Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2017

Ю. В. Гончаров

Професор кафедри менеджменту, заслужений економіст України, академік академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор

Р. М. Федоряк

доцент, кандидат економічних наук

Ю. Б. Бережна

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Y. V. Goncharov

Professor of management department, deserved economist of Ukraine, academician of academy of economic sciences of Ukraine, doctor of economic sciences, professor

R. M. Fedoryak

PhD, Associate professor

Y. B. Berezhna

magister, Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY ENTERPRISE

О. В. Кухленко

професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Д. О. Михалишин

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Oleg Kuklenko

Professor, Department of management, doctor of economic Sciences, Professor

Denis Aleksandrovich Michalisin

masters degree, Kiev national University of technologies and design

CONTROL OF ASSORTMENT POLICY AT THE ENTERPRISE

С. М. Ілляшенко

д-р, екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету, Україна, д-р хабілітований, професор Вищої економіко-гуманітарної школи, Польща

М. П. Рудь

магістрант ННІ ФЕМ імені Олега Балацького Сумського державного університету, Україна

МАРКЕТИНГОВІ ІННОВАЦІЇ В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Sergii N. Illiashenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of the Department of Marketing and Management of Innovation Activity, Sumy State University, Ukraine, Habilitated doctor, Professor, Higher School of Economics and Humanities, Poland

Mariia Rud

Master’s degree student gr. MKm-51, Sumy State University, Ukraine

MARKETING INNOVATIONS IN THE INNOVATIVE ACTIVITY OF THE UKRAINIAN ENTERPRISES

О. В. Мороз

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

І. Ф. Острий

асистент, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

ХОЛДИНГИ В СУЧАСНОМУ СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: НАСЛІДКИ, МАСШТАБИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ

O. V. Moroz

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

V. M. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

I. F. Ostryi

Asistant, Vinnytsia national technical university, Vinnitsa

HOLDING IN MODERN AGRICULTURE UKRAINE: EFFECTS, SCALE AND FUTURE ACTIVITIES

В. П. Решетило

д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Н. В. Можайкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ТЕОРІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

V. Reshetilo

Doctor of Economic Sciences, Professor, Shef of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

N. Mozhaikina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Theory, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

THE REGIONAL ASPECTS OF THEORIES OF ECONOMIC GROWTH

Л. В. Руденко-Сударєва

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

К. С. Пашинська

здобувач кафедри міжнародних фінансів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СТВОРЕННІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЕКОНОМІК

Larysa Rudenko-Sudarieva

Doctor of Sciens (in Economic), professor, professor of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Kseniia Sergiivna Pashynska

applicant of department of international finances Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE PRACTICE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO CREATE SOCIALLY-ORIENTED ECONOMIES

О. В. Побережець

д. е. н. доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,  аналізу та аудиту, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Г. В. Макаревич

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Olga V. Poberezhets

Doctor of Economic Sciences, assistant professor of accounting, analysis and audit Odessa I. I. Mechnikov National University

Anna V. Makarevich

Odessa I.I. Mechnikov National University

ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION

О. В. Побережец

д. е. н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита, Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

А. В. Макаревич

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

А. В. Бакурова

д. е. н., професор, професор кафедри системного аналізу та обчислювальної математики, Запорізький національний технічний університет, м.Запоріжжя

А. В. Діденко

к. е. н., доцент кафедри економіки, Класичний приватний університет, м.Запоріжжя

КОГНІТИВНІ МОДЕЛІ ВПЛИВУ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ НА ПОКАЗНИКИ ДИНАМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Anna V. Bakurova

Doctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of System Analysis and Computational Mathematics, Zaporizhzhya National Technical University

Anastasiia V. Didenko

Associate Professor, Department of Economу, Classic Private University

COGNITIVE IMPACT MODELS OF THE TAX SYSTEM ON THE INDICATORS OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UKRAINE

Р. І. Жовновач

д. е. н., доцент  кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Ю. В. Малаховський

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТРАТЕГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

R. I. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitskyi

Y. V. Malakhovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity, Central Ukrainian National Technical University , Kropivnitskyi Kropivnitskyi

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN STRATEGIC PERSPECTIVE

Oleksandr Ye. Patlatoy

PhD (Economics), Senior lecturer of general economic theory and economic policy Department, Odessa National Economic University

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY UNDER THE INNOVATION-BASED ECONOMY

О. Є. Патлатой

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри загальної економічної теорії та економічної політики, Одеський національний економічний університет

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕРІВНОСТІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Г. В. Гавриляка

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ

Л. П. Сєрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ

Г. В. Еатон

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного бізнесу, Українсько-американський гуманітарний інститут “Вісконсинський міжнародний Університет (США) в Україні», м. Київ

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ У ПРИЗМІ СУЧАСНОСТІ

G. V. Gavryliaka

PhD, doc., docent of department of the International Management and International Business  Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Kyiv

L. V. Serova

PhD, doc., docent of department of the International Management and International Business  Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Kyiv

G. V. Eaton

PhD, docent of department of the International Management and International Business  Ukrainian-American Liberal Arts Institute “Wisconsin International University (USA) Ukraine”, Kyiv

MACROECONOMIC ISSUES IN PRISM OF CONTEMPORANEITY

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент, доцент кафедри Бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. В. Арсенюк

магістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВПЛИВ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

L. V. Koval

Ph. D. in Economics, associate Professor, Department of Accounting, Vinnitsa national agrarian University, Vinnitsa

A. V. Arseniuk

master, Vinnytsia national agrarian University, Vinnitsa

THE IMPACT OF ACCOUNTING INFORMATION ON PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT DECISIONS

О. А. Шлапак

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Донецького національного університету ім. Василя Стуса

ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩІ

O. A. Shlapak

PhD, Associate Professor, Department of Management, Donetsk National University by Vasyl Stus

APPLYING THE CONCEPT OF MARKETING MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE IN THE INTERNET ENVIRONMENT

Л. В. Щетініна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

С. Г. Рудакова

к. т. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

М. В. Глазунова

студентка, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МЕТАПРОГРАМНИЙ ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ: ЗНАЧЕННЯ, АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ

L. V. Shchetinina

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economy, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", Kiev

S. G. Rudakova

Ph.D Associate Professor, Associate Professor of the Department of Personnel Management and Labour Economy, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", Kiev

M. V. Glazunova

student, DVNZ "Kyiv National Economic University after Vadim Getman", Kiev

METAPROGRAMS PORTRAIT OF THE SPECIALIST: MEANING, THE ALGORITHM OF THE DTVELOPMENT AND THE RESULTS OF USING

І. Г. Пахомова

к. е. н, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,  Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

Л. М. Ляшова

магістрант Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя

ОЦІНКА РИНКУ СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ

I. G. Pakhomova

candidate of economic sciences, senior lecturer of Zaporizhzhya National Technical University

L. M. Lâshova

ANALYSIS OF INSURANCE MARKET OF CREDIT RISKS IN UKRAINE

ANALYSIS OF INSURANCE MARKET OF CREDIT RISKS IN UKRAINE

Н. О. Черненко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Київський національний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ

Н. В. Ковальчук

студент, Київський національний університет України «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ

АНАЛІЗ СТАНУ СУЧАСНОГО РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ЛІЗИНГУ В УКРАЇНІ

N. A. Chernenko

k. e. s., docent of department of International Economics, Kyiv National University of Ukraine "KPI named I. Sikorsky", Kiev

N. V. Kovalchuk

ANALYSIS OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL LEASING MARKET IN UKRAINE

Є. М. Черан

Викладач кафедри загальноекономічних дисциплін Одеського національного політехнічного університету

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

E. M. Cheran

Lecturer Department of general economic disciplines Odessa national polytechnic University

THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONAL SUPPORT OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRIBUSINESS

Т. О. Олійник

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

В. Ю. Сліпко

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

T. O. Oliinyk

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhia National Technical University

V. Yu. Slipko

Master, Zaporizhzhia National Technical University

RESEARCH OF FACTORS, WHICH INFLUENCE ON THE FORMATION OF TAXABLE CAPACITY OF THE REGION

C. Ю. Кулакова

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства  та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. О. Гольд

студентка, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, м. Полтава

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

S. Kulakova

Ph.D., assistant professor of business economics and human resource management, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. Hold

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

THE THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF COMPANY PERSONNEL COSTS AND THEIR EFFECTIVENESS

М. О. Ананська

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Д. М. Товкан

бакалавр, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ В УКРАЇНІ, АНАЛІЗ КОРИСТУВАЧІВ СУБСИДІЙ В ОДЕСІ ТА ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2016 РОЦІ

M. A. Ananskaya

PhD in Economics, Associate Professor of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University, Odessa

D. N. Tovkan

Bachelor, Odessa National Polytechnic University

HOUSING SUBSIDIES IN UKRAINE, ANALYSIS OF USER SUBSIDIES IN ODESSA AND ODESSA REGION IN 2016

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та аналізу Інституту підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

ЕФЕКТИВНИЙ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ - ЗАПОРУКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ

L. H. Kloba

Ph.D., associate professor, assistant professor of finance, accounting and analysis, Institute of Business and Technology Policy, National University "Lviv Polytechnic"

EFFECTIVE RISK MANAGEMENT - KEY FINANCIAL SECURITY BANK

Л. Я. Глубіш

к. е. н, доцент, доцент кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ЦІННІСНОГО ТА ЦІЛІСНОГО ПІДХОДІВ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЕФЕКТІВ ВІД ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СФЕРИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

L. Ya. Hlubish

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Technology Management Department, “Lviv Polytechnic” National University

THE INTERDEPENDENCE AND INTERCONDITIONALITY OF WORTH AND AIM APPROACHES ABOUT OF FORMING ECONOMIC EFFECTS OF THE STAKEHOLDERS INTERACTION OF PROVISION SUPPLY SPHERE

В. В. Лаговський

к. е. н., доцент кафедри статистики та математичних методів в економіці, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

V. V. Lagovsky

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Statistics and Mathematic Methods in Economics, State Fiscal Service University of Ukraine, Irpin-city

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF WAGES IN UKRAINE

О. І. Петренко

к. е. н., доц., доцент кафедри «Бізнес-логістики та транспортних технологій на водному транспорті» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

Д. О. Сичков

студент магістратури 2-го курсу спеціальності «Логістика» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

УПРАВЛІННЯ СКЛАДСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЛОГІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ

O. Petrenko

Candidate of Economical Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Business logistics and Transport technologies for water transport of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

D. Sychkov

Master's student of the 2nd course of the specialty “Logistics” of Kyiv state maritime academy of hetman Peter Konashevich-Sagaidachniy, Kyiv

THE MANAGEMENT WAREHOUSE ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF LOGISTICS

А. В. Бохан

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОЕКЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ НА ІСТОРИЧНИЙ ТЕРЕН ГОСПОДАРЮВАННЯ

Alina Bokhan

PhD in Economics, Doctoral Student at the Department of International Economics, Kyiv National University of Trade and Economics

PROJECTION ENVIRONMENTAL DIPLOMACY ON THE HISTORICAL TERRAIN OF ECONOMICS

Ю. В. Литюга

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана”, м. Київ

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ОЦІНЮВАННЯ, МЕТОДИ

Y. V. Lytiuha

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kyiv National Economic University, Kyiv

RISK MANAGEMENT OF LOGISTICS SYSTEM OF THE ENTERPRISE: ESSENCE, EVALUATION, METHODS

О. Д. Трифонова

к. е. н, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Є. С. Дорошкевич

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ТА ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ, ШЛЯХОМ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

O. Trifonova

assistant professor of international economics and international finance Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

E. Doroshkevych

Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

ANALYSIS OF INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE, THROUGH THE RESEARCH OF EXPORT-IMPORT OPERATIONS

Н. Ю. Коровайченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО РИНКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

N. Y. Korovaichenko

Ph.D., Associate Professor of International Economic Relations Department of Kyiv National University of Trade and Economics

PRECONDITIONS FOR UKRAINE'S INTEGRATION INTO THE DIGITAL SINGLE MARKET OF EUROPEAN UNION

В. Г. Бабенко-Левада

к. е. н., доцент кафедри фінанси, банківська справа та страхування, Запорізький національний технічний університет , м. Запоріжжя, Україна

А. А. Попадюк

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ПРАКТИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ НПФ УКРАЇНИ, ЯК ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, НА ПРИКЛАДІ ОТП «ПЕНСІЯ»

V. G. Babenko – Levada

Ph.D., Associate Professor of Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhian National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

A. A. Popadiuk

Master, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL MECHANISM OF THE PRACTICAL APPROACH FOR DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF UKRAINE'S NPF, AS FINANCIAL INSTITUTIONS, BY THE EXAMPLE OF OTP "PENSION"

Ю. О. Кусакова

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів і економічної теорії, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

В. О. Костюк

студент, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СВІТОВИЙ ДОСВІД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ

Y. O. Kusakova

Ph.D., senior lecturer of the department of international economics, natural resources and economic theory, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

V. O. Kostyuk

student, Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya

WORLD EXPERIENCE INCREASING ECONOMIC SECURITY THROUGH THE ACTIVITIES OF BUSINESS INCUBATORS

Ж. А. Олексіч

к. е. н., асистент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування Навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Zhanna Oleksich

Ph.d., Assistant Professor of Accounting and Taxation Education and Research Institute for Business Technologies «UAB» Sumy State University

FORMATION OF A UNIFIED SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL

Т. О. Королюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

T. Koroliuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the department of Macroeconomics and State Governance SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

TAX REGULATION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

К. В. Шиманська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

ГЕОЕКОНОМІЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З ЕКОНОМІЧНИМ, СОЦІАЛЬНИМ ТА ТЕХНІЧНИМ РОЗВИТКОМ КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

K. V. Shymanska

Ph.D., associate professor, assistant professor of Department of International Economics, Zhytomyr State Technological University, Zhytomyr

GEO-ECONOMIC TRANSFORMATION AND THEIR CONNECTION WITH COUNTRY’S AND REGION’S ECONOMIC, SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Л. О. Мажник

к. е. н., викладач, доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

Г. Б. Веретенникова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, управління підприємствами та логістики, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ІННОВАЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

L. O. Mazhnyk

Ph.D, lecturer, associate professor of economics department, enterprise management and logistics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv city

A. B. Veretennikova

Ph.D, associate professor of economics department, associate professor of economics department, enterprise management and logistics, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv city

INFLUENCE FOREIGN ENVIRONMENTON INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF CONFECTIONERY INDUSTRY

Л. А. Майстер

к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРУВАННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ ЯК СКЛАДОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

L. A. Maister

Ph.D. in Economics, Senior Lecturer, Department of Accounting and Тaxation, Vinnitsia Іnstitute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

FEATURES OF ADMINISTERING LOCAL TAXES AND FEES AS COMPONENT COSTS OF THE ENTERPRISE

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

А. В. Арсенюк

магістр, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

V. Y. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

A. V. Arsenyuk

Master, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE AUDIT OF OWN CAPITAL

І. М. Гринчишин

к. е. н., докторант, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

I. M. Hrynchyshyn

PhD in Economics, SI Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

RISKS AND PROSPECTS FOR EFFECTIVE PROVISION OF SOCIAL SERVICES IN THE CONTEXT OF FISCAL DECENTRALIZATION DEEPENING (ON THE EXAMPLE OF LVIV REGION)

Р. Д. Стаканов

к. е. н., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА В РЕГІОНІ ОКЕАНІЇ

Roman D. Stakanov

PhD, Associate Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MIGRATION POLICY IN THE OCEANIA REGION

Н. С. Бобровничая

к. э. н., доцент, заведующий кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

И. Ю. Лебедева

к. э. н., доцент, доцент кафедры управления проектами и системного анализа, Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова, г. Одесса

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ 4G ОПЕРАТОРОМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ LIFECELL

N. S. Bobrovnichay

Ph.D in Economics, associate professor, head of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

I. Y. Lebedeva

Ph.D in Economics, associate professor, associate professor of department of management and analysis of the systems projects, Odessa National Academy of connection the name of А.S of Popova, Odessa

PERSPECTIVES AND PROBLEMS OF PROVIDING A WIRELESS INTERNET ON THE 4G TECHNOLOGY BASIS BY THE MOBILE COMMUNICATION OPERATOR LIFECELL

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. F. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

STATE REGULATION OF AGRICULTURAL ADVISORY ACTIVITIES

C. І. Сергійчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

S. I. Sergiychuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. С. Олійник

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗАСУДЖЕНИХ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

V. Oliinyk

PhD student of the department of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ІMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF SALARIES OF PRISONERS IN PENAL INSTITUTIONS

О. Я. Готь

магістр з менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Oleg Got

Master of Management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

Svitlana Bondarenko

Candidate of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of department of management, Kiev National University of Technology and Design, Kyiv

STRATEGY AS A FACTOR OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS

А. М. Черножукова

студентка 3 курсу факультету менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України  "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Т. П. Лободзинська

кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

A. M. Chernozhukova

3rd year student of the faculty of management and marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

T. P. Lobodzynska

PhD in Economic, assistant professor, Department of theoretical and applied Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

COMPARATIVE ANALYSIS OF AUTOMATED ACCOUNTING SYSTEMS AT THE ENTERPRISES OF UKRAINE

С. М. Сокотенюк

асистент кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ»

АНАЛІЗ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИБОРУ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

S. M. Sokotenyuk

Assistant Professor, Department of International Economics NTUU "KPI"

ANALYSIS AND METHODOLOGICAL APPROACHES TOWARDS THE CHOICE OF TAXATION SYSTEM BY SMALL BUSINESS ENTITIES

С. В. Дем'яненко

аспірант Київської державної академії водного транспорту імені гетьман Петра Конашевича-Сагайдачного

О. М. Аляб’єва

аспірантка Київської державної академії водного транспорту імені гетьман Петра Конашевича-Сагайдачного

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

S. Demyanenko

Graduate student of Kyiv State Maritime academy named after hetman Petro Konashevich-Sahaydachnyi

O. Alyabieva

Graduate student of Kyiv State Maritime academy named after hetman Petro Konashevich-Sahaydachnyi

THE FEATURES OF COMPETITIVENESS OF WATER TRANSPORT UKRAINE

О. В. Грушко

аспірант кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

АДМІНІСТРАТИВНІ БАР’ЄРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОЛІТИЧНОЇ РЕНТИ

O. V. Grushko

graduate student of Macroeconomics and Public Administration Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ADMINISTRATIVE BARRIERS AS A SOURCE OF POLITICAL RENT

Л. А. Феняк

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ

L. Fenyak

assistant of Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE OF INVESTMENT RESOURCES OF ENTERPRISES

М. В. Петер

асистент кафедри менеджменту, ім. проф. Й. С. Завадського НУБіП України

ЗАСАДИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ФРАНЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

M. V. Peter

Assistant Professor Department of Management named by prof. Zavadsky I.S. of NUBiP of Ukraine

FOUNDATIONS OF REGIONAL ECONOMIC POLICY IN FRANCE ABOUT DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION: LESSONS FOR UKRAINE

Х. С. Демків

аспірант кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка, м. Львів

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПРЕДМЕТАМИ АНТИКВАРІАТУ В УКРАЇНІ

Kh. S. Demkiv

PhD student of the department of Accounting and audit, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF THE ANALYSIS OF TRADING OPERATIONS ON THE ANTIQUE MARKET

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»