Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2011

О. В. Стець

доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, Факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

В. В. Стасюк

студент, факультет менеджменту та маркетингу, Національний технічний університет України «КПІ»

ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЗМІШАНОЇ ДУОПОЛІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ ТА НЕКОМЕРЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Г. О. Мірошниченко

аспірант кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”

МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

В. В. Бала

к.е.н., доцент кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАНЦЮГОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Л. О. Василькевич

здобувач, викладач кафедри менеджменту, Рівненська філія ПВНЗ «Європейський університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

В. І. Виноградчий

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з міжнародних зв’язків, Міжнародний університет бізнесу і права

ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРУКТУРИ В АГРОТЕКСТИЛЬНІЙ СФЕРІ

І. П. Сірік

аспірант Сумського державного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

О. Л. Кукла

молодший науковий співробітник, Інститут тваринництва НААН України, м. Харків

ОПЛАТА ПРАЦІ РОБІТНИКІВ КІННИХ ЗАВОДІВ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Д. Л. Левчинський

к.т.н., доц., Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

ПРОГНОЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У ВІДТВОРЕННЯ ЖИТЛА

А. С. Немиро

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ НА РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Н. П. Карачина

к.е.н., доцент

А. В. Вітюк

магістрант, Вінницький національний технічний університет

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ

О. В. Корніяка

ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОНДОВОГО РИНКУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

С. Я. Салига

д.е.н., професор кафедри фінансів і кредиту КПУ

Т. О. Меліхова

к.е.н., доцент кафедри Облік і аудит ЗДІА

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

О. В. Нусінова

к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Міжнародного науково-технічного університету

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАЛОННОЇ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ

Д. М. Ядранський

доктор соціологічних наук, докторант, Класичний приватний університет

ПРАЦЯ ТА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ДІАЛЕКТИЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

О. В. Понеділко

к.е.н., Академія муніципального управління

БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТОРГІВЛІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ

Н. М. Буняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і підприємництва та інноваційної діяльності, Волинський національний університет ім. Лесі Українки

СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Н. А. Гук

к.е.н., старший викладач кафедри економіки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Д. С. Ліфінцев

асистент кафедри менеджменту, ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

С. О. Савелко

к.держ.упр., Академія муніципального управління

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАДХОДЖЕНЬ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ ПОТРЕБАМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

М. В. Лизун

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

Н. В. Комар

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет

ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН ЄС ТА УКРАЇНИ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ У СВІТОВІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ

В. В. Біба

к.т.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

А. С. Скрильник

асистент кафедри економіки підприємства Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

О. С. Полянський

студент групи 402-ЕП, фінансово-економічного факультету, Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Л. В. Ревуцька

викладач кафедри податків та фіскальної політики ТНЕУ

ВЕКТОРИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ

Д. В. Бібіков

аспірант, Факультет Міжнародної Економіки, Дніпропетровський Національний Університет ім. О.Гончара

ТНК В ПРОЦЕСІ СПІВІСНУВАННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛІЗМУ

Т. В. Майорова

доцент, кандидат економічних наук, завідувач кафедри банківських інвестицій, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СОЦІАЛЬНУ СФЕРУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Т. А. Фонарьова

асистент, Національна металургійна академія України (м. Дніпропетровськ)

А. С. Моісєєв

асистент, ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

В. І. Черняк

доц., к.т.н., ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ)

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО БАЛАНСУ ДЛЯ ОБЛІКУ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

С. В. Коляденко

д.е.н., проф.

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНІВ ЯК ЗАПОРУКА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Л. В. Левковська

ДУ «Інститут економіки  природокористування та сталого розвитку НАН України» кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ КОРПОРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»