Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2013

Ю. М. Сафонов

д. е. н., професор, академік АЕН України, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ІНСТИТУТІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Y. Safonov

Doctor of Economics, Professor, Academy of Economic Sciences of Ukraine State university "Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

THE INFRASTRUCTURAL PROVIDING OF FUNCTIONING INFORMATIONAL INSTITUTIONS AT THE FINANCIAL AT THE FINANCIAL MARKET IN UKRAINE

Ю. В. Великий

д. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

О. О. Ляховець

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Y. V. Velykiy

doctor of economic sciences, associate professor, associate professor of accounting and audit cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

O. O. Liakhovets

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of economic theory and international economics cathedra, Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolayiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF ACCOUNTING OF INTANGIBLE ASSETS STANDARDS IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES

Н. І. Костаневич

к. е. н, доцент, Миколаївський національний аграрний університет

М. Г. Крикун

магістрант групи Б5/1, Миколаївський національний аграрний університет

АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

N. I. Kostanevich

P.h.D, associate Professor, Nikolaev national agrarian University

M. G. Krikun

student group B 5/1, Nikolaev national agrarian University

EQUITY ANALYSIS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

М. В. Колдовський

к. е. н., доцент кафедри інформаційних технологій та систем, Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України, м. Севастополь

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ

M. V. Koldovskyi

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department Information technology and systems Sebastopol Institute Of Banking Ukrainian Academy Of Banking Of The National Bank Of Ukraine, Sebastopol city

TRANSFER PRICING AS A MECHANISM OF TAX EVASION

Є. В. Алімпієв

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, „Університет економіки та права „КРОК”, пошукач наукового ступеня доктора економічних наук кафедри макроекономіки та державного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана

РОЗРАХУНОК ВВП ТА МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-МОНЕТАРНОЇ ТРАНСМІСІЇ

Ievgenii V. Alimpiiev

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Theory Department, "КRОК" University, Candidate for a scientific degree of Doctor of Economic Sciences in the Kiev National Economic University named by Vadim Hetman

GDP CALCULATION AND MODELING THE FINANCIAL AND MONETARY TRANSMISSION

В. Г. Балан

к. ф. - м. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

А. П. Дука

к. е. н., доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

О. М. Кичань

аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРОЦЕСИ ЗЛИТТЯ ТА ПОГЛИНАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. G. Balan

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

А. P. Duka

candidate of economic Sciences., docent Department of management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

О. N. Kychan

Postgraduate Department management of innovation and investment Kyiv Taras Shevchenko National University, Kyiv

MERGERS AND ACQUISITIONS PROCESSES IN THE CONTEXT OF THE STATE ECONOMIC SECURITY

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет, м. Суми

О. С. Савченко

студент, Сумський державний університет, м. Суми

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ ПРОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА В2В РИНКУ

N. S. Illiashenko

PhD, Associate Professor of Department of Marketing and Management of Innovative Activity, Sumy State University, Sumy O. S. Savchenko, Student, Sumy State University, Sumy

O. S. Savchenko

Student, Sumy State University, Sumy

DEVELOPPING PROGRAMS TO PROMOTE MOBILE TECHNOLOGY IN THE B2B MARKET

А. І. Бєлова

к. е .н., доцент, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Академії муніципального управління, м. Київ

ВПЛИВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Alla Byelova

Ph.D., associate professor, assistant professor of International Management Municipal Management Academy, Kyiv

IMPACT OF RESTRUCTURING ON THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF REGIONAL DEVELOPMENT

C. Ф. Андреюк

к. т. н., доцент кафедри менеджменту, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпропетровськ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ЕМІТЕНТА ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЙОГО АКЦІЙ

C. F. Andreyuk

Ph.D., Associate Professor of Management Department, "Ukrainian State University of Chemical Technology", Dnepropetrovsk

METHODICAL ASPECTS OF INTEGRAL ASSESS THE RELIABILITY OF THE ISSUER AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF ITS SHARES

А. Г. Коваленко

к. е. н., доцент кафедри обліку та аудиту, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

СУЧАСНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

A. G. Kovalenko

Kremenchuk Institute of Dnepropetrovsk University named Alfred Nobel, Kremenchuk

MODERN ASPECTS OF ATTRACTIVE INVESTMENT ANALYSES OF ENTERPRISE

О. М. Стреліна

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Донецький національний університет

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

O. M. Strelina

PhD in Economics, assistant professor of economy of enterprise Donetsk National University

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY: PROBLEMS AND PROSPECTS

І. О. Давидова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

ЗАЙНЯТІСТЬ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА СТАДІЇ

I. O. Davydova

PhD, associate professor, associate professor of Economic Theory Department, Khakiv State University of Food Technology and Management, Kharkiv city

EMPLOYMENT: THEORETICAL APPROACHES FOR ANALYSIS AND STAGES

І. А. Бевз

аспірант, головний економіст ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

Н. О. Федяй

м. н. с. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ У ДОКРИЗОВИЙ І ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ

I. Bevz

Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

N. Fediai

Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv

ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE IN THE PRE-CRISIS AND POST-CRISIS PERIODS

Д. А. Бесчастная

cтарший преподаватель, старший преподаватель кафедры статистики, учёта и экономической информатики, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

О. В. Лящевская

студентка, Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепропетровск

СТАТИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ

D. A. Beschastnaya

senior teacher, senior teacher senior teacher of department of statistics, account and economic informatics, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university

O. V. Lyaschevskaya

student, Oles Gonchar Dnepropetrovsk national university

STATISTICAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE RETAIL MARKET IN UKRAINE

М. О. Баштова

спеціаліст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

M. O. Bashtova

specialist, Taras Shevchenko Kyiv National University

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA

А. С. Полторак

старший викладач кафедри економіки і підприємництва, ПВНЗ «Європейський університет», м. Миколаїв

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ: СУЧАСНІ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

А. S. Poltorak

Lecturer of the department of Economy and Business, European University, Nikolaev

THE ESSENCE OF CURRENT ASSETS: CURRENT SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL APPROACH

Л. О. Франченко

здобувач кафедри менеджменту організацій, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ВИРОЩУВАННЯ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ - КРОК ДО ПОЛІПШЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

L. O. Franchenko

Researcher, Department of management of organizations, Uman national university of horticulture, Uman

GROWING DURUM WHEAT IN UKRAINE - A STEP TO IMPROVE ITS COMPETITIVENESS ON THE WORLD MARKET

К. В. Колісніченко

асистент кафедри фінансів і кредиту, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон аспірант кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СВІТОВИЙ ДОСВІД АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

K. V. Kolisnichenko

assistant of the department of finance and credit, Kherson National Technical University, postgraduate of the department of finance, Ternopil National Economic University

THE WORLD EXPERIENCE OF ADMINISTRATION OF TAX RISKS AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN UKRAINE

О. П. Коржевська

аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ МОДИФІКОВАНОЇ МОДЕЛІ ЛЕОНТЬЄВА-ФОРДА

Olena Korzhevska

postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

INVESTIGATION OF THE DYNAMIC LEONTIEF-FORD MODEL

В. П. Заремба

аспірант кафедри маркетингового менеджменту, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН В ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

V. P. Zaremba

Postgraduate Student, Donetsk National University of Economics and Trade named by Mykhaylo Tugan-Baranovsky, Donetsk

THE EVALUATION OF STRATEGIC CHANGES EFFECTIVENESS IN THE MARKETING MANAGEMENT ORGANIZATION FOR ENTERPRISES

Г. М. Косовець

аспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

МОЖЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО УМОВ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ

Г. В. Корнійчук

аспірантка ННЦ «ІАЕ» НААНУ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ

G. V. Korniichuk

PhD student NSC «ІАЕ»

IMPROVEMENT THE MECHANISMS AND TECHNOLOGIES OF BANK INVESTMENT AND INNOVATION CREDITING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

В. С. Славін

аспірант Кам’янець-Подільського державного аграрно-технічного університету

ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СТРАТЕГІЄЮ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Vladimir S. Slavin

Postgraduate Kamenetz-Podolsk Agricultural and Technical State University

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION MECHANISM OF AGRICULTURAL SECTOR INVESTMENT STRATEGY

Н. М. Байдала

аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка»

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. M. Baidala

Post-graduate student of department of Management and International Business, National University "Lviv Polytechnic"

THE PRINCIPLES OF THE LOCAL INDUSTRY EXPORT POTENTIAL

Ю. Карагозлю

аспірант, Європейський університет, м. Київ

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ РИЗИКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Yu Karahozlyu

candidate, European University, Kyiv

A COMPREHENSIVE APPROACH TO QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT OF LOCAL BUDGET

О. Ю. Терещенко

аспірант, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ РІВНЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Yu. Tereshchenko

candidate, Poltava National Technical University named after Yuriy Kondratyuk

EXPERT ASSESSMENT CRITERIA IMPORTANCE LEVEL OF INFORMATION IN THE SYSTEM OF REGIONAL GOVERNANCE

К. К. Богомазова

бакалавр, Національний університет харчових технологій , м. Київ

СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

K. K. Bogomazova

bachelor, National University of Food Technologies, Kyiv

ESSENCE OF TOLLING OPERATIONS AND THEIR MEANINGS

Ю. С. Кравцова

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Y. S. Kravtsova

student, National University of Food Technologies, Kyiv

FEATURES OF FRANCHISING IN UKRAINE

А. А. Рябушкіна

студентка, Національний Університет Харчових Технологій, м. Київ

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

A. A. Ryabushkina

student, National University of Food Technology, Kyiv

PRODUCT QUALITY AND ENSURING OF ITS COMPETITIVENESS

О. М. Супрун

студентка, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМА ПРИСКОРЕННЯ ОБІГУ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. M. Suprun

student, National University of Food Technologies, Kyiv

THE PROBLEM OF ACCELERATED TURNOVER OF WORKING CAPITAL IN THE ENTERPRISE

О. С. Березовчук

студент, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ УМОВ ІСНУВАННЯ ВЗАЄМОВИГІДНИХ ДОГОВОРІВ СТРАХУВАННЯ ДЛЯ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ТА ЇЇ КЛІЄНТА

O. S. Berezovchuk

Student, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

MATHEMATICAL ANALYSIS OF CONDICIONS FOR EXISTENCE OF MUTUALLY BENEFICIAL INSURANCE CONTRACTS FOR INSURANCE COMPANY AND ITS CLIENT

Є. В. Афанасьєв

доктор економічних наук, професор з менеджменту, професор кафедри інноваційного менеджменту та управління бізнес-процесами, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

О. Г. Рябека

кандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

МОДЕЛЮВАННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО ТА АГРОПРОМИСЛОВОГО КЛАСТЕРІВ

Ye. V. Afanasiev

Doctor of Economics, Professor of Management, Professor of Innovation Management and Business Process Management Department, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

O. H. Ryabeka

PhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

MODELING AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO INTEGRATED ASSESSMENT OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES OF MINING AND AGRICULTURE CLUSTERS

М. І. Іщенко

к. е. н., член Правління, директор ГДД ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»

РОЗРОБКА ПОКАЗНИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ-ЦЕНТРІВ ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ КОМБІНАТІВ

M. I. Ishchenko

Committee Member, Director of Mining Division of METINVEST HOLDING, LLC

DEVELOPMENT OF INDICATOR OF ECONOMIC PERFORMANCES ESTIMATION OF ENTERPRISES-EXPENDITURES CENTERS OPERATING ACTIVITY AT EXAMPLE OF MINING-DRESSING COMBINES

О. В. Нагорна

к. е. н, старший викладач кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Ю. В. Василишен

асистент кафедри банківських інвестицій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСОБЛИВА СФЕРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Nagorna

k.e.s, senior lector of bank Investment Department Kyiv National Economic University named Vadym

U. Vasulushen

assistant of bank Investment Department Kyiv National Economic University named Vadym Hetman

INVESTMENT ACTIVITY AS SPECIAL SPHERE OF BANK ACTIVITY

Р. В. Кушнір

бакалавр, Національний університет харчових технологій

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ: СТРАТЕГІЧНИЙ АСПЕКТ

R. Kushnіr

bachelor, National University of Food Technologies

COMPETITIVENESS OF CONFECTIONERY INDUSTRY: STRATEGIC ASPECT

О. Л. Лотиш

магістр економіки довкілля та природних ресурсів, молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Національного лісотехнічного університету України, м. Львів

СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДИКАТОРІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

O. L. Lotysh

research assistant, Ukrainian National Forestry University, Lviv

ENVIRONMENTAL INDICATORS SYSTEM OF SUSTAINABLE CITIES DEVELOPMENT AS A TOOL FOR EVALUATION OF THE MUNICIPAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT EFFICIENCY

З. М. Пересунько

аспірант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ

Z. M. Peresunko

post-graduate, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

THEORETICAL ASPECTS OF INNOVATION THEORY

Н. Г. Георгіаді

Доктор економічних наук, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

С. В. Князь

Доктор економічних наук, доцент кафедри екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

О. Є. Федорчак

Аспірант кафедри менеджменту і міжнародного підприємнитцтва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПОБУДОВИ ЛІНІЙНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ

Nelli Heorhiadi

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

Sviatoslav Kniaz

Doctor of Economics Sciences, Ass.Prof., Ass.Prof. of Department of ecological Policy and Managemen of environmental activities, Lviv Polytechnic National

Oleksiy Fedorchak

postgraduate of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

FORECASTING MARKET VALUE OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF LINEAR REGRESSION MODELS

Д. О. Пильнов

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, м. Київ

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ НА СУДНАХ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ З МЕТОЮ ДОТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ

D. O. Pylnov

senior professor of the accounting and auditing department in Kyiv State Maritime Academy after Hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy

FORMATION OF SHIP STORES CONTROL SYSTEM FOR MAINTAINING FINANCIAL STABILITY

П. А. Петриченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і управління туризмом, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ПОСЛУГ: КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ І ВИМІР ВЗАЄМНИХ ПЕРЕВАГ

Pavlo Petrychenko

Ph. D, Associate ProfessorDepartment of Economics and Management of tourism, Odessa National Economic University, Odessa

RELATIONSHIP IN SERVICES: CONCEPTUAL UNDERSTANDING AND MEASURING MUTUAL BENEFITS

І. В. Стояненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київський національний торговельно-економічний університет

УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

I. V. Stoyanenko

Candidate of economic sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Economics and Finance of Enterprise Department Kyiv National University of Trade and Economics

MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE’S INTANGIBLE ASSETS: MODERN STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS

О. Р. Березовська

аспірант кафедри промислового маркетингу, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІЗИНГОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

O. R. Berezovska

postgraduate student on the Department of Industrial Marketing, Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University, Ternopil

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF LEASING ACTIVITIES THROUGH INTEGRATED MARKETING COMMUNICATIONS

С. В. Гушко

д. е. н., професор, декан обліково-економічного факультету, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ

S. V. Hushko

Doctor of Economics, Professor, Dean of Accounting and Economics Faculty, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

IMPROVEMENT OF FIXED CAPITAL ASSETS UTILIZATION OF THE NATIONAL ECONOMY ON RISK THE BASIS

Н. О. Кравчук

викладач кафедри економіки та обліку господарської діяльності, Нововолинський факультет, Тернопільський національний економічний університет

СПОЖИВЧИЙ КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА:СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

N. O. Kravchuk

teacher of department of economy and account of economic activity Novovolynsk faculty Ternopil national economic university

CONSUMER CAPITAL AS ELEMENT OF INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISE: ESSENCE AND STRUCTURE

Paulo Jose Manuel

postgraduate of enterprise economics department, State Higher Educational Establishment “National Mining University”, Dnepropetrovsk

BASIC ANALYSIS OF INDUSTRIAL ENTERPRISES SUSTAINABLE DEVELOPMENT SIMULATION

Пауло Жозе Мануэль

аспирант кафедры экономики предприятия, ГВУЗ «Национальный горный университет», г. Днепропетровск

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРОЦЕССА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В. О. Мельниченко

Національний університет харчових технологій

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

V. O. Melnichenko

National University of food technologies

METHODOLOGICAL BASIS OF ACCOUNTING OF CASH FLOWS

Н. Ю. Малишева

Студентка Національного університету харчових технологій, м. Київ

ВПЛИВ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД УКРАЇНИ

N. U. Malysheva

Student of National University of Food Technology

EFFECT OF CONSUMER BEHAVIOR ON THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT MINERAL WATER MARKET OF UKRAINE

О. С. Москвічова

аспірант кафедри економіки підприємств, Львівський національний університет імені Івана Франка

СТАН ТА ОЦІНКА КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В УМОВАХ БАНКІВСЬКОЇ КРИЗИ

O. Moskvichova

graduate student of Department of enterprises’ economy, Ivan Franko National University of L’viv

THE STATE AND EVALUATION OF CREDITING CORPORATE SECTOR OF UKRAINE IN THE BANKING CRISIS

Н. В. Егорова

канд. экон. наук, доцент кафедры теоретической и прикладной экономики НТУУ «КПИ»

Т. Ю. Каламбет

студентка Института прикладного системного анализа НТУУ «КПИ», студентка Kyiv School of Economics

РЕСУРСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ТЕОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

N. V. Egorova

PhD in Economics, Associate Professor Department of Theoretical and Applied Economy, National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Kyiv

T. Y. Kalambet

student of the Institute of Applied Systems Analysis, National Technical University of Ukraine "Kiev Polytechnic Institute", Kyiv School of Economics, Kyiv

THE RESOURCE CONCEPT IN STRATEGIC MANAGEMENT

О. С. Гринькевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Н. І. Маман

викладач кафедри статистики, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

СТАТИСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

O. S. Hrynkevych

PhD, associate professor, assistant professor of statistics

N. I. Maman

lecturer, Department of Statistics, Lviv National Ivan Franko University, Lviv

STATISTICAL TOOLS TO STUDY THE EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE UKRAINE

Т. С. Гладир

асистент кафедри економіки, організації та управління підприємствами, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

T. S. Hladyr

assistent of Economy Management and Administration of Enterpises department SIHE «Kryvyi Rih National University», Kryvyi Rih

LABOUR RESOUSES AND WAYS OF THEIR COMPETETIVENESS INCREASING IN MODERN ECONOMY

Е. І. Сакс

студент, Національного Університету Харчових Технологій

ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Erik Saks

student, National University of Food Technologies

IMPLEMENTATION OF BUSINESS PLANNING IN THE FOOD INDUSTRY AS A TREND TO INCREASE THEIR EFFICIENCY

М. Г. Тіщенко

студент факультету економіки і менеджменту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

M. G. Tishchenko

student of the Faculty of Economics and Management, National University of Food Technologies, Kyiv

PROBLEMS ENSURING FOOD SAFETY OF UKRAINE

В. В. Микитенко

д. е. н.. проф., гол. наук. сп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

І. В. Драган

к. е. н., с.н.с., ст. наук. сп., ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», м. Київ

Р. В. Кузьменко

к. е. н., доц., зав. сектором відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк

СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЙОГО ІНКОРПОРАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН МИТНОГО ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

V. V. Mukutenko

Doctor of Economics, professor, State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

I. V. Dragan

PhD in Economics (Candidate of Sciences), State Institution «Institute economics of natural resources and sustainable development of the NAS of Ukraine", Kyiv

R. V. Kyzmenko

PhD in Economics (Candidate of Sciences), Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, Donetsk

STRUCTURAL AND DYNAMIC DIMENSIONS OF OPERATION OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF ITS INCORPORATION TO THE FOREIGN TRADE OF THE CUSTOMS UNION AND THE EUROPEAN

Н. М. Волосова

к. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

Н. Ф. Стеблюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ КОШТІВ БЮДЖЕТУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

N. M. Volosova

Ph. D., associate Professor, associate Professor of Mathematics, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

N. F. Steblyuk

Ph. D., associate Professor of organizational management and administration, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

ON THE ISSUE OF DETERMINING THE OPTIMAL ALLOCATION OF THE BUDGET OF HIGHER EDUCATION

Н. Г. Слободян

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Т. М. Паляниця

студент-бакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СИСТЕМА КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

N. G. Slobodyan

Candidate of Economic Sciences, docent, Department of International Management, National University of Food Technologies, Kyiv

Т. М. Palyanitsya

Student, National University of Food Technologies, Kyiv

SYSTEM CIRCULATION OF CAPITAL AS METHOD OF IMPROVEMENT OF ACCOUNTING

О. В. Шваб

молодший науковий співробітник відділу страхування, кредитування та фінансів підприємств, ННЦ «Інститут аграрної економіки», м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ УКРАЇНИ

O. V. Shvab

researcher at Finance at National scientific centre “Institute of agrarian economics”, Kyiv

IMPROVING OF GOVERNMENT POLICY OF CAPITAL FORMATION BY JOINT-STOCK COMPANIES OF UKRAINE

Л. Г. Олещенко

старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, м. Кременчук

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

l. G. Oleschenko

senior teacher of Banking and Finance Department, Kremenchuk institute of Alfred Nobel Dnepropetrovsk University, Kremenchuk

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF LIQUIDITY OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

І. Ю. Зайцева

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ФІНАНСОВУ СКЛАДОВУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Y. Zaitseva

Doctor of Economics, associate professor, manager of department of finances, Ukrainian state academy of railway transport, Kharkiv

FORMING OF SYSTEM INDEXES WHICH CHARACTERIZE FINANCIAL CONSTITUENT OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORT ENTERPRISES

А. І. Мокій

д. е. н., професор, проректор ЗІЕІТ, провідний науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові (РФНІСД у м.Львові)

М. І. Флейчук

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин ЛКА, головний науковий співробітник РФНІСД у м. Львові

О. І. Дацко

к. е. н., к. т. н., докторант Національного інституту стратегічних досліджень

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕННЯХ ЗАХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

A. Mokij

PhD, Professor, Vice-Rector of ZIEIT, Senior research fellow of Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in Lviv (RBNISS in Lviv)

M. Fleychuk

PhD, assosiate-professor of International economic relations department of the Lviv Academy of Commerce, Senior Fellow of RBNISS in Lviv

O. Datsko

Ph.D., postdoctoral student of NISS

ECONOMIC INSTRUMENTS OF SOCIAL AND HUMANITARIAN INFRASTRUCTURE FORMATION IN RURAL AREAS OF WESTERN REGIONS OF UKRAINE

І. П. Косарєва

к. е. н., доц., завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

І. О. Пономаренко

студентка 5 курсу факультету фінансів, Харківський інститут фінансів УДУФМТ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

I. P. Kosareva

PhD in Economics, docent, head of the department «Finance and credit», Kharkov Institute of Finance USUFIT

I. A. Ponomarenko

student of the 5th year of the Faculty of Finance Kharkov Institute of Finance USUFIT

FORMATION OF AN EFFECTIVE CONTROL SYSTEM BY FINANCIAL RESOURCES OF ENTERPRISE

И. П. Косарева

к. э. н., доц.,заведующий кафедры финансов и кредита, Харьковский институт финансов УГУФМТ

И. А. Пономаренко

студентка 5 курса факультета финансов, Харьковский институт финансов УГУФМТ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Н. В. Семенченко

д. е. н., доц. кафедри Національного технічного університету України «КПІ»

М. В. Шкробот

асистент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «КПІ»

ВЗАЄМОДІЯ ЗАСАД ФОРСАЙТ-МЕТОДОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ СТРАТЕГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ГІДРОЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

N. V. Semenchenko

Doctor of Economics., docent, National Technical University of Ukraine “KPI”

M. V. Shkrobot

Assistant of department of Management, National Technical University of Ukraine “KPI”

INTERACTION OF PRINCIPLES OF FORESIGHT-METHODOLOGY AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO FORM PROGRAMS OF STRATEGIC MODERNIZATION OF HYDROPOWER ENTERPRISES

О. О. Лісніченко

здобувач кафедри економіки підприємств Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк

ЕВОЛЮЦІЯ КРИТЕРІЇВ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. O. Lisnichenko

applicant of the Department of economy of enterprises of Donetsk national university of economics and trade Named after M.Tugan-Baranovsky, Donetsk

THE EVOLUTION OF THE CRITERIA OF COST OF THE ENTERPRISE

С. В. Дубінський

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та міжнародного бізнесу Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

S. V. Dubinskii

k.e.s., lecturer of economy of the enterprise and international business department of Dnipropetrovsk University named of Alfred Nobel

PROBLEMS OF FORMING OF LABOUR POTENTIAL OF ENTERPRISE

Ю. В. Тінтулов

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем і технологій Одеського Державного Аграрного Університету

ОЦІНКИ ДОЦІЛЬНОСТІ АУТСОРСИНГУ В КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУРАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Y. V. Tintulov

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing Odessa State Agrarian University

ASSESS THE FEASIBILITY OF OUTSOURCING IN CORPORATE STRUCTURES FOOD INDUSTRY

Ю. М. Неговська

старший викладач ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ

J. Negovska

Senior Lecturer Universities "National Academy of Management", Kyiv

THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE CAPACITY OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE INTELLECTUAL COMPONENT

К. С. Брутян

к. е. н., доцент кафедри обліку та менеджменту, Криворізький факультет, ДВНЗ «Запорізький національний університет», м. Кривий Ріг

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

K. S. Brutian

candidate of economic sciences, professor of accounting and management Kryvyi Rig faculty SHEI "Zaporizhia N ational University", t. Kryvyi Rig

METHODOLOGICAL BASIS FOR DETERMINING THE SYNERGISTIC EFFECT WHEN THE FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES

С. А. Бугаєнко

к. е. н., доцент Міжнародного Університету Бізнесу і Права, м Херсон

М. В. Сігнатулін

Викладач кафедри економіки та організації підприємств АПК Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет"

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

S. A. Bugaenko

Candidate of Science, associate Professor International University of Business and Law, the city of Kherson

M. V. Sihnatulin

teacher Department of Economics and Organization of the National University Life and Environmental Sciences of Ukraine "Crimean Agrotechnical University"

COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE FOOD ENTERPRISES INTERNATIONAL INTEGRATION AND DEVELOPMENT OF FOREIGN RELATIONS

В. В. Губіна

викладач Кримського інженерно-педагогічного університету

ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Victoria V.Gubina

teacher Crimean Engineering and Pedagogical University

INNOVATION AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IN THE FOOD INDUSTRY

В. В. Клочан

д. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту організацій та права, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО КОНСАЛТИНГУ

V. V. Klochan

PhD, Associate Professor, The Head of Management and Organizations Law Department, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

SUPPORTIVE AGRICULTURAL CONSULTING

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»