Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2016

Kateryna Vaskivska

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance of Business Entities Faculty of Finance Management and Business of Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv

Oksana Khymych

PhD, Senior Lecturer Department of Administrative and Financial Management National University “Lviv Polytechnic”, Lviv

IMPROVEMENT OF REGULATION SYSTEM AND STRATEGIC PLANNING OF INVESTMENT OPERATIONS AT MESO LEVEL

К. В. Васьківська

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів суб'єктів господарювання, факультет управління фінансами та бізнесу, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

О. В. Химич

кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра адміністративного та фінансового менеджменту,  Національний університет «Львівська політехніка», Львів

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ТА СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МЕЗОРІВНІ

В. Я. Нусінов

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств гірничо-металургійного комплексу

Н. О. Шура

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК

Л. А. Буркова

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Ya. Nusinov

doctor of economic, professor, head of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises

N. A. Shura

candidate of economic, docent of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises

L. A. Burkova

candidate of economic, senior lecturer of a chair of accounting, analysis, audit and administration of mining enterprises, SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF ENTERPRISES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

О. В. Мороз

д. е. н. професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

О. Ю. Кравчук

здобувач кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

БІДНІСТЬ В АГРАНОМУ СОЦІУМІ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ

O. Moroz

Doctor in Economic Sciences, Professor of management and modeling in economy Department , Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

O. Kravchuk

Getter of management and modeling in economy Department, Vinnytsia National Technical University, Vinnitsa

POVERTY IN THE AGRARIAN SOCIETY OF UKRAINE: METHODOLOGY AND METHODS OF RESEARCH

А. А. Пилипенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

І. В. Ялдін

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО КОНТРОЛІНГУ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОЇ СТРУКТУРА БІЗНЕСУ

A. Pylypenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of accounting chair Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

І. Yaldin

Ph.D. in Economics, lecturer Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE BALANCED SCORE CARD USING IN THE INTEGRATED BUSINESS STRUCTURE SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIC CONTROLLING ORGANIZING

Н. В. Харченко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ОПОДАТКУВАННЯ

N. V. Kharchenko

Dr.Sci. (Econ.), Associate Professor, Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia State Engineering Academy, Zaporizhzhia

DEPRECIATION OF FIXED ASSETS OF AN ENTERPRISE AS TAXATION RATIONALIZATION FACTOR

Н. Л. Гавкалова

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

Айнура Кярам Кізі Мосумова

студент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харків

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ПУБЛІЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ

N. Gavkalova

D-r of Economics, Professor, Head of Public Administration and Regional Economy Department Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

Ainura Kiaram Kizi Mosumova

student, Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Kharkiv

PERSONNEL MANAGEMENT IN PUBLIC ORGANIZATIONS: FEATURES AND PROBLEMS

С. М. Кожем'якіна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ: МАКРОЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА

S. N. Kozhemyakina

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Applied Economics. Institute for Training Civil Servants of Employment Service of Ukraine

INNOVATIONAL ACTIVITY OF UNIVERSITIES OF UKRAINE: MACROECONOMIC ASSESSMENT

Л. Г. Ліпич

декан інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

А. І. Ільїна

студентка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ АТОМНОЇ ГАЛУЗІ НА ПРИКЛАДІ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

L. G. Lipych

Dean of the Institute of Economics and Management of Eastern National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

A. I. Ilyina

student at Eastern National University named after Lesya Ukrainka, Lutsk

RESTRUCTURING OF THE NUCLEAR INDUSTRY ON THE EXAMPLE OF SEPARATE SUBDIVISION KHMELNITSKY NPP SE “NNEGC “ENERGOATOM”

О. Ю. Єрмаков

доктор економічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

В. C. Дяченко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. U. Ermakov

PhD Economics, professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

V. S. Dyachenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

THE CONCEPHION FRAMEWORKS OF THE FORMATION OF THE SUSTAINABILITY OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. Г. Чирва

професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

УМОВИ ТА ЧИННИКИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. G. Chyrva

Professor, Department of marketing and business management of Uman state pedagogical University named after Pavlo Tychyna

CONDITIONS AND FACTORS OF STRATEGIC RESOURCE MANAGEMENT OF FARM POTENTIAL

В. П. Решетило

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ЕКОНОМІЧНА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І СУПЕРЕЧНОСТІ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

V. Reshetilo

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

I. Ostrovskyi

Candidate of Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE ECONOMIC GLOBALIZATION AND THE CONTRADICTIONS OF THE STATE STRUCTURAL POLICY

Ю. С. Рогозян

к. е. н., старший науковий співробітник відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

КАРТА-СХЕМА РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ЛУГАНСЬКОГО РЕГІОНУ)

Yu. S. Rohozian

Ph.D., senior researcher of the problems of regional cooperation Lugansk branch of the Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Kyiv

SCHEMATIC MAP OF REGIONAL INFRASTRUCTURE (FOR EXAMPLE LUHANSK REGION)

Ganna A. Kharchenko

PhD of Economics, Senior Teacher of Department of Menagement named after J. Zavadskiy National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Tatiana O. Artyukh

PhD of Economics, Associate Professor of Department of Menagement named after J. Zavadskiy National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

PECULIARITIES OF INVESTMENT SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CROP SECTOR IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. А. Харченко

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Т. О. Артюх

к. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

L. H. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

EVALUATION OF INNOVATIVE BANKING PRODUCTS AND SERVICES

Є. А. Івченко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

О. М. Серікова

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєверодонецьк

ОЦІНЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

E. A. Ivchenko

candidate of sciences economic, associate professor of department of marketing of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

O. N. Serikova

candidate of sciences economic, associate professor of department of of accounting and audit  of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

EVALUATION OF THE OF LABOR POTENTIAL USE IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. В. Міхрякова

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. В. Дорошенко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

K. V. Chichulina

PhD, Assistant professor of Department of Enterprise Economics and Leadership, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. V. Mihryakova

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

K. V. Doroshenko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MODERN TENDENCIES OF TARIFFS FORMATION FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES

О. В. Благоразумова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та економічної теорії Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ПРОЯВ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В СФЕРІ ТОРГІВЛІ

O. Blahorazumova

Ph.D. in Economics, associate Professor of Department of Business Economics and Economic Theory, Kharkiv institute of trade and economics Kyiv national University of trade and economics

THE MANIFESTATION OF UNFAIR COMPETITION IN THE SPHERE OF TRADE

О. В. Овсієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ МЕТОДИ ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ КАМПАНІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

O. V. Ovsiienko

Candidate of economic sciences, docent, associate professor of Economic Theory Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv

ECONOMIC AND LEGAL METHODS OF SUPPORT NATIONAL CAMPAIGN OF ENERGY EFFICIENCY RISE IN UKRAINE

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СТРУКТУРНОЇ ДИНАМІКИ ТОРГОВОГО БАЛАНСУ ТА ВВП УКРАЇНИ 2005-2015 РОКІВ: АНАЛІТИКА ПРОБЛЕМИ

O. O. Kim

PhD in economics, associated professor of the Department of International Economy and Management of International Economic Activity Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THE STRUCTURAL DYNAMICS RELATIONSHIP OF THE BALANCE OF TRADE AND GDP IN THE UKRAINE 2005-2015 YEARS: PROBLEM ANALYTICS

С. М. Приліпко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

S. M. Prylipko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SERVICE COOPERATIVES OF SMALL AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

Н. М. Михальчук

к. е. н., викладач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

О. І. Олійничук

к. е. н., доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПРОТИДІЯ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ В ІНТЕРЕСАХ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. M. Myhalchuk

PhD in Economics, Teacher of Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property, Ternopil National Economic University, Ternopil

O. I. Oliynychuk

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Financial and Economic Security and Intellectual Property, Ternopil National Economic University, Ternopil

COUNTERACTION TO TAX EVASION TO STRENGTHEN OF THE STATE FINANCIAL SECURITY

Т. А. Чупілко

к. т. н., доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

С. І. Чупілко

ст. викладач кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

Я. В. Хрущ

науковий співробітник Університету Циттау/ Гёрлиц, Німеччина

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

T. A. Chupilko

Candidate of Sciences (technic), Associate Professor of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnepropetrovsk

S. I. Chupilko

Senior Lecturer of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance , Dnepropetrovsk

Y. V. Khrushch

Scientific researcher of Zittau / Goerlitz University, Germany

THE STUDY OF THE DYNAMICS OF THE LABOR MARKET TAKING INTO ACCOUNT THE STRUCTURAL CHANGES OF EMPLOYMENT

В. В. Нонік

к. ю. н. проректор з науково-педагогічної роботи, юридичних та соціальних питань, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

СУСПІЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ОБ’ЄКТУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

V. Nonik

Cand.Jur.Sci., vice rector for scientific and pedagogical work, legal and social problems Zhytomyr state technological university, Zhytomyr

PUBLIC IMPORTANCE OF FINANCIAL ACCOUNTING AS OBJECT OF LEGAL REGULATION

Н. П. Новак

к. е. н., докторант, Херсонський державний аграрний університет

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

N. P. Novak

candidate of economic sciences, doctoral candidate, Kherson State Agrarian University

WORLD EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF ORGANIC PRODUCTION

Н. І. Карпишин

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

В. І. Стоян

к. е. н., доцент кафедри фінансів ім. С. І. Юрія Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ: ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ

N. I. Karpyshyn

PhD in Economic Sciences, associate Professor, Ternopil National Economic University, Ternopil

V. I. Stoyan

PhD in Economic Sciences, associate Professor, Ternopil National Economic University, Ternopil

CAPITAL BUDGET OF COMMUNITY: EXPERIENCE AND OPPORTUNITIES

І. В. Гордієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри інформаційних систем в економіці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА БАЗІ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ

I. V. Hordiienko

Ph. D. (in economics), associate professor of department of the information systems in economics, Kyiv National Economic University named after Vadim Getman, Kyiv

MODELING OF STAFF MOTIVATION BASED ON KEY PERFORMANCE INDICATORS

Н. М. Соколова

к. е. н., доцент кафедри управління виробництвом і майном, Національний транспортний університет, м. Київ

Ю. А. Маковська

аспірант, Національний транспортний університет, м. Київ

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІНИ ДОВГОСТРОКОВОГО КОНТРАКТУ З УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

N. M. Sokolova

Candidate of Economic Science, associate professor of Production and Property Management Department, National Transport University, Kyiv, Ukraine

J. A. Makovska

Postgraduate, National Transport University, Kyiv, Ukraine

A SIMULATION MODEL GROUNDING OF PRICES LONG-TERM OUTPUT AND PERFORMANCE-BASED CONTRACT FOR ROADS

Т. Ф. Михайлова

кандидат фізико-математичних наук, Дніпропетровський національний університет інженерів залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

Л. Л. Кондрус

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ В ДОСЛІДЖЕННІ ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

T. F. Mihailova

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Dnipropetrovsk National University of Railway Engineers them. Academician V. Lazaryan

L. L. Kondrus

Senior Lecturer of the Department of Applied Mathematics and Informatics, University of Customs and Finance, Dnepropetrovsk

APPLYING ECONOMETRIC MODELS IN THE STUDY TRANSPORT ECONOMY

О. В. Дикань

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Менеджмент та адміністрування» Українського державного університету залізничного транспорту

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОМИСЛОВО-ЛОГІСТИЧНОГО КЛАСТЕРУ

Е. V. Dykan

Ph.D., associate professor, assistant professor of "Management and Administration" Ukrainian State University of Railway Transport

COMPREHENSIVE EVALUATION OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM QUALITY WITH THE FORMATION OF INNOVATION-ORIENTED INDUSTRIAL-LOGISTICS CLUSTER

N. O. Rudenko

candidate of economic sciences, acting associate professor, accounting and audit department Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

MARKET OF AUDIT SERVICES IN UKRAINE: SITUATION AND WAYS OF REFORMING

Н. О. Руденко

кандидат економічних наук, в.о. доцента кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: СТАН ТА ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ

В. Б. Васюта

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Л. І. Бульбаха

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. B. Vasyuta

Ph.D., Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of Economics and enterprise management personnel, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

L. I. Bulbakha

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

STUFF MOTIOVATION IN THE ENTERPRISE UNDER CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

О. М. Жовна

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, аудиту та адміністрування підприємств ГМК, ДВНЗ Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

Д. С. Риженко

студент, ДВНЗ “Криворізький національний університет”, м. Кривий Ріг

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

E. Zhovna

cand. sci. (econ.), assistant professor of accounting, analysis, audit and administration, SHEE “National University of Krivoy Rog”

D. Ryzhenko

students, SHEE “National University of Krivoy Rog”

THE ORGANIZATION OF THE MECHANISM AND CASH MANAGEMENT BUSINESSES

О. В. Григор’єва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства і управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. О. Лавріненко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ВПРОВАДЖЕННЯ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ОХОРОНИ  ПРАЦІ В ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Hryhorieva

PhD, Docent, Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. O. Lavrinenko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF LABOUR PROTECTION IN ACTIVITY OF UKRAINIAN ENTERPRISES

М. М. Фаріон

к. е. н., доцент Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

M. M. Farion

PhD, associate professor Ternopil National Economy University, Ternopil

INNOVATIVEDEVELOPMENT OF UKRAINE AND THE EU: A COMPARATIVE ANALYSIS

Т. О. Сліпченко

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІНФЛЯЦІЙНОГО ТАРГЕТУВАННЯ

T. Slipchenko

PhD in Economics, Lecturer of the Department of Economic Theory, Ternopil National Economic University, Ternopil

THEORETICAL BASIS FUNCTIONING OF INFLATION TARGETING

Д. О. Бесчастна

викладач кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Т. О. Довгих

студентка напряму підготовки «Прикладна статистика», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ РИНКУ ПРАЦІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗМІН

D. O. Beschastna

Lecturer of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

T. O. Dovguh

student of specialty аpplied statistics, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk

ANALYSIS OF THE LABOR MARKET IN THE CURRENT CONDITIONS OF ECONOMIC CHANGE

Н. І. Шевченко

к. н. держ. упр, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та страхування, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В ПЕРІОД СИСТЕМНОЇ КРИЗИ

N. Shevchenko

PhD in State Management, Assistant Professor of the Department of Business Entities Finances and Insurance, University of Customs and Finance

FEATURES OF THE FINANCIAL ACTIVITIES OF THE REAL ECONOMY OF UKRAINE DURING THE SYSTEMIC CRISIS

В. В. Зубова

викладач кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, м.Харків

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦЇ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ

V. V. Zubova

Teacher, V.N.Karazin Kharkiv National University, Kharkov

KEY APPROACHES TO DEFINITION AND CLASSIFICATION OF THE BANK RISK

Т. Ю. Коновал

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

СУЧАСНА ПАРАДИГМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТАНУ АКТИВІВ ПІДРЯДНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

T. Y. Konoval

graduate student of management in construction Kiev National University of Construction and Architecture

THE MODERN PARADIGM OF IDENTIFYING ASSET CONDITION OF THE CONTRACT CONSTRUCTION ORGANIZATIONS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

О. М. Голвазін

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ

ВПЛИВ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ

O. M. Golvazin

post-graduate student, State scientific and research institute of informatisation and economic modelling, Kyiv, Ukraine

IMPACT OF FINANCIAL DECENTRALISATION ON TERRITORIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE IN CONDITIONS OF ECONOMIC CONCENTRATION

О. В. Магута

аспірант Інституту економіки промисловості НАН України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВОГО КАПІТАЛУ (ЕНДАВМЕНТУ) ДЛЯ ІННОВАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

O. V. Maguta

postgraduate student, Institute of the Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine

METHODS AND APPROACHES TO THE TARTGET CAPITAL (ENDOWMENT CAPITAL) FORMATION FOR THE INNOVATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

К. В. Тарасов

здобувач ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, м. Київ

ЗМІНА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

K. V. Tarasov

Competitor of the Institut for economics and forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences, Kiev

CHANGE OF THE ENTERPRISE PROFITS TAXATING SYSTEM AS THE SOURCE OF INCREASING OF THE UKRAINIAN FIRMS CAPITALIZATION

О. В. Ходан

студентка IV курсу кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

Я. І. Глущенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ОЦІНЮВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

O. V. Khodan

student of the International Economics Department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

Y. I. Glushchenko

Candidate of Economics, Associate Professor of the International Economics Department, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv

AGRICULTURE EXPORT POTENTIAL EVALUATING OF UKRAINE

О. Л. Тарасюк

студент 4 курсу Інституту економіки та менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

О. А. Хілуха

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та безпеки підприємства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ПАТ «ЕТМ»

O. L. Tarasiuk

student of 4 courses of Institute of economy and management East Europe national university of the name of Lesia Ukrainian, Lutsk, Ukraine

O. A. Hiluha

PhD in economics, associate professor of department of economy and safety of enterprise East Europe national university of the name of Lesia Ukrainian

INTRODUCTION OF THE CONTINUOUS DEPARTMENTAL OF PERSONNEL OF ENTERPRISE TEACHING ON A BASE OF JSC OF "ЕТМ"

Г. І. Рибак

асистент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

H. I. Rybak

Asistent of department economic theory of the O.M. Beketov National University of Urban Economy, Kharkiv

IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AS A FACTOR OF NATIONAL SECURITY

О. В. Покуль

аспірантка, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФРАСТРУКТУРНО-ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

O. V. Pokul

post-graduate, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FORMATION MODEL OF EFFICIENCY OF INFRASTRUCTURE AND INSTITUTIONAL PROVIDING OF RATIONAL USE OF WATER RESOURCES BY ENTERPRISES OF UKRAINE

О. В. Герасименко

к. т. н., старший науковий співробітник, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

Ю. О. Левшова

к. е. н., провідний фахівець відділу бухгалтерського обліку департаменту по бухгалтерському обліку і звітності, ТОВ «ДТЕК-Сервіс» (м. Київ)

Є. Б. Тіщенко

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

O. V. Gerasimenko

Ph.D., senior researcher, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine, Kramatorsk

Yu. O. Levshova

Ph.D.,a leading expert of the Accounting Department of Accounting and Reporting, LLC "DTEK Service",  Kyiv

E. B. Tischenko

postgraduate, Donbass State Engineering Academy Education of Ukraine, Kramatorsk

FEATURES OF FUNCTIONING OF CORPORATE STRUCTURES IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»