Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2017

М. В. Роїк

доктор с.-г. наук, академік НААН України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України, перший віце-президент ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», м. Київ

О. І. Присяжнюк

к.с.-г.н, с. н. с., завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України , м. Київ

В. О. Денисюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОГЛЯД ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

M. Roik

Doctor, Academician of NAAS of Ukraine, Director of Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, first vice-president of TRPC “Ukrainian scientific-education Consortium”, Kyiv

O. Prysiazhniuk

PhD, senior staff scientist, manager of laboratory of mathematical design and information technologies, Institute of Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine, Kyiv

V. Denysiuk

PhD, associate professor, associate professor of economic cybernetics department , Vinnytsya national agrarian university, Vinnytsya

REVIEW OF SOFTWARE FOR STATISTICAL DATA ANALYSIS

Н. А. Ясинськa

д. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського Міністерства освіти і науки України, м. Миколаїв

ПЕРЕДУМОВИ ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ Й ПРАКТИКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

N. A. Yasynska

D.Sc. (Economics), Associate Professor, Head of finance, banking and insurance Vasilya Sukhomlynsky National University of Mykolaiv, Ukraine

PREREQUISITES AND CONSEQUENCES OF FINANCIAL BEHAVIOR AND PRACTICE OF PERSONS

М. Ф. Криштанович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри педагогіки та соціального управління, Національний університет “Львівська політехніка”

РОЛЬ ПОЛІЦІЇ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

M. F. Kryshtanovych

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Social Management, National University "Lviv Polytechnic"

THE ROLE OF THE POLICE IN THE SYSTEM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF ECONOMIC ENTITIES

С. І. Варламова

д. т. н., Запорізький національний  університет, м. Запоріжжя

І. С. Варламова

к. е. н., доцент, Запорізький національний  університет, м. Запоріжжя

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ВЗАЄМОВПЛИВ

S. I. Varlamova

I. S. Varlamova

ENVIRONMENTAL SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE RELATIONSHIP AND INTERACTION

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

Я. В. Сидорук

магістр, Вінницький національний аграрний університет

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЧИ ЗВІТ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, professor, head. Audit Department and state control, Vinnytsia National Agrarian University

Y. V. Sidoruk

magister, Vinnytsia National Agrarian University

AUDITOR’S REPORT OR REPORT: DISCUSSION ASPECTS

О. М. Галенко

д. е. н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Л. А. Різва

здобувач, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. M. Galenko

Doctor of economic science, The head of international accounting and audit

L. A. Rizva

Researcher of international accounting and audit department

STRATEGIC ANALYSIS AS A KEY ELEMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT

М. В. Верескун

д. е. н., доцент, декан факультету інформаційних технологій, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

С. В. Захаров

технічний директор, директор по сервісу, к.т.н., ТОВ «Метінвест-промсервіс», м. Маріуполь

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

M. Vereskun

Doctor of Economics, Associate Professor, The Dean of the Faculty of Information Technology, State Higher Educational Institution «Priazovsky State Technical University», Mariupol

S. Zaharov

technical director, director of service, PHd, Metinvest PromServis, Mariupol

ORGANIZATIONAL DIAGNOSTICS AS FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

О. М. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

О. І. Качан

асистент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЙУСПІШНІШИХ ІТ-КОМПАНІЙ СВІТУ

O. Sazonetz

Head of Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

O. Kachan

Assistant, Department of international Economics, national University of water management and nature resources use, Rivne

RESEARCH THE FUNCTIONING OF THE HIGHEST IT IT- COMPANIES OF THE WORLD

О. І. Відоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і права, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. I. Vidomenco

PhD in Economics, Associate Professor of Economics and Law, National University of Food Technology, Kyiv

THE USE OF TECHNICAL MEANS AS A COMPONENT OF THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES

Р. М. Федоряк

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, факультет економіки та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

М. Б. Качанович

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

R. Fedoryak

Ph.D., Associate Professor of Management, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

M. B. Kachanovych

Magister, Faculty of Economics and Business Kyiv National University of Technology and Design

THE IMPACT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT ON ENTERPRISE PERFORMANCE

О. О. Кім

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ

O. O. Kim

PhD, associated Professor Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

THE ECONOMIC EFFICIENCY AND INCOME DISTRIBUTION ISSUE RESEARCH METHODOLOGICAL BASIS

І. В. Турський

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ НА СОЦІО-ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ

I. V. Turskyj

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

FEATURES OF THE EFFECTION OF KNOWLEDGE ECONOMY ONTO REGIONS SOCIO-HUMANITARIAN ENTERPRISES’ DEVELOPMENT

Г. В. Козицька

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та логістики, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

І. А. Сергєєв

магістрант кафедри маркетингу та логістики, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГОВИХ ІНТЕРНЕТ-ДОСЛІДЖЕНЬ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Galina V. Kozyts’ka

PhD, Associate Professor of marketing and logistics, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

Ivan A. Sierhieiev

Master’s degree student, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

DEVELOPMENT OF INTERNET MARKETING RESEARCH IN A GLOBALIZING ECONOMY

Н. В. Пєскова

головний спеціаліст-економіст управління аналізу даних статистики виробництва та послуг Головного управління статистики у Дніпропетровській області

О. В. Дзяд

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних фінансів, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

ІННОВАЦІЙНА КОМПОНЕНТА ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

М. В. Поляков

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ У МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЯХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕХАНІЗМ

M. V. Polyakov

PhD in Economics, Associate Professor of International Economics Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN INTERNATIONAL COMPANIES: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS, MAIN DIRECTIONS AND MECHANISM

І. Є. Андрющенко

к. е. н., доцент, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

С. С. Шаповал

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

I. E. Andrushchenko

Cand. of Econ. Sciences, associate professor, Zaporizhzhya National Technical University

S. S. Shapoval

Master, Zaporizhzhya National Technical University

TAX CONTROL IN THE SYSTEM OF COUNTERACTION TO TAX EVASION

І. М. Чирак

к. е. н., старший викладач кафедри економічної теорії, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

I. M. Chyrak

Ph.D., senior lecturer of the department of economic theory, Ternopil national economic university, Ternopil

THE MECHANISM OF IMPACT OF MONETARY POLICY ON PROVIDING OF THE LONG-TERM MACROECONOMIC STABILITY IN UKRAINE

Л. П. Снігурська

к. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, заступник директора департаменту - начальник управління контролю, податків та складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

ОЦІНКА АКТИВІВ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ ЗА МСФЗ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

L. Snigurska

PhD, Assosiated Professor of Accounting and Audit Department, Deputy Head of Department - Head of Control, Tax,  and Reporting Unit of Accounting Department of the National Bank of Ukraine

VALUATION OF ASSETS FOR CREATION OF LOSS ALLOWANCE IN ACCORDANCE WITH IFRS 9 “FINANCIAL INSTRUMENTS”

В. М. Семцов

к. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

КВІНТЕСЕНЦІЯ НЕСПОСТЕРЕЖУВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

V. M. Semtsov

PhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnitsa

QUINTESSENCE OF UNOBSERVED ECONOMIC PROCESSES

О. Ю. Александрова

ст. викл. (УкрДУЗТ)

Т. Г. Сухорукова

к. е. н., доц. (УкрДУЗТ)

ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМИНИСТРАЦІЇ ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦИЙ ЇЇ ПІДРОЗДІЛІВ

A. Y. Alexandrova

T. G. Suhorukova

PERFECTION OF WORK OF KHARKOV STATE ADMINISTRATION FOR ACCOUNT OF EXPANSION OF FUNCTIONS OF HER SUBDIVISIONS

Л. В. Цюкало

ад'юнкт, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СУТЬ

Liudmyla Tsiukalo

Postgraduate student of the Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOCIAL SUPPORT OF THE ARMED FORCES’ OF UKRAINE SERVICE PERSONNEL AND ITS FUNDAMENTALS

М. Ф. Безкровний

к. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

M. F. Bezkrovnyy

Ph.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

EVOLUTION OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING ACTIVITY

О. Д. Ладюк

кандидат економічних наук, професор,член-кореспондент Академії економічних наук України, директор Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, м. Рівне

О. В. Баранецька

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

O. D. Ladyuk

Phd in economics, professor, Corresponding Member of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Director of Rivne Institute HEI “Open International University of Human Development “Ukraine”, Rivne

O. V. Baranetska

PhD in Economics, associate professor of economic security and financial investigation department of Ternopil National Economic University, Ternopil

PROBLEMS OF PROVIDING DEBT SECURITY OF UKRAINE

О. В. Болотна

к. е. н., доцент кафедри маркетингу та менеджменту ВЕД, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

В. Р. Підлубна

студентка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ ЛОЯЛЬНОСТІ СПОЖИВАЧІВ НА РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

O. V. Bolotna

candidate of economic sciences, associate professor, department of marketing and management foreign economic activity, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

V. R. Pidlubna

student, Kharkiv National University named after V. N. Karazin, Kharkiv

ANALYSIS OF METHODS OF FORMATION CONSUMERS LOYALTY ON THE FOOD MARKET

М. М. Фаріон

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

M. M. Farion

Candidate of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Economical Theory, Ternopil National Economic University

THE FEATURES OF SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF POPULATION IN UKRAINE

І. В. Станкевич

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та маркетингу, Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, м. Одеса

СИСТЕМНО-КІБЕРНЕТИЧНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ОСНОВІ ФУНКЦІЇ КОРИСНОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ

I. V. Stankevych

PhD (Economics), associate professor, doctoral degree of the department of management and marketing, Odesa O.S. Popov National Academy of Telecommunications, Odesa

SYSTEM-CYBERNETIC EDUCATIONAL MODEL OF MANAGEMENT OF THE ACTIVITY OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION BASED ON THE UTILITY FUNCTION IMPROVING THE QUALITY LEVEL

О. В. Роженко

к. е. н., старший викладач кафедри підприємництва і торгівлі, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

A. V. Rozhenko

PhD in Economic sciences, Senior lecture, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky, Kryvyi Rih

DIAGNOSTICS OF EXTRACTIVES INDUSTRIES COMPETITIVE POTENTIAL

І. О. Сєвідова

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Харків, Україна

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Iryna Sievidova

PhD in Economics, Associate Professor of Department  of applied Economics and international economic relations, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchajev Kharkiv, Ukraine

INSTRUMENTAL MECHANISMS FOR PROVIDING A COMPREHENSIVE STUDY OF ECONOMIC CONDITIONS FOR THE PRODUCTION OF VEGETABLE PRODUCTS

Л. А. Сиволап

к. е. н., доцент Донецький державний університет управління

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

L. Sivolap

Сandidate of economic sciences, associate professor, Donetsk State University of Management

RESEARCH INVESTMENT ACTIVITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN UKRAINE

В. О. Володіна

здобувач, ВНЗ «Національна академія управління»

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Valeriya Volodina

TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN INNOVATIVE PRODUCT MARKET

М. О. Полєнніков

аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя

ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

M. O. Poliennikov

postgraduate Klasychnoho pryvatnoho universytetu, Zaporizhzhia

EVOLUTION OF VIEWS FOR THE FORMATION OF THE STATE STRATEGY FOR SOCIAL-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

В. С. Олійник

аспірант кафедри бухгалтерського обліку, Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ У КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ

V. Oliinyk

PhD student of the department of accounting, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

WAYS OF IMPROVING INTERNAL CONTROL OF EMPLOYEE BENEFITS IN CRIMINAL-EXECUTIVE ESTABLISHMENTS

О. В. Левкович

Асистент кафедри фінансів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ІНФОРМАЦІЙНІ СИГНАЛИ В ЕКОНОМІЧНИХ СУБСИСТЕМАХ

O. V. Levkovich

Assistant of the department of finance, Dnipropetrovsk national university named after Oles Gonchar

INFORMATION SIGNALS IN ECONOMIC SUBSYSTEMS

А. С. Зілінська

Магістр факультету консалтингу та міжнародного бізнесу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

A. С. Zilinska

Master of the Faculty of Consulting and International Business, Kharkiv National University of Economics named after Semen Kuznets

THEORETICAL FOUNDATIONS OF EFFECTIVE FORMATION OF BUDGET POLICY OF UKRAINE

І. Є. Волошенюк

здобувач, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

I. Voloshenyuk

аspirant, Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv

IMPROVEMENT ACCOUNTING OF CALCULATIONS OF PROFIT TAX

Н. В. Соловйова

здобувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Natalia Volodymyrivna Solovyovа

the Applicant of the department of accounting in credit and budget Institutions and economic analysis of the secondary schools "Kyiv National Economic Vadym Hetman University»

CLASSIFICATION OF INCOME OF THE MAIN SPENDING UNITS AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGING THE ACTIVITIES OF THE MAIN SPENDING UNITS

М. Л. Цуркан

науковий стажист, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЦІ ПЕРСОНАЛУ ІНТЕГРОВАНОГО ХОЛДИНГА

M. L. Tsurkan

scientist trainee, SHEI «Priazov State Technical University», Mariupol

COMPETENTLY APPROACH TO INTEGRATED HOLDING STAFF ASSESSMENT

Т. М. Семененко

аспірант, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇ ЯК ПРОВІДНА РУШІЙНА СИЛА ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНИХ КРИЗОВИХ УМОВАХ

T. M. Semenenko

the doctoral student, Kyiv national economic university named after Vadym Hetman

TRANSNATIONAL CORPORATIONS AS THE KEY FORCE OF GLOBALIZATION PROCESSES  IN THE MODERN CRISIS CONDITIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»