Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.6

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.2

О. В. Ярошевська

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки,Класичний приватний університет, Запоріжжя

І. В. Кулько-Лабинцева

к. е. н., доцент кафедри економіки,Класичний приватний університет, Запоріжжя

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА БАЗІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

O. Yaroshevska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

I. Kulko-Labyntseva

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics of the Classical Private University, Zaporizhzhia

DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ON THE BASIS OF TOURIST ENTERPRISES OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.3

А. Ю. Могилова

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

М. О. Шибун

бакалавр кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. Mohylova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Marketing and International Managments, Oles Honchar Dnipro National University

M. Shybun

bachelor's student of the Department of Marketing and International Managments,Oles Honchar Dnipro National University

MANAGEMENT OF ASSORTMENT OF THE TRADING ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.4

В. В. Россоха

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та управління бізнесом, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Є. А. Череднікова

магістр з маркетингу,Національний університет «Києво-Могилянська академія»

МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ

V. Rossokha

Doctor of Economic Sciences, Professor,Professor of Department of Marketing and Business Management, National University of Kyiv-Mohyla Academy

Y. Cherednikova

Master of Marketing,National University of Kyiv-Mohyla Academy

MARKETING TECHNOLOGIES OF PROJECTING THE PRODUCT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.5

І. В. Одотюк

головний науковий співробітник відділу економічної теорії, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

РОЗУМНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ: ПРИСКОРЕННЯ ЧИ КОНСЕРВАЦІЯ ТЕМПІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

I. Odotiuk

Doctor of Economic Sciences, Senior Research Officer, Chief Researcher of the Department of Economic Theory, State Organization Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

SMART SPECIALISATION IN MODERN UKRAINIAN REALITIES: ACCELERATION OR CONSERVATION OF THE RATE OF INNOVATION IN INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.6

О. О. Кравченко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій

С. С. Пінчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

O. Kravchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology

S. Pinchuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology

FINANCIAL SECURITY OF BUSINESS ENTITIES AS A REFLECTION OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.7

О. В. Фоміна

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,Київський національний торговельно-економічний університет

В. В. Сопко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Київський національний торговельно-економічний університет

О. О. Августова

к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування,Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Fomina

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Accountingand Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics

V. Sopko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department Accounting and Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics

O. Аvhustova

PhD in Economics, Аssistant Professor of Department Accounting and Taxation, Kyiv National University of Trade and Economics

ENTERPRISE SOLVENCY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.50

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічний факультет, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» ЯК УНІКАЛЬНИЙ РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair, economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

NATIONAL NATURAL PARK «PODILSKY TOVTRY» AS A UNIQUE RESOURCE FOR INTERNAL AND INTERNATIONAL TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.51

Р. Т. Мацьків

к. е. н., доцент кафедри теорії економіки та управління,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

R. Matskiv

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Theory of Economics and Management,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

SOCIAL RESPONSIBLE ACTIVITIES OF COMPANIES IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.52

О. А. Сметанюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу та економіки,Вінницький національний технічний університет

І. В. Причепа

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту ,Вінницький національний технічний університет

В. В. Мосійчук

Вінницький національний технічний університет

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

O. Smetaniuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Marketing and EconomicsThe Vinnytsia National Technical University, Ukraine

I. Prychepa

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economic Enterprise and Production ManagementThe Vinnytsia National Technical University, Ukraine

V. Mosiichuk

The Vinnytsia National Technical University, Ukraine

SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM) IN UKRAINE: FEATURES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.53

О. В. Кожушко

к. е. н, доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу,Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВИСНОВКУ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

O. Kozhushko

PhD in Economics, Associate Professor, Accounting and Business сonsulting Department, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE FORENSIC EXPERT'S OPINION ON THE RESULTS OF FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.54

В. М. Никончук

к. е .н., доцент, доцент кафедри менеджменту, ПВНЗ «Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука»

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАУКИ В УКРАЇНІ

V. Nykonchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Private Higher Education Establishment «Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities»

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE NATIONAL INSTITUTIONAL SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE OF EDUCATION AND COMPETITIVENESS OF SCIENCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.55

Л. Д. Павленко

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумський державний університет (м. Суми)

А. П. Ткаченко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС», Сумський державний університет (м. Суми)

РИЗИК-ФАКТОРИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЛАТИЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

L. Pavlenko

PhD in Economics, Associate Professor, Senior lecturer of Department of Finance, Banking and Insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”,Sumy State University (Sumy)

А. Tkachenko

Student, Department of Finance, Banking and Insurance, Academic and Research Institute of Business Technologies “UAB”, Sumy State University (Sumy)

RISK FACTORS OF THE BANK'S LIQUIDITY AND METHODS OF THEIR EVALUATION IN THE CONDITIONS OF VOLATILITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.56

О. Р. Роїк

к. е. н., асистент кафедри туризму,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Я. Д. Сулятицька

студентка групи ТУ-41з,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА ТЕНДЕНЦІЙ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. Roik

PhD in Economics, Assistant Professor,Department of Tourism, National University «Lviv Polytechnic», LvivYa. SulyatytskaStudent, Group TU-41e, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

Ya. Sulyatytska

Student, Group TU-41e, National University «Lviv Polytechnic», Lviv

THE RESEARCH TRENDS AND CURRENT STATUS HOTEL INDUSTRY IN LVIV REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.57

І. В. Лещух

к. е. н., науковий співробітник відділу просторового розвитку,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ: ДЕТЕРМІНАЦІЯ СФЕР ВЗАЄМОДІЇ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ТА РАЙОНІВ ОБЛАСТІ

I. Leshchukh

PhD in Economics, Researcher of the Department of spatial development,State institution «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

CENTER-PERIPHERY: DETERMINATION OF THE SPHERE OF INTERACTION OF THE REGIONAL CENTER AND DISTRICTS OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.58

О. В. Третякова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредитуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

В. М. Харабара

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредитуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

Р. І. Грешко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредитуЧернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

O. Tretyakova

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

V. Kharabara

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

R. Greshko

PhD in Economics, Associate Professor, Chernivtsi National Fedkovych University

FINANCIAL ASPECTS OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.59

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

Д. І. Калашник

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

АНАЛІЗ ПРИЧИН СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

E. Talavira

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

D. Kalashnik

Master of Finance and Credit Department, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ANALYSIS OF THE CAUSES OF THE CURRENT FINANCIAL CRISIS IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.60

Д. С. Касьмін

к. е. н., доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ПРОЦЕСІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ЗАСАДАХ АУТСОРСИНГУ

D. Kasmin

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

TRANSFORMATION OF MANAGEMENT PROCESSES IN PUBLIC ADMINISTRATION BASED ON OUTSOURCING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.61

А. А. Осіпова

викладач кафедри економіки, Уманський національний університет садівництва

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

A. Osipova

Lecturer of the Department of Economy, Uman National University of Horticulture

EFFICIENCY OF STATE SUPPORT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION INSTRUMENTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.62

Ю. М. Тер-Карапетянц

викладач кафедри економіки і маркетингу,Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна

ВПЛИВ КРИЗИ НА МАРКЕТИНГОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Y. Ter-Karapetyants

Lecture of the Department of Economics and Marketing,Simon Kuznets Kharkov National University of Economics, Ukraine

INFLUENCE OF THE CRISIS ON THE MARKETING ACTIVITIES OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.63

С. М. Савченко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

S. Savchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics, National Technical University of Ukraine "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE ENTERPRISE COMPETITIVENESS FORMATION FROM THE POSITION OF SYSTEM APPROACH

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.64

В. М. Даценко

к. т. н., Науково Технічний центр “Дорожний контроль якості” (ДП “Дорожний контроль якості”), Київ, Україна

Ю. А. Маковська

магістр, ДП ДерждорНДІ, Київ, Україна

Н. М. Соколова

к. е. н., Національний транспортний університет, Київ, Україна

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ДОВГОСТРОКОВИХ ДОГОВОРАХ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ ДОРІГ

V. Datsenko

PhD in Technical Sciences, State Enterprise and technical center “Road quality control” SE “Road quality control”, Kiev, Ukraine

Yu. Makovska

Master's degree in Economics, State Enterprise “State Highway Research Institute”, Kiev, Ukraine

N. Sokolova

PhD in Economics, National University of Transport, Kyiv, Ukraine

MECHANISM OF QUALITY ASSURANCE IN LONG TERM CONTRACTS FOR ROAD MAINTENANCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.65

Ф. Д. Швець

к. т. н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. В. Пахаренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

А. Ю. Андрійцьо-Рузаєва

асистент кафедри менеджменту,Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ПОБУДОВА ТЕХНОЛОГІЧНИХ, ВИРОБНИЧИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ СИСТЕМ У КОНЦЕПЦІЇ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА

F. Shvets

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Department Management,National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

О. Pakharenko

PhD in Economics, Associate Professor of Department Management,National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

А. Andriitso-Ruzaieva

Assistant, Department of ManagementNational University of Water and Environmental Engineering, Rivne

FORMATION OF TECHNOLOGICAL, PRODUCTION AND MANAGEMENT SYSTEMS WITHIN LEAN MANUFACTURING CONCEPT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.66

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У КЛАСИЧНІЙ МОДЕЛІ РИНКОВОГО САМОРЕГУЛЮВАННЯ ТА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CLASSICAL MODEL OF MARKET SELF-REGULATION AND IN THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.67

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

С. В. Дідур

д. е. н., професор кафедри обліку і фінансів,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

І. П. Похитон

студент 4-го курсу,Кременчуцький Національний університет імені Михайла Остроградського

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

S. Didur

Doctor of Economic Sciences, Professor of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

I. Pokhyton

Student of the thirdcourse,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

IMPROVEMENT OF THE ENVIRONMENTAL EXPENDITURE FINANCING MECHANISM AT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.68

О. Г. Підвальна

к. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту,Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

O. Pidvalna

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of Agrarian Management Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF REGIONAL POLICY FORMATION IN THE FIELD OF TOURISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.69

М. В. Субота

к. е. н., Голова ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ ТА ПОКРАЩЕННЯ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АГРОПІДПРИЄМСТВ

M. Subota

PhD in Economics, Chairman of PJSC “Ukrprofizhrovnitsa”

SANATOR AND RESORT INSTITUTIONS AS A TOOL FOR ENSURING SOCIAL NEEDS AND IMPROVING LABOR ACTIVITY OF AGROPIDPRIME EMPLOYEES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.70

І. Р. Тимечко

к. е. н., с. н. с.,ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»

РОЛЬ ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ ЗГУРТОВАНОСТІ ЄС

I. Tymechko

PhD in Economics, State Institution «Institute of Regional Research named after M. I. Dolishniy of NAS of Ukraine»

THE ROLE OF BORDER REGIONS IN THE CONTEXT COHESION POLICY OF EU

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.71

Г. І. Рибак

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, м. Харків

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА СТРУКТУРА

H. Rybak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

I. Ostrovskyi

Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

INTERNATIONAL SERVICES MARKET: CURRENT STATE AND STRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.72

О. В. Левченко

к. е. н. доцент, доцент кафедри економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування, Державний університет інфраструктури та технологій

З. П. Двуліт

д. е. н., професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка»

О. В. Козленко

магістр групи 2БА,Державний університет інфраструктури та технологій

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

O. Levchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Marketing and Business Administration, State University of Infrastructure and Technologies

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University

O. Kozlenko

Student, State University of Infrastructure and Technologies

FEATURES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AT RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.73

О. П. Голота

к. е. н., доцент, докторантНаціонального університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ CИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ОБОРОННИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УКРАЇНИ

O. Holota

PhD in Economics, Associate Professor,Doctoral candidate of the National Defenсe University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF FUNCTIONING OF THE DEFENCE PROCUREMENT (ACQUISITION) SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.74

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

А. В. Мальченко

старший викладач,Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ МВФ У ПОДОЛАННІ ЕКОНОМІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ ТА ВІДНОВЛЕННІ ТЕМПІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

N. Anistratenko

PhD in Economics, Assistant Professor,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Malchenko

Senior Lecturer,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ROLE OF THE IMF IN OVERCOMING THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND RESTORING THE PACE OF ECONOMIC GROWTH OF THE WORLD ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.75

Н. О. Шура

к. е. н., доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ПІДВИЩЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

N. A. Shura

PhD in Economics, Associate Professor of a chair of accounting, taxation, public management and administration, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

INCREASING THE HUMAN POTENTIAL OF ENTERPRISES IN MODERN BUSINESS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.76

Н. Г. Синютка

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет “Львівська політехніка”

О. Б. Курило

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет “Львівська політехніка”

О. Я. Побурко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, Національний університет “Львівська політехніка”

АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ

N. Synyutka

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, 'Lviv Polytechnic' National University

O. Kurylo

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, 'Lviv Polytechnic' National University

O. Poburko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Finance, 'Lviv Polytechnic' National University

ANALYSIS OF FISCAL EFFICIENCY OF VAT ELECTRONIC INVOICING SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.77

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТАЛОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

GREEN TOURISM AS A FACTOR IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.200

Н. Л. Зікій

аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

КОЛИ ДОЦІЛЬНО ПРОВОДИТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЮ?

N. Zikiy

Postgraduate student of the Department of Hotel and Restaurant Business, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

WHEN IS IT SHOULD BE RESTRUCTURING?

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.201

Ю. М. Грей

аспірант Подільського державного аграрно-технічного університету

УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Gray

Postgraduate student,State agrarian and engeneering university in Podilya

IMPROVEMENT OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM IN THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.6.202

Р. П. Гуменюк

аспірант кафедри фінансів і банківської справи, Донецький національний університет імені Василя Стуса

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

R. Humeniuk

Postgraduate student of the Department of Finance and Banking, Vasyl Stus Donetsk National University

FINANCIAL SUPPORT OF THE MANAGEMENT POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»