Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2014

O. V. Pyrog

Doctor of Economic Science, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University, Lviv

STRUCTURAL CHANGES IN THE MODEL OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE UNDER AN INFLUENCE OF INFORMATIZATION OF SOCIETY

О. В. Пирог

д. е. н., доц., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

О. Ф. Івашина

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛЬНОСТІ В “ОСНОВНОМУ НАПРЯМІ” ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

O. F. Ivashyna

Doctor of Sciences, Professor of Department of FEA Management, Academy of Customs Service of Ukraine, Dnepropetrovsk

THE PROBLEM OF RATIONALITY IN THE "MAIN DIRECTION" OF ECONOMIC THEORY

Н. Г. Царук

в. о. декана факультету економіки та менеджменту, Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА

N. H. Tsaruk

Acting Dean of the Faculty of Economics and Management Separate Subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine “Nizhyn Agrotechnical Institute”, Nizhyn

IMPROVING APPROACHES TO THE COST ACCOUNTING AND TO THE COSTING OF VEGETABLE PRODUCTS

С. О. Бірюк

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, м. Київ

О. С. Бірюк

керівник сектору ТОВ «ДКХ «Девелопмент Констракшен Холдинг», м. Київ

ВІТЧИЗНЯНІ ПІДПРИЄМСТВА ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКСПОРТНИХ СТРАТЕГІЙ

S. O. Biriuk

Commissioner National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets

O. S. Biriuk

Head of sector Development Construction Holding

DOMESTIC ENTERPRISES OF CHEMICAL BRANCH ON THE INTERNATIONAL MARKETS: PROBLEMS OF EXPORT STRATEGIES REALIZATION

О. І. Маслак

професор кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. Кременчук

Л. А. Квятковська

доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. Кременчук

О. О. Безручко

аспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет, м. Кременчук

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПЕРЕВАГИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

O. Maslak

professor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

L. Kvyatkovska

associate professor of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

O. Bezruchko

postgraduate of the department of economics, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk

METHODOLOGICAL APPROACHES TO DETERMINING THE LEVEL OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE ON THE BASIS OF SOFTWARE DEVELOPMENT OF ITS ECONOMIC POTENTIAL

К. А. Малишенко

к. е. н., доцент, директор Інституту економіки та управління, РВУЗ Кримський гуманітарний університет, г. Ялта

СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

K. A. Malyshenko

Ph.D, Associate Professor, Director of the Institute of Economics and Management, Graduate Educational Institution Republican Crimean University of Humanities, Yalta

MODERN STATUS STOCK MARKET: PROBLEMS AND PROSPECTS

Н. В. Архірейська

к. е. н., доц. каф. фінансів і кредиту Академії митної служби України, м. Дніпропетровськ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МИТНОЇ СПРАВИ

N. V. Arkhireiska

candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of finance and credit,Academy of Customs Service of Ukraine

APPROACHES TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CUSTOMS

Г. В. Миськів

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, ПВНЗ «Європейський університет» Львівська філія

КРЕДИТНІ ДЕРИВАТИВИ ЯК НОВІТНІ ІНСТРУМЕНТИ КРЕДИТНОГО РИНКУ

Galina Myskiv

PhD, Associate Professor Associate Professor of Economics and Business,  PVNZ "European University" Lviv Branch

CREDIT DERIVATIVES AS A MODERN INSTRUMENTS OF CREDIT MARKET

Р. О. Савченко

к. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ОБ'ЄКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. O. Savchenko

Ph.D., assistant professor of accounting, Zhytomyr National Agroecological University

OBJECTS OF MANAGEMENT CONTROL

В. Д. Бєлік

ст. викладач кафедри фінансів та кредиту, Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», м. Ялта

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

V. D. Belik

teacher of faculty of the finance and the credit, the Republican higher educational institution «the Crimean humanitarian university», Yalta

THE METHODICAL APPROACHES TO REALIZATION OF MANAGERIAL PROCESS BY THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY

І. Г. Пахомова

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

Л. А. Фатєєва

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ, ПРОБЛЕМ ТА ПЕРСПЕКТИВ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

I. G. Pahomova

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

L. A. Fateeva

Master, Zaporizhzhya National Technical University

STATE-OF-THE-ART ESTIMATE, PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE STOCK MARKET OF UKRAINE

В. В. Ковч

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», м. Хмельницький

ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА, ЯК СТРАТЕГІЧНА ФУНКЦІЯ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

V. V. Kovch

Candidate of economic sciences, Senior lecturer of the department of economic theory Private Higher Educational Establishment “Khmelnytskyi Economic University”

THE SATISFACTION OF THE NEEDS OF THE SOCIETY, AS A STRATEGIC FUNCTION OF THE STATE IN THE CONDITIONS OF FORMATION THE INNOVATIVE ECONOMY

О. І. Білик

к. е. н, доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національного університету «Львівська політехніка»

ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

O. I. Bilyk

Ph.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management National University «Lvivs’ka politehnika»

PROSPECTS FOR REFORM OF THE NATIONAL SOCIAL INSURANCE SYSTEM

О. С. Мочалина

к. э. н., доцент кафедры финансов и кредита Таврического национального университета имени В.И. Вернадского, г. Симферополь

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

O. S. Mochalina

ec.sc.candidate, associate professor of department of finances and credit, Tavrida National V.I. Vernadsky University, Simferopol

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT PROCESS AS A FACTOR OF IMPLEMENTING THE INNOVATIVE CAPACITY

А. В. Сомик

к. е. н., начальник відділу досліджень грошово-кредитної політики та міжнародних валютно-кредитних відносин Центру наукових досліджень Національного банку України

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. V. Somyk

Ph.D. in Ekonomics, Research Center of National Bank of Ukraine, Monetary Policy Research Division, Head of Division

DECISION-MAKING FOR MONETARY POLICY: FOREIGN EXPERIENCE AND OFFERS FOR UKRAINE PROSPECTS FOR UKRAINE

Н. В. Васюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Черкаська філія ПВНЗ «Європейський університет, м. Черкаси

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Natalya Vasyuk

Candidate of Economic Sciences associate Professor of department of Finance, account and audit The Cherkasy branch of Private Higher Educational Establishment is the «European university»

BUSINESS VALUATION AS A TOOL OF MANAGING COMPANY VALUE

С. О. Назарко

к. е. н., доцент, Чернігівського інституту МАУП

ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ

S. O. Nazarko

PhD Economics, Chernihiv Institute of the Inter-Regional Akademy of Personnei Management

GENDER ASPECTS OF REGIONAL MARKET EDUCATIONAL SERVICES

О. А. Кравченко

к. э. н., доцент, профессор кафедры финансов и кредита, Государственного экономико-технологического университета транспорта, г. Киев

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

O. O. Kravchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Credit, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

TRANSFORMATION OF RAIL FINANCE IN UKRAINE

В. В. Довгалюк

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

РЕЙТИНГ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ФОНДІВ

V. Dovgaliuk

candidate of economic sciences, associate professor of department of finances and credit, Zhytomyr state technological university

RATING OF INVESTMENT FUNDS

О. С. Мордовцев

Асистент, асистент кафедри фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУ АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

A. S. Mordovtsev

Assistant, assistant of the Finance Department, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

BASES OF FORMATION OF INDICATIVE PLAN OF THE ADMINISTRATIVE DISTRICT

Н. В. Рибачук

асистент кафедри Менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет

Т. О. Журко

кандидат економічних наук, доцент кафедри Фінансів, Вінницький національний технічний університет

ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ, ЯК ОДНОГО З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ АПТЕЧНОЇ УСТАНОВИ

N. V. Rybachuk

Assistant lecturer of Department of Management and Modelling in Economics, Vinnytsia national technical university

T. O. Zhurko

Candidate of Economic Sciences, Associate professor of Department of Finance, Vinnytsia national technical university

FORMATION OF THE CUSTOMERS LOYALTY AS ONE OF THE MAIN FACTORS OF PHARMACY INSTITUTION FUNCTIONING

Н. В. Шевченко

аспірант, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАКРОПРУДЕНЦІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

N. V. Shevchenko

PhD student, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

IMPROVEMENT OF MACRO-PRUDENTIAL REGULATION INSTRUMENTS ON INVESTMENT ACTIVITY OF BANKS

О. А. Мартинчик

здобувач, асистент кафедри економіки підприємства, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ІНТЕГРАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

O. A. Martynchyk

Applicant for a degree, assistant of Chair of Economics of Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

IMPROVEMENT OF INTEGRAL EVALUATION METHODOLOGY OF COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN ZHYTOMYR REGION

Я. О. Піонтковська

аспірант, «Українська академія банківської справи Національного банку України»

КОНСОЛІДАЦІЯ ПОПИТУ НА ГРОШІ ТА НА КРЕДИТ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ РІВНОВАГИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ

Yа. O. Piontkovska

graduate student, «Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine»

CONSOLIDATION OF THE DEMAND FOR MONEY AND THE LOAN BALANCE IN THE FORMATION OF MONETARY MARKET

Л. М. Яремченко

асистент  кафедри фінансів, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ОЦІНКА МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

L. M. Yaremchenko

Assistant of the Finance Department, Poltava University of Economics and Trade, Poltava

EVALUATION OF THE FINANCIAL POLICIES MECHANISM TO PROMOTE SMALL ENTERPRISES IN AGRARIAN SPHERE OF UKRAINE

Н. М. Столярчук

молодший науковий співробітник відділу науково-організаційного забезпечення та координації досліджень ННЦ «Інститут аграрної економіки»

УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ

N. M. Stolyarchuk

Junior Researcher of the department of Scientific and organizational support and coordination of research NSC "Institute of Agricultural Economics"

THE IMPROVEMENT OF THE DOCUMENTARY SUPPORT OF INNOVATING ACTIVITY IN RESEARCH INSTITUTIONS

А. В. Майстер

аспірант кафедри «Фінансові ринки», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА ЙОГО ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ

Аnna  Maister

postgraduate student, Department of Financial markets, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE ESSENCE OF THE PUBLIC SECTOR AND ITS OPTIMUM SIZE

Г. О. Ус

д. е. н., доцент, проректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, м. Черкаси

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕДАЧІ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

G. O. Us

PhD, Associate Professor, Vice-Rector of the University of East European Economics and Management, Cherkasy

MODELING OF KNOWLEDGE TRANSFER IN THE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATION

Н. П. Кіркова

к. е. н, доцент кафедри економічної кібернетики і фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ

ПРОГНОЗУВАННЯ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

N. P. Kirkova

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Economic Cybernetics and Finance Department. Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk

PREDICTION OF MAJOR TRENDS OF THE TOURISM INDUSTRY DEVELOPMENTS IN UKRAINE

М. І. Макаренко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Суми

МІЖНАРОДНИЙ ФОНДОВИЙ РИНОК: ОСОБЛИВОСТІ ПОСТКРИЗОВОГО ВІДНОВЛЕННЯ

M. I. Makarenko

Doctor of Economics, Professor, Head of Department of International Economy, SHEI “Ukrainian Academy of Banking of NBU”, Sumy

INTERNATIONAL STOCK MARKET: THE PECULARITIES POST?CRISIS RECOVERY

Л. О. Кібальник

к. е. н., доцент, докторант кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРИРОДА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ

Lyubov A. Kibalnik

Ph.D., Associate Professor, post-doctoral student of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

NATURE AND FEATURES OF GLOBAL FINANCIAL CRISIS SPREAD

М. О. Орликовський

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет

Д. І. Трокоз

студент, Національний авіаційний університет, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

M. Orlikovsky

associate professor, assistant professor of management, Zhytomyr National Agroecological University

D. Trokoz

student, National Aviation University

REFORMING THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE MANAGEMENT IN UKRAINE

А. О. Князевич

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО СТАНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА, ЗАСНОВАНОГО НА ЗНАННЯХ

A. O. Kniazevych

Ph.D., Associate Professor, Professor оf Chair of Management, Rivne State Humanitarian University, Rivne

FORMATION OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF UKRAINE ON THE WAY TO BECOMING A SOCIETY BASED ON KNOWLEDGE

М. В. Калашник

здобувач кафедри міжнародної економіки, Черкаський державний технологічний університет

РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ПІІ

M. V. Kalashnik

graduate student, Cherkasy state technological university

THE REGIONAL DIMENSION OF THE STRUCTURAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF FDI

М. А. Проданчук

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу Буковинського державного фінансово-економічного університету м.Чернівці, Україна

ПРОДУКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

M. A. Prodanchuck

ph.d., associate professor department of accounting, audit and economic analysis Bukovinsky state finance and economics university, Chernivtsi, Ukraine

PRODUCT ACCOUNTING SYSTEM DECISION-MAKING

С. А. Ткаченко

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальний процес), Вищий навчальний заклад «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка», м. Миколаїв

КОНСЕКВЕНТНА ВСЕБІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ ЗАВДАНЬ ПІДСИСТЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ОСНОВНИМИ ЇЇ БЛОКАМИ І КОМПЛЕКСАМИ

S. A. Tkachenko

PhD, Associate Professor of Accounting and Auditing, Vice President for research and educational work (learning process), Higher education institution «International Technological University «Mykolaiv Polytechnic», Nikolaev

CONSEQUENT COMPREHENSIVE DESCRIPTION OF THE QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE TASKS ANALYTICAL PROCESSING SUBSYSTEM TECHNICAL AND ECONOMIC INFORMATION ON ITS BASIC BLOCKS AND COMPLEXES

Н. В. Приказюк

к. е. н., доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

В. М. Юхименко

студент 2го року магістерської програми “УРС”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ДІЯЛЬНІСТЬ НПФ ЯК ОСНОВНИХ УЧАСНИКІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

N. V. Prikaziuk

PhD in economics, associate Professor of Insurance and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

V. M. Yukhumenko

2nd year master degree program Taras Shevchenko National University of Kyiv

PRIVATE PENSION FUNDS AS THE MAIN PARTICIPANTS OF PRIVATE PENSIONS IN UKRAINE

Т. М. Пілявоз

Вінницький національний технічний університет

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПРИСКОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ

T. M. Piliavoz

Vinnytsia National Technical University

MECHANISM OF IMPLEMENTATION STRATEGY TO ACCELERATE THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENGINEERING ENTERPRISES BASED VENTURE FINANCING

В. П. Ніколаєва

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ДОХОДІВ З ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

V. P. Nikolaeva

researcher of the Department of International Economic Relations, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF INCOME GENERATION FROM OPERATING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

В. І. Криленко

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

V. I. Krylenko

Candidate of Economic Science, Senior Lecturer of Finances Department Admiral Makarov National University of Shipbuilding

MODERN APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF A LEVEL OF STATE SUPPORT OF THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

О. М. Арапова

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності,  Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

А. С. Смородінова

студентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

В. Г. Песчанська

студентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДРИЄМСТВАХ ДІЮЧИХ НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ

O. M. Arapova

senior lecturer of chair of management of the foreign economic and innovative activity, Odessa national polytechnical university, Odessa

A. S. Smorodinova

student, Odessa national polytechnical university, Odessa

V. G. Peschanska

student, Odessa national polytechnical university, Odessa

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION AND USE OF STRATEGIC MANAGEMENT AT THE ENTERPRISES OPERATING IN FOREIGN MARKETS

М. М. Паламарчук

аспірант кафедри біржової діяльності, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗЕРНА КУКУРУДЗИ

N. Palamarchuk

Postgraduate of Stock exchange activity Department, National university of life and environmental sciences of Ukraine, Kiev

HIGH QUALITY SEEDS - AN IMPORTANT COMPONENT OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC CORN

А. П. Стефаненко-Шупик

аспірант, Донецький національний технічний університет, м. Донецьк

ДЕМОТИВУЮЧІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ТЕМПИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. P. Stefanenko-Shupyk

postgraduate, Donetsk National Technical University, Donetsk

DEMOTIVATING FACTORS INFLUENCING THE PACE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Т. Л. Кмитюк

аспірантка кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ВСТАНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. L. Kmytyuk

postgraduate, Kyiv National University of Economics by Vadim Hetman, Kiev

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS FOR ESTABLISHING FINANCIAL ENCOURAGEMENT OF TEACHERS BASED ON THE RESULTS OF INNOVATION

М. М. Матієшин

аспірантка кафедри теоретичної та прикладної економіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. M. Matieshin

post-graduate student of the theoretical and applied economics department of the State higher education establishment “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”, Ivano-Frankivsk

ORGANISATION FOR ECONOMIC ANALYSIS OF OPERATING FIXED ASSETS IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

В. І. Дмитрів

аспірант кафедри податків і фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

CВІТОВИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. I. Dmytriv

postgraduate, department of tax and fiscal policy, Ternopil National Economic University, Ternopil

GLOBAL EXPERIENCE OF FINANCIAL REGULATION OF THE INVESTMENT-INNOVATIVE ACTIVITIES

О. В. Ксьонова

аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

ОБСЯГ ЗБУТУ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК У ФОРМУВАННІ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА

O. V. Ksonova

PhD student, Kharkov National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev

THE VOLUME OF SALES AS A DETERMINING FACTOR IN THE FORMATION OF CATTLE BREEDING PRODUCTS PRICE

В. С. Стоколяс

бакалавр з менеджменту та адміністрування

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

V. S. Stokolias

Bachelor of Management and Administration, Kyiv

THE EFFICIENCY OF TRANSPORT LOGISTICS AS PART OF THE LOGISTICS SYSTEM

О. Г. Бедратенко

аспірантка Єропейського університету, м. Київ

МЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

O. G. Bedratenko

Postgraduate Student, European University, Kyiv

NETWORK APPROACH TO ANALYSIS OF THE BANKING SECTOR SYSTEMIC LIQUIDITY RISK: INTERNATIONAL EXPERIENCE

В. І. Куценко

аспірант, Запорізький національний технічний  університет, м. Запоріжжя

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ГАЛУЗЕЙ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

V. I. Kucenko_

a post-graduate student at the Zaporizhzhja National Technical University

DIVERSIFICATION OF AGRICULTURE IN UKRAINE: OPPORTUNITIES AND THREATS

А. Б. Аль-Хураші

бакалавр з менеджменту та адміністрування

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОПОЛІСІВ ЯК ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ

А. B. Al-Khurashi

Bachelor of Management and Administration, Kyiv

ORGANIZATION OF TECHNO AS EFFECTIVE INNOVATIVE FORMS OF CITY MANAGEMENT

Т. А. Далєвська

аспірант Київський національний  торговельно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СИСТЕМІ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

T. A. Dalievska

the post-graduate student of  Kyiv national university of trade and economics

ECONOMIC CONTENT OF FINANCIAL SUPPORT OF LOCAL GOVERNMENTS IN INTERGOVERNMENTAL SYSTEM

А. В. Попович

аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного авіаційного університету

КАТЕГОРІАЛЬНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТА ЇЇ ПОЗИЦІЮВАННЯ В ПРОЦЕСАХ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ПІДПРИЄМСТВ

A. Popovych

postgraduate student Department of finance, accounting, and audit National Aviation University

THE CATEGORICAL PURPOSE-ORIENTED APPROACH TO DETERMINATION OF RESTRUCTURING NATURE AND ITS POSITIONING IN THE PROCESSES OF ENTERPRISES' RESTRUCTURING

М. М. Бабич

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємств, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет "Україна"

ФІНАНСОВА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

N. N. Babich

PhD, assistant professor of business economics, Nicholas Interregional Institute of Human Development University "University" Ukraine"

FINANCIAL COMPONENT OF FOOD SECURITY

Н. Н. Бабич

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятий, Николаевский межрегиональный институт развития человека ВУЗ "Университет" Украина"

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

ВПЛИВ ТЕНДЕНЦІЙ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

INFLUENCE OF GLOBALIZATION TRENDS IN TERMS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STRATEGY

А. В. Богославська

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, м. Миколаїв

АНАЛІЗ РІВНЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЗАПОВІДНИКІВ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ УКРАЇНИ

A. V. Bogoslavska

PhD of economic sciences, assistant professor of іnternational еconomics, Mykolayiv National University V. A. Sukhomlynsky

ANALYSIS OF LAND RESERVES AND NATIONAL PARKS UKRAINE

О. М. Потишняк

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Менеджмент», Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНТЕГРОВАНОГО АГРАРНО-ТЕКСТИЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ

Elena N. Potyshnyak

PhD in Economics, associate professor of "Management", Admiral Makarov National University of Shipbuilding

THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE STRATEGY OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE INTEGRATED AGRO-TEXTILE FORMATION

М. В. Борматенко

провідний економіст ТОВ «Сігейтер», м. Дніпропетровськ

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ШЛЯХОМ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ СИСТЕМ

M. V. Bormatenko

leading economist, Segater Ltd, Dnipropetrovsk

IMPROVEMENT OF ENTERPRISE MANAGEMENT VIA THE DEVELOPMENT OF INFORMATION-COMMUNICATIVE SYSTEMS

О. М. Рехтета

викладач кафедри фінансів та кредиту Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського

ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В РЕГІОНАХ

Alexander N. Rehteta

lecturer of the Department of Finance and credit of the V. A. Sukhomlinsky Nikolaev national University

A COHESIVE EFFECTIVE IN THE REGIONS OF INNOVATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»