Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2019

DOI: 10.32702/2307-2105.2019.7

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.1

О. М. Тимченко

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Ю. В. Сибірянська

кандидат економічних наук, доцент

ПЕРЕДУМОВИ СЕГМЕНТАЦІЇ ПОДАТКОВИХ БОРЖНИКІВ ЗА КРИТЕРІЄМ ВАРТОСТІ В УКРАЇНІ

Olena Tymchenko

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Finance, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

Yuliia Sybirianska

PhD in Economics, Associate Professor, Adviser of the U-LEAD with Europe Programme, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

PREREQUISITES FOR VALUE BASED SEGMENTATION OF TAX DEBTORS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.2

О. Г. Старинець

доктор економічних наук,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ: СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Oleksandr Starynets

Doctor of Economics,Ukraine National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

СRISIS MANAGEMENT OF DOMESTIC TELECOMMUNICATION ENTERPRISES: CURRENT STATE, TRENDS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.3

Т. В. Березянко

д. е. н., доц., Національний університет харчових технологій

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

T. Berezianko

doctor of econ., аs.prof., National University of Food Technologies

EUROPEAN INTEGRATION GUIDELINES FOR EDUCATIONAL PROCESSES OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.4

В. С. Антоненко

д. г. н., професор, завідувач кафедри міжнародного туризму,Київський університет культури

І. М. Григорчак

к. н. з держ.упр., доцент, доцент кафедри міжнародного туризму,Київський університет культури

В. О. Хуткий

аспірант, Київський університет культури

СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТУРЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЦЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Volodymyr Antonenko

Doctor of Geographics, Professor, Head of the Department of International Tourism,Kiev University of Culture

Ihor Hrihorchak

PhD of Science in State Administration, assistant professor of the Department of of International Tourism,Kiev University of Culture

Volodymyr Khutkyy

postgraduate student, Kyiv University of Culture

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TURIZM INDUSTRY OF TURKEY IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC RECESSION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.5

Л. І. Катан

д. е. н., професор, завідувач кафедри,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. В. Мішенський

бакалавр, студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКОВІСТЬ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ, ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

L. Katan

Doctor of Economics, Professor, Head the Department of Finance, Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

V. Mishenskyi

Bachelor, Student, Dnipro State Agrarian and Economic University, city Dnipro

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PROFITABILITY OF A COMMERCIAL BANK AS THE BASIC INDICATOR OF ITS EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.6

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Н. О. Гаврилова

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

N. O. Havrylova

student of economics faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

INVENTORY OF SETTLEMENT OPERATIONS IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.7

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

М. А. Лисенкова

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ

N. І. Bohomolova

Doctor of Sciences in Economic, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

M. A. Lysenkova

Master of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

FEATURES OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM DEVELOPMENT OF FAMILY BUSINESS ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.8

В. В. Ченцов

д. і. н., д. держ. упр., професор, Перший проректор,Університет митної справи та фінансів

І. О. Дегтярьова

к. філол. н., PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), науковий співробітник Фундації польських ректорів, (м. Варшава, Польща)

О. В. Григораш

к. е. н., доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ІДЕЇ ДЛЯ РЕФОРМИ

V. Chentsov

Doctor of Historical Sciences, Doctor Science in Public Administration, Vive-RectorUniversity of Customs and Finance

І. Degtyarova

PhD (linguistics), PhD in public policy (Poland), Adjunct researcher, Polish Rectors Foundation

Olha Hryhorash

PhD in Economics, Associate Professor of The Department of State, Local and corporate, University of Customs and Finance

HIGHER EDUCATION FUNDING IN UKRAINE: PROBLEMS AND IDEAS FOR REFORM

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.9

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕКТОРА НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ: ЯКІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Alla Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,Kyiv National University of Technologies and Design

STRATEGIC ORIENTATIONS OF GOVERNMENT POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF THE NON-MARKET SERVICES SECTOR: QUALITY, PRODUCTIVITY, INVESTMENT ATTRACTIVENESS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.10

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

М. Ю. Рубцова

кандидат економічних наук, доцент,доцент кафедри міжнародного бізнесуІнституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЙ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНВЕРГЕНЦІЇ

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

M. Rubtsova

PhD (Econ.), Associate Professor at the Chair of World Business ofthe Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES IN THE CONTEXT OF GLOBAL CONVERGENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.11

О. С. Поважний

д. е. н., професор кафедри фінансів, обліку та аудитуДонецького державного університету управління, м. Маріуполь

К. Є. Мойсеєнко

к. е. н., доцент кафедри економіки підприємстваДонбаської державної машинобудівної академії, м. Краматорськ

ЗАСАДИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТА МІСЦЕ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В НЬОМУ

O. S. Povazhnyy

Doctor of Economics, Professor of the Department of Finance, Accounting and Auditing,Donetsk State University of Management, Mariupol

K. E. Moiseenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor of Department of Economics, Enterprise,Donbass State Machine-Building Academy, Kramatorsk

BASES OF THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF INTERNATIONAL TRADE AND PLACE OF CUSTOMS POLICY IN IT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.12

Н. П. Резнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна

А. В. Ярмолюк

аспірант, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини,Умань, Україна

ЗАПРОВАДЖЕННЯ Ф’ЮЧЕРСНОЇ ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ ПРОДУКЦІЄЮ В УКРАЇНІ

N. Reznik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management named after Professor Yosyp S. Zavadsky, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

А. Yarmoliuk

Postgraduate student, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, Ukraine

INTRODUCTION OF AGRICULTURAL FUTURES TRADING IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.30

О. П. Кавтиш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

В. А. Бойко

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ВИБІР МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

O. P. Kavtysh

Phd in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

V. A. Boyko

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

SELECTION OF THE ELECTRICAL ENERGY MARKET MODEL AS AN ANALYTICAL BASIS OF THE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT PROCESS OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.31

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

Т. А. Гришунова

магістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"

T. A. Grishunova

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

MAIN APPROACHES FOR DEFINING AND CLASSIFICATION OF INCOME OF THE BANKING INSTITUTION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.32

С. І. Кудин

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теоріїЛьвівського національного університету імені Івана Франка

М. О. Гурська

магістрант 1-го року навчанняЛьвівського національного університету імені Івана Франка

МАКРОПРУДЕНЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАСІБ ПІДТРИМАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

S. I. Kudyn

PhD in Economics, associate professor of the department of Economic TheoryIvan Franko National University of Lviv, Lviv

M. O. Hurs'ka

1-st year master’s degree studentIvan Franko National University of Lviv, Lviv

MACROPRUDENTIAL POLICY AS A GOVERNMENT'S FINANCIAL SECURITY SUPPORT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.33

Н. Л. Овандер

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництва,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

К. Є. Орлова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

СТРУКТУРНІ ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. L. Ovander

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

K. Ye. Orlova

PhD in Economics, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

STRUCTURAL INDICATORS OF INNOVATIVE MODEL OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.34

Є. В. Талавіра

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

А. В. Золотарьова

магістрант кафедри фінансів і кредиту, Державний університетінфраструктури та технологій, м. Київ

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

E. V. Talavira

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv

A. V. Zolotareva

Master of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

DEVELOPING A STRATEGY FOR MANAGEMENT OF INVESTMENT OF TRADING ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.35

Г. І. Ковбас

викладач Центру дистанційного навчання«Чернівецький інститут» МАУП, Чернівці

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ

H. Kovbas

lecturer of Center for Distance Learning«Chernivtsi Institute» IAPM, Chernivtsi

METHODOLOGY FOR EVALUATING PERSONNEL MOTIVATION IN CRISIS CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.36

Р. Я. Баран

к. е. н., доц., Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

М. Й. Романчукевич

к. е. н., доц., Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ

Rostyslav Baran

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ivano-Frankivsk Scientific and Training Institute of Management Ternopil National Economic University

Maryana Romanchukevych

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ivano-Frankivsk Scientific and Training Institute of Management Ternopil National Economic University

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ADVERTISING ON THE INTERNET

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.37

А. О. Пелехатий

к. е. н., докторант,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОЇ ПАРАДИГМИ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В УКРАЇНІ

A. Pelekhatyy

Candidate of Sciences (Economics), Candidate on Doctor Degree,Ivan Franko National University of Lviv

BACKGROUND OF A NEW PARADIGM OF BUDGETARY POLICY OF DEVELOPMENT OF TERRITORIES IN CONDITIONS OF PUBLIC FINANCING REFORM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.38

О. М. Стефанків

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

В. І. Данилишин

к. е. н., доцент кафедри обліку та фінансів, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету, м. Івано-Франківськ

ДО ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ПЛАНУВАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

O. M. Stefankiv

Ph.D., Associate Professor of Accounting and FinanceIvano-Frankivsk research institute of managementTernopil National Economic University

V. I. Danylyshyn

Ph.D., Associate Professor of Accounting and FinanceIvano-Frankivsk research institute of managementTernopil National Economic University

THE PROBLEM OF FINDING EFFECTIVE MECHANISMS FOR PLANNING AND IMPLEMENTING SOCIAL EXPENDITURES IN IMPLEMENTING SOCIAL POLICY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.39

С. С. Яременко

к. е. н., доцент кафедри міжнародного маркетингу, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

М. В. Задоя

аспірант, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

Ю. П. Каппес

магістр, Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро

ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

S. S. Yaremenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of International Marketing, Alfred Nobel University, Dnipro

M. V. Zadoya

Ph.D. student, Alfred Nobel University, Dnipro

Yu. P. Kappes

Master student, Alfred Nobel University, Dnipro

IDENTIFICATION OF CONSUMER BEHAVIOR CHARACTERISTICS FOR TOURIST FIRM AFTER THE RESULTS OF STRATEGIC ANALYSIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.40

В. В. Грецька-Миргородська

начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів,Харківська міська рада

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД ВІД ПОЧАТКУ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

V. V. Hretska-Myrgorodska

Head of Innovative Development and Image Projects OfficeKharkiv city council

THE DYNAMICS OF SOCIAL WELFARE IN UKRAINE SINCE THE BEGINNING OF THE MARKET TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.41

Т. Ю. Гайда

к. е. н., ст. викладач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МЕТОДУ ДЕРЕВА РІШЕНЬ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕС-АНАЛІЗІ

T. Y. Haida

Ph. D. in Economics, senior lecturer at International economic relations department, Ternopil national economic university

IMPROVING DECISION TREE METHOD IN INTERNATIONAL BUSINESS ANALYTICS WITH FUZZY LOGIC

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.42

Л. В. Козин

к. е. н. доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту,Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ФОРМУВАННЯ HR-БРЕНДУ НА ЗАСАДАХ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

L. Kozyn

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Economics, Marketing and Management,Ivano-Frankivsk Education and Research Institute of Management TNEU

FORMATION OF HR-BRAND ON THE PRINCIPLES OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.43

М. В. Березницька

науковий співробітник, Лабораторія економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН

ТАРИФ НА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Maryna Bereznytska

Researcher, Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development, Department of institutional provision of natural resources, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

LANDFILL DISPOSAL TARIFF FOR MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE CONTEXT OF CARBON PRICING FOR THE WASTE MANAGEMENT SECTOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.44

М. В. Максімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

А. І. Щербина

студентка групи 51-1ф, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

M. V. Maksimova

PhD, Economics, АssociateРrofessor,Financeand Credit Department,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

A. I. Shcherbina

student, group 51-1f, Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

CONCEPTUAL CONDITIONS OF FINANCIAL PLANNING AT THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.45

А. Ю. Аль-Тмейзі

к. е. н., завідувач кафедри маркетингу Інституту економіки та менеджменту,Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", м. Київ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГУ

Alina Al-Tmeizi

PhD in Economics, Open International UNIVERSITY of Human Development "UKRAINE"

MODERN MARKETING DEVELOPMENT TRENDS

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.120

О. І. Дума

здобувач ступеня Ph.D., старший викладач кафедри АФМНаціонального університету «Львівська політехніка»

М. М. Якимець

студентка кафедри АФМНаціонального університету «Львівська політехніка»

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ЕКСПОРТУ У ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД

O. I. Duma

Ph.D. student, senior lecturer of Administrative and Financial Management department at Lviv polytechnic national university

M. M. Yakymets

student of Administrative and Financial Management department at Lviv polytechnic national university

ANALYSIS OF TRENDS AND PROBLEMS OF UKRAINIAN EXPORTS DEVELOPMENT IN POST-REVOLUTION PERIOD

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.121

Т. Г. Маркович

здобувач кафедри фінансів і кредиту Державного університету «Житомирська політехніка»

АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ-ЕКСПОРТЕРА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕОРІЇ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Т. G. Markovych

Researcher of the Department of Finance and Credit of theState University Zhytomyr Polytechnic

ANALYSIS OF THE CREDITWORTHINESS OF THE BUSINESS ENTITY-EXPORTER WITH THE APPLICATION OF THE THEORY OF FUZZY SETS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»