Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2012

І. В. Педь

д.е.н., доцент, професор кафедри міжнародних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Ю. М. Лисенков

к.е.н., доц., зав. кафедри міжнарожних фінансів Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

С. П. Ящук

магістр міжнародної економіки Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

СВІТОВІ ФІНАНСОВО-БАНКІВСЬКІ КРИЗИ:  ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ

О. А. Криклій

кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

Д. О. Рябіченко

магістр, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ В ПОСТКРИЗОВИХ УМОВАХ

І. В. Космідайло

завідувач навчальною частиною, к.е.н., кафедри економіки та менеджменту Уманської філії Європейського університету

ДЕРЖАВНІ ПОСЛУГИ: МІСЦЕ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

М. В. Суганяка

Заступник Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк», Україна

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА АНТИКРИЗОВОЇ СТІЙКОСТІ СИСТЕМНОГО БАНКУ

О. М. Орлова

к.е.н., завідувач відділення дистанційного та заочного навчання, Прикарпатський інститут ім. М. Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ЦІННОСТІ РЕГІОНІВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ НА ЇХ ТЕРИТОРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А. А. Олешко

к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та підприємництва, Національний університет державної податкової служби України

ГЕНЕЗИС АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

В. Л. Пластун

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів

В. С. Домбровський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Українська академія банківської справи НБУ, м. Суми

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ І СВІТІ

О. Є. Бавико

к. політ. н., доцент кафедри менеджменту, Міжнародний університет бізнесу і права, м. Херсон

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Т. Т. Жовковська

к.е.н., доц. кафедри фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва і бізнесу, Тернопільський національний економічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Г. Ю. Кучерук

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіки підприємств», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

С. Е. Сардак

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ВАРІАТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ І МЕХАНІЗМИ ЇЇ АДАПТАЦІЇ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

А. Р. Крамаренко

студент, Одесский национальный политехнический университет

Е. Н. Козакова

канд. экон. наук, доцент, Одесский национальный политехнический университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕКЛАМЕ

О. А. Липинська

канд. екон. наук, ст. наук. співр.,  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТАРИФІВ У ПОРТОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

В. Д. Попова

старший викладач, Класичний приватний університет

ФІЗИЧНІ АНАЛОГІЇ У МОДЕЛЮВАННІ РОЗПОДІЛУ ТОВАРНИХ ПОТОКІВ

В. А. Рысина

к.э.н., доцент кафедры учета и аудита Керченского государственного морского технологического университета

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИИ

О. В. Левчук

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

О. М. Чупир

кандидат економічних наук, Харківський національний технічний університет будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМИ ТА НОВІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ СФЕРИ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

С. В. Івахненков

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів Національний університет "Києво-Могилянська Академія"

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

Н. П. Сітнікова

к.е.н., докторант, НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі України

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ НА ПЕРІОД ПІСЛЯ 2015 РОКУ ДЛЯ ВРАХУВАННЯ У ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

С. О. Тульчинська

к.е.н., доцент, Національний технічний університет України «КПІ»

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАВДАНЬ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНІВ

В. И. Огиенко

доцент, канд. экон. наук, директор, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

О. В. Луняков

доцент, канд. экон. наук, доцент кафедры учета и аудита, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины

Н. А. Лунякова

канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита, Севастопольский национальный технический университет

КРЕДИТНОЕ РАЦИОНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ

M. I. Кульчицький

к.е.н., доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

С. М. Самець

к.е.н., доцент Національного Лісотехнічного університету України

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Н. В. Кулєшова

викладач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет

ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. Є. Зінченко

к.с.-г.н., доцент кафедри землеустрою та кадастру Одеської державної академії будівництва та архітектури

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Н. І. Верхоглядова

д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи  ДВНЗ «ПДАБА»

Р. С. Шостак

аспірант кафедри економічної теорії, національної та прикладної економіки КПУ

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ТОРГІВЛІ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

І. В. Тюха

к. е. н., доц., Національний університет харчових технологій

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Н. П. Мешко

професор, д.е.н, завідувач кафедрою менеджменту та туризму, Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара

О. Є. Буланкіна

пошукач, Дніпропетровський Національний університет імені Олеся Гончара

КРОС-КУЛЬТУРНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У КОРПОРАТИВНИХ СТРАТЕГІЯХ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

Л. Л. Калініченко

кандидат економічних наук, Українська державна академія залізничного транспорту

УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ РИЗИКОМ НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

А. Ю. Полчанов

асистент кафедри фінансів Житомирський державний технологічний університет

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОСТРАХУВАННЯ

М. М. Чеховська

кандидат економічних наук, доцент Державний економіко-технологічний університет транспорту

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Т. О. Фролова

к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ІНВЕСТОРИ В ІНФРАСТРУКТУРІ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

І. В. Крючкова

доцент кафедри загальнонаукових і економічних дисциплін, заступник директора Стахановського відділення Інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання  Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

ОПТИМІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Н. В. Герасимяк

к.е.н., доц. кафедри менеджменту та маркетингу, Луцький національний технічний університет

ХОЛІСТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК НОВА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

Т. Є. Трубнік

старший викладач кафедри статистики ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана"

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ "SHIFT – SHARE"АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СЕКТОРАЛЬНИХ ЗРУШЕНЬ

І. В. Хорішко

Дніпропетровський університет ім. А.Нобеля

ОЦІНКА СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА ЯК УНІВЕРСАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

М. М. Вуйців

аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ ВНУТРІШНЬОГО ОПЕРАЦІЙНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬО-ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ОРГАНІЗАЦІЯХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Т. В. Гринько

к.е.н., доцент

Г. В. Цадо

аспірантка

ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ДО ЗМІН ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

І. С. Кашка

аспірантка кафедри банківської справи, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

БАНКРУТСТВО ТА ФІНАНСОВЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ БАНКІВ

В. І. Вороненко

аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування, Сумський державний університет

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Ю. В. Буднікова

асистент, аспірант кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

ЕНТРОПІЯ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ

М. М. Мороз

асистент кафедри обліку та аудиту Інституту магістерської та післядипломної освіти Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ)

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЯК ОСНОВНОГО ЕЛЕМЕНТУ ОЦІНОЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

О. Ф. Грищенко

аспірантка кафедри маркетингу та УІД, Сумський державний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПРОБЛЕМИ: МІСЦЕ ТА РОЛЬ В ПРОЦЕСІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

О. В. Гринько

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

С. А. Бондаренко

магистр, Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ УКРАИНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К ИННОВАЦИОННОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

О. М. Манжура

аспірант кафедри економічної кібернетики та статистики Класичного приватного університету

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ АВТОДИЛЕРІВ НА ОСНОВІ КРИТЕРІЮ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ

І. Ю. Гусєва

аспірант кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

РОЗРОБКА АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ

Є. О. Голишева

аспірантка кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧИМ КАПІТАЛОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

І. В. Радзівіло

здобувач, ДВНЗ «НГУ» м. Дніпропетровськ

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

С. В. Рівчаченко

аспірант ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЗА УКРАЇНСЬКИМ ТА ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

А. М. Чушак-Голобородько

аспірант кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ МОТИВУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ КРЕАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. Ю. Сидора

аспірант кафедри економічної кібернетики Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

М. С. Забедюк

асистент кафедри фінансів, Луцький національний технічний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕНДОГЕННО ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

О. В. Веселовська

аспірантка, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ НА ПРОЦЕСНІЙ ОСНОВІ

С. М. Боняр

д.э.н., доцент, профессор кафедры Перевозок и маркетинга Киевской государственной академии водного транспорта имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

КОНЪЮНКТУРА ФРАХТОВОГО РЫНКА И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

С. В. Тупкало

здобувач, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Л. П. Батенко

канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОЦЕСНО - ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ЕЛЕКТРОПОСТЧАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

А. В. Келічавий

аспірант кафедри управління та управління маркетингом Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана

НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ

В. В. Іванишин

д. е. н., проректор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА СТАНУ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЮ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКІВ

А. М. Сафоненко

асистент кафедри маркетингу КЕІ ДВНЗ Криворізького національного університету

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ АВТОДИЛЕРА

І. В. Поповиченко

к. т. н., доцент кафедри менеджменту, управління проектами і логістики, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Н. І. Верхоглядова

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ДЕКОМПОЗИЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДРЯДНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ЙОГО ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

О. В. Родіонов

кандидат економічних наук, ст. викладач каф. Економіки підприємства та управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету

МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

В. І. Бойко

доцент кафедри менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ВПЛИВ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ КУЛЬТУРИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»