Г. Ханін

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕХНОЛОГІЙ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

I. G. Khanin

Doctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

DEVEPMENT TRENDS OF INTERNATIONAL EXPORT CONTROL SYSTEM FOR DUAL-USE TECHNOLOGIES

С. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. С. Кордубан

магістрант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка,  м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

S. Y. Kulakovа

Ph.D., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. S. Korduban

magistіrant, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL BASIS FOR THE REPRODUCTION OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри прикладної економіки, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

O. I. Tymchenko

Senior lecturer, department of applied economics, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE

В. М. Шевченко

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародного обліку і аудиту, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ

V. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of International Audit and Accounting Dnipropetrovs’k Alfred Nobel University

ECONOMIC CONTENT OF INVESTMENT PROPERTIES IN STANDARD LEGAL SUPPORT

С. Р. Яцишин

к. е. н., доцент кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет

ДОСВІД КРАЇН ЄС У ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

S. R. Yatsyshyn

PhD in economics, associate professor of department of accounting in the public sector and service sector, Ternopil national economic university

EU EXPERIENCE IN SHAPING THE COMPANY'S ACCOUNTING POLICIES TO MEET THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN LEGISLATION

І. В. Бєлова

канд. екон. наук, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ БАНКІВ

I. V. Bielova

Ph.D., Associate Professor of Banking Department State Higher Educational Institution «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine»

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEFINITION OF SYSTEMICALLY IMPORTANT BANKS

А. М. Іванова

аспірант кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

A. M. Ivanova

Post-graduate student of department taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

THEORETICAL APPROACH TO DETERMINING THE CONTENT OF FISCAL CONSOLIDATION

В. О. Петухова

аспірант Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, м. Харків

НАЙБІЛЬШІ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ СВІТУ ЗА ПЛОЩЕЮ

V. O. Petukhova

post-graduate of international economic relations department of V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

THE LARGEST WORLD FREE TRADE AREAS BY THE SQUARE

І. Л. Литвинчук

к. е. н., докторант, старший викладач кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МАКРОСОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОПИТУВАННЯ ВИКОНАВЦІВ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ)

I. L. Lytvynchuk

Ph.D., Doctoral Candidate, Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Intellectual Property, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

MACROSOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MANAGING INTELLECTUAL PROPERTY IN UKRAINIAN AGRARIAN SECTOR (BASED ON A SURVEY OF INDIVIDUALS DEALING WITH RESEARCH AND SCIENCE)

А. М. Вергун

старший викладач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

К. В. Стріжко

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

A. M. Verhun

senior lecturer in finance and financial and economic security, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

K. V. Strizhko

Master’s degree student, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

MODERN APPROACHES TO ASSESS THE LEVEL OF THE COMPANY FINANCIAL SECURITY

М. А. Однорог

кандидат економічних наук, завідуючий економічного відділенням, Технолого-економічний коледж Білоцерківського національного аграрного університету

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

M. A. Odnorog

Ph.D. in Economics, Head of the Economic Department, Technological and economic college Bila Tserkva National Agrarian University

REAL INVESTMENT IN AGRICULTURE

Н. В. Попрозман

канд. екон. наук, доц. каф. Економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЗРОСТАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Natalia V. Poprozman

kand .ekon. nauk Assoc. Dep. Economic Cybernetics of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND GROWTH OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Е. О. Ковпак

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики та прикладої економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м.Харків

РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ІНДЕКСУ ПФТС

E. О. Kovpak

Ph. D., Associate professor of economic Cybernetics and applied Economics, V.N. Karazin Kharkov National University, Kharkov

REGRESSION MODEL OF THE PFTS INDEX

В. М. Гаврилюк

асистент кафедри фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету

АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

V. M. Gawrilyuk

Assistant Department of Finance and Credit Podolsky State Agricultural and Technical University

ANALYSIS OF LEASING OPERATIONS EFFICIENCY EVALUATION METHODOLOGIES

І. О. Камнєва

аспірантка ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РИЗИКУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

I. A. Kamneva

postgraduate DVNZ «Pryazovskyi State Technical University», Mariupol

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN AN INDUSTRIAL PLANT

О. Ю. Фуксман

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИКА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРОТКОСТРОКОВОЮ ЛІКВІДНІСТЮ В БАНКАХ

O. Fuksman

postgraduate, Kyiv National University of Trade and Economics

THE METHOD OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF SHORT-TERM LIQUIDITY MANAGEMENT SYSTEM IN BANKS IMPROVEMENT

В. В. Красношапка

к. т. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

В. О. Кружилко

магістрант кафедри економіки та підприємництва, Національного технічного університету «КПІ»

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ РИЗИКУ НА БАЗІ КРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ

V. V. Krasnoshapka

Ph.D., Associate Professor, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

V. O. Kruzhylko

Postgraduate, department of economy and business, National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

IMPROVING THE MECHANISM OF OPTIMAL ECONOMIC DECISIONS UNDER RISK BASED APPROACH CRITERION

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Г. А. Ільченко

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ У СФЕРІ БУДІВНИЦТВА

Iryna E. Andryushchenko

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

Ganna A. Ilchenko

Master, Zaporizhzhya National Technical University

IMPLEMENTATION OF INVESTMENT MECHANISM IN THE AREA OF CONSTRUCTION

Т. В. Сак

к. е. н., доцент кафедри економіки та безпеки підприємства, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

І. М. Стасюк

студентка, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

T. Sak

PhD in Economics, Associate Professor at the Chair of Economics and Enterprise Resilience, Lesya Ukrainka Eastern European National University

I. Stasuk

student, Lesya Ukrainka Eastern European National University

COMPREHENSIVE APPROACH TO GROUND ENTERPRISE MARKETING STRATEGIES

О. В. Вишневецька

к. е. н., с. н. с. відділу ринку матеріально-технічних ресурсів, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

О. V. Vishnevetska

candidate of economic sciences, senior researcher of Department of market of material and technical resources National Scientific Center "Institute of agrarian economy", Kyiv

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE USE ENERGY RESOURCES AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

К. С. Пугачевська

аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ІМПОРТУ ТОВАРІВ ЗА УМОВ ЧЛЕНСТВА В СОТ

K. S. Pugachevska

Post-Graduate Student of the International Economy Department of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

RESEARCH OF IMPORT OF GOODS REGULATION IN WTO MEMBERSHIP CONDITIONS

Н. В. Безрукова

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

М. В. Василенко

бакалавр напряму підготовки «міжнародна економіка», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СВІТОВІ ТОРГОВЕЛЬНІ ВІЙНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ

N. V. Bezrukova

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

M. V. Vasylenko

Bachelor Field of Study "International Economics" Economics and Marketing Department, the Yuri Kondratyuk National Technical University of Poltava, Poltava

WORLD’S TRADE WARS: FEATURES AND CONSEQUENCES

Н. В. Багашова

к. геол. н., доцент кафедри економіки і стратегії підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

СВІТОВІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

N. V. Bagashova

Candidate of Sciences (Geology), Associate Professor, Economy and Strategy of Enterprise Department, Kryvyi Rih Institute of Economics, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

FOREIGN AND DOMESTIC TRENDS OF PROJECT MANAGEMENT DEVELOPMENT

В. Б. Буторіна

к. е. н., старший викладач кафедри туризму та економічної теорії, Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам'янець-Подільський

ВПЛИВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ

V. B. Butorina

PhD, Senior Lecturer, Department of Tourism and Economic Theory, Kamyanets-Podilsky Ivan Ohienko National University,Kamyanets-Podilsky

THE IMPACT OF ECONOMIC TRANSFORMATION ON THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE

О. І. Олійничук

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СИСТЕМА АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ, СПРЯМОВАНОМУ НА ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

O. I. Oliynychuk

PhD in Economics, Associate Professor of Financial and Economic Security and Intellectual Property Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

SYSTEM OF ANALYSIS IN ENTERPRISE MANAGEMENT ACHIEVING ECONOMIC SECURITY

Н. В. Бутенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

N. V. Butenko

PhD, Associate Professor of the International Economics and Marketing Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv , Kyiv

STATE REGULATION OF PARTNERSHIPS DEVELOPMENT IN UKRAINE'S ECONOMY

Т. О. Музиченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ СКЛАДОВИХ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

T. O. Muzychenko

Ph.D., Аssociate Рrofessor of the department of Economic theory, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORGANIZATION OF THE ACCOUNTING PROCESS COMPONENTS OF EQUITY

А. Ю. Гладченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ЕКОНОМІЧНУ РІВНОВАГУ В УКРАЇНІ

A. Y. Gladchenko

Ph.D., assistant professor of the department international economics and international finance Oles Honchar Dnipropetrovs’k National University

THE IMPACT OF THE TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN REGIONAL NATURAL GAS MARKET ON THE ECONOMIC BALANCE IN UKRAINE

Г. І. Рибак

асистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО - ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

H. I. Rybak

Asistent of department economic theory of the O. M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv

SOCIAL PARTNERSHIP – A PROMISING DIRECTION OF DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP ANDIMPROVING THE QUALITY OF LIFE UKRAINE

О. А. Більовська

Здобувач кафедри економіки та менеджменту Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харків

КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ ІТ-ГАЛУЗІ ТА ІТ-АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Olga Bilevska

Post-graduate student of the Department of Economics and Management of V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

COMPETITIVENESS OF IT INDUSTRY AND IT OUTSOURCING IN UKRAINE: WAYS OF OPTIMIZED MANAGEMENT

О. О. Кувалдіна

студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ МСФЗ

O. О. Kuvaldina

Student of Taras Shevchenko National University of Kyiv

INFORMATION ANALYSIS FRAMEWORK ENTERPRISE INCOME UNDER IFRS IMPLEMENTATION

Л. Л. Ярошенко

студентка Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

L. L. Iaroshenko

Student of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE SYSTEM OF INTERGOVERNMENTAL RELATIONS

Я. Ю. Стецюк

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

РОЗВИТОК  МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Y. Y. Stetsiuk

Student of National University of Food Technologies, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF THE DAIRY INDUSTRY OF UKRAINE

К. Є. Чигирин

магістр, Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, м. Київ

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

K. Y. Chygyryn

master, Diplomatic Academy of Ukraine Ministry of foreign affairs of Ukraine

ТHE ROLE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF THE STATE

А. І. Кузнецова

Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ

A. Kuznetsova

Interregional Academy of Personnel Management

THE IMPACT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ON THE ECONOMIC SECURITY

О. В. Роженко

аспірант, старший викладач кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Rozhenko

Post-graduate, Senior Lecturer of the Enterprise Economics Department, Mykhaylo Tugan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade, Kryvyi Rig

INDICATING SYSTEM SUBSTANTIATION OF THE LEVEL ASSESSMENT OF THE TRADE ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

К. А. Андрющенко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

СПЕЦИФІКА ВАРТІСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

K. Andriushchenko

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of economy of enterprise, State higher educational establishment is the «National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

SPECIFICITY OF THE VALUE OF INTELLECTUAL CAPITAL EVALUATION

О. В. Калмиков

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та контролінгу, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. V. Kalmykov

Ph. D. in Economics, associate professor Department of Accounting, Audit and Controlling, SHEE “Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda”

METHODS OF SMALL BUSINESSES FINANCIAL SECURITY ASSESSMENT

В. В. Коваль

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. V. Koval

PhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Management

THE BASIC PRECONDITIONS OF STATE AND MICROECONOMIC CRISIS MANAGEMENT

Аль-Оста Салім Абдуль-Азіз

аспірант кафедри менеджменту та адміністрування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНИХ СИГНАЛІВ ПРО ЕКСПОРТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Al-Osta Salim Abdul-Aziz

graduate student of management and administration department of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

DIAGNOSTICS SIGNALS CLUSTERING OF THE ENTERPRISE’S EXPORT ACTIVITIES

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

СТАЛИЙ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ПРІОРИТЕТ ДЛЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT OF UKRAINE: PRIORITY FOR TRANSNATIONAL INVESTMENTS

А. В. Сова

магістр,  Національний Університет харчових технологій

РОЛЬ КЕРІВНИКА В ФОРМУВАННІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

А. V. Sova

Master, National University of food technologies

LEADERSHIP IN OF ORGANIZATIONAL CULTURE

О. М. Саєнко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

O. N. Sayenko

graduate, Donbass State Engineering Academy, Kramators`k

CLASSIFICATION OF REVENUES IN THE HARMACEUTICAL INDUSTRY

Т. С. Осадча

к. е. н, доцент, докторант Житомирського державного технологічного університету, м. Житомир

ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ РЕНТИ

T. Osadcha

Ph.D., Associate Professor, doctoral candidate of Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

EVOLUTION OF APPROACHES TO INTERPRETATION OF THE CONCEPT OF RENT

М. П. Денисенко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету технологій та дизайну

ІННОВАЦІЙНЕ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ, ДОВКІЛЛЯ Й СУСПІЛЬСТВО

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»