Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.6

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.1

Т. В. Березянко

д. е. н., доц., Національний університет харчових технологій

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

T. Berezianko

doctor of econ., аs.prof., National University of Food Technologies

CONTEMPORARY TRENDS IN THE NATIONAL EDUCATIONAL PROCESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.2

А. В. Руснак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

A. V. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

STATE REGULATION AND SUPPORT OF THE DEVELOPMENT OF CONSUMER CO-OPERATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.3

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», м. Переяслав-Хмельницький

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

L. O. Marmul

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR IMPROVEMENT OF MANAGEMENT BY DEVELOPMENT OF CONSUMER COOPERATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.4

Л. Т. Гораль

д. е. н., професор, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту[||]Doctor of Economic Sciences, Professor, Prorector, IFNTUNG,Institute of economics and management

В. І. Шийко

к. е. н., доцент, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту

М. В. Шкварилюк

студентка 4 курсу, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, ІФНТУНГ, Інститут економіки та менеджменту

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.5

Г. О. Дорошенко

д. е. н., професор, в.о. завідувача кафедри економіки та менеджментуХарківського національного університету імені В.Н. Каразіна

О. Г. Дорошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

H. O. Doroshenko

D.Sc. in Economics, Professor, Head of the Department Economics of Management,V. N. Karazin Kharkiv National University

O. G. Doroshenko

PhD, Assotiate Professor, Assotiate Professor of the Department Finance, Banking and Insurance,V. N. Karazin Kharkiv National University

CORPORATE CONTROL IN THE SYSTEM OF VALUE-ORIENTED MANAGEMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.6

Л. М. Васільєва

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Н. В. Дацій

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління Житомирського національного агроекологічного університету

КЛАСТЕР ЯК МЕХАНІЗМ МОДЕРНІЗАЦІЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

L. Vasilieva

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security of the Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration Zhytomyr National Agroecological University

CLUSTER AS A MECHANISM OF MODERNIZATION OF THE REGIONAL RECREATIONAL FIELD OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.7

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету

ПРОГНОЗНІ ДОМІНАНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Yu. H. Koroliuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent,Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations,Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

V. S. Tolub’iak

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent,Professor at the Department of Management and Public Administration,Ternopil National Economic University

FORECASTING DOMINANTS OF REGIONAL DEVELOPMENT (THE CASE OF CHERNIVTSI REGION)

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.8

В. І. Кравченко

доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, Президент, Міжнародний інститут фінансів

ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КИЄВА ЯК ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА

V. I. Kravchenko

Doctor of Economics, Professor, Honored economist in Ukraine, President, International Finance Institute

ECONOMIC AND FINANCIAL PROBLEMS OF KYIV CITY DEVELOPMENT AS A GLOBAL CITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.9

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, Вінниця

АНАЛІЗ РИНКУ ЕКЗОСКЕЛЕТІВ

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department,Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

EXOSKELETONS MARKET ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.10

Ю. М. Сафонов

заступник директора Державної наукової установи«Інститут модернізації змісту освіти»,д. е. н., професор кафедри національної економіки та публічного управління,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Yu. M. Safonov

Deputy Director of the Institute for the Modernization of the Content of EducationDoctor of Economic Sciences, Professor of Macroeconomics and public administration DepartmentKyiv National University named after Vadym Hetman

Yu. M. Mykhailovska

PhD in Economics, Associate Professor of Public and corporate management DepartmentChernihiv National University of Technology

AN ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.11

К. А. Пилипенко

д. е. н., доцент, доцент кафедри організації обліку та аудиту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

О. А. Арутюнова

ЗВО СВО «Бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ

K. A. Pylypenko

Doctor of economics sciences, associate professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

О. А. Arutyunova

ZVO SVO «Bachelor» specialty 071 Accounting and taxation, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

TOPICAL ISSUES OF ACCOUNTING FOR LONG-TERM ASSETS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL AND DOMESTIC EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.12

В. І. Ткачук

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва,Житомирський національний агроекологічний університет

М. І. Яремова

к. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва,Житомирський національний агроекологічний університет

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. I. Tkachuk

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of Economics and Entrepreneurship DepartmentZhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr, Ukraine

M. I. Yaremova

Ph. D. (Economics), Associate Professor,Zhytomyr National Agroecological University of Ukraine, Zhytomyr, Ukraine

ECONOMIC SECURITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.13

С. В. Богачов

доктор економічних наук, професор,заслужений економіст УкраїниГолова правління ГО «Інститут місцевого та регіонального розвитку»

ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

S. V. Bogachov

Doctor of Economic Science, Professor,Honored Economist of Ukraine,Chairman of the Board of the PO "Institute for Local and Regional Development"

WAYS OF STRENGTHENING THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE CITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.14

Л. Г. Ліпич

д. е. н., професор, декан факультету економіки та управління,Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

О. М. Зеленко

здобувач, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ПОСТАЧАННЯ

Lubov Lipych

Doctor of economics, Professor, Dean of Faculty of Economics and Management, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

Оksana Zelenko

getter, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

OPTIMIZATION OF PURCHASING ACTIVITY EXPENSES BASED ON PROCESSING CO-OPERATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.15

О. В. Кендюхов

д. е. н., професор, професор кафедри управління персоналом та маркетингу Запорізького національного університету

О. В. Кожушко

к. е. н, доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Kendiukhov

Doctor of Economics, Professor, Department of Human Resources and Marketing, Zaporizhzhya National University

O. V. Kozhushko

Ph.D., Associate Professor, Accounting and Business сonsulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

MECHANISM OF INDUSTRIAL ENTERPRISE INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT PROTECTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.16

Н. Ю. Мельничук

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудиту

С. С. Залюбовська

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національна академія статистики, обліку та аудиту

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА БЮДЖЕТНІ ПОКАЗНИКИ

N. Yu. Melnychuk

Doctor of Science, Economics, Associate Professor,Professor of the Department of Finance, Banking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

S. S. Zaliubovska

PhD, Associate Professor,Associate Professor of the Department of Finance, Baking and Insuranceof the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

EVALUATION OF THE IMPACT OF INDIVIDUAL MACROECONOMIC FACTORS ON BUDGETARY INDICATORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.17

М. П. Бутко

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського національного технічного університету

Б. В. Дергалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ПІД ВПЛИВОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

M. Butko

Doctor of Economics Sciences, Professor Head of management and civil service department Chernihiv National Technological University

B. Dergaliuk

Candidate of economic sciences, Associate professor Associate professor of economics and entrepreneurship department National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev polytechnic institute"

METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING STRUCTURAL CHANGES IN THE REGIONAL ECONOMY UNDER THE INFLUENCE OF CAPITALIZATION OF INTELLECTUAL POTENTIAL

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.30

Н. В. Погуда

кандидат економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельного бізнесуНаціональний університет харчових технологій, м. Київ

К. Ю. Павловська

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ

N. V. Pohuda

PhD in Economics, associate professor of the department of tourism and hotel businessNational University of Food Technologies, Kiyv

K. Yu. Pavlovska

student, National University of Food Technologies, Kiyv

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ACTIVITIES OF TOURISM ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.31

О. О. Петрова

кандидат економічних наук, доцент, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет»

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕНСИВНОГО ЗРОШЕННЯ

O. O. Petrova

Ph.D. in Economics, Associate Professor,State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University"

MECHANISM OF FORMATION OF THE WATER MANAGEMENT COMPLEX OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF INTENSIVE IRRIGATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.32

С. І. Самайчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», м. Херсон

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ВАЖЛИВОГО ЧИННИКА ЇХ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

S. I. Samaichuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of General Economics, SHEI "Kherson State Agrarian University", Kherson

FORMATION AND IMPLEMENTATION OF INVESTMENT POLICY OF ENTERPRISES AS AN IMPORTANT FACTOR IN THEIR STRATEGIC DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.33

Д. С. Касьмін

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціальних наукХарківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ РОЗВИТОК ЯКОСТІ ЖИТТЯ І ЯКОСТІ ТРУДОВОГО ЖИТТЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

D. S. Kasmin

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Department of Economic and Social Sciences,Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

INTERDISCIPLINARY DEVELOPMENT QUALITY OF LIFE AND QUALITY OF LABOR LIFE AT THE MODERN STAGE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.34

А. Д. Глушко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. О. Грачова

студентка,Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аlina Glushko

PhD (Econ.), Associate Professor,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

Anastasia Hrachova

Student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.35

Т. В. Мокієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

Т. Б. Прийдак

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

Р. В. Ліпський

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,Полтавська державна аграрна академія

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

T. V. Mokiienko

Candidate of Economics, assistant professor,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

T. B. Priydak

Candidate of Economics,Associate Professor of Accounting Department Poltava State Agrarian Academy

R. V. Lipskyi

Candidate of Economics, Associate Professor of Accounting DepartmentPoltava State Agrarian Academy

ELECTRONIC MONEY: ESSENCE, CLASSIFICATION AND REFLECTION IN THE ACCOUNTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.36

О. В. Руденко

к. е. н., доцент, зав. кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

О. М. Кондратюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування,Криворізький економічний інститут «ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ЕКОЛОГІЧНА ТА ОБЛІКОВА ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

O. Rudenko

PhD, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation,Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

O. Kondratiuk

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and TaxationKryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ENVIRONMENTAL AND ACCOUNTING POLICIES IN THE MANAGEMENT OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.37

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків, Україна

С. М. Гайденко

к. е. н., старший викладач кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

В. М. Прасол

доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕНЬ

I. Ostrovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic theory and international EconomicsO. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

S. Haidenko

Candidate of Economic Sciences,, Senior Lecturer of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

V. Prasol

Associate Professor of Department of Entrepreneurship and Business Administration, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

STRATEGIC CRISIS MANAGEMENT PERSONNEL: FOREIGN RESEARCH EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.38

А. М. Безус

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

Н. В. Сичова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

К. В. Шафранова

кандидат економічних наук, доцент, директор Житомирського економіко-гуманітарного інституту вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

КЛАСТЕРИ ЯК ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. M. Bezus

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

N. V. Sychova

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Associate Professor Department of Management, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

K. V. Shafranova

Candidate of Economics Science, Deputy Director of Educational Work,Zhytomyr Еconomics and Humanities Institute of Higher Educational Institution "Open International University of Human Development" Ukraine"

CLUSTERS AS AN INNOVATIVE ENTERPRISE STRATEGY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.40

М. Е. Хуторна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,ДВНЗ «Університет банківської справи», Черкаський навчально-науковий інститут

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ

Мyroslava Khutorna

PhD in Finance, Assistant Professor, lecturer of Finance and Banking Department, SHEE «Banking University», Cherkasy educational-and-scientific institute

FEATURES OF FUNCTIONING OF THE SYSTEM OF ENSURING CREDIT INSTITUTIONS’ FINANCIAL STABILITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.41

А. В. Мордовець

к. е. н., викладач кафедри економічної теорії, статистики та прогнозування,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

A. Mordovets

PhD, lecture of department of economic theory, statistics and forecasting of Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.42

В. В. Гобела

старший викладач кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЯК СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Volodymyr Gobela

Lviv state university of internal affairs

THEORETICAL ANALYSIS OF GREENING AS A SOCIO-ECONOMIC PHENOMENON

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.43

В. А. Сливенко

к. і. н., доцент, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Т. О. Подорожко

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

В. Б. Шишкіна

студентка, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

V. A. Slivenko

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,Dnipro National University Oles Gonchar, Dnipro

T. О. Podorozhko

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

V. B. Shishkina

student, Dnipro National University іm. Oles Gonchar, Dnipro

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE AND PRIORITIES OF BUSINESS TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.44

Н. В. Булеца

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет

Н. Ю. Кирлик

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Ужгородський національний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ПРОЦЕСУ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Nadiya Buletsa

candidate of Economic Sciences (PhD in Economics)associate Professor at the Department of Economic Theory Uzhhorod National University

Nataliya Kyrlyk

candidate of Economic Sciences (PhD in Economics)associate Professor at the Department of Economic Theory Uzhhorod National University

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ENVIRONMENT OF THE PROCESS OF STIMULATION OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF FINANCIAL DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.45

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ФІСКАЛЬНІ ТА РЕГУЛЮЮЧІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

T. L. Tomniuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

FISCAL AND REGULATORY ASPECTS OF ENTERPRISE PROFIT TAXATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.46

С. В. Нараєвський

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

І. В. Рокоча

бакалаврантка кафедри міжнародної економіки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ПОСИЛЕННЯ РІВНЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЗАВДЯКИ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ

S. Naraievskyi

PhD (Еc.), Assistant professor, Assistant professor оf Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

I. Rokocha

Bachelor's degree of Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

STRENGTHENING THE ENERGY DEPENDENCE OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY ON THE BASIS OF THE INTERNATIONAL TRANSFER OF TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.47

О. А. Волошина

старший викладач кафедри економіки підприємства та управління персоналомПолтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

І. А. Кордзаія

академічний доктор адміністративного бізнесу, асистент професора,Батумський державний університет ім. Ш. Руставелі

С. М. Даценко

начальник відділу аналітики «Inter Edinstvo Holding»

А. М. Ульченко

студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ ЇХ ФОРМУВАННЯ

O. A. Voloshyna

Senior lecturer, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

I. A. Kordzaia

Academic Doctor of Administrative Business, Assistant ProfessorBatumi Shota Rustaveli State University

S. M. Datsenko

Head of Analytical Department «Inter Edinstvo Holding»

A. M. Ulchenko

student of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

METHODICAL APPROACHES TO ANALYSIS OF ENTERPRISES INCOME AND FACTORS OF THEIR FORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.48

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

O. M. Ovdiuk

Phd, associate professor, Zhytomyr National Agroecological University

MANAGERIAL DECISIONS IN THE TECHNOLOGY OF ENTERPRISES’ MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.49

І. А. Романюк

к. е. н., асистент кафедри економіки та маркетингу,Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, м. Харків

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. A. Romaniuk

Candidate of Economic Sciences, Assistant Department of Economics and Marketing, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

PROBLEMS OF IDENTIFICATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TOURISM ENTERPRISES AND RECREATION ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.50

Л. А. Свистун

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справиПолтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

ПІДХОДИ ДО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. A. Svistun

PhD, Associate Professor of Finance and Banking,Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University

APPROACHES TO FINANCIAL PROVISIONS FOR SMALL ENTERPRISES ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.51

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

С. С. Пінчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

В. В. Черниш

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

E. V. Talavira

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

S. S. Pinchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

V. V. Chernish

Master of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

STATE POLICY STUDIES IN THE LABOR PAYMENT ORGANIZATION SYSTEM IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.52

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економікиНаціональний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

S. M. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor Department of International Economics, National Technical University of Ukraine " KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE STUDY OF ENTERPRISES COMPETITIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.53

В. Г. Чернишев

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

Д. В. Окара

канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Л. Ковальова

канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

V. Chernyshev

PhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, Odesa

D. Okara

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

I. Kovalova

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF REGIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.54

Т. Є. Терещенко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

О. С. Карпушкіна

магістрант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

Л. О. Клокова

магістрант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

АНАЛІЗ РІВНЯ ДОВІРИ НАСЕЛЕННЯ ДО СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

T. Ev. Tereshchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of the chair of state, local and corporate financeUniversity of Customs and Finance, Dnipro

O. S. Karpushkina

Master student, University of Customs and Finance, Dnipro

L. O. Klokova

Master student, University of Customs and Finance, Dnipro

ANALYSIS OF LEVEL OF POPULATION TRUST TO INSURANCE SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.55

О. М. Савицька

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту,Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

В. О. Салабай

бакалавр кафедри менеджменту, Факультет менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Olena M. Savytska

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Department of Management,Faculty of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

Vladyslav O. Salabaj

bachelor of Department of Management, Faculty of Management and Marketing,National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine

EFFICIENCY OF ACTIVITY AND MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE: FEATURES OF APPLICATION OF THEORY, METHODOLOGY AND PERFORMANCE OF ANALYTICAL RESEARCHES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.56

Г. М. Пурій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту,Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІÏ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

H. M. Puriy

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Economics and Management Department, Drohobych I. Franko State Pedagogical University

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.57

Т. А. Рябова

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

І. Б. Рябов

к. е. н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики,Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

РОЛЬ КРЕАТИВУ В РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

T. A. Riabova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological University, Chernihiv

I. B. Riabov

Ph.D., Associate Professor, Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics Chernihiv National Technological

THE ROLE OF CREATIVITY IN ADVERTISING ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.58

І. Г. Крупельницька

к. е. н., доцент Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Л. В. Крупельницький

к. т. н., доцент, Вінницький національний технічний університет

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ПО ЕТАПАХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

І. Krupelnitskaya

Candidate of Economic Sciences,Associate Professor of the Vinnytsia Trade and Economic Institute of KNTEU

L. Krupelnitsky

Candidate of of Technical Sciences, Associate ProfessorVinnytsia National Technical University

TASKS OF INTERNAL AUDIT ON STAGES OF RESEARCH WORKS IN INFORMATION TECHNOLOGY INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.59

С. А. Щербініна

старший викладач кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

О. Г. Климко

старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

Т. Р. Марочко

студентка, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

S. Shcherbinina

Senior Lecturer, Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine

O. Klymko

Senior Lecturer, Department of Computer Engineering, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine

T. Marochko

student, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava, Ukraine

APPLICATION OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING FOR ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISE ACTIVITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.60

О. С. Хринюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

В. В. Петрицька

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПКОЮ ТА СПОЖИВАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УМОВАХ НОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

O. S. Khryniuk

сandidate of Economics, assistant professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

V. V. Petrytska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

IMPROVING ELECTRICAL ENERGY PURCHASE AND MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE NEW MARKET OF ELECTRIC POWER ENGINEERING

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.61

І. І. Нагорна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

I. I. Nahorna

PhD. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

LABOR INTELLECTUALIZATION DEVELOPMENT AT AN INDUSTRIAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.62

О. О. Молодід

к. е. н., с. н. с., ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

В. В. Шемена

студент Національний авіаційний університет

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ КОМПАНІЇ

O. O. Molodid

Ph.d., Senior Researcher, THE STATE «Research institute of building production»

V. V. Shemena

student National Aviation University

GENERAL PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF LOGISTICS BUSINESS PROCESSES IN A PHARMACEUTICAL COMPANY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.63

А. О. Обозна

кандидат економічних наук,доцент з/н, декан ВП «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури»(м. Миколаїв, Україна)

О. В. Гаврилова

к. пед. н., ст.викладачкафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу ВП «Миколаївська філія Київського національногоуніверситету культури і мистецтв» (м. Миколаїв, Україна)

І. А. Федотов

викладач кафедри культурології ВП «Миколаївська філія Київського національногоуніверситету культури і мистецтв» (м. Миколаїв, Україна)

АНАЛІЗ СТАНУ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ У ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

A. O. Obozna

PhD of Economics,Associate Professor, dean VP "Mykolayiv Faculty of Management and Business of Kyiv University of Culture" (Mykolayiv, Ukraine)

О. V. Havrylova

PhD of Pedagogical,VP "Mykolaiv branch of the Kyiv National University ofCulture and Arts" (Mykolayiv, Ukraine)

I. A. Fedotov

lecturerDepartment of Cultural Studies VP "Mykolaiv branch of the Kyiv NationalUniversity of Culture and Arts" (Mykolayiv, Ukraine)

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC TOURISM INDUSTRY IN CONFORMITY WITH INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS OF STATISTICAL INDICATORS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.64

Т. О. Харченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Київський національний університет технологій та дизайну

СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСВ

Tetiana Kharchenko

Ph.D. of Economic sciences, Associate Professor of Department of management,Kyiv national University of technologies and design

SOCIALLY RESPONSIBLE MARKETING AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.65

В. Ф. Мінка

к. е. н., доцент, УкрДУЗТ

І. В. Підопригора

к. е. н., доцент, УкрДУЗТ

BИЗНАЧЕННЯ ДЮРАЦІЇ КУПОННОЇ ОБЛІГАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИ ДОХІДНОСТІ

V. F. Minka

PhD in Economics, Associate Professor

I. V. Pidoprygora

PhD in Economics, Associate Professor

DETERMINATION OF DUUCATION OF COUPAL BONDS WITH USE OF EFFICIENT FEEDBACK

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.66

Д. М. Квашук

к. е. н, доцент кафедри економічної кібернетикиНаціонального авіаційного університету

В. В. Підлужній

студент кафедри економічної кібернетики Національного авіаційного університету

ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ РОСЛИН З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.67

Н. С. Приймак

к.е.н., доцент,завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адмініструванняДонецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

КЛАСИФІКАЦІЯ ОПОРУ ЗМІНАМ ТА ЙОГО ОЦІНЮВАННЯ В РАМКАХ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВА

N. S. Pryymak

PhD in Economic sciences, Associate Professor, Head of Department of marketing, management and public administration, Donetsk National University of Economy and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Kriviy Righ

CLASSIFICATION OF RESISTANCE TO CHANGE AND ITS EVALUATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF CHANGES IN THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.68

Р. Б. Таратула

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри земельного кадаструЛьвівський національний аграрний університет, м. Дубляни

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

R. B. Taratula

Ph.D. in Economics, Head of the Department of land cadastreLviv National Agrarian University, Dubliany

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF LAND MANAGEMENT INFORMATION SUPPORT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.69

О. О. Казак

к. е. н., доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка

МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. Kazak

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

SIMULATION OF EFFICIENCY OF PRODUCTION ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.70

О. О. Юшкевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і підприємництва, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. Yushkevych

PhD in Economics, Associate Professor Zhytomyr Polytechnic State University

THE CONCEPT OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.150

І. М. Даценко

Національний університет харчових технологій

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ІНВЕСТУВАННЯ НА ФОНДОВИХ РИНКАХ

I. Datsenko

National University of Food Technology

PERSPECTIVE FIELDS OF INVESTING ON STOCK MARKETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.151

А. А. Возненко

аспірант, ДННУ «Академія фінансового управління» м. Київ, Україна

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

A. Voznenko

postgraduate student, SESI «Academy of Financial Management» Kyiv, Ukraine

INFLUENCE OF STATE FINANCING ON THE COMPETITIVENESS OF SPACE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.152

Н. А. Лісевич

аспірантка, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА АГРОПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. Lisevich

postgraduate student, Podilsky State Agrarian and Technical University,Kamyanets-Podilskyi city

TRENDS OF INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT OF PRODUCTION OF ANIMAL PRODUCTION BY AGROINDUSTRIAL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.153

А. А. Машевська

асистент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

НАУКОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ

A. A. Mashevskaya

assistant lecturer of the department of accountingVinnytsia National Agrarian University

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ASPECTS OF REFORMATION OF LOAN PAYMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.154

В. В. Овруцька

аспірант, Державний університет інфраструктури та технологій

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО ОБҐРУНТОВАНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ

V. V. Ovrutska

Postgraduate Student, State University of Infrastructure and Technology

FACTORS FOR THE FORMATION OF ECONOMICALLY SOUND COSTS IN THE RAILWAY INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.155

Ю. А. Мирошник

асистент кафедри готельно-ресторанної справи, Національний університет харчових технологій

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ LUXURY ПОСЛУГ В 5* ГОТЕЛЯХ

Yuliya Myroshnyk

assistant of the Department of Hotel and Restaurant Business, National University of Food Technology

ANALYSIS OF THE WORLD EXPERIENCE IN ORGANIZING LUXURY SERVICES IN 5 * HOTELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.156

В. В. Жарнікова

аспірант кафедри обліку і оподаткуванняКиївського національного торгівельно-економічного університету

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО–АНАЛІТИЧНОЇ БАЗИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ

Valeria Zharnikova

Postgraduate Student, Department of Accounting and TaxationKyiv National University of Trade and Economics, Ukraine

MODERN APPROACHES TO THE FORMATION OF THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL BASIS OF THE ACCOUNTING ORGANIZATION OF CALCULATIONS WITH BUYERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.157

М. В. Рябоконь

аспірант Черкаського державного технологічного університету

СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ

M. Ryabokon

postgraduate Cherkasy State Technological University

STRATEGIC ASPECTS OF ENGINEERING SCHOOLS’ DEVELOPMENT DURING THE TRANSITION TO THE INNOVATIVE ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.158

М. С. Лаптєв

аспірант кафедри управління фінансово-економічної безпеки,Університет економіки та права «КРОК»

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

M. S. Laptіеv

graduate student of the department of financial and economic security management, “KROK” University

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATION CHANGES IN THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL SPACE ON THE ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»