Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2016

О. Ф. Новікова

доктор економічних наук, професор, заступник директора, Інститут економіки промисловості НАН України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. F. Novikovа

Doctor of Economics, professor, deputy of director the Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ARE IN MODERN TERMS

М. Б. Солесвік

д. е. н., професор, Норд університет, м. Бодо, Норвегія

І. Г. Яненкова

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства Чорноморського державного університету імені Петра Могили, Миколаїв

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕФЕКТУАЦІЇ, КАУЗАЦІЇ ТА РАДИКАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ У ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ

Maryna B. Solesvik

Dr. of Sc. (Economics), Professor, Nord University, Bodo, Norway

Iryna G. Ianenkova

Dr. of Sc. (Economics), Professor of the Enterprise economy and Land management Department, Black Sea State University named Petro Mohyla, Mykolaiv

EFFECTUATION, CAUSATION AND RADICAL INNOVATION IN ENTREPRENEURIAL STRUCTURES

Б. Я. Кузняк

д. е. н., професор, професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. Т. Мірошниченко

старший викладач кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

B. J. Kuznyak

professor, professor of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

V. V. Dobryanskaya

candidate of technical sciences, associate professor, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

V. T. Miroshnichenko

senior lecturer, department of international economics and marketing, Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk, Poltava

MARKETING INNOVATION AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. О. Примостка

доктор економічних наук, професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

А. О. Захарчук

студентка МЕІМ, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАНКІВ

O. O. Prymostka

Dr. Economic Sciences, professor, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

A. О. Zaharchuk

IEandM, student, Kiev National Economic University named after Vadym Hetman, Kiev

CORPORATE SOCIAL BANKS RESPONSIBILITY

С. М. Кожем'якіна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

ІНВЕСТИЦІЇ В СФЕРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: НЕОБХІДНІСТЬ СТРУКТУРНИХ ЗМІН

S. N. Kozhemyakina

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Applied Economics, Institute for Training Civil Servants of Employment Service of Ukraine

INVESTING UKRAINIAN HIGHER EDUCATION:THE NEED FOR STRUCTURAL CHANGES

М. В. Кузубов

д. е. н., г. н. с. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

С. М. Швець

к. е. н., с. н. с. відділу моделювання та прогнозування економічного розвитку, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

КОМПОЗИТНІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Mykola V. Kuzubov

Dr. of Economics, chief researcher, Department of Modeling and Forecasting of Economic Development, State Agency “Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

Serhii M. Shvets

PhD of Economics, senior researcher, Department of Modeling and Forecasting of Economic Development, State Agency “Institute for Economics and Forecasting of National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv

COMPOSITE INDICATORS OF UKRAINE’S ECONOMIC DEVELOPMENT

І. К. Чукаєва

д. е. н., ст. н. с., головний науковий співробітник відділу виробничої інфраструктури Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ  ДЛЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНЯМИ

I. K. Chukaeva

d. e. n., st.n.s., a main research worker of department of production infrastructure of Public institution is «Institute of economy and prognostication of NAN of Ukraine», Kyiv

WORLD EXPERIENCE USE OF ECONOMIC TOOLS  FOR SUPPORT OF HYDROCARBONS

О. П. Величко

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Л. А. Величко

к. держ. упр., доцент кафедри управління підприємством, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро

МАРКЕТИНГОВО-ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ В АГРАРНОМУ КООПЕРАТИВІ

O. P. Velychko

Doctor of Economics, Associated Professor, Head of Management and Law Department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, с. Dnipro

L. А. Velychko

PhD in Public Administration, Senior lecturer at the Department of Economy and Management of Enterprise, Dnipropetrovsk National University named after O. Honchar, с. Dnipro

MARKETING-LOGISTICAL SYSTEM AS THE OBJECT OF MANAGEMENT IN THE AGRARIAN COOPERATIVE

О. М. Могильний

доктор економічних наук, професор, ректор ІПК ДСЗУ

В. І. Костриця

професор кафедри управління персоналом та економіки праці ІПК ДСЗУ

Т. Б. Вітряк

провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії соціальних досліджень ринку праці ІПКДСЗУ

ДЕРЖАВНО-РЕГУЛЯТОРНИЙ ВПЛИВ НА СФЕРУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ШЛЯХОМ ПОЛІПШЕННЯ УМОВ ГІДНОЇ ПРАЦІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

O. M. Mohyl'nyj

Doctor of Economics, Professor, Rector of Ukrainian State Employment Service Training Institute

V. I. Kostrytsia

Professor in the Department of Personnel Management and Labor Economics at Ukrainian State Employment Service Training Institute

T. B. Vitriak

Leading Researcher in the Research Laboratory of Social Studies of the Labour Market at Ukrainian State Employment Service Training Institute

PUBLIC REGULATORY POLICY IMPACTS ON HUMAN DEVELOPMENT THROUGH IMPROVING THE CONDITIONS FOR DECENT WORK: THE REGIONAL ASPECT

І. В. Тараненко

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

Л. Д. Гармідер

д. е. н., професор кафедри міжнародного маркетингу, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

І. В. Колечкін

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпропетровськ

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ

І. V. Taranenko

Doctor of Science in Economics, professor, Head of the International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

L. D. Garmider

Doctor of Science in Economics, professor of the International Marketing Department, Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

I. V. Kolechkin

Alfred Nobel University, Dnipropetrovs'k

TOURISM MARKET SEGMENTATION AND IDENTIFYING TARGET SEGMENTS

О. В. Кузьменко

д. е. н. професор кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

В. В. Роєнко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Сумський державний університет, м. Суми

ОЦІНКА РІВНЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ЗАКОНОМІРНОСТЯМИ РОЗВИТКУ БАНКІВ ТА КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

O. Kuzmenko

Dr.Sc. in Economics Professor in Economic Cybernetics Department, Sumy State University, Sumy

V. Roienko

PhD in Economics, Associate Professor in Economic Cybernetics Department, Sumy State University, Sumy

EVALUATION OF THE CORRELATION BETWEEN BANKS’ AND CREDIT UNIONS’ DEVELOPMENT IN UKRAINE

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту Чорноморського національного університету ім. П. Могили

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

L. V. Antonova

IMPROVEMENT OF SYSTEM REGISTRATION AND ANALYTICAL PROVIDING MANAGEMENT OF COSTS OF QUALITY OF PRODUCTION

Я. О. Ляшок

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Н. А. Шакіна

старший викладач кафедри міжнародної економіки і бізнес-адміністрування, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ НАПРЯМІВ ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗЕЙ НАУКИ ЗАЯВЛЕНИМ ДЕРЖАВОЮ НАЦІОНАЛЬНИМ ПРІОРИТЕТАМ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ

Ya. O. Liashok

Doctor of Economic Sciences, Docent, acting rector Donetsk National Technical University, Pokrovsk

N. A. Shakina

Senior lecturer, Departnment of Economics and Business Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

ANALYSIS OF ACCORDANCE OF SCIENTIFIC SECTOR FINANCING DIRECTIONS TO THE SCIENTIFIC-TECHNICAL DEVELOPMENT PRIORITIES PROCLIMED BY THE GOVERNMENT

В. О. Черепанова

професор кафедри організації виробництва та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

М. С. Магомедов

здобувач кафедри організації виробництва та управління персоналом, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ФАКТОРІВ ТА РИЗИКІВ, ЩО НЕГАТИВНО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

V. Cherepanova

PhD, associate professor of the department of production and management personnel, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

M. Magomedov

applicant department of production and management personnel, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”

THE METHODICAL APPROACH TO THE EVALUATION OF THE FACTORS AND RISKS AFFECTING THE ACTIVITIES OF COKE ENTERPRISES

А. В. Мельнікова

кандидат економічних наук, асистент кафедри бухгалтерського обліку, Київський національний торговельно-економічний університет

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ СТРАХУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

A. V. Melnikova

PhD, assistant of the Department of Accounting, Kyiv National University of Trade and Economics

CHALLENGES OF INSURANCE ACCOUNTING IN THE ACTIVITY OF TOURISM ENTERPRISES

П. О. Фененко

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів та банківської справи, ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ

В. В. Онищенко

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет», м Київ

РОЛЬ БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У ПІДТРИМЦІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

P. Fenenko

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer, Department of Finance and Banking, PHEE “European University”, Kyiv

V. Onyshchenko

postgraduate, PHEE “European University”, Kyiv

THE ROLE OF BUDGETARY FUNDING TO SUPPORT THE ECONOMIC POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Г. Пахомова

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. І. Мамонова

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. G. Pahomova

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

О. I. Mamonova

Master, Zaporizhzhya National Technical University

ANTI-CRISIS FINANCSAL MANAGEMENT ENGINEERING COMPANIES UKRAINE

Н. Г. Маслак

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

І. І. Коблянська

к. е. н., доцент кафедри економіки, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ США

N. H. Maslak

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

I. I. Koblianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Economics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy

BENCHMARKS OF EDUCATION SYSTEM OF UKRAINE DEVELOPMENT ON THE BASE OF USA EXPERIENCE

К. Ю. Кононова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та прикладної економіки, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ПОПУЛЯЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ АГЕНТІВ

K. Kononova

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Cybernetics and Applied Economics, V.N. Karazin Kharkiv National University

MODELING CONCEPT OF THE EVOLUTION OF THE ECONOMIC AGENTS POPULATION

А. М. Слободяник

к. е. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Київського міжнародного університету, м. Київ

МОНІТОРИНГ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИХ ЗАКЛАДІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Slobodyanik

PhD of Economics, Associate Professor of Department of economic and management, Kyiv International University

MONITORING THE STAFFING OF CULTURAL INSTITUTIONS OF THE AGROINDUSTRIAL SECTOR, KYIV REGION

Н. М. Волосова

к. т. н., доцент, доцент кафедри вищої математики, Дніпродзержинський державний університет, м. Дніпродзержинськ

Н. Ф. Стеблюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій та адміністрування, Дніпродзержинський державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ

N. M. Volosova

Ph. D., associate Professor of Mathematics Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

N. F. Steblyuk

Ph. D., associate Professor of organizational management and administration, Dneprodzerzhinsk State Technical University, Dneprodzerzhinsk

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL OF COMPETITIVE ORGANIZATIONS MANAGEMENT

В. Г. Саенко

к. физ. восп., доцент, доцент кафедры олимпийского и профессионального спорта, Харьковской государственной академии физической культуры, г. Харьков

УСЛУГА ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СРЕДЕ СПОРТИВНОГО БИЗНЕСА

V. G. Saienko

PhD in physical education and sport, Associate Professor, Associate Professor of Olympic and professional department, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv

SERVICE FOR PHYSICAL ABILITY HUMAN IN THE ENVIRONMENT OF SPORTS BUSINESS

Л. В. Козарезенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри політичної економії, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»

УДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

L. Kozarezenko

PhD (Economics), Associate Professor, Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University, Pereyaslav-Khmelnytsky, Ukraine

IMPROVEMENT OF THE BUDGETARY MECHANISM PROMOTING HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

В. В. Довгалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир

РОЛЬ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

V. Dovgaliuk

candidate of economic sciences, associate professor, associate professor of department of finances and credit, Zhytomyr state technological university

THE ROLE OF FINANCIAL GLOBALIZATION IN FINANCIAL MARKET

Л. Я. Підвисоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Київ

ПРОДАЖ ТОВАРІВ ЗІ ЗНИЖКАМИ: ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

L. Y. Pidvysotska

PhD, associate professor, associate Professor of accounting and audit, SHEІ "University of Banking", Kyiv

SALES OF GOODS AT A DISCOUNT, TAX AND ACCOUNTING ISSUES

Л. Г. Кльоба

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Інститут підприємництва та перспективних технологій, Національний університет «Львівська політехніка»

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА БЕЗПЕКА БАНКУ

L. H. Kloba

Ph.D., Assistant Professor, Associate Professor of Finance, Institute of Business and Advanced Technologies, National University "Lviv Polytechnic"

INNOVATION POLICY AND SECURITY BANK

О. В. Баранецька

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ ЧИННИКІВ НА ФІСКАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ

О. V. Baranetska

Candidate of Economics, Associate Professor of Department of financial and economic security and intellectual property, Ternopil National Economic University, Ternopil

DESCRIPTION OF FACTORS INFLUENCE ON FISCAL UKRAINE SAFETY

О. В. Болотна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

Ю. Г. Терзян

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

О. О. Хомутова

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТОВАРНОЇ СТРАТЕГІЇ БРЕНДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

O. V. Bolotna

candidate of economic sciences, associate professor, department of marketing and management foreign economic activity, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

Y. G. Terzyan

student, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

O. O. Khomutova

student, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

THE URGENCY OF EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF PRODUCT STRATEGY AT THE COMPANY BRAND

М. А. Ребрик

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, Черкаський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Черкаси

ЕКЗОГЕННІ ДЖЕРЕЛА КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ КРЕДИТНИХ РЕЙТИНГІВ В УКРАЇНІ

M. A. Rebryk

PhD in Economics, Associate professor, Chair of Finance and Credit Cherkasy Institute of the SHEI “University of Banking”

EXOGENOUS SOURCES OF CONFLICT OF INTEREST IN THE AREA OF CREDIT RATINGS ISSUANCE AND UPDATING IN UKRAINE

І. В. Гончарук

аспірант кафедри економічної теорії, макро- та мікроекономіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАЧИМОСТІ МЕРЕЖЕВИХ РИНКІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Inna Honcharuk

Graduate student of  Dеpartmеnt оf Есоnоmic Thеоry оf thе Faсulty оf Есоnоmісs at Taras Shеvсhеnkо Natіоnal Unіvеrsіty оf Kyіv

INCREASED IMPORTANCE OF NETWORK MARKETS IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

О. Ю. Апостолюк

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

O. Yu. Apostoliuk

postgraduate student of finance department, Kyiv national university of trade and economics, Kyiv

PRIORITIES OF STATE FINANCIAL SUPPORT FOR SMALL BUSINESS IN UKRAINE

M. A. Tkachenko

master, postgraduate of the department of information management, Kiev national economic university named after Vadym Hetman

CONSTRUCTION OF A MARKOVIAN IT PROJECT RISK MANAGEMENT MODEL

О. Л. Микитюк

аспірант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

O. Mykytyuk

aspirant, «KROK» University

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF UNDERTAKINGS FINANCIAL SECTOR OF UKRAINE UNDER UKRAINE'S EUROPEAN INTEGRATION

Р. С. Аль-Дандал

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПРОТИТУРБУЛЕНТНИХ ПРИСАДОК В ТРУБОПРОВІДНОМУ ТРАНСПОРТІ НАФТОПРОДУКТІВ

R. S. Al-Dandal

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

TECHNICAL - ECONOMIC ANALYSE OF USING ANTITURBULENT ADDITIVES IN THE PIPELINE TRANSPORTATION OF OIL PRODUCTS

Р. Р. Рісна

аспірант, ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», м. Львів

ЦІЛЬОВІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ТРУДОВОЇ РЕЕМІГРАЦІЇ

R. R. Risna

postgraduate, State institution «Institute of Regional Research named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine», Lviv

THE TARGETED PRIORITIES OF THE LABOR REEMIGRATION PROGRAMS

О. В. Трейтяк

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ВПЛИВ РОЗВИТКУ ФІНАНСІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

O. V. Treytyak

graduate student, Chernihiv National Technological University,  Chernigiv, Ukraine

THE IMPACT OF FINANCIALISATION REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN INVESTING ACTIVITIES

Н. О. Дацкевич

аспірантка кафедри політичної економії, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУСПІЛЬСТВА

N. Datskevych

Ph.D. student at political economy subdepartment of the Economy and Management Department of Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INTERACTION DIALECTICS BETWEEN BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL CAPITAL OF SOCIETY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»