EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2011

О. В. Стець

доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

В. В. Стасюк

студент, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЗМІШАНОЇ ДУОПОЛІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Г. О. Мірошниченко

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В. В. Бала

к.е.н., доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. О. Василькевич

здобувач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків, Міжнародний університет бізнесу і права

ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРУКТУРИ В АГРОТЕКСТИЛЬНІЙ СФЕРІ

І. П. Сірік

аспірант Сумського державного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. Л. Кукла

молодший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН України, м. Харків

ОПЛАТА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ КІННИХ ЗАВОДІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Д. Л. Левчинський

к.т.н., доц., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ПРОГНОЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛА

А. С. Немиро

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ НА РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Н. П. Карачина

к.е.н., доцент

А. В. Вітюк

магістрант, Вінницький національний технічний університет

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. В. Корніяка

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

С. Я. Салига

д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту КПУ

Т. О. Меліхова

к.е.н., доцент кафедри Облік і аудит ЗДІА

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Нусінова

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Міжнародного науково-технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

О. В. Понеділко

к.е.н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. М. Буняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Н. А. Гук

к.е.н., старший викладач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Д. С. Ліфінцев

асистент кафедри менеджменту, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

С. О. Савелко

к.держ.упр., Академія муніципального управління

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ПОТРЕБАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

М. В. Лизун

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

Н. В. Комар

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ У СВІТОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

В. В. Біба

к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

А. С. Скрильник

асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

О. С. Полянський

студент групи 402-ЕП, фінансово-економічного факультету, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Л. В. Ревуцька

викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ

ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Д. В. Бібіков

аспірант, Факультет Міжнародної Економіки, Дніпропетровський Національний Університет ім. О.Гончара

ТНК В ПРОЦЕСІ СПІВІСНУВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗМУ

Т. В. Майорова

доцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Т. А. Фонарьова

асистент, Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)

А. С. Моісєєв

асистент, ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

В. І. Черняк

доц., к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО БАЛАНСУ ДЛЯ ОБЛІКУ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Коляденко

д.е.н., проф.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Л. В. Левковська

ДУ «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку НАН України» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця