Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2010

А. А. Долгий

доктор наук по государственному управлению, профессор, начальник научно-исследовательского отдела изучения проблем финансовой безопасности, Национальный университет Государственной налоговой службы Украины

В. И. Коротун

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела изучения проблем противодействия налоговым правонарушениям, Национальный университет Государственной налоговой службы Украины

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ УКРАИНЫ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

О. В. Стадніченко

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОБЛІК ВИДАТКІВ ЗА ЗАХИЩЕНИМИ СТАТТЯМИ БЮДЖЕТУ: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ, АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ

М. М. Бліхар

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ  ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. В. Скидан

д.е.н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

Н. О. Кондратенко

к. е.н., Харківська національна академія міського господарства

АНАЛІЗ ПРОГРАМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ І ВИРОБНИЦТВО ПОХІДНИХ РЕСУРСІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

В. Ф. Столяров

д.е.н., професор, Завідувач кафедри національної та міжнародної економіки, Українська академія бізнесу та підприємництва

О. В. Музиченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

ПРИНЦИПИ ОПОДАТКУВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМАХ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНИМИ ЕКОНОМІКАМИ

В. П. Коваленко

аспірант, Запорізький національний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

О. С. Бондаренко

Київський національний університет технологій та дизайну

М. С. Гончаренко

Київський національний університет технологій та дизайну

ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ПРАКТИЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

В. В. Тронько

аспірант кафедри міжнародної економіки, КНТЕУ

РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

О. В. Прокопенко

д.е.н., завідувач кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

О. В. Кліменко

асистент кафедри економічної теорії, Сумський державний університет

С. С. Марочко

студент факультету економіки та менеджменту, Сумський державний університет

ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

К. А. Андрющенко

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та інновацій , Міжнародний університет фінансів

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ: УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

Н. В. Толюпа

аспірант, Київський національний університет  технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНОТВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

А. В. Вартанян

ассистент кафедры экономики природопользования, Одесский государственный экологический университет

ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. Г. Метеленко

к.е.н., доцент, Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. В. Ферлій

аспірант, Київський національний торговельно-економічний університет

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» ТА ЙОГО ВИДИ

О. М. Вознюк

здобувач кафедри менеджменту, маркетингу та управління проектами, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ВИРОБІВ З ГУМИ ТА ПЛАСТМАСИ В УКРАЇНІ

О. І. Попов

к. е. н., доцент, Університет економіки і права  «КРОК», м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДИНАМІЧНИХ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАВОК У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

М. В. Мельникова

к.е.н., старший науковий співробітник, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк

РОЗВИТОК МЕТОДІВ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ

Н. М. Проскуріна

к.е.н., доцент, м. Запоріжжя

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНИ І РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ

І. П. Шульга

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

МЕХАНІЗМ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ АКЦІЙ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ФОРМИ ВИПУСКУ

Л. А. Безгінова

аспірант ДонДУУ

УЗГОДЖЕНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У НАПРЯМІ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

О. В. Клименко

аспірант ДонДУУ

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: ОБГРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ПРІОРИТЕТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

А. І. Стьопочкін

здобувач, Донецький державний університет управління

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»