Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2018

І. А. Ажаман

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

Т. М. Комлєва

заступник керівника навчального відділу, ст. викладач кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

СТАН ТА ДИНАМІКА ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ ТА ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

І. Azhaman

Doctor of Science in Economics, Associate professor, Head of the Department of Mаnagеment and Managеment the Progect, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

T. Komleva

Deputy head of the educational department, Art. lecturer at the Department of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

THE STATE AND DYNAMICS OF WAGES IN UKRAINE AND THE IN CONSTRUCTION

М. В. Корягін

д. е. н., проф., професор кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

М. Ю. Чік

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Львівський торговельний-економічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПЕРЕРОБКИ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ, ВВЕЗЕНОЇ НЕРЕЗИДЕНТОМ НА МИТНУ ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

M. V. Koryagin

Doctor, Doctor of Economic Sciences, Professor, Prof. the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic University

M. Yu. Chik

PhD, Associate Professor of the Department of Accounting, Lviv Trade and Economic University

FEATURES OF ACCOUNTING FOR OPERATIONS ON THE PROCESSING OF TOLLING RAW MATERIALS, IMPORTED BY A NON-RESIDENT TO THE CUSTOMS TERRITORY OF UKRAINE

Г. О. Дорошенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

R&D-ПРОЕКТИ ЯК СПОСІБ ПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

G. O. Doroshenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics and Management of Karazin National University, Kharkiv

R&D-PROJECTS AS THE WAY OF PROCEEDING INNOVATION ACTIVITY AT THE ENTERPRISE

М. Ф. Аверкина

д. е. н., професор Національного університету «Острозька академія»

О. О. Руднік

студентка економічного факультету Національного університету «Острозька академія»

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

M. F. Averkyna

Doctor of Economics, Professor of the National University of Ostroh Academy

O. O. Rudnik

Student of the Economics Faculty of the National University "Ostroh Academy"

KEY ASPECTS OF AUTOMATED ACCOUNTING OF FIX ASSETS

Н. А. Ясинськa

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління

І. Ю. Осадча

студентка магістратури Донецького державного університету управління

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНО-БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

N. A. Yasynsky

Ph.D., Associate Professor, Professor of Faculty of finance, Accounting and Taxation of the Donetsk State University of Management

І. Osadcha

student of the magistrate of the Donetsk State University of Management

THE PROBLEMS OF PROVIDING EFFECTIVENESS OF FUNCTIONING OF CREDIT AND BANKING INSTITUTIONS IN UKRAINE

Н. В. Попрозман

д. е. н., професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

А. О. Коробська

здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА РІЗНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. Poprozman

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

A. Korobska

Postgraduate student of the Department of Information and DistanceTechnologiesof the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

USE OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSES BY VARIOUS FORMS OF ENTREPRENEURSHIP

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

У. О. Марчук

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЗЕД - АКТИВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, Head of the Department of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

U. O. Marchuk

PhD ( Economics), Associate Professor, of the Department of Accounting and Taxation Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ACCOUNTING OPERATIONS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES – IS AN ACTIVATION OF MANAGEMENT STRATEGIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

К. О. Марченко

магістрант кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МОДЕЛІ

A. О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

K. O. Marchenko

Master's Degree in Management Kyiv national University of technologies and design

ASSORTMENT POLICY OF THE ENTERPRISE: PURPOSE, TASKS, MODELS

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економікиКласичного приватного університету, м. Запоріжжя

ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНО-ДЕЗІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporizhzhia

LIFE OF CORPORATE INTEGRATED STRUCTURES OF THE NATIONAL ECONOMY AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION-DISINTERGATION PROCESSES

Л. М. Малярець

д. е. н., професор,завідувач кафедри вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

РОЗВИТОК ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

L. Malyarets

Doctor of Economic Sciences, Professor, Higher mathematics and economics and mathematical methods, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF ENTERPRISE MANAGEMENT UNDER THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY

M. А. Odnorog

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral student Department of theory of Economics and Finance, Scientific-research financial Institute State educational-scientific institution «Academy of financial management»

THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION OF RENTAL INCOMES IN AGRARIAN SECTOR OF MODERN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

М. А. Однорог

к. е. н., доцент, докторант відділу теорії економіки і фінансів, Науково-дослідний фінансовий інститут ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ

ПРОБЛЕМА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ РЕНТНИХ ДОХОДІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

О. М. Подмазко

к. е. н., доцент кафедри економічних теорій, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ЛЕГАЛЬНОГО ТА ТІНЬОВОГО СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ

О. M. Podmazko

PhD in Economic, Associate Professor of the Department of Economic Theories, Odessa Institute of Trade and Economics, Kyiv National University of Trade and Economics, Odessa

MECHANISM OF INTERACTION OF THE LEGAL AND SHADOW SECTORS OF THE ECONOMY: THEORETICAL BASIS

Д. В. Малащук

к. е. н., доцент кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Н. А. Гринчак

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ

D. Malashchyk

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of international trade and marketing of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

N. Grynchak

Senior Lecturer of Department of Management of Foreign Economic Activity of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

THE CURRENT STATE AND FEATURES OF THE WORLD LOGISTIC SERVICES MARKET DEVELOPMENT

М. М. Пастернак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ ПРИ ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

М. М. Pasternak

Ph.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

ANALYTICAL PROCEDURES IN STATEMENT OF PROFIT AND LOSS INTERNAL AUDIT OF PUBLIC SECTOR

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Зінченко

старший викладач кафедри економіки, підприємництва та природничих наук, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economic Theory and International Economics Department O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Zinchenko

Senior Lecturer of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences Department V.I.Vernadsky Taurida National University, Kyiv

SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL EDUCATION: EUROPEAN EXPERIENCE AND PROSPECTS OF UKRAINE

С. С. Савіна

к. е .н., асистент кафедри маркетингу та аграрного бізнесу, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ КОНЦЕПЦІЙ МАРКЕТИНГУ

S. S. Savina

Candidate of Economic Sciences, Assistant, Department of Marketing and Agrarian Business, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MODERN MARKETING CONCEPTS

О. В. Амельницька

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

О. В. Мізіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

ІНТЕГРОВАНІ ПІДХОДИ ДО СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Amelnitskaya

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

O. V. Mizina

PhD in economics, associate professor, associate professor of the department of management, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

INTEGRATED APPROACHES TO THE SYSTEM OF MOTIVATION OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

А. В. Волошенко

докторант, к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Національного університету харчових технологій, м. Київ

СИСТЕМНА КОРУПЦІЯ: ДЕРЖАВНІ РЕГУЛЯТОРНІ ІМПЕРАТИВИ ПРОТИДІЇ

A. V. Voloshenko

Candidate of Economic Sciences, Doctoral Student, Senior Lecturer at Department of International Economy National University of food technologies, Kyiv

SYSTEMIC CORRUPTION: STATE REGULATORY IMPERATIVES OF RESISTANCE

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

А. С. Вигоняйло

1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

A. S. Vyhoniailo

1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

MANAGING THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE IN A MARKET ENVIRONMENT

К. В. Чичуліна

к. т. н., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

І. В. Ріжко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

К. М. Матюшенко

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. V. Chichulina

PhD, Associate Professor, Department of Enterprise Economics and Leadership Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

I. V. Rizhko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

K. M. Matushenko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FEATURES OF PRICING POLICY FORMATION AT AGRICULTURAL ENTERPRISES

Т. М. Пілявоз

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та фінансової діяльності, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

Л. Д. Глущенко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА БАЗІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

M. Piliavoz

PhD in Economics, assistant professor with the Department for Business Enterprise and Financial Activity Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

L. Hlushchenko

PhD in Economics, assistant professor with the Department for Economics of Enterprise and Production Management Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia

METHODICAL APPROACH TO ASSESSING THE RESULTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

T. L. Tomniuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

FACTORS SUPPORTING ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. О. Токарська

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА УМОВ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЛАНЦЮЖКА ЦІННОСТЕЙ

Tatiana Tkachenko

doctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Yulia Tokarska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

MANAGEMENT OF EXPENDITURES IN CONSTRUCTION COMPANIES UNDER CONDITIONS OF USE OF VALUE CONCEPT

О. О. Гаврилюк

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

М. О. Чоп

бакалавр, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ВИТРАТ

O. Нavryliuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Accounting and Audit, Lutsk National Technical University, Lutsk

M. Chop

bachelor, Lutsk National Technical University, Lutsk

CURRENT STATE OF PRODUCTION OF PLANT PRODUCTION AND ITS INFLUENCE ON CONSTRUCTION OF COST ACCOUNTING

О. О. Келюх

старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

М. О. Кравець

викладач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЛОГІСТИЧНОМУ ПІДХОДІ ДО ПРОЦЕСУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ АГРАРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

O. O. Keliukh

Senior Lecturer of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

M. O. Kravets

Teacher of the Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE LOGISTIC APPROACH TO THE PROCESS OF ENVIRONMENTAL TRANSPORTATION OF AGRARIAN PURPOSES

Г. О. Тютюнник

м. н. с., здобувач відділу економічного регулювання природокористування, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ПІДҐРУНТЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

H. O. Tiutiunnyk

Junior Researcher, postgraduate, Department of Economic Regulation of Nature Management Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

INSTITUTIONAL BASES OF LAND USE PLANNING AS THE BASIS FOR THE EFFICIENCY OF LAND USE

Н. М. Махначова

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ГРОМАДІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

N. M. Makhnachova

Candidate of Economic Sciences, Associated Professor of Management and Administration Department Vinnytsia Institute of Trade and Economics Kyiv National University of Trade and Economics

THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN SOCIETY IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION

Є. М. Богатирьова

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ ЯК ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Y. Bogatyreva

Candidate of Economic Sciences, lecturer of Finance Department, Odessa National Economic University

PAYMENT FOR LAND AS A SOURCE OF FILLING LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

Г. А. Толок

доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу , Київський національний університет культури і мистецтв, кандидат технічних наук

Є. В. Толок

факультет природничих наук, освітня програма «Екологія», Національний університет «Києво-Могилянська академія, здобувач вищої освіти

ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

G. A. Tolok

associate professor of the hotel and restaurant business department, Kiev National University of Culture and Arts, Candidate of Technical Sciences

Y. V. Tolok

Faculty of Natural Sciences, Educational program "Ecology", National University "Kyiv-Mohyla Academy, a student of higher education

ENVIRONMENTAL PROTECTION OF QUALITY AND SAFETY OF FOODSTUFFS

Т. Є. Кіщенко

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

Л. В. Гусарова

к. е. н, доцент, доцент кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

Н. В. Боліла

старший викладач кафедри економіки будівництва, Київський національний університет будівництва і архітектури

ДЕВЕЛОПМЕНТ - МЕТОДОЛОГІЯ ВТІЛЕННЯ ПРОЕКТІВ ІНВЕСТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

T. E. Kishchenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

L. V. Gusarova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

N. Bolila

Senior Lecturer, Department Construction Economics, Kyiv National University of Construction and Architecture

DEVELOPMENT - METHODOLOGY OF CONSTRUCTION INVESTMENT PROJECTS EMBODIMENT

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, докторант кафедри економічної теорії та економічних методів управління Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ПОДОЛАННЯ НАДМІРНОЇ НЕРІВНОСТІ РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics doctoral student V. N. Karazin Kharkiv National University

EXCESSIVE INCOME INEQUALITY OVERCOMING: THE UKRAINIAN ECONOMIC POLICY MEASURES DEVELOPMENT

К. А. Пилипенко

к. е. н., доцент, Полтавська державна аграрна академія

О. І. Дідик

ЗВО СВO «Магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування, Полтавська державна аграрна академія

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

K. A. Pylypenko

candidate of economics sciences, associate professor, Poltava State Agrarian Academy

O. I. Didyk

ZVO SVO "Master" specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy

INTRODUCTION OF PRACTICAL EXPERIENCE OF DOMESTIC AND FOREIGN ACCOUNTING OF OWN CAPITAL IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF FINANCIAL, ECONOMIC AND FOOD SAFETY OF AGRARIAN ENTERPRISES

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКЗОСКЕЛЕТА

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department, Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

DETERMINATION OF EXOSKELETON EFFICIENCY CRITERION

С. В. Добринь

к. е. н., доцент кафедри фінансів Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

S. V. Dobryn

PhD, Associate professor of the Department of Finance S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING THE LEVEL OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF KHARKIV REGION ENGINEERING INDUSTRY

І. П. Петрова

кандидат економічних наук, науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інституту економіки промисловості НАН України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ

I. P. Petrova

Ph.D., Research Fellow, Department of Problems of Regulatory Policy and Entrepreneurship Development at the Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE REGULATION OF THE EMPLOYMENT PROCESS AND THE DEVELOPMENT OF WORK PLACES IN INDUSTRY

Л. А. Cлатвінська

к. е. н., доцент кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

І. М. Поворознюк

к. е. н., доцент, кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

АКАДЕМІЧНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ З ТУРИЗМУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

L. A. Slatvinska

Ph D in Есоnomics, Associate Professor Department of Technology and Tourism Organization and Hotel and Restaurant Business Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

I. M. Povorozniuk

Ph D in Есоnomics, Associate Professor Department of Technology and Tourism Organization and Hotel and Restaurant Business Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

ACADEMIC TRAINING OF MASTERS OF TOURISM AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON EMPLOYMENT OF THE POPULATION ON THE TOURISM MARKET

Т. В. Бучинська

викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНКЛЮЗИВНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ ТА ФОРМУВАННЯМ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

T. V. Buchynska

Lecturer of international economic relations department, Ternopil National Economic University, Ternopil

INTERCONNECTION BETWEEN THE INCLUSIVE DEVELOPMENT OF THE STATE'S ECONOMY AND THE FORMATION OF UNIVERSAL COMPETENCES OF A PERSON

О. В. Тур

канд. ек. наук, старший викладач кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

А. С. Матусевич

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Tur

candidate of economic Sciences, Senior Lecturer Department of Management and administration, National University of Food Technologies, Kyiv

A. S. Matusevich

student, National University of Food Technologies, Kyiv

PRINCIPLES OF STRUCTURING AND EVALUATING BUSINESS PROCESS EFFECTIVENESS

С. С. Кравцов

к. держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

СИСТЕМА ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСТОРАНУ: СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ

S. S. Kravtsov

Candidate of Sciences (Public Administration), Assistant Professor of the Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

OPERATIONS MANAGEMENT SYSTEM OF RESTAURANT: THE STRUCTURE AND THE REQUIREMENTS TO DEVELOP

В. Р. Крупа

к. е. н., доцент кафедри права і підприємництва, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

О. М. Крупа

к. е. н., доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

РЕАЛІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СУЧАСНІ УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Krupa

PhD, associate professor of the department of law and business, Lviv national agrarian university, Lviv

O. Krupa

PhD, associate professor of the department of statistic and analyses, Lviv national agrarian university, Lviv

IMPLEMENTATION OF THE RURAL AREAS BUSINESS POTENTIAL: CURRENT CONDITIONS AND PROSPECTS

М. С. Рахман

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Н. С. Заіка

студент 4-курсу, економічного факультету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ ПОКАЗНИКІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ІМІДЖЕВУ МОДЕЛЬ УКРАЇНИ

M. S. Rahman

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Foreign Economic Activity, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

N. S. Zaika

student of 4nd year of study of the Economic faculty, V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv

INFLUENCE OF STRUCTURAL CHANGES OF INDICATORS OF HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS ON THE IMAGE MODEL OF UKRAINE

Є. О. Голишева

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

О. Ф. Грищенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

Є. В. Макаренко

студент, Сумський державний університет, м. Суми

АНАЛІЗ ДОСВІДУ КРАЇН «АЗІЙСЬКИХ ТИГРІВ» ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМКІВ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ie. O. Golysheva

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

O. F. Gryshchenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy

Ye. V. Makarenko

Student, Sumy State University, Sumy

ANALYSIS OF THE “ASIAN TIGERS” COUNTRIES EXPERIENCE FOR THE FORMATION OF STRATEGIC DIRECTIONS OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF DOMESTIC INDUSTRIAL ENTERPRISES

В. В. Угрин

к. е. н., старший викладач кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

С. В. Олексійчук

к. е. н., молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМАТИКА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ БОРГОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ

V. V. Uhryn

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Taxes and Fiscal Policy Department, Ternopil National Economic University, Ternopil

S. V. Oleksiichuk

PhD in Economics, the Fellow of the Scientific and Research Institute of Development and State Building of the Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF THE DEBT RESOURCES USAGE OF THE STATE

О. М. Дмитренко

к. е. н., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СУБ’ЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ

O. Dmytrenko

Ph.D, senior lecturer, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

EFFICIENCY ESTIMATION OF INTERNAL AUDITING OF PUBLIC-INTEREST ENTITIES

Г. І. Рибак

к. е. н. старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, м. Харків

О. О. Вороніна

к. е. н. старший викладач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет імені О.М. Бекетова, м. Харків

МІЖНАРОДНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

H. Rybak

Ph.D., senior lecturer of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

O. Voronina

Ph.D., senior lecturer of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

INTERNATIONAL MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

E. V. Talavira

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

RISK SURVEY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL SAFETY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

Т. В. Голобородько

канд. екон. наук., асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

С. С. Шмагайло

здобувач вищої освіти, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ: ДЕРЖАВА, ГАЛУЗІ, РЕГІОНИ

T. V. Holoborodko

PhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE «Kryvyi Rih National University»

S. S. Shmahailo

higher education student, SHEE «Kryvyi Rih National University»

TAX REVENUES STUDY: STATE, INDUSTRY, REGIONS

Д. М. Загірняк

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Обліку і фінансів» Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕНОВАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

D. M. Zagirniak

Philosopher Doctor (Econ.), Associate professor Associate Professor of the Department of Accounting and Finance Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi National University

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RENOVATION OF PUBLIC FINANCING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СТРАХОВОГО РИНКУ В СИСТЕМІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

S. I. Drobiazko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE INSURANCE MARKET IN THE MARKET ECONOMY SYSTEM

Н. І. Луцька

кандидат економічних наук, доцент,проректор з фінансово-економічної діяльності,Університет Короля Данила (м. Івано-Франківськ)

СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. I. Lutsʹka

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-Rector for Financial and Economic Activities,King Danylo University (Ivano-Frankivsk)

SUBJECTS OF ECONOMIC ANALYSIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PROJECTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

І. М. Дашко

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджментуКриворізького факультету Запорізького національного університету

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

I. M. Dashko

c. e. s., associate Professor of the Department of accounting and management,Zaporizhzhya National University, faculty of ZNU in Kryvyi Rih

EFFICIENCY OF PRODUCTION OF SUGAR PROCESSING ENTERPRISES IN UKRAINE

О. В. Євдокімов

асистент кафедри туризму і готельного господарства, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Oleksandr Ievdokimov

assistant of department of tourism and hotel economy, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

ORGANIZATIONAL PREVENTION OF THE FUNCTION AND DEVELOPMENT OF MUNICIPALITY

А. В. Букацелі

асистент кафедри шоу-бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

КРЕАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК РЕСУРС ЕКОНОМІКИ

A. V. Bukatseli

Assistant Department of show business, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

CREATIVE ENTREPRENEURSHIP AS A RESOURCE OF THE ECONOMY

Я. Р. Петрушко

аспірант кафедри обліку та аудиту, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ ЯК ЗАПОРУКА БЕЗПЕКИ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

Y. R. Petrushko

postgraduate student of the Department of Accounting and Audit, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

CREDIT RISK MANAGEMENT AS A GUARANTEE FOR THE SECURITY OF CREDIT ACTIVITY OF THE BANK

А. І. Бикова

аспірант кафедри міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ

СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ ЗАХІДНИХ САНКЦІЙ НА ДИНАМІКУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

A. I. Bykova

post-graduate student of the department of international economics of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

SYSTEMIC INFLUENCE OF WESTERN SANCTIONS ON THE DYNAMICS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

М. С. Зварич

аспірантка, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

РОЗВИТОК ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

M. Zvarych

Postgraduate student, Banking University, Kyiv

DEVELOPMENT OF TOOLS FOR FINANCIAL SECURITY OF HOUSEHOLDS IN UKRAINE

Д. С. Жуков

студент групи ФБСС-16i, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

О. Ю. Леось

здoбувaч - ст.виклaдaч кафедри «Фінансів, обліку та оподаткування», Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ

D. S. Zhukov

student group FBI-16i Donetsk State University Management (Mariupol city)

O. Y. Leos

seeker - teacher faculty «Finance, accounting and taxation» Donetsk State University of Management (Mariupol city)

PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF VENTURE CAPITAL IN UKRAINE

Т. В. Бондар

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. М. Швед

студентка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

С. Ю. Кулакова

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

РИЗИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

T. V. Bondar

student Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

V. M. Shved

student Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

S. Yu. Kulakova

Ph.D., assistant professor of Department of Business Economics and Human Resources Management, Poltava Yuriy Kondratyuk National Technical University, Poltava

RISKS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT AGRICULTURAL BUSINESS OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»