Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2018

Л. Л. Калініченко

д-р екон. наук, проф, зав. кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

В. М. Бредіхін

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри економіки Харківського національного університету будівництва та архітектури

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. L. Kalinichenko

Doctor of Science in Economics, professor, Head of the Department of Economics, Kharkiv National University of Construction and Architecture

V. М. Bredikhin

Cand. tech Sciences, associate professor, associate professor Department of Economics, Kharkiv National University of Construction and Architecture

PROBLEM ASPECTS OF INNOVATION MANAGEMENT POTENTIAL OF BUILDING ENTERPRISES

К. С. Жадько

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів

Т. І. Носова

кандидат економічних наук, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ М’ЯСА СВИНИНИ В УМОВАХ СКЛАДНОГО ЕПІЗООТИЧНОГО СТАНУ

K. S. Zhadko

PhD, Head of the Department business and Enterprise Economics, University of Customs and Finance

T. I. Nosova

PhD (Econ.), Associate Professor of the department of Business and Trade of the Odessa National Polytechnic University

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF PRODUCTION AND SALES OF PORK МЕAT IN CONDITIONS OF COMPLEX EPIZOOTIC STATE

Н. К. Васильєва

д. е. н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОЦІНКА РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. K. Vasylieva

Doctor of Sciences (Economics), Professor, Head of Department of Information Systems and Technologies, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro-city

ASSESSMENT OF REGIONAL FOOD SECURITY IN UKRAINE

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, Католицький університет Любельський Івана Павла ІІ, м. Люблін, Польща, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

Ю. П. Васьківський

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики журналістики Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

О. І. Децик

здобувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

В. Б. Прокопишак

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

K. Vaskivska

Doctor of Economics, Professor Catholic University of Lyubelsky Ivan Paul II, Lublin, Poland, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

Y. Vaskivskyу

Candidate of Philology, Associate Professor, Chair of Theory and Practice of Journalism Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

O. Decyck

Applicant of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

V. Prokopyshak

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Finance of Business Entities, Lviv National University named after Ivan Franko, Lviv, Ukraine

FINANCIAL SUPPORT OF INVESTMENT ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES: REGIONAL ASPECT

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ»

A О. Kasych

Doctor of Science (Economics), Professor, Head of Department of management, Kyiv national University of technologies and design

COMPETENCY APPROACH AS FUNDAMENTALS OF TRAINING OF COMPETITIVE EXPERTS ON A SPECIALTY «MANAGEMENT»

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

С. А. Маляр

здобувач ступеня магістра, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

СИСТЕМА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА КИЄВА

V. V. Loiko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

S. A. Maliar

Masters Degree, Boris Grinchenko University of Kyiv, Kyiv

SYSTEM OF EFFECTIVE GOVERNANCE OF OBJECTS OF THE HOUSING FUND OF THE CITY OF KYIV

Т. Г. Камінська

доктор економічних наук, професор, ректор Київського кооперативного інституту бізнесу і права

О. М. Костенко

кандидат економічних наук, докторант кафедри статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ АСПЕКТ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

T. Kaminskaya

Doctor of Economics, Professor, rector of Kiev Cooperative Institute of Business and Law

A. Kostenko

Candidate of Economic Sciences, doctoral student of the department of statistics and economic analysis National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACCOUNTING AND INFORMATION ASPECTS OF CALCULATING OPERATIONAL ACTIVITY EXPENSES

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносинІнституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

Н. М. Рилач

кандидат економічних наук, науковий співробітник НДЧ Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносинКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

РОЛЬ ПАТЕНТІВ У ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГАХ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: ПРОЕКЦІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІННОВАЦІЙ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of theInstitute of International RelationsTaras Shevchenko National University of Kyiv

N. Rylach

PhD (Econ.), Research Fellow of the Institute of Internationalrelations of Kyiv Taras Shevchenko National UniversityInstitute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ROLE OF PATENTS IN GLOBAL VALUE CHAINS: PROJECTIONS OF THE COMPETITIVENESS IN INTERNATIONAL BUSINESS THROUGH THE PRISM OF INNOVATIONS

Г. Ю. Кучерова

д. е. н., доцент, кафедра економікиКласичного приватного університету, м. Запоріжжя

ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЙОГО СТРАТЕГІЧНОЇ РОЗБАЛАНСОВАНОСТІ

Н. Kucherova

Doctor of Economics, Associate Professor, Department of EconomicsClassic private university, Zaporozhye

INTEGRAL ESTIMATION OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE FORESTRY COMPLEX OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF ITS STRATEGIC DISBALANCE

О. М. Вініченко

доктор економічних наук, професор,ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

O. M. Vinichenko

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE INSURANCE SECTOR ENTERPRISES

Л. М. Ємельяненко

доктор економічних наук, професор кафедри національної економіки та публічного управління, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

М. М. Кохан

викладач кафедри менеджменту та маркетингуКиївський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ГАРМОНІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТОРГІВЛІ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

L. Yemelianenko

Doctor of Economics, Professor of National Economics and Public Administration Department SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Kyiv

M. Kokhan

Lecturer at the Department of Management and MarketingKyiv National Linguistic University, Kyiv

HARMONIZATION OF THE REGULATORY ENVIRONMENT OF TRADE BY MEDICATIONS ON THE PHARMACENTICAL MARKET OF UKRAINE

В. М. Бондаренко

доктор економічних наук, професор, декан обліково-фінансового факультету, Вінницького торгівельно-економічного інституту

В. І. Дармограй

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

V. Bondarenko

Doctor of Economics, Professor, Dean of the Accounting and Finance Faculty, Vinnytsia Trade and Economic Institute of the Kyiv National Trade and Economic University

V. Darmogray

Doctor of Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Natural Sciences of the Tavria National University. V.I. Vernadsky

MODERN APPROACHES TO THE PLACEMENT OF ENTERPRISES IN THE REGIONAL ECONOMY

Т. С. Яровенко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри статистики, обліку та економічної інформатикиДніпровський національний університет імені Олеся Гончара

О. Й. Шевцова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Tetiana Yarovenko

D.Sc. (Economics), Associated Professor, Professor of the Department of statistics, accounting and economic informatics,Oles Honchar Dnipro National University

Olena Shevtsova

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Banking,Oles Honchar Dnipro National University

ECONOMIC PROBLEMS OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY AT ENTERPRISES

C. В. Коверга

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Р. В. Павлович

аспірант, Донбаська державна машинобудівна академія

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ: ПІДХОДИ, ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ

S. Koverha

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, Donbass State Pedagogical University, Slavyansk, Ukraine

R. Pavlovich

post-graduate, Donbass State Engineering Academy, Kramatorsk, Ukraine

FORMING OF STRUCTURE OF NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM : APPROACHES, TASKS, FUNCTIONS

М. П. Войнаренко

д. е. н., проф. проректор, Хмельницький національний університет

О. С. Свістунов

к. е. н, директор ТОВ «Інтер-Приват»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

M. P. Voynarenko

Doctor of Science (Economics), Professor, Vice-rector, Khmelnytskii national university

O. S. Svistunov

PhD in Economics, director of Ltd "Inter-Privat"

INTELLECTUAL CAPITAL IN THE ENTERPRISE INNOVATION PROCESS ACTIVATION

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

А. В. Ярмолюк

аспірант, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,Умань, Україна

СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ БІРЖОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

N. Reznik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management named after Professor Yosyp S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

А. Yarmoliuk

Postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

RISK INSURANCE OF AGRICULTURAL PRODUCTS WITH STOCK EXCHANGE INSTRUMENTS

Ю. О. Генрего

к. е. н., докторант кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Є. А. Поліщук

д. е. н., доцент, професор кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри інвестиційної діяльності, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ФУНКЦІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В ПРОЦЕСІ ЇЇ ФОРМУВАННЯ

Y. O. Gernego

PhD in Economics, Doctoral of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. A. Polishchuk

Doctor of science in Economics, associate professor, professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Y. V. Vasylyshen

PhD in Economics, associate professor of Investment activity Department at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INNOVATION POLICY: STAKEHOLDERS' FUNCTIONS IN THE PROCESS OF ITS FORMATION

Н. І. Райтер

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Львів

ОСНОВНІ ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. I. Raiter

PhD in economics, assistant professor of the Department of Statistics and Analysis, Lviv National Agrarian University, Lviv

THE MAIN INVESTMENT ATTRACTIVENESS INDICATORS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. П. Радченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

М. В. Капанжи

1-й курс магістратури, спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. Radchenko

Candidate of Economics Sciences, Associate Professor of Economics and Management of Odesa I. I. Mechnikov National University

M. V. Kapanzhy

1st year of magistracy, specialty “Management of foreign economic activity” of Odesa I. I. Mechnikov National University

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE ENTERPRISE’S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Ю. Е. Тимофєєв

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації та управління будівництвом, КНУБА

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРКИ В БУДІВНИЦТВІ ЯК ГОЛОВНИЙ ДВИГУН РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: НАУКОВА ГІПОТЕЗА НОВОЇ ПАРАДИГМИ

Y. E. Timofeev

candidate of technical sciences, Associate Professor, Assistant Professor of organization and management of construction KNUBA

TECHNOLOGICAL PARKS IN CONSTRUCTION AS THE MAIN ENGINE OF ECONOMIC DEVELOPMENT: SCIENTIFIC HYPOTHESIS IS A NEW PARADIGM

О. С. Крамарьов

науковий співробітник, ДУ Інститут зернових культур НААН України

КОНТУРНО-МЕЛІОРАТИВНЕ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ, ЯК ФАКТОР ОПОДАТКУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

O. S. Kramarov

research worker, State Institution Institute of Grain Cultures of the National Academy of Sciences of Ukraine

CONTOUR-RECLAMATION LAND USE AS A FACTOR OF TAXATION TAKING INTO ACCOUNT EU EXPERIENCE

В. Л. Гевко

к. е. н., доцент, докторант кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ МЕРЕЖЕВИХ СТРУКТУР: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРАГМАТИКА РОЗВИТКУ

Volodymyr Gevko

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral of the Department of Management in Production, Ivan Puluj Ternopil National Technical University

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL APPROACH TO MANAGING THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES AT NETWORK STRUCTURES: THE MODERN STATUS AND PRAGMATIC OF DEVELOPMENT

Г. М. Яровенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

А. І. Сковронська

магістр економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

М. М. Бояджян

магістрант кафедри економічної кібернетики, Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

МОДЕЛЮВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК КІБЕРЗАГРОЗ В БАНКАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

H. Yarovenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

A. Skovronska

master of Economic Cybernetics, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

M. Boiadzhian

graduate student of the Economic Cybernetics Department, Educational and Scientific Institute of Business Technologies "UAB" of Sumy State University, Sumy

MODELING THE DETECT SIGNS OF THE CYBER THREATS IN THE BANKS WITH USING DATA MINING

І. І. Чуницька

к. е. н., доцент кафедри фінансових ринків, Національний університет ДФС України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ НАПРЯМІВ НАРОЩУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. I. Chunitskaia

PhD in economics, associated professor of financial market department, National University of state fiscal service of Ukraine

METHODICAL APPROACHES TO MODELING THE DIRECTIONS OF BUILDING UP THE INFRASTRUCTURE POTENTIAL OF THE FINANCIAL MARKET

Р. В. Тульчинський

к. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування, ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО РЕГІОНАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

R. Tulchinskiy

Candidate of economic sciences, Associate professor, Head of the management and public administration department PHEI "Academician Yuriy Bugay International scientific and technical university"

STATE FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF NEW REGIONALISM FORMATION IN UKRAINE

Т. П. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

Ю. О. Токарська

магістрант факультету менеджменту та маркетингу, НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського", м. Київ

ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ ВИКОНАННІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Tatiana Tkachenko

doctor of economic, Ph.D., associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, NTUU "KPI named after Igor Sikorsky", Kyiv

Yulia Tokarska

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

WAYS OF REDUCING OPERATING COSTS WHEN PERFORMING CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORK

Е. В. Пахуча

к. е. н., доцент кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. Pakhucha

Ph.D., Associate Professor of Department of applied economics and international economic relations, Kharkiv national agrarian university named after V. V. Dokuchaev, Kharkiv

INFLUENCE OF INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS ON THE COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Л. В. Домбровська

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і обліку, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

І. М. Вакіш

магістрант, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна, Миколаїв

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

L. Dombrovskaya

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance and Accounting Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

I. Vakish

magistrate, Mykolayiv Interregional Institute Human Development of the University «University «Ukraine», Mykolaiv, Ukraine

ACCOUNTS RECEIVABLE OF UKRAINIAN ENTERPRISES: STATUS AND EFFICIENCY OF MANAGEMENT

М. М. Пастернак

к. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту і економічного аналізу, Університет державної фіскальної служби України м. Ірпінь

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ФІСКАЛЬНИХ ТА МОНЕТАРНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

М. М. Pasternak

Ph.D., Associated Professor at Audit and economic analysis University of State Fiscal Servis of Ukraine, Irpin

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL AND MONETARY INSTRUMENTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Т. В. Лівошко

к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

О. Л. Лісняк

магістр, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ВПЛИВ МЕТОДУ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ НА ВИТРАТИ БУДЖЕТНИХ УСТАНОВ У СФЕРІ МЕДИЦИНИ

T. V. Livoshko

k.e.n., associate professor of department of account and taxation, Zaporozhia national tekh-nightly university, Zaporizhzhya

О. L. Lisnyak

master's degree, Zaporozhia national technical university, Zaporizhzhya

NFLUENCE OF METHOD OF ESTIMATION OF LEAVING OF SUPPLIES IS ON CHARGES OF BUDZHETNIKH OF ESTABLISHMENTS IN THE FIELD OF MEDICINE

О. А. Подолянчук

к. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет

ОБЛІК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

О. А. Podolianchuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation in the branches of the economy, Vinnytsia National Agrarian University

ACCOUNTING IN THE SYSTEM OF EXPENSES MANAGEMENT

А. І. Лівінський

канд. с.-г. наук, доцент, Одеський державний аграрний університет, м. Одеса

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ СКОТАРСТВА

A. I. Lіvinsky

сand. s.-g. Sciences, associate professor, Odessa State Agrarian University, Odessa

IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF THE FUNCTIONING OF ENTERPRISES OF ANIMALS

В. Г. Міняйленко

головний інженер, Решетилівський РКДБО «Райагробуд», м. Решетилівка

І. В. Міняйленко

ст. викладач, здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

В. В. Биба

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

V. G. Miniailenko

chief engineer, Reshetilovskaya regional cooperative state construction organization, Reshetilovka

I. V. Miniailenko

senior lecturer of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

V. V. Byba

Ph.D., assistant professor of business economics and human resources department Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES

А. Д. Глушко

к. е. н., доцент кафедри фінансів і банківської справи, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Аlina Glushko

PhD (Econ.), Associate Professor, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

MANAGEMENT OF ACCOUNTS RECEIVABLE IN THE SYSTEM OF PROVISION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

Г. М. Коцюрубенко

к. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, Одеський нацональний економічний університет

ДОМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

A. Kotsiurubenko

Candidate of Economics, lecturer Odessa National Economic University

DOMINNENTS OF FORMATION OF HOUSEHOLD INCOME IN UKRAINE

І. В. Точиліна

к. е. н., старший науковий співробітник, ДННУ «Академія фінансового управління»

РІВЕНЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ РИЗИКАМИ В УКРАЇНІ

Іryna Tochylina

PhD (Economics), Senior Researcher, SESE “The Academy of Financial Management”

LEVEL OF MATURITY OF TAX RISK MANAGEMENT IN UKRAINE

А. Л. Євстахевич

викладач Львівського університету бізнесу та права, Львів

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ У МЕНЕДЖМЕНТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. L. Yevstakhevych

lecturer of Lviv University of Business and Law, Lviv

PERSPECTIVES OF USING INTERNATIONAL STANDARDS IN THE MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Ю. О. Луцик

к. е. н., доцент кафедри фінансового забезпечення військ, Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА

Yuliia Lutsyk

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of military forces financial support, Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv

INVENTORY PROCESS IN MANAGEMENT DECISIONS MAKING SYSTEM OF THE GOVERNMENT SECTOR ENTITY

О. В. Черненко

ст. викл. кафедри промислового маркетингу, НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

С. Д. Нечитайло

студентка кафедри промислового маркетингу НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, м. Київ

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

O. V. Chernenko

Senior Lecturer of Department of Industrial Marketing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

S. D. Nechytailo

student, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute»

DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE INNOVATION POLICY OF THE ENTERPRISE

Г. Л. Норд

кандидат економічних наук, професор б.в.з Директор навчально-наукового інституту післядипломної освітиЧорноморського національного університету імені Петра Могили

Н. І. Цегельник

здобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудитуЖитомирського національного агроекологічного університету

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ В УМОВАХ ДРОПШИППІНГУ

G. L. Nord

Candidate of Economic Sciences, Professor B.V.Director of the Educational and Scientific Institute of Postgraduate Education of the Petro Mohyla Black Sea National University

N. I. Tsegelnik

applicant of the department of accounting, taxation and auditZhytomyr National Agroecological University

ACCOUNT DISPLAYING CALCULATIONS WITH BUYERS AND CUSTOMERS IN DROPSHIPPING CONDITIONS

Ю. В. Негода

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

СТРУКТУРА МЕХАНІЗМУ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ РИНКУ

Yu. Nehoda

Ph.D., Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

STRUCTURE OF MECHANISM FOR TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL SECTOR OF ECONOMY IN THE MARKET CONDITIONS

Є. Ю. Кузькін

к. е. н., доцент, директор Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України

КОНЦЕПЦІЯ РОЗШИРЕННЯ ФІСКАЛЬНОГО ПРОСТОРУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Ye.Yu. Kuzkin

РhD in Economics, director of Department of municipal budgets of Ministry of finance of Ukraine

CONCEPT OF EXPANSION OF FISCAL SPACE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC FINANCES

І. Л. Долозіна

кандидат економічних наук, доцент, докторант,Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ)

СТРУКТУРА ТА ДИНАМІКА ВИТРАТ ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ НА СУБНАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ У ФЕДЕРАТИВНИХ КРАЇНАХ

I. L. Dolozina

Candidate of Economics, associate Professor, post-doc,Donbas State Engineering Academy (Kramatorsk)

STRUCTURE AND DYNAMICS OF EXPENDITURES BY COFOG AT THE SUBNATIONAL LEVEL IN THE FEDERAL COUNTRIES

В. В.Павлов

к. е. н., докторант ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ: ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК КАТЕГОРІЙ ТА СПЕЦИФІКА

V. Pavlov

Candidate of Economics Science, Doctoral Student «National Academy of Management», Kyiv

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE HIGH-TECH ECONOMY SECTOR: THE INTERACTION OF CATEGORIES AND SPECIFICITY

L. Petrenko

PhD in Economics, Associate Professor,SHEE «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman», Ukraine

VALUE ADDED FORMED BY THE LEADING MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE

Л. А. Петренко

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», м. Київ

ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВАМИ-ЛІДЕРАМИ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Т. Ш. Дашевська

здобувач кафедри міжнародних економічних відносин Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Tetyana Dashevska

Tetyana DashevskaPostgraduate student of International Economic Relations, University of Customs and Finance (Dnipro, Ukraine)

THE ENTERPRISE INNOVATIVE DEVELOPMENT MECHANISM FORMATION

Нуман Бшарат

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Numan Bsharat

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF ESTIMATING THE EFFICIENCY OF A COMPETITIVE STRATEGY FOR A TRADE ENTERPRISE

М. І. Полюк

здобувач, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

M. I. Polyuk

Senior Lecturer of Lviv Trade and Economic University, Lviv

EFFICIENCY OF USING DIFFERENT METHODS OF PERSONNEL ASSESSMENT ATAGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. Ю. Крук

аспирант, Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СТИВИДОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ

J. J. Kruk

graduate student, Institute for Market Problems and Economic and Environmental Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine

MODELING OF INVESTMENT PROCESS OF DEVELOPMENT OF STEVEDORING ACTIVITY IN UKRAINE

В. В. Савіцький

аспірант кафедри обліку і аудиту, Житомирський державний технологічний університет

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ

V. V. Savitskyi

PhD student of accounting and audit department Zhytomyr state technological university

IDENTIFICATION AND EVALUATION OF INFORMATION REQUESTS OF INTERESTED PERSONS ABOUT THE ECONOMIC ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY OF AUDIT FIRMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»