EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2018

Л. Л. Калініченко

д-р екон. наук, проф, зав. кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

В. М. Бредіхін

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. L. Kalinichenko

Doctor of Science in Economics, professor, Head of the Department of Economics, Kharkiv National University of Construction and Architecture

V. М. Bredikhin

Cand. tech Sciences, associate professor, associate professor Department of Economics, Kharkiv National University of Construction and Architecture

PROBLEM ASPECTS OF INNOVATION MANAGEMENT POTENTIAL OF BUILDING ENTERPRISES

К. С. Жадько

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

Т. І. Носова

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА СВИНИНИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ

K. S. Zhadko

PhD, Head of the Department business and Enterprise Economics, University of Customs and Finance

T. I. Nosova

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of Business and Trade of the Odessa National Polytechnic University

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALES OF PORK МЕAT IN CONDITIONS OF COMPLEX EPIZOOTIC STATE

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. K. Vasylieva

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro-city

ASSESSMENT OF REGIONAL FOOD SECURITY IN UKRAINE

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ю. П. Васьківський

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. І. Децик

здобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. Б. Прокопишак

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

K. Vaskivska

Doctor of Economics, Professor Catholic University of Lyubelsky Ivan Paul II, Lublin, Poland, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

Y. Vaskivskyу

Candidate of Philology, Associate Professor, Chair of Theory and Practice of Journalism Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

O. Decyck

Applicant of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

V. Prokopyshak

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES: REGIONAL ASPECT

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

A О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

COMPETENCY APPROACH AS FUNDAMENTALS OF TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTS ON A SPECIALTY «MANAGEMENT»

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

здобувач ступеня магістра, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА

V. V. Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

S. A. Maliar

Masters Degree, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

SYSTEM OF EFFECTIVE GOVERNANCE OF OBJECTS OF THE HOUSING FUND OF THE CITY OF KYIV

Т. Г. Камінська

доктор економічних наук, професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права

О. М. Костенко

кандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Kaminskaya

Doctor of Economics, Professor, rector of Kiev Cooperative Institute of Business and Law

A. Kostenko

Candidate of Economic Sciences, doctoral student of the department of statistics and economic analysis National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACCOUNTING AND INFORMATION ASPECTS OF CALCULATING OPERATIONAL ACTIVITY EXPENSES

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. М. Рилач

кандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПАТЕНТІВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: ПРОЕКЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of theInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

N. Rylach

PhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National UniversityInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF PATENTS IN GLOBAL VALUE CHAINS: PROJECTIONS OF THE COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL BUSINESS THROUGH THE PRISM OF INNOVATIONS

Ю. О. Генрего

к. е. н., докторант кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Є. А. Поліщук

д. е. н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ФУНКЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Y. O. Gernego

PhD in Economics, Doctoral of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. A. Polishchuk

Doctor of science in Economics, associate professor, professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. V. Vasylyshen

PhD in Economics, associate professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATION POLICY: STAKEHOLDERS' FUNCTIONS IN THE PROCESS OF ITS FORMATION

Н. І. Райтер

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Raiter

PhD in economics, assistant professor of the Department of Statistics and Analysis, Lviv National Agrarian University, Lviv

THE MAIN INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDICATORS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

М. В. Капанжи

1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

M. V. Kapanzhy

1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE ENTERPRISE’S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Ю. Е. Тимофєєв

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом, КНУБА

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ В БУДІВНИЦТВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ДВИГУН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: НАУКОВА ГІПОТЕЗА НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Y. E. Timofeev

candidate of technical sciences, Associate Professor, Assistant Professor of organization and management of construction KNUBA

TECHNOLOGICAL PARKS IN CONSTRUCTION AS THE MAIN ENGINE OF ECONOMIC DEVELOPMENT: SCIENTIFIC HYPOTHESIS IS A NEW PARADIGM

О. С. Крамарьов

науковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ, ЯК ФАКТОР ОПОДАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

O. S. Kramarov

research worker, State Institution Institute of Grain Cultures of the National Academy of Sciences of Ukraine

CONTOUR-RECLAMATION LAND USE AS A FACTOR OF TAXATION TAKING INTO ACCOUNT EU EXPERIENCE

В. Л. Гевко

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАГМАТИКА РОЗВИТКУ

Volodymyr Gevko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral of the Department of Management in Production, Ivan Puluj Ternopil National Technical University

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH TO MANAGING THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES AT NETWORK STRUCTURES: THE MODERN STATUS AND PRAGMATIC OF DEVELOPMENT

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

А. І. Сковронська

магістр економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

М. М. Бояджян

магістрант кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КІБЕРЗАГРОЗ В БАНКАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

H. Yarovenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

A. Skovronska

master of Economic Cybernetics, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

M. Boiadzhian

graduate student of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

MODELING THE DETECT SIGNS OF THE CYBER THREATS IN THE BANKS WITH USING DATA MINING

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Національний університет ДФС України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАПРЯМІВ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. I. Chunitskaia

PhD in economics, associated professor of financial market department, National University of state fiscal service of Ukraine

METHODICAL APPROACHES TO MODELING THE DIRECTIONS OF BUILDING UP THE INFRASTRUCTURE POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. О. Токарська

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ ВИКОНАННІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Tatiana Tkachenko

doctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Yulia Tokarska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

WAYS OF REDUCING OPERATING COSTS WHEN PERFORMING CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Pakhucha

Ph.D., Associate Professor of Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. В. Домбровська

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

І. М. Вакіш

магістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

L. Dombrovskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Accounting Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

I. Vakish

magistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

ACCOUNTS RECEIVABLE OF UKRAINIAN ENTERPRISES: STATUS AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT

М. М. Пастернак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНИХ ТА МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

М. М. Pasternak

Ph.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL AND MONETARY INSTRUMENTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. Л. Лісняк

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ВИТРАТИ БУДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

T. V. Livoshko

k.e.n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya

О. L. Lisnyak

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

NFLUENCE OF METHOD OF ESTIMATION OF LEAVING OF SUPPLIES IS ON CHARGES OF BUDZHETNIKH OF ESTABLISHMENTS IN THE FIELD OF MEDICINE

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

О. А. Podolianchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the branches of the economy, Vinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF EXPENSES MANAGEMENT

А. І. Лівінський

канд. с.-г. наук, доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СКОТАРСТВА

A. I. Lіvinsky

сand. s.-g. Sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES OF ANIMALS

В. Г. Міняйленко

головний інженер, Решетилівський РКДБО «Райагробуд», м. Решетилівка

І. В. Міняйленко

ст. викладач, здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

V. G. Miniailenko

chief engineer, Reshetilovskaya regional cooperative state construction organization, Reshetilovka

I. V. Miniailenko

senior lecturer of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

А. Д. Глушко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аlina Glushko

PhD (Econ.), Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський нацональний економічний університет

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

A. Kotsiurubenko

Candidate of Economics, lecturer Odessa National Economic University

DOMINNENTS OF FORMATION OF HOUSEHOLD INCOME IN UKRAINE

І. В. Точиліна

к. е. н., старший науковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління»

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

Іryna Tochylina

PhD (Economics), Senior Researcher, SESE “The Academy of Financial Management”

LEVEL OF MATURITY OF TAX RISK MANAGEMENT IN UKRAINE

А. Л. Євстахевич

викладач Львівського університету бізнесу та права, Львів

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. L. Yevstakhevych

lecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL STANDARDS IN THE MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ю. О. Луцик

к. е. н., доцент кафедри фінансового забезпечення військ, Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Yuliia Lutsyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of military forces financial support, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVENTORY PROCESS IN MANAGEMENT DECISIONS MAKING SYSTEM OF THE GOVERNMENT SECTOR ENTITY

О. В. Черненко

ст. викл. кафедри промислового маркетингу, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

С. Д. Нечитайло

студентка кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Chernenko

Senior Lecturer of Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

S. D. Nechytailo

student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE

М. І. Полюк

здобувач, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. I. Polyuk

Senior Lecturer of Lviv Trade and Economic University, Lviv

EFFICIENCY OF USING DIFFERENT METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT ATAGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. Ю. Крук

аспирант, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СТИВИДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

J. J. Kruk

graduate student, Institute for Market Problems and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

MODELING OF INVESTMENT PROCESS OF DEVELOPMENT OF STEVEDORING ACTIVITY IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Бутко М. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернігівський державний технологічний університет

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківського національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет

Шиян Д. В.

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та менеджменту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця