EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2010

А. А. Долгий

доктор наук по государственному управлению, профессор, начальник научно-исследовательского отдела изучения проблем финансовой безопасности, Национальный университет Государственной налоговой службы Украины

В. И. Коротун

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела изучения проблем противодействия налоговым правонарушениям, Национальный университет Государственной налоговой службы Украины

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

О. В. Стадніченко

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ВИДАТКІВ ЗА ЗАХИЩЕНИМИ СТАТТЯМИ БЮДЖЕТУ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

М. М. Бліхар

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ  ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. В. Скидан

д.е.н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Н. О. Кондратенко

к. е.н., Харківська національна академія міського господарства

АНАЛІЗ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО ПОХІДНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. Ф. Столяров

д.е.н., професор, Завідувач кафедри національної та міжнародної економіки, Українська академія бізнесу та підприємництва

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНИМИ ЕКОНОМІКАМИ

В. П. Коваленко

аспірант, Запорізький національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

О. С. Бондаренко

Київський національний університет технологій та дизайну

М. С. Гончаренко

Київський національний університет технологій та дизайну

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. В. Тронько

аспірант кафедри міжнародної економіки, КНТЕУ

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

О. В. Прокопенко

д.е.н., завідувач кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

О. В. Кліменко

асистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

С. С. Марочко

студент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

К. А. Андрющенко

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та інновацій , Міжнародний університет фінансів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ: УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

Н. В. Толюпа

аспірант, Київський національний університет  технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНОТВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Вартанян

ассистент кафедры экономики природопользования, Одесский государственный экологический университет

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. Г. Метеленко

к.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Ферлій

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ЙОГО ВИДИ

О. М. Вознюк

здобувач кафедри менеджменту, маркетингу та управління проектами, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ З ГУМИ ТА ПЛАСТМАСИ В УКРАЇНІ

О. І. Попов

к. е. н., доцент, Університет економіки і права  «КРОК», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

М. В. Мельникова

к.е.н., старший науковий співробітник, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Н. М. Проскуріна

к.е.н., доцент, м. Запоріжжя

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНИ І РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

І. П. Шульга

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МЕХАНІЗМ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ АКЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ФОРМИ ВИПУСКУ

Л. А. Безгінова

аспірант ДонДУУ

УЗГОДЖЕНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У НАПРЯМІ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. В. Клименко

аспірант ДонДУУ

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПРІОРИТЕТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

А. І. Стьопочкін

здобувач, Донецький державний університет управління

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця