Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2015

І. С. Єремєєв

д. т. н, професор, Національний технічний університет України «КПІ»

С. В. Марчук

старший викладач кафедри менеджменту, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана»

НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ ТА РИЗИКИ ПІД ЧАС ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

I. S. Yeremeyev

Sc Dr, prof. National Technical University “Kyiv Polytechnic Institute”

S. V. Marchuk

senior lecturer in management Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

UNCERTAINTY AND RISKS IN MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT

С. В. Волосович

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ОЦІНКА ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

S. V. Volosovych

Doctor of Economics, Professor of Finance Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

APPRAISEMENT OF APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF THE FINANCIAL SERVICES MARKETS

В. М. Бондаренко

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та реклами, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МАРКЕТИНГУ ТА ЛОГІСТИКИ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

V. М. Bondarenko

doctor of Economics, professor of Marketing and Advertising Vinnytsia trade and economic institution Kyiv National trade Economic University

FORMATION RELATIONSHIP MARKETING AND LOGISTICS IN BUSINESS

І. Г. Ханін

доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ

I. G. Khanin

Doctor of Economic Science, professor of international economics, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

AREAS TO ENCHANCE MILITARY-TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE

O. A. Kavun

PhD, Associate Professor of Chair of Trade Entrepreneurship Kiev National University of Trade and Economics, Kiev

ENABLING TRADE INDEX OF UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS

О. О. Кавун

к. е. н., доцент кафедри торговельного підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

IНДЕКС ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНИ У СВIТОВУ ТОРГIВЛЮ: РЕАЛIЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Н. В. Багашова

к. геол. н., доцент кафедри економіки і стратегії підприємств, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

МІЖНАРОДНІ ПРАКТИКИ І МЕТОДИКИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

N. V. Bahashova

Candidate of Sciences (Geology), Associate Professor, Economy and Strategy of Enterprise Department, Kryvyi Rih Institute of Economics, Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih

INTERNATIONAL PRACTICAL ASPECTS AND TECHNIQUES APPLIED IN UKRAINE’S PROJECT MANAGEMENT

Н. Л. Новікова

к. е. н., доцент, здобувач ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

N. L Novikova

PhD, Associate Professor Researcher of the National Scientific Centre "Institute of Agricultural Economics» National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

STATE REGULATION OF ECONOMIC INTERESTS IN THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE

М. О. Боровікова

к. е. н., асистент кафедри фінансів економічного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка

ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ДОВГОСТРОКОВОГО БОРГУ

M. O. Borovikova

Ph.D., Assistant Professor Faculty of Economics Department of Finance Taras Shevchenko National University of Kyiv

LONG-TERM DEBT FINANCING OF COMPANIES

Ю. С. Худолій

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. В. Черв’як

бакалавр спеціальності «Фінанси і кредит», Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКУ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Y. S. Khudolii

Ph.D., Associate Professor, Department of Finance and Banking, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

A. V. Chervjak

Bachelor of Finance and Credit, Poltava National Technical Yuriy Kondratyuk University, Poltava

PECULIARITIES OF ENSURING ECONOMIC BANK SECURITY IN TERMS OF FINANCIAL INSTABILITY

С. А. Харчук

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

S. A. Kharchuk

PhD of economics, associated professor of the department of economy of enterprises and corporations, The Vinnitsa educational and scientific institute of economics, Ternopil national economic university

CURRENT STATE AND THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE LIFE STANDARD

К. В. Клименко

к. е. н., старший науковий співробітник відділу фінансових ринків НДФІ ДННУ «Академія Фінансового управління» Міністерства Фінансів України

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

K. V. Klymenko

Ph.D., senior research fellow of the financial markets department State Educational Scientific Institution «Academy of Financial Management» of the Ministry of Finance of Ukraine

CURRENT PROBLEMS OF FINANCIAL SYSTEM MODERNIZATION IN UKRAINE

П. К. Бечко

к. е. н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Я. О. Голобородько

аспірант, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ "КОНКУРЕНЦІЯ" І "КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ"

P. K. Bechko

k. e. n., profesor, profesor kafedry finansiv i kredytu, Umans'kyj natsional'nyj universytet sadivnytstva, Uman'

Y. O. Goloborod'ko

aspirant, Umans'kyj natsional'nyj universytet sadivnytstva, Uman'

THEORETICAL ASPECTS OF ESSENCE OF ECONOMIC CATEGORIES “COMPETITION” AND “COMPETITIVENESS”

І. С. Комаренко

к. е. н., доцент (б.в.з.) кафедри економічної теорії та міжнародної економіки, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЮ ЧУТЛИВОСТІ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ДО ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ

I. S. Komarenko

PhD in Economics, The Department of Economic Theory and International Economy, Petro Mohyla Black Sea State University

THE METHODICAL APPROACH TO DETERMINATION OF FOOD INDUSTRY GRAIN-PROCESSING ENTERPRISES SENSITIVITY DEGREE TO EXTERNAL FACTORS INFLUENCE

Д. С. Степанова

аспірант кафедри фінансів, ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ, Україна)

БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧІ ЕФЕКТИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ

Daria S. Stepanova

Postgraduate, Department of Finance«European University», Kyiv, Ukraine

BUDGET-EFFECTS OF TAX ADMINISTRATION IN UKRAINE

Е. П. Миколенко

преподаватель кафедры экономики предприятия, Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», г. Харьков

ГОСУДАРСТВО И НАДНАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ: ДИАЛЕКТИКА СОСУЩЕСТВОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СДВИГОВ

О. P. Mykolenko

Lecturer of the Department of Enterprise, Kharkiv University of Humanities «People's Ukrainian Academy», Kharkiv

STATE AND SUPRANATIONAL INSTITUTIONS OF GOVERNANCE: DIALECTIC OF COEXISTENCE IN THE GLOBAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENTS

В. М. Романюк

аспірант кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СУТНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Vitaliy Romaniuk

Postgraduate Student of Economic of an Enterprise Department of Taras Shevchenko Kyiv National University

THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF THEORETICAL APPROACHES OF CORPORATE GOVERNANCE DEFINING

А. П. Дука

к. е. н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

A. P. Duka

PhD, Associate Professor of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ESTABLISHMENT OF THE POLICY INNOVATION AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Н. В. Трусова

к. е. н, доцент, докторант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, Дніпропетровськ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ОПТИМАЛЬНОЇ ОЦІНКИ БАГАТОФАКТОРНОГО РИЗИКУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

N. V. Trusova

PhD., associate professor, past graduate student for getting Doctor Degrees Dnepropetrovsk State Agrarian-Economic University, Dnepropetrovsk

METHODOLOGICAL APPROACH TO OPTIMAL ASSESSMENT OF MULTIFACTOR RISK IN FINANCIAL POTENTIAL

Р. Д. Якубів

аспірант кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ

АНАЛІЗ МІКРОСЕРЕДОВИЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

R. D. Yakubiv

Post-graduate student, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Iwano-Frankivsk

АNALYSIS OF MICROENVIRONMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN PROVIDING OF EFFECTIVE MANAGEMENT PERSONNEL

І. В. Точиліна

науковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління»

ФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПІЛЬГОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

I. V. Tochylina

scientist, Academy of Financial Management

REGULATORY SUPPORT OF STATE POLICY OF TAX RELIEF FOR INNOVATIONS IN UKRAINE

Я. А. Порохнавець

аспірант кафедри обліку у виробничій сфері, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Ya. A. Porokhnavets

Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine

A STRUCTURE AND ORDER OF ACCOUNT OF CHARGES ARE ON THE USE NATURAL RESOURCES

Н. В. Комар

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Теернопіль

A. В. Уніят

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРИВАБЛИВІСТЬ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОГО РЕГІОНУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

N. V. Komar

A. V. Uniiat

ASIA-PACIFIC REGION ATTRACTIVENESS AT THE GLOBAL TOURISM SERVICES MARKET

К. І. Онуфрічук

аспірант відділу грошово-кредитних відносин, ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАНУ”, м. Київ

СУЧАСНА ПРАКТИКА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У МАЛИХ ВІДКРИТИХ ЕКОНОМІКАХ

K. I. Onufrichuk

Post-graduate of department of monetary relations, State Organization “Institute for Economics and Forecasting, Ukrainian National Academy of Sciences”, Kyiv

THE CURRENT PRACTICE OF CURRENCY REGULATION LIBERALIZATION IN THE SMALL OPEN ECONOMIES

О. М. Арапова

старший викладач, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

К. М. Горицька

студентка, Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. M. Arapova

senior lecturer, Odessa National Polytechnic University, Odessa

K. M. Gorizkaya

student, Odessa National Polytechnic University, Odessa

COMPETITIVENESS OF PERSONNEL AND VALUE OF ENTERPRISE

А. М. Брайковська

к. е. н. доцент кафедри «Менеджмент», Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ

ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗГІДНО ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Anna Braikovska

Ph.d., an associate professor of Management department, State Economic and Technological University of Transport, Kyiv

IMPLEMENTATION OF RAILWAY OPERATORS’ SOCIAL RESPONSIBILITY IN ACCORDANCE WITH THE BALANCED SCORECARD

М. О. Бляхарчук

здобувач кафедри обліку і аудиту, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

МОНІТОРИНГ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ

M. O. Blyaharchuk

Researcher of the Department of Accounting and Auditing, Lutsk National Technical University, Lutsk

MONITORING OF ACCOUNTING POLICIES THE COMPANY

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОЇ ПІДТРИМКИ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

STRATEGIC AREAS OF SUPPORT ANTI-CRISIS STEEL INDUSTRY UKRAINE

М. М. Фаріон

к. е. н. доцент Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ В УКРАЇНІ

M. M. Farion

PhD, associate professor Ternopil National Economy University, Ternopil

FOREIGN INVESTMENTS AND FEATURES OF INVESTMENT ACTIVITY IN UKRAINE

О. І. Осипова

асистент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

O. I. Osypova

Assistant of the department of economic and mathematical modeling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF FORMING COMPLEX MATHEMATICAL ECONOMIC MODELS FOR EVALUATION OF FOOD SECURITY OF REGIONS OF UKRAINE

Т. М. Кібук

к. е. н., доцент кафедри Стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ В ПРОЦЕС РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

T. Kibuk

Ph.D, Associate Professor of the Department of strategy of enterprises of SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

FEATURES INTRODUCTION STRATEGIC POTENTIAL IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF ENTERPRISE STRATEGY

Н. О. Тимочко

к. е. н., доцент, доцент кафедри історії та теорії господарства, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, м. Київ

КЛАСИЧНИЙ НАПРЯМОК В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ: І. В. ВЕРНАДСЬКИЙ

N. Tymochko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Economy History and Theory Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

CLASSICAL TREND IN UKRAINIAN ECONOMIC THOUGHT: I. V. VERNADSKY

І. В. Єріна

аспірант, Науково-дослідний інститут статистичних досліджень

ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ І КОНКУРЕНТНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ ПОСЛУГАМИ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ivanna Yerina

Post-graduate, S&RI of Statistical Research

BALANCE & COMPETITIVENESS UKRAINE'S FOREIGN TRADE IN SERVICES: STATISTICAL ASPECT

І. В. Ганза

к. е. н., доцент кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Запорізького національного університету, м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ КОМАНДИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

I. Ganza

Ph.D., Ass.Prof. of Business administration and management of foreign economic activity department, Zaporizhzhya national university

PROJECT TEAM BUILDING PRINCIPLES: ADMINISTRATIVE ASPECT

В. Г. Семенова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

V. G. Semenova

PhD economics, Odessa national economic university, Department of Economics of the enterprise, Odessa

MECHANISM OF INTELLECTUAL PROPERTY COMPANIES

К. В. Ор’єва

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ

ПРОБЛЕМАТИКА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

K. V. Orieva

candidate of economics, associate professor of management department, National metallurgical academy of Ukraine, Dnepropetrovsk

A RANGE OF ENTERPRISE MANAGEMENT PROBLEMS ON THE BASIS OF KEY COMPETENCES

О. Б. Письменна

старший викладач кафедри економіки підприємства та маркетингу, ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ В УРАНОДОБУВНІЙ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ПОБУДОВИ CИСТЕМИ ЦІЛЕЙ

O. B. Pysmenna

senior teacher, Regional municipal higher educational institution "Business institute” Strategy”, Zhovti Vody

FORECASTING OF EFFICIENCY OF RESOURCE CONSERVATION MANAGEMENT IN THE URANIUM MINING INDUSTRY ON THE BASIS OF BUILDING THE SYSTEM OF OBJECTIVES

Н. М. Пархоменко

к. е. н., доц., головний науковий консультант, Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України

ІНТЕГРОВАНІСТЬ  МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. M. Parkhomenko

PhD in Economics, assistant professor,  chief scientific consultant, The main scientific and expert Department of the Verkhovna Rada of Ukraine

INTEGRATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY

І. П. Гайдуцький

к. е. н.

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ СТАЛОГО НИЗЬКОУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

I. Gaidutskiy

PhD in Economics

UKRAINE IN THE CONTEXT OF A GLOBAL SYSTEM OF INVESTMENT INCENTIVES FOR SUSTAINABLE LOW-CARBON DEVELOPMENT

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»