Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 6, 2021

DOI: 10.32702/2307-2105.2021.6

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.1

Н. С. Ситник

д. е. н., професор, Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. В. Янісів

магістр, Львівський національний університет імені Івана Франка

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ «ПРИВАТБАНКУ»

N. Sytnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ivan Franko National University of Lviv

Y. Yanisiv

Master's, Ivan Franko National University of Lviv

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS OF “PRIVATBANK” DEPOSIT OPERATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.2

Н. Б. Демчишак

д. е. н., професор кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Р. П. Гудима

студент, спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування", Львівський національний університет імені Івана Франка

РОЗВИТОК ФІНТЕХУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ БЛОКЧЕЙНУ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

N. Demchyshak

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Ivan Franko National University of Lviv

R. Hudyma

Student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Ivan Franko National University of Lviv

DEVELOPMENT OF FINTECH IN UKRAINE AND THE WORLD BASED ON THE USE OF BLOCKCHAIN AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.3

О. О. Кундицький

д. е. н., професор кафедри менеджменту, завідувач кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

О. Б. Кузик

студент освітньо-наукової програми «Менеджмент», Львівський національний університет імені Івана Франка

ДО ПИТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

O. Kynditskyj

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management, Head of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

O. Kuzyk

Student of educational-scientific program “Management”, Lviv National University after Ivan Franko

ON THE QUESTION OF INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.4

В. В. Бобиль

д. е. н, професор, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

О. М. Гненний

д. е. н., доцент, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Г. Б. Пивоварова

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УМОВАХ РИЗИКУ З УРАХУВАННЯ ЗВЯЗКУ РІВНІВ ДОХІДНОСТІ ТА РИЗИКУ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transportnamed after Academician V. Lazaryan

O. Hnennyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transportnamed after Academician V. Lazaryan

H. Pyvovarova

Postgraduate student, Dnipropetrovsk National Universty of Railway Transportnamed after Academician V. Lazaryan

EVALUATION OF INVESTMENT EFFICIENCY IN RISK CONSIDERATIONS, TAKING INTO ACCOUNT THE RELATIONSHIP BETWEEN RETURN AND RISK LEVELS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.5

В. В. Джинджоян

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту туристичної діяльності, ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕНЕДЖМЕНТІ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ

V. Dzhyndzhoian

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Management of Tourism, Dnipro University of the Humanities

MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.6

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

З. В. Юринець

д. е. н., професор кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Р. В. Юринець

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних систем та мереж,Національний університет “Львівська політехніка”

КВІНТЕСЕНЦІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГАРМОНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІЛЕЙ

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technology and Design

Z. Yurynets

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management,Ivan Franko Lviv National University

R. Yurynets

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor of the Department of Information Systems and Networks, Lviv Polytechnic National University

THE BASIS OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE STATE AND BUSINESS IN THE CONDITIONS OF HARMONIZATION OF SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL GOALS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.7

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Б. Грінченка

К. М. Краус

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

ЧУДЕРНАЦЬКІ ПОДАТКИ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ: ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ І СУПЕРЕЧНОСТІ ІСНУВАННЯ

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

K. Kraus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

WEIRD TAXES IN DIFFERENT COUNTRIES: HISTORICAL TRADITIONS, TRENDS AND CONTRADICTIONS OF EXISTENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.8

О. І. Ковалів

д. е. н., старший науковий співробітник, завідувач відділу економіки природокористування в агросфері, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

«КОГНІТИВНА ЗЕМЕЛЬНА ЕКОНОМІКА» — ОСНОВНИЙ КЛЮЧ ДО ЗВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЯК НОВОЇ ПАРАДИГМИ

O. Kovaliv

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Environmental Economics in the Agrosphere of Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

"COGNITIVE LAND ECONOMY" — THE MAIN KEY TO THE ACCOMPLISHMENT OF LAND REFORM IN UKRAINE AS A NEW PARADIGM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.9

В. Л. Андрущенко

д. е. н., професор, професор кафедри податкової політики, Державний податковий університет, м. Ірпінь

Т. В. Тучак

к. е. н., доцент, доцент кафедри податкової політики, Державний податковий університет, м. Ірпінь

СПРАВЕДЛИВІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ: ФІСКАЛЬНИЙ НАСТУП НА БАГАТСТВО

V. Andrushchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of tax police, State Tax Universit , Irpin

T. Tuchak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of tax police, State Tax University, Irpin

THE FAIRNESS IN TAXATION: A FISCAL ATTACK ON WEALTH

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.10

Р. О. Толпежніков

д. е. н., доцент, декан економіко-правого факультету,Маріупольський державний університет

Т. Г. Толпежнікова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

Д. В. Шишман

магістр кафедри менеджменту зовнішньоекономічної,Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ РІТЕЙЛУ

R. Tolpezhnikov

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Dean of the Department of Law and Economics, Mariupol State University

T. Tolpezhnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activities, Donetsk State University of Management, Mariupol

D. Shishman

Master's student of the Department of Management of Foreign Economic Activities,Donetsk State University of Management, Mariupol

WORLD TRENDS AND FEATURES OF DEVELOPING A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF RETAIL ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.11

Н. В. Якименко-Терещенко

д. е. н, професор, завідувач кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Н. М. Побережна

к. е. н, доцент, доцент кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Жань Хо

аспірант кафедри бізнес-аналітики, обліку та готельно-ресторанної справи, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

N. Yakimenko-Tereschenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

N. Poberezhna

PhD in Economics, Associate Professor, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

Ran Huo

Postgraduate student, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

IDENTIFY THE DEVELOPMENT PROBLEMS OF THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS THROUGH FINANCIAL AND STATISTICAL REPORTING

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.70

К. О. Бабікова

к. с.-г. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

K. Babikova

PhD in Agricultural Sciences, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS

FORMATION OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC MECHANISM OF BALANCED DEVELOPMENT OF RECREATIONAL TOURISM IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.71

Н. В. Аністратенко

к. е. н., доцент, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

А. В. Мальченко

старший викладач, Київський Національний економічного університету ім. В.Гетьмана

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

N. Anistratenko

PhD in Economics, Assistant Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

A. Malchenko

Senior Lecturer, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.72

А. А. Михалків

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

С. В. Озорович

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗГІДНО МСБО І ПСБО

A.Myhalkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis and Audit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

S. Ozorovich

Master's student of the Department of Finance and Credit, Yuriy Fed'kovych Chernivtsi National University

PECULIARITIES OF PENSION PROVISIONS ACCORDING TO IAS AND PSB

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.73

М. Я. Височанська

к. е. н., Інститут агроекології і природокористування НААН

ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНОГО БАЗИСУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В КОНТЕКСТІ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

M. Vysochanska

PhD in Economics, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS (Kyiv, Ukraine)

FORMATION OF METHODOLOGICAL BASIS OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER COOPERATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.74

В. Ю. Єдинак

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

Н. С. Ковтун

к. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Університет митної справи та фінансів, Дніпро, Україна

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСЦЯ ТА РОЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

V. Yedynak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

N. Kovtun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Foreign Economic Activity, Dnipro, Ukraine

TRANSFORMATION OF THE PLACE AND THE ROLE OF STRATEGIC PLANNING IN MODERN MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.75

М. В. Бєлобородова

к. е. н., доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара

В. М. Шаповал

д. е. н., професор,завідувач кафедри туризму та економіки підприємства,Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Bieloborodova

PhD in Economics,Oles Honchar Dnipro National University

V. Shapoval

Doctor of Economic Sciences, Professor,Dnipro University of Technology «Dnipro Polytechnic»

ECONOMIC POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES MANUFACTURING SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.76

Р. М. Циган

старший викладач кафедри обліку і фінансів, Національний університет імені Михайла Остроградського

Є. М. Лижова

студент, Національний університет імені Михайла Остроградського

В. П. Черненко

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформатики і вищої математики, Національний університет імені Михайла Остроградського

ВАРТІСНО-КОНКУРЕНТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТНК ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

R. Tsyhan

Senior Lecturer of the Department of Accounting and Finance,Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

Y. Lyzhova

Student, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

V. Chernenko

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Assosiate Professor, Associate Professor of the Department of Informatics and Higher Mathematics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

COST-COMPETITIVE APPROACH TO MANAGEMENT COMPETITIVENESS OF TNCS IN THE FOOD INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.77

A. Sholom

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Artur Golikov International Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

N. Kazakova

Phd in Geography, Associate Professor, Head of the Department of Artur Golikov International Relations, V.N. Karazin Kharkiv National University

MODELLING THE IMPACT OF THE STOCHASTIC EVENTS ON THE NATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE

А. С. Шолом

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Н. А. Казакова

к. геогр. н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СТОХАСТИЧНИХ ПОДІЙ НА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ РЕСПУБЛІКИ МОЗАМБІК

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.78

С. П. Кобець

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

О. М. Ващенко

студентка, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. Kobets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

O. Vashchenko

student, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Ukraine

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.79

Н. В. Архірейська

к. е. н., доцент, доцент кафедри банківської справи та фінансових послуг, Університет митної справи та фінансів

О. В. Кучкова

старший викладач кафедри маркетингу та міжнародної логістики, Український державний хіміко-технологічний університет

СУЧАСНІ ТРЕНДИ ПЛАТІЖНОГО РИНКУ УКРАЇНИ - БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ ТА ЕЛЕКТРОННІ ГАМАНЦІ

N. Arkhireiska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Banking and Financial Services, University of Customs and Finance

О. Kuchkova

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Ukrainian State University of Chemical Technology

CURRENT TRENDS OF THE PAYMENT MARKET OF UKRAINE - CASHLESS SETTLEMENTS AND E-WALLETS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.80

В. В. Мельник

к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

Т. В. Жук

к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

V. Melnik

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

T. Zhuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Economics and Business Finance, Kyiv National University of Trade and Economics

INFORMATION SUPPORT AS COMPONENTS OF FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.81

В. Я. Махінько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ У КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА» М. МАРІУПОЛЬ

V. Mahinko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, "Priazovskiy State Technological University"

ANALYSIS OF SOURCES OF FINANCING CAPITAL INVESTMENTS IN THE MUNICIPAL ENTERPRISE "CITY DEPARTMENT OF CAPITAL CONSTRUCTION" M. MARIUPOL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.82

Н. О. Краснікова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

П. Д. Красніков

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ДРАЙВЕРИ ЧЕТВЕРТОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПЕРЕХОДУ В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ СВІТОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

P. Krasnikov

Postgraduate student, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

DRIVERS OF THE FOURTH ENERGY TRANSITION IN THE CONTEXT OF SOLVING GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.83

Л. В. Лебедева

к. е. н, доцент, Київський національний торговельно-економічний університет

В. А. Романенко

д. е. н, професор, Київський національний торговельно-економічний університет

ВИКЛИКИ COVID-19 ДЛЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

L. Lebedeva

PhD in Economics, Associate Professor, Kyiv National University of Trade and Economics

V. Romanenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Kyiv National University of Trade and Economics

COVID-19 CHALLENGES FOR UKRAINE AND EU INDUSTRIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.84

О. В. Левкович

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К. С. Безлюдна

здобувач вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ОЦІНКА СТАНУ І ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА

O. Levkovich

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Oles Honchar Dnipro National University

K. Bezliudna

Higher education seeker of the Department of Finance, Banking and Insurance,Oles Honchar Dnipro National University

ASSESSMENT OF THE CONDITION AND USE OF NON-CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.85

С. О. Полковниченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики, Національний університет «Чернігівська політехніка»

М. С. Коровінченко

студентка, Національний університет «Чернігівська політехніка»

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ РИНКУ ОДЯГУ В УКРАЇНІ

S. Polkovnychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-Technologies and Logistics, Chernihiv National Technological University

M. Korovinchenko

Student, Chernihiv National Technological University

ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE OF CLOTHING MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.86

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ В УКРАЇНІ

О. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Аssоciate Professor of the Department of Economic Theory and Economic Cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

WORLD TRENDS OF FINANCIAL TECHNOLOGIES MARKET DEVELOPMENT AND PECULIARITIES OF ITS FUNCTIONING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.87

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

М. В. Замроз

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

Г. С. Кундицька

викладач, Львівський техніко-економічний коледж, НУ «Львівська політехніка»

СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. Kryveshko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

M. Zamroz

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv National University after Ivan Franko

G. Kynditska

Lecturer, Lviv technical and economic collage of Lviv Politechnic National University

MODERN CONCEPT OF MARKETING AT DOMESTIC ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.88

З. В. Бойко

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму,

Н. А. Горожанкіна

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

В. В. Грушка

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин,регіональних студій та туризму, Університет митної справи та фінансів

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ БОТАНІЧНИХ САДІВ

Z. Boyko

Університет митної справи та фінансівPhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

N. Horozhankina

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

V. Hrushka

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Regional Studies and Tourism, University of Customs and Finance

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN UKRAINE ON THE BASIS OF USING THE POTENTIAL OF BOTANICAL GARDENS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.89

В. Р. Чаплінський

к. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

О. К. Кушнір

к. е. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

О. П. Свідер

к. е. н., доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

АНАЛІЗ ВЕЛИКИХ ДАНИХ ТА ЇХ ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ ПОТРЕБ БІЗНЕСУ

V. Chaplinsky

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Business Economics, Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University

O. Kushnir

PhD in Economics, Associate Professor, Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University

O. Svider

PhD in Economics, Associate Professor, Kamianets-Podіlskyi National Ivan Ohiienko University

ANALYSIS OF BIG DATA AND THEIR VISUALIZATION FOR BUSINESS NEEDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.90

О. І. Тимченко

старший викладач кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

O. Tymchenko

Senior Lecturer of the Department of Economics and Law, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.91

К. Л. Нетудихата

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

В. О. Погромський

к. і. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, Чорноморський національний університет імені Петра Могили

В. М. Стройнецький

магістр факультету економічних наук, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ДІАГНОСТИКА СТАНУ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В СИСТЕМІ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

K. Netudyhata

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

V. Pohromskyi

PhD in Historical Sciences. Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

V. Stroynetsky

Master's student of the Department of Economic Sciences, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

DIAGNOSIS OF THE STATE OF MOTIVATIONAL MECHANISMS DEVELOPMENT IN THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.92

А. В. Буряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України

С. В. Бойко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

І. В. Дем’яненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ: ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

A. Buriak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

S. Boiko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Food Technologies

I. Demianenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University of Food Technologies

DIVIDEND POLICY OF CORPORATIONS: INSTITUTIONAL BASIS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.93

Д. В. Ковальов

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрно-економічний університет», м. Херсон

ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ЕКОНОМІКУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

D. Kovalyov

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economics, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian and Economic University", Kherson

THE INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES ON THE ECONOMY OF THE KHERSON REGION

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.94

І. А. Островський

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

Н. В. Можайкіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, м. Харків

ФАО І ПРОБЛЕМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ РИНКІВ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

I. Ostrovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

N. Mozhaikina

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and International Economics, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv

FAO AND THE PROBLEMS OF DIGITIZATION OF INTERNATIONAL MARKETS FOR AGRICULTURAL PRODUCTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.95

В. С. Бєлозерцев

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Д. О. Перфілов

студент освітньо-наукової програми «Економіка», Дніпропетровський Національний Університет імені Олеся Гончара

В. М. Пожидаєв

студент освітньо-наукової програми «Економіка», Дніпропетровський Національний Університет імені Олеся Гончара

С. Р. Морока

студентка освітньо-наукової програми «Економіка», Дніпропетровський Національний Університет імені Олеся Гончара

УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИНАМИ З КОНТРАГЕНТАМИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

V. Belozertsev

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Statistics, Accounting and Economic Informatics, Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar

D. Perfilov

student of educational and scientific program "Economics", Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar

V. Pozhidaev

student of educational and scientific program "Economics", Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar

S. Moroka

student of the educational and scientific program "Economics", Dnipropetrovsk National University named after Oles Honchar

RELATIONSHIP WITH CONTRACTORS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.96

О. О. Казак

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та економіки,Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

Д. Ю. Дворецький

здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна

СУЧАСНІ ІМПЕРАТИВНІ ТРЕНДИ АНАЛІЗУ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ БАНКУ

O. Kazak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

D. Dvoretskyy

Сandidate of the first (bachelor's) level of higher education, Borys Hrinchenko University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

MODERN IMPERATIVE TRENDS IN THE ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS OF BANK BORROWERS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.200

Ю. М. Савченко

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна

НАПРЯМИ І ФОРМИ ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ

Y. Savchenko

Postgraduate student of the Department of Finance, SHEI Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

DIRECTIONS AND FORMS OF TAX TRANSFER

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.201

Т. В. Солопенко

аспірант кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОМУ БЮДЖЕТУВАННІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

T. Solopenko

Postgraduate student of the Department of Finance, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

APPLYING GENDER APPROACH IN PROGRAM-TARGETED BUDGETING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.202

А. М. Юзов

бакалавр е. н., Національний університет «Києво-Могилянська академія»

МЕДІАПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

A. Yuzov

Bachelor of Economics, National University "Kyiv-Mohyla Academy"

MEDIA PLANNING AND ORGANIZATION OF AN ADVERTISING CAMPAIGN USING INTERNET RESOURCES

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.203

Ю. А. Бірюкова

аспірант кафедри економіки та сфери обслуговування, Київський національний університет технологій та дизайну

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В РАМКАХ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Y. Biriukova

Postgraduate student of the Department of Economics and Service,Kyiv National University of Technology and Design

DEVELOPMENT OF THE TOURIST HOTEL BUSINESS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP MODEL

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.204

Я. В. Бахарєва

асистент кафедри комп’ютерних наук та економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Y. Bakhareva

Assistant of the Department of Computer Science and Economic Cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF PROVISION OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.205

В. В. Хвіст

аспірант, Державний університет «Житомирська політехніка»

АМОРТИЗАЦІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ РЕНОВАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

V. Khvist

PhD in Finance, Zhytomyr Polytechnic State University

AMORTIZATION AS A SOURCE OF FINANCING THE RENOVATION OF FIXED ASSETS OF ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMIC CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.300

В. І. Усик

д. е. н., доцент, професор кафедри національної економіки та публічного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА : У 2 КН. КН. II. СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МОНОГРАФІЯ. КИЇВ: КНЕУ, 2020. 251 С.»

V. Usyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of National Economy and Public Administration, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

REVIEW OF THE BOOK “CONTEMPORARY POLITICAL ECONOMY AS A THEORETICAL BASIS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY. IN TWO BOOKS. THE BOOK II. CONTEMPORARY POLITICAL ECONOMY AS A METHODOLOGICAL PARADIGM OF THE ECONOMIC POLICY OF DEVELOPMENT IN THE GLOBALISED SOCIETY: A MONOGRAPH. КYIV: KNEU, 2020. 251 P.”(AUTHORS: YU. ZAITSEV, DOCTOR OF ECONOMIC SCIENCES, PROFESSOR, O. MOSKALENKO, DOCTOR OF ECONOMIC SCIENCES, PROFESSOR)

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.6.301

В. В. Борщевський

д. е. н., завідувач кафедри державного управління, УКУ

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ «ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА У ТРАНСКОРДОННОМУ ПРОСТОРІ: ЧИННИКИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»(АВТОР: І. Р. ТИМЕЧКО, Д. Е. Н., СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК, ДУ «ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. М.І. ДОЛІШНЬОГО НАН УКРАЇНИ»)

V. Borshchevskyi

Doctor of Economic Sciences, Head of the Public Governance Department of the Ukrainian Catholic University

REVIEW OF THE BOOK «TERRITORIAL COMMUNITY IN THE CROSS-BORDER SPACE: DEVELOPMENT FACTORS, PATTERNS, AND PRIORITIES»(AUTHOR - I. TYMECHKO, DOCTOR OF ECONOMIC SCIENCES, SENIOR RESEARCHER, SI "THE INSTITUTE OF REGIONAL RESEARCH NAMED AFTER M.I. DOLISHNIY OF THE NAS OF UKRAINE")

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»