Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском

Ефективна економіка № 7, 2020

DOI: 10.32702/2307-2105.2020.7

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.1

Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

МІСЦЕ І РОЛЬ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ СЕРЕД ДЕТЕРМІНУЮЧИХ ФАКТОРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СЕЦЕСІОНІСТСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ: ВИПАДОК СЕПАРАТИЗМУ ТА ІРЕДЕНТИЗМУ

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE SIGNIFICANCE AND ROLE OF ECONOMIC FACTORS AMONG THE FACTORS UNDERLYING SECESSIONIST STRATEGIES: THE CASE OF SEPARATISM AND IRREDENTISM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.2

O. Nazarenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Sumy National Agrarian University, Sumy

Zhao Pengju

Master’s degree student, Sumy National Agrarian University, Sumy

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE LOGISTICS COMPONENT OF THE CHINA ECONOMY

О. В. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

Чжао Пенцю

магістрант, Сумський національний аграрний університет, Суми

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПОНЕНТИ ЕКОНОМІКИ КИТАЮ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.3

І. І. Чуницька

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансових ринків, Університет державної фіскальної служби України

НАУКОВІ ОРІЄНТИРИ СТРУКТУРУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

I. Chunytska

Doctor of Economic Sciences, Assistant Professor, Professor, Department of Financial Markets, University of the State Fiscal Service of Ukraine

SCIENTIFIC GUIDELINES FOR STRUCTURING THE FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.4

Н. А. Ясинська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

Т. М. Соломятник

студентка магістратури спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Донецький державний університет управління, Маріуполь

В. Є. Бурда

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Донецький державний університет управління, Маріуполь, Україна

ІНТЕРАКТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ ДИТИНИ

N. Yasynska

Doctor of Economics Sciences, Associate Professor, the Department of Finance, Accounting and Taxation, Donetsk State University of Management

T. Solomiatnyk

Master student in Finance, Banking and Insurance, Donetsk State University of Management

V. Burda

PhD in Economics, Associate Professor of Finance, Accounting and Taxation, Donetsk State University of Management

INTERACTIVE TOOLS FOR CHILD FINANCIAL LITERACY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.5

К. О. Назарова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,Київський національний торговельно-економічний університет

А. О. Ус

аспірант кафедри фінансового аналізу та аудиту,Київський національний торговельно-економічний університет

АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ НАСЛІДКІВ КОРОНАВІРУС SARS-COV-2 НА РОЗВИТОК ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

K. Nazarova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Financial Analysis and Auditing, Kyiv National University of Trade and Economics

A. Us

Postgraduate student of the Department of Financial Analysis and Auditing,Kyiv National University of Trade and Economics

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE IMPACT OF SARS-COV-2 CORONAVIRUS ON THE DEVELOPMENT OF RETAIL CHAINS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.6

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

ВІДТВОРЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ТА СИСТЕМНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

REPRODUCTION OF THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE BASIS OF IMPROVING THE IDENTIFICATION METHODOLOGY, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF USE AND SYSTEM MANAGEMENT OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.7

Н. Г. Георгіаді

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Р. Б. Вільгуцька

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

АНАЛІЗУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

N. Heorhiadi

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

R. Vilhutska

PhD in Economics, Senior lecturer of Management and International Business Department, Lviv Polytechnic National Univesity

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF MANAGEMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.8

О. В. Журавльов

д. е. н., професор кафедри міського господарства, Київський національний університет будівництва та архітектури

А. О. Гармаш

магістр, Національний університет харчових технологій

УДОСКОНАЛЕННЯ IT-ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

A. Zhurauliou

Doctor of Economic Sciences, Professor, Department of Urban Economy, Kyiv National University of Construction and Architecture

А. Harmash

Mаstеr's dеgrее, National University of Food Technology

IMPROVEMENT OF IT FOR LOGISTIC ACTIVITY OF AN ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.9

А. С. Шірінян

д. ф.-м. н., магістр з фінансів, банківської справи та страхування,заступник директора з наукової роботи,Навчально-науковий центр Національної академії наук України, Київ, Україна

Е. А. Шірінян

магістр з фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет харчових технологій, Київ, Україна

ДЕТЕРМІНАНТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

A. Shirinyan

Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Master Science in Finance, Banking and Insurance,Deputy Director of Science, Research and Education Center of National Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine

E. Shirinian

Master Science in Finance, Banking and Insurance,National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

DETERMINANTS OF THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING BANKING MARKET FOR THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.10

У. З. Ватаманюк-Зелінська

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансового менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

В. С. Сушко

бакалавр, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ В ДЕРЖАВНИХ СТРУКТУРАХ

U. Vatamanyuk-Zelinska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Financial Management, Ivan Franko Lviv National University

V. Sushko

bachelor, Ivan Franko Lviv National University

PROSPECTS FOR THE USE OF ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE BY GOVERNMENT STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.11

І. М. Нєнно

д. е. н., професор кафедри менеджменту та інновацій, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент,доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

CИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

I. Nyenno

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Deartment of Management and Innovations, Odessa I.I. Mechnikov National University

Yu. Hrinchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Marketing and Business Administration, Odessa I.I.Mechnikov National University

SYSTEM THINKING FOR THE AVIATION INDUSTRY CHANGE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.12

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Kovalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

LIQUIDITY RISK MANAGEMENT OF BANKS IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.13

В. В. Лойко

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

М. В. Руденко

аспірант, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

В. С. Руденко

магістр з економіки, голова «Асоціації економістів Києва», м. Київ

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА МІСТА КИЄВА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economic,Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

M. Rudenko

Postgraduate student, Chernihiv National University of Technology

V. Rudenko

Master of Economics, Chairman of the Association of Economists of Kyiv

DYNAMICS OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION ENTERPRISES OF UKRAINE AND CITIES OF KYIV IN THE CONTEXT OF ENSURING ECONOMIC SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.14

Г. Т. П’ятницька

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

І. В. Федулова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджментуКиївський національний торговельно-економічний університет

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК І РИЗИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

G. Piatnytska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics

I. Fedulova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor at Management Department, Kyiv National University of Trade and Economics

FINANCIAL SAFETY OF A COUNTRY AND AN ENTERPRISE: DEFINITIONS, INTERRELATION AND RISKS OF PROVIDING

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.15

Л. О. Птащенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Є. С. Каленіченко

бакалавр кафедри фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ФІНАНСОВИХ І ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ

L. Ptaschenko

Doctor of Economic Sciences, Professor,Head of the Department of Finance, Banking and Taxationof the National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

Y. Kalenichenko

bachelor’s student of the Department of Finance, Banking and Taxationof the National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic»

ENSURING THE ECONOMIC INTERESTS OF FINANCIAL AND INDUSTRIAL CORPORATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.16

О. В. Більська

д. е. н., доцент, професор кафедри економічної теорії, маркетингу та національної економіки, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЗА ЧАСТОТОЮ ОН-ЛАЙН ЗАПИТІВ КУРСІВ ВАЛЮТ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ ПСЕВДОФАЗОВОГО ПРОСТОРУ

О. Bіlska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Theory, Marketing and National Economy of the Classical Private University, Zaporozhye

RESEARCH OF THE BEHAVIOR OF NATIONAL ECONOMY SUBJECTS ON-LINE FREQUENCY REQUEST FOR EXCHANGE RATES METHODS OF ANALYSIS OF PSEUDOPHASE SPACE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.17

О. М. Николюк

д. е. н., професор кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, Поліський національний університет, Житомир, Україна

М. О. Степура

к. е. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції, Поліський національний університет, Житомир, Україна

А. М. Пивовар

к. е. н, старший викладач кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Поліський національний університет, Житомир, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ДО КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

O. Nikolyuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of Department of Computer Technologies and Systems Modeling, Polish national university, Zhytomyr

M. Stepura

PhD in Economics, Associate Professor of Department of International Economic Relations and European Integration, Polish national university, Zhytomyr

A. Pivovar

PhD in Economics, Senior Professor of the Department of Organizations and Administration Management, Polish national university, Zhytomyr

SPECIAL FEATURES OF EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.18

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

І. С. Крамаренко

к. е. н., доцент, декан факультету права та соціально-освітніх технологій, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

О. С. Іртищев

магістр, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

А. В. Гарагуля

магістр, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Р. В. Ставцов

магістр, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

I. Kramarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Law and Social and Information Technologies, Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the “Ukraine” University

O. Irtyshchev

Mаstеr's dеgrее, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

A. Harahulia

Mаstеr's dеgrее, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

R. Stavtsov

Mаstеr's dеgrее, Admiral Makarov National University of Shipbuilding

DIGITAL ECONOMY IN UKRAINE: CHALLENGES OF TODAY AND TASKS OF MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.19

В. Л. Смєсова

д. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ПРОЦЕС ВІДТВОРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

V. Smiesova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Entrepreneurship, Production Organization and Theoretical and Applied Economics,Ukrainian State University of Chemical Technology

MODERN VIEWS ON ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE PROCESS OF REPRODUCTION OF ECONOMIC RELATIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.20

В. В. Бобиль

д. е. н., доцент, завідувач кафедрою обліку та оподаткування, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

С. С. Дехтяр

аспірант, Дніпровський національний університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

V. Bobyl

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Accounting and Taxation Department of the Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan

S. Dehtyar

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after V. Lazaryan

TRANSFORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN CONDITIONS OF FINANCIAL INSTABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.21

А. Д. Чикуркова

д. е. н., професор, завідувач кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам̓ янець-Подільський

Ю. М. Грей

аспірант, Подільський державний аграрно-технічний університет, Кам̓ янець-Подільський

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВОМ

A. Chykurkova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of management, public management and administration, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi

Y. Hreі

Postgraduate Student, State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi, Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMATION OF WORK MOTIVATION IN THE DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.22

Є. А. Поліщук

д. е. н., професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

М. П. Гойванюк

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту економічного розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

Ю. В. Василишен

к. е. н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

ЛІСНИЦТВО ЯК НАПРЯМ СМАРТ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНУ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

Y. Polishchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

M. Goivanyuk

PhD in Economics, senior researcher of the Research Institute of Economic Development, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Yu. Vasylyshen

PhD in Economics Associate Professor of the Department of corporate finance and controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

FORESTRY AS A PRIORITY OF SMART SPECIALIZATION OF THE REGIONS: EUROPEAN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.50

Ф. П. Ткачик

к. е. н., доцент,доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

К. В. Крисовата

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики, Тернопільський національний економічний університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

F. Tkachyk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

K. Krysovata

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

EFFICIENCY OF PUBLIC PROCUREMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.51

Н. О. Ривак

к. е. н., молодший науковий співробітник,Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України

ШЛЯХИ НАРОЩЕННЯ EКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ

N. Ryvak

PhD in Economics, Junior Research Fellow,Institute of Regional Reasearch named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine

WAYS TO INCREASE THE EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.52

В. О. Непочатенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Уманський національний університет садівництва

COVID-19 І ТУРИЗМ: АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ ШЛЯХИ ВИХОДУ З КРИЗИ

V. Nepochatenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Uman National University of Horticulture

COVID-19 AND TOURISM: ANALYSIS OF ECONOMIC SITUATION AND WAYS OUT OF CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.53

В. Г. Гончарова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕДУР КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ З УПРАВЛІНСЬКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПІД ЧАС АУДИТУ

V. Goncharova

PhD in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of accounting and taxation, Zaporizhia national university

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF PROCEDURES FOR COMMUNICATIVE PROCESS OF INTERACTION WITH THE MANAGEMENT PERSONNEL DURING THE AUDIT

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.54

О. Г. Михайленко

к. е. н., доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Н. А. Красникова

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

O. Mihaylenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

N. Krasnikova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of International Economics and Global Finance, Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro

INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE UNDER THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.55

О. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

O. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economics and administration, Cherkasy State Technological University

FEATURES OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE DIGITAL ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.56

Н. А. Клименко

к. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

N. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

REGIONAL ASPECTS OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.57

Є. П. Бондаренко

к. е. н., доцент кафедри податків та фіскальної політики,Тернопільський національний економічний університет

ПРАГМАТИЗМ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ

Ye. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Taxes and fiscal policy, Ternopil National Economic University

PRAGMATIC ASPECTS OF CUSTOMS CONTROL IN DETERMINING THE COUNTRY OF ORIGIN OF GOODS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.58

С. І. Василішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІСІЇ ТА НАЗВИ ПРОФЕСІЇ БУХГАЛТЕРА ПІД ВПЛИВОМ ЗАПИТІВ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

S. Vasylishyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Accounting and Audit Subdepartment, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev

THE TRANSFORMATION OF THE MISSION AND THE NAME OF THE ACCOUNTING PROFESSION UNDER THE INFLUENCE REQUESTS TO STRENGTHEN THE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF ECONOMY DIGITALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.59

І. В. Кривов’язюк

к. е. н., професор, професор кафедри підприємництва,торгівлі та біржової діяльності, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

Б. Р. Савка

к. е. н., головний бухгалтер ПрАТ «СКФ Україна», м. Луцьк

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПРИБУТКОВІСТЬ ЕКСПОРТНООРІЄНТОВАНОГО МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Kryvovyazyuk

PhD in Economics, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchanges, Lutsk National Technical University, Lutsk

B. Savka

Chief Accountant of PJSC ‘SKF Ukraine’, Lutsk

EXTERNAL FACTORS OF EXPORT-ORIENTED MACHINE-BUILDING COMPANY PROFITABILITY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.60

Ю. В. Коляда

к. т. н., доцент математики, професор кафедри економіко-математичного моделювання, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

Т. Л. Кмитюк

к. е. н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

І. Ф. Шатарська

старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ

СИСТЕМА МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІКИ ЧИСЛОВОЇ МІРИ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ

Yu. Kolyada

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

T. Kmytiuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Economic and Mathematical ModelingDepartment, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

I. Shatarska

senior lecturer of the Economic and Mathematical Modeling Department, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv

SYSTEM OF METHODS AND MODELS FOR ESTIMATING NONLINEAR DYNAMICS OF THE NUMERICAL MEASURE OF ECONOMIC RISK

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.61

О. М. Шевченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної кібернетики, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Л. В. Рудич

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

О. Shevchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Аssоciate Professor of the Department of еconomic theory and еconomic cybernetics, National University «Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic», Poltava, Ukraine

L. Rudych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of personnel management, labor еconomics and economic theory Higher Educational Establishment of Ukoopspilka «Poltava University of Economics and Trade», Poltava, Ukraine

DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.62

L. Zakharkinа

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Entrepreneurship, Sumy State University

I. Perets

student of the Department of Finance and Entrepreneurship, Sumy State University

R. Hrybinichenko

student of the Department of Finance and Entrepreneurship, Sumy State University

ENSURING RISK TOLERANCE OF BUSINESS ENTITIES IN CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Л. С. Захаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і підприємництва, Сумський державний університет

І. Г. Перець

студентка кафедри фінансів і підприємництва, Сумський державний університет

Р. А. Грибініченко

студентка кафедри фінансів і підприємництва, Сумський державний університет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИЗИКОСТІЙКОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.63

Г. М. Котіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Голова Ради молодих вчених, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

М. М. Степура

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

Х. В. Гиренко

магістр з фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРОТИРІЧЧЯ В ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

H. Kotina

PhD in Economics, Associate Professor, Chair in FinanceSHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (Kyiv, Ukraine)

M. Stepura

PhD in Economics, Associate Professor, Chair in Finance SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (Kyiv, Ukraine)

H. Khyrenko

Master of Finance SHEI «Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman» (Kyiv, Ukraine)

PERFORMANCE-BASED BUDGETING AND THE EFFECTIVENESS OF BUDGET PROGRAMMES IN UKRAINE: PROBLEMS AND CONTRADICTIONS IN IMPLEMENTATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.64

І. Г. Кадирус

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

А. С. Донських

к. е. н., доцент кафедри маркетингу,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

В. А. Терещенко

аспірант,Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

I. Kadyrus

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

A. Donskykh

PhD in Economics, Associate Professor of the Marketing Department, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

V. Tereshchenko

Postgraduate student, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

FORMATION OF A DEVELOPMENT STRATEGY FOR AGRICULTURAL ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.65

Г. В. Алданькова

к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

H. Aldankova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of journalism and advertising Kyiv National University of Trade and Economics

THE METHODS OF THE EVALUATION OF TRADE NETWORKS' MARKETING COMMUNICATIONS EFFICIENCY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.66

В. В. Добрянська

к. т. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

О. А. Кодак

к. т. н., доцент, доцент кафедри нарисної геометрії, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Я. В. Верпета

студент, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

V. Dobryanska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

O. Kodak

PhD in Technical Sciences, Associate Professor National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

J. Verpeta

student, National University "Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic", Poltava, Ukraine

DEVELOPMENT OF MARKETING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BASED ON THE STUDY OF CONSUMER BEHAVIOR

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.67

C. В. Бойда

к. е. н., асистент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ТА ЇХ РОЛЬ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

S. Boyda

PhD in Economics, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

M. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF HOUSEHOLDS AND THEIR ROLE IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.68

Т. О. Шматковська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту,Східноєвропейський національний університет імені Лесі України, Луцьк

Г. В. Східницька

кафедра фінансів, банківської справи та страхування,Львівський національний аграрний університет, Дубляни

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

T. Shmatkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Audit,Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

H. Skhidnytskа

Department of Finance, Banking and Insurance,Lviv National Agrarian University, Dublyany

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF FARM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.69

Г. М. Чепелюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

В. Ю. Гайович

аспірант, Черкаський інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"

ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «СТАЛИЙ РОЗВИТОК» У КОНТЕКСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

H. Chepeliuk

PhD in Economics, Associate Professor of finance and banking Cherkasy institute SHEE "Banking University"

V. Gaiovych

Postgraduate student, Cherkasy institute SHEE "Banking University"

DEFINITION OF THE CATEGORY «SUSTAINABLE DEVELOPMENT» IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.70

Л. Б. Гнатишин

д. е. н., доцент, в.о. професора кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

О. С. Прокопишин

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

О. І. Малецька

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування, Львівський національний аграрний університет

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

L. Hnatyshyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

O. Prokopyshyn

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University, Dublyany

O. Maletska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Lviv National Agrarian University

MODERNIZATION OF THE ENTERPRISE TAXATION SYSTEM TAKING INTO ACCOUNT THE EUROPEAN EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.71

Ю. В. Ущаповський

к. е. н., доцент, доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, Державний університет «Житомирська політехніка»

ІНСТИТУЦІЙНІ ТА МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО

Yu. Ushchaovskiy

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Digital Economics and International Economic Relations, Zhytomir Polytechnic State University

INSTITUTIONAL AND INTERDISCIPLINARY ASPECTS OF METHODOLOGICAL APPROACH OF SERHIY PODOLYNSKY

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.72

О. Є. Бурцева

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, «Донбаська державна машинобудівна академія», м. Краматорськ

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

O. Burtseva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, "Donbass State Engineering Academy", Kramatorsk

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN EFFECTIVE TOOL OF MEDICAL SERVICES MARKET REGULATION

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.73

Ж. В. Прокопенко

к. е. н., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЛОЖЕННЯ АУДИТУ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Zh.V. Prokopenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL PROVISIONS OF THE AUDIT OF NON-BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.200

О. I. Піляк

аспірант, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

О. А. Джусов

д. е. н., доцент,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

ПОТОЧНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

A. Pilyak

postgraduate, Oles Honchar Dnipro National University

O. Dzhusov

Doctor of Economic Sciences, Associate ProfessorOles Honchar Dnipro National University

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN ORDER TO INCREASE THE ECONOMIC POTENTIAL OF ENTERPRISES IN THE TOURISM INDUSTRY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.201

Д. А. Артеменко

аспірант кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

D. Artemenko

graduate student of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

PROBLEMS AND PROSPECTS OF BANK LENDING OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.202

Л. М. Борисенко

аспірант, ПВНЗ «Європейський університет»

СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

L. Borysenko

Postgraduate student of «European University», Higher private educational institution

CURRENT STATE OF THE STATE FINANCIAL CONTROL SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.203

Є. Ю. Харченко

аспірант кафедри корпоративних фінансів і контролінгу, Київський національний економічний університет імені В.П. Гетьмана

РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ОСНОВІ МУЛЬТИПЛІКАТОРА P/B

Ye. Kharchenko

Postgraduate student of the Department of Corporate Finance and Controlling, Kyiv National Economic University named after V. Hetman

REGRESSION MODEL OF VALUATION OF COMMERCIAL BANKS USING P / B MULTIPLIER

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.204

І. Г. Бачкір

асистент кафедри менеджменту, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВ: АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ І МЕТОДІВ ОЦІНКИ

I. Bachkir

Assistant of the Management Department, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University

THE PROBLEM OF ENTERPRISE BANKRUPTCY DIAGNOSIS ANALYSIS OF EXISTING APPROACHES AND EVALUATION METHODS

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.205

А. А. Опанасюк

здобувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

АУДИТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

A. A. Opanasyuk

candidate of the department of information systems in management and accounting,Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

AUDIT AS AN ELEMENT OF THE SYSTEM OF PREVENTION AND COMBATION OF ECONOMIC CRIME

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Величко Олександр Петрович

головний редактор, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вініченко Ігор Іванович

заступник головного редактора, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Багорка Марія Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Батракова Тетяна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет

Вдовенко Наталія Михайлівна

доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри глобальної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Гончаренко Оксана Володимирівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Добровольська Олена Володимирівна

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кальна-Дубінюк Тетяна Прокопівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри аграрного консалтингу і туризму, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Качула Світлана Валентинівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Крючко Леся Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Луцишин Зоряна Орестівна

доктор економічних наук, професор, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мігус Ірина Петрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»

Наторіна Альона Олександрівна

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри торговельного підприємництва та логістики, Київський національний торговельно-економічний університет

Огданська Ольга Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки і світових фінансів, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Павлова Галина Євгеніївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Тарасова Тетяна Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, аналізу та страхування, Харківський державний університет харчування та торгівлі

Трусова Наталя Вікторівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Таврійський державний агротехнологічний університет, Україна

Фролова Тетяна Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародних фінансів, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Череп Олександр Григорович

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, Запорізький національний університет, Україна

Чорна Людмила Олександрівна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління та адміністрування, Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Шестаковська Тетяна Леонідівна

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку, оподаткування та аудиту, Чернігівський національний технологічний університет

Яременко Людмила Михайлівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку і оподаткування, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»